Szentségimádási óra papi és szerzetesi hivatásokért

2018 októberében a 15. rendes általános püspöki szinódus témája „A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás”. A téma, mely az egyház lelkipásztori gondoskodásának kifejeződése a fiatalok felé, folytatása mindannak, ami fölmerült az elmúlt családszinóduson, és amit az Amoris Laetitia – kezdetű apostoli buzdítás tartalmaz. Arra irányul, hogy elkísérje a fiatalokat egzisztenciális útjukon az érettség felé, hogy így a megkülönböztetés folyamata révén föl tudják fedezni életprogramjukat és azt örömmel megvalósíthassák, megnyílva az Istennel és az emberekkel való találkozásnak, tevékeny részt vállalva az egyház és a társadalom építésében. Értük és velük együtt adunk hálát a hivatás kegyelméért, azért, hogy Jézust követve az Isten Országának és az emberek ügyének szentelték és szentelik magukat. Annak megértésére, hogy az élet Isten ajándéka, amelyet el kell fogadnunk, és tovább kell adnunk másoknak is.

 

Ének: Áldjad ember e nagy jódat… / vagy Halló szívet adj nekem…

Uram, nyisd meg a szemem,
tágítsd ki tekintetemet és érdeklődésemet,
hogy azt is láthassam,
amit még nem ismerek.

Uram, nyisd meg a fülemet, 
tégy tisztán hallóvá és figyelmessé,
hogy meghalljam azt is,
amit még nem értek.

Uram, adj nekem bizalommal teli szívet,
hogy ráhagyatkozzon szavadra és hűségedre,
és merje tenni azt,
amit még nem tett meg.

Uram, tudom, hogy csak akkor élek,
ha engedek hívásodnak
és hagyom, hogy átalakíts. (Willi Lambert)

Csend...

Ének: Imádlak és áldlak…/ vagy Jöjj hozzám

Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András – halászok lévén – épp hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: „Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket.” Rögtön otthagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek.” (Mk 1,16-20)

A galileai tenger mellett járó és tanító Jézus tanítványokat gyűjt maga köré. A mennyek országának közelségéről beszél az embereknek. A hálójukat éppen vízbe vető halász testvérek, Péter és András hallják Jézus felszólítását: jöjjetek, kövessetek! Emberhalászokká teszlek titeket. Majd Jakab és János is hallja a jézusi hívást. A háló a megélhetés eszköze, ott maradt. Ott maradt az addigi család, a hozzátartozók, a munkatársak. Jézus követésében új világ tárult fel előttük. Egy eddig ismeretlen világ, új tanítás, ami időnként követhetetlenül kemény beszédnek tűnt. Olyan tanítással találkozunk, amit nem is értettek igazán, sokan Izrael országának helyreállítását remélték tőle. De az Ország, aminek a közelsége miatt új életet kell kezdeni, nem ebből a világból való. Nehéz lehetett ezt elfogadni és Jézus után menni. Az után a Jézus után, aki azt mondta, hogy „a rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania”. (Mt 8,20) Meg azt is, hogy „sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, és harmadnapra föltámad.” (Mt 16,21)

Csend...

Ének: Itt jelen vagyon… / vagy Sok mindent megpróbáltam

 

   Jöjjetek utánam! – szólítja meg őket Jézus. Emberhalászokká teszlek titeket. Ott maradnak a hálók most már gazdátlanul. A háló, ami eddig az életet jelentette és a megélhetést. Ott maradtak a társak, akik furcsán nézhettek a távozók után. A nehéz, kockázatos, de mégis biztos megélhetést fölcserélni az ismeretlen vándorprédikátor követésével: esztelenség. És mégis mennek. És azóta hányszor előfordul ugyanez a világban: Jézus megszólít embereket. Vannak, akik elhagyják, ami éppen a kezük ügyében van, és követik őt. Vannak, akik ránéznek, csodálkoznak, de visszafordulnak és beletemetkeznek a hálóval való bajlódásba. Vannak, akik elindulnak Vele, de amikor kemény beszédnek tűnik, amit Jézus kíván, visszatérnek előző életükhöz. Mennyire különböző emberek voltak ezek az apostolok! Más-más arcvonások, másként kérges kezek, más családok, más múlt, más tehetség. De egyek abban, hogy Jézus a meghatározó számukra. Egyek a megtapasztalásban, hogy Jézus a világ Világossága. Mennyire különbözőek vagyunk mi is! De egyek vagyunk-e abban, hogy megszólított bennünket Jézus? Egyek vagyunk-e abban, hogy magunk mögött hagyunk hálót és bárkát és régi önmagunkat, hogy kövessük Őt? Közel van a mennyek országa. Jézus felszólítása ma sem némul el. Minