Imádságok papi és szerzetesi hivatásokért

 

Ima a papokért 

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy! Töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal, segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni; tedd őket isteni szépséged tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessék az embereknek. Ámen.  (Szent II. János Pál pápa)

 

Imádság papi hivatásokért
Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon.  Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Amen. (VI. Pál pápa)

 

Imádság a papnövendékekért
Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök Főpap, Te hívtad meg e fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most jét ajándékú Lelkedet: a bölcsesség és értelem Lelkét, a tudomány és jámborság Lelkét, a tanács és erősség Lelkét és az istenfélelem Lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. legyenek józano és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és Benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a Te papi lelkületedet, s engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen. (K.Rahner alapján)

 

A szerzetesekért
Tekints le Uram azokra, akik a szerzetesi élet hivatását Tőled kapták, és fogadalmaikat a Te kezedbe helyezték.
Miként is tudná halandó, testben élő lélek legyőzni az érzéki vágyak szabadságra törekvését, a megszokás erejét, a kevélység és anyagiasság kisértését, a belső állhatatlanságot, fáradtság és unalom veszélyeit, ha Te Istenünk nem gyújtanád föl bennük és nem táplálnád magad jóságosan a szegénység, szüzesség és engedelmesség szeretetét, s ha nem adnál erőt nekik?!
Add meg hát nekik védelmedet és vezetésedet. Legyen meg bennük, Uram, a Te Lelked adományaként az okos mértékletesség, a bölcs jóság, a komoly szelídség, a tiszta szabadság.
Ízzék bennük a szeretet és kívüled semmit se szeressenek. Éljenek dicséretes módon, de dicséretre ne törekedjenek. Téged dicsérjenek testük szentségével és lelkük tisztaságával, szeretettel féljenek Tőled és szeretetből szolgáljanak Neked. Te légy az ő tisztességük, örömük: Te a szomorúságban vigaszuk, kétségben tanácsuk, sérelmekben oltalmuk, szorongatásban türelmük. Te légy a szegénységben bőségük, a böjtölésben eledelük, a betegségben orvosságuk! Benned legyen mindenük, Téged mindenek felett szeressenek. Amit fogadtak őrizzék és meg. Általad és nyerjék el életük koronáját. Amen. (Pontificale Romanum)

 

Uram, 
bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát. 
Ezt a feladatot keresnünk kell, s Te segítesz nekünk, 
amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra
a kor szükségleteiben és követelményeiben,
a nép és az Egyház szükségében;
a jóakaratú emberek tanácsában;
képességeinkben, amit Tőled kaptunk,
valamint szívünk hajlamaiban.
Uram, kérlek téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy
mindezekből felismerjem az én feladatomat!
Hogy úgy szolgáljak neked, ahogy Te kívánod tőlem:
ha akarod a család közösségében,
ha akarod, lemondva a családi élet melegéről,
ha úgy akarod, a lelkek vezetésével,
ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával. (Ima hivatásunk felismeréséért)

 

Ha hivatást éreztek magatokban,

Tudjátok meg: ez Krisztus szava!
Saját papságát akarja gyakorolni,
Amikor ti végzitek a szolgálatot:
Hangotokkal ő akar szólni az emberkhez,
Általatok ő akarja megbocsátani bűneiket,
Általatok ő adja magát az eukarisztiában.
Szeretni akar - a ti szívetekkel,
Segíteni akar - a ti kezetekkel,
Üdvözíteni akar - a ti munkátokkal.
Gondolkozzatok el ezen!
Valami egészen nagyszerű dologra
Hív benneteket jézus!
Egészen személyes ügye,
Hogy mit fogtok felelni.
Ennek tudatában válaszoljatok! (
Szent II. János Pál pápa)

 

 

Add meg papjaidnak - mennyei Atyánk - szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj nekik Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a Lélek és test tisztaságában Téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak Téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, Te légy szenvedésükben vígasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, a betegségen orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Amen. (Nagy szent Leó pápa imája jó papokért)

 

Amikor Isten hív azt mondja nekünk: Fontos vagy nekem, szeretlek és számítok rád! Jézus mindnyájunknak ezt mondja, és ebből születik az öröm! Annak a pillanatnak az öröme ez, amikor Jézus rám nézett. Ezt megérteni és megérezni a mi örömünk titka: az, hogy tudjuk, Isten szeret minket, hogy számára nem számok, hanem személyek vagyunk, és hogy tudjuk, ő az, aki minket hív. A hivatás válasz erre a hívásra, mégpedig egy szerető hívásra. Ha Krisztussal akarunk lenni, az megkívánja, hogy osztozzunk életében és szándékaiban, megköveteli a hit engedelmességét, a szegénység boldogságát, a szeretet radikalitását. Ennek az útnak van egy neve, egy arca: Jézus Krisztus. A megszentelt életet élőknek az a feladata, hogy megjelenítsék az életükbe az örömhírt, mégpedig azáltal, hogy követik Krisztust. Konkrétan átveszik az Ő életstílusát, belső attitűdjeit, engedik, hogy egészen átjárja őket az Ő szellemisége, azonosulnak meglepő logikájával és értékrendjével, osztoznak kockázataiban és reményeiben. Az Úrral való találkozás mozgásba hoz minket, arra késztet, hogy kilépj önmagadból, az önmagad körüli forgásból, és megnyílj mások felé. Ferenc pápa a keresés nyugtalanságára buzdít minket. Nem ugyanaz, ha Jézus evangéliumával, vagy csak a saját eszünket követve szeretnénk építeni a világot. Sokkal teljesebbé válik az életünk, ha Jézussal együtt élünk, jól tudjuk, hogy Vele könnyebb megtalálni minden dolog értelmét.” (v.ö. Ferenc pápa – Örüljetek!)

