Legfrissebb tartalmak

Marian Adam Waligóra OSPPE pálos szerzetes, a częstochowai JasnaGóra-i pálos kolostor házfőnöke lesz a 2018. május 19-én az ünnepi búcsús szentmise szónoka Csíksomlyón. A pünkösdi zarándoklat liturgikus programjáról és az ünnepi szónokról bővebben olvashatnak  itt >>

Bálint Lajos gyulafehérvári érsek halála 8. évfordulóján engesztelő szentmisét mutattak be a csíkdelnei Szent János templomban 2018. árilis 8-án 5 órakor. A szentmisét Csintalan László kanonok, helyi plébános mellett Obermájer Ervin István és Incze Benjamin mutatták be.

Keresztény hitünk alapvető igazsága, mindennapi életünk bizonyossága és az örök boldogság reménysége Krisztus Feltámadása. Szent Pál, „a pogányok tanítója” (1Tim 2,7) nyíltan megmondja: „Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok… De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül.” (1Kor 15,16-20)

2018. március 24-én avatták fel azt a San Martino del Carso falu közelében található felújított emlékművet, amely a temesvári 61. gyalogezrednek állít emléket és amelynek soraiban a katona Márton Áron is harcolt nyolc hónapon át.

2018. február 17-én Kovács Gergely posztulátor mutatta be Kölnben a Velar kiadó "kék" sorozatában megjelent Márton Áron életrajz németnyelvű kiadását.

Ft. Pénzes József c. esperes, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia plébánosa 2018. február 9-én este 7 órakor, türelemmel viselt betegsége után, a szent útravalóval megerősítve befejezte földi pályafutását. Temetési szertartása 2018. február 17-én, szombaton, 11 órakor kezdődik, majd végakarata szerint földi maradványait a feltámadás reményével a templom kertjében helyezik örök nyugalomra.

A szentatya a lourdes-i Szűzanya ünnepén, február 11-én hagyományosan üzenetet intéz a betegekhez. Ebben az évben a Betegek Világnapjának témáját a keresztre felfeszített Jézus szavai adják, amelyekkel édesanyjához, Máriához és Jánoshoz fordul: „’Asszony, nézd, a fiad!’... ‘Nézd, az anyád!’. Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány...” (Jn 19, 26-27).

2018. január 18. és 23. között harmadik alkalommal szervezett zarándoklatot az Isonzóhoz a katona Márton Áron nyomdokain Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa.

Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Munkájukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni.

Az új esztendő kezdetén köszönetet mondunk a Mindenható Isten gondoskodásáért. Hálát adunk a sok kegyelemért és az áldásért, amelyben érdemtelenségünk ellenére is, bőségesen részesített minket. A jó Isten után köszönetet mondok minden lelki, szellemi és anyagi támogatásért, amelyben részesítettek az elmúlt év folyamán.