 

Jézus, Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
Testvéreinkért imádkozunk hozzád, 
akik igent mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy 
a misszióra szóló hívásodra.
Add, hogy életük napról napra megújuljon, 
és élő Evangéliummá váljanak.
Irgalmas és szent Urunk,
küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába!
Segítsd azokat, akiket arra hívsz,
hogy napjainkban kövessenek Téged!
Engedd, hogy akik arcodat szemlélik,
örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre,
amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára.
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, 
most és mindörökké. Ámen. (Szent II. János Pál pápa imája)

 

Uram, Jézus!
Taníts meg arra, hogy nagylelkű legyek, 
és úgy szolgáljak Neked, ahogy megérdemled:
hogy adjak számolgatás nélkül,
hogy dolgozzam megállás nélkül,
hogy teljesen odaadjam magam a Te szolgálatodra,
nem várva más jutalmat, mint azt, hogy tudom: 
a Te szent akaratodat teljesítem. Ámen.  (Loyolai Szent Ignác imája)

 

Ábrahám, Izsák és Jákob Istene,
Urunk, Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk,
fogadd el imánkat, amellyel hozzád fordulunk.
Nézd kegyesen jóra való törekvésünket,
és segíts szenvedéllyel megélni hivatásunk ajándékát.
Atyánk, ingyenes szereteted tervével arra hívsz,
hogy keressük a te arcodat a Lélekben,
akár helyben lakunk, akár úton vagyunk.
Add, hogy magunkban hordozzuk emlékezetedet,
és élet forrásává legyen az számunkra
az egyedüllétben és a testvériségben,
s hogy szereteted visszfénye lehessünk
a ma élő emberek élettörténetében!

Krisztus, az élő Isten Fia,
te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál
itt,a földön, a mi útjainkon,
és társunkká szegődtél a csendben és a hallgatásban.
A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk
gyermeki hozzátartozásunkat az Atyához.

Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát:
hogy humanizáljuk a földet, építsük a testvériséget,
osztozzunk a megfáradtak, a keresést feladók fáradalmaiban
és a várakozók, a keresők, a remény magvait őrzők örömeiben.

Szentlélek, lángoló tűz,
világosítsd meg utunkat az egyházban és a világban.
Önts belénk bátorságot az evangélium hirdetésére,
és segíts, hogy örömünket leljük a mindennapi szolgálatban.
Nyisd meg lelkünket a szépség szemlélésére.
Őrizd meg bennünk a teremtett világ hálás csodálatát,
és add, hogy felismerjük mindazt a csodát,
amelyet te viszel végbe minden élőlényben.

Mária, Isten Igéjének anyja,
virrassz megszentelt életünk felett,
hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk,
betöltse egész lényünket,
és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent,
amit csak kér a Mester*,
az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket
Isten országának hirdetésében. Ámen. 
(Ferenc pápa imája a megszentelt élet évére)

 

Uram, 
segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, 
becsületesebb magamhoz és hűségesebb Hozzád! 
Tégy nagylelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz! 
Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, 
s add, hogy így boldog lehessek és boldogíthassak másokat is. 
Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, 
a nagylelkűséget, hogy válaszolni tudjanak Neked, 
s így segítséget kapjanak a rászorulók. 
Ezt kérjük Tőled, 
Krisztus, a mi Urunk nevében. Ámen.

Drága Atyám, kérlek, segíts engem, 
hogy elvigyem tiszta illatodat mindenhová, amerre az utam visz.
Áraszd el a lelkem a Te lelkeddel és életeddel.
Töltsd el és vedd birtokodba egész lényemet, oly teljességgel, 
hogy egész életem csak a Te életed kisugárzása legyen. R
agyogj keresztül rajtam és töltsd el bensőmet, 
hogy minden lélek, akivel csak találkozom, 
érezze meg jelenlétedet a lelkemben.
Emeljék fel tekintetüket, 
de ne engem lássanak, hanem csak Téged, Uram!
Maradj velem, és úgy fogok ragyogni, 
ahogyan Te ragyogsz, hogy mások világossága legyek.
Minden világosság a Tiéd, Uram, és nem belőlem sugárzik.
Te vagy az, aki rajtam keresztül másokra ragyog.
Engedd nekem, hogy úgy magasztaljalak Téged, 
ahogyan a legjobban szereted, jóságot sugározva a körülöttem élőkre.
Engedd nekem, hogy hirdesselek Téged, 
de prédikálás nélkül, nem szavakkal, hanem életem példájával, 
a cselekedeteimet kísérő egyetértés vonzereje által, 
az irántad érzett szívbeli szeretetem nyilvánvaló teljességével.
(Boldog John Henry Newman bíboros)

 

FORRÁS: http://imalanc.ro/w/jo-pasztor-vasarnapi-imaora-papi-es-szerzetesi-hivatasokert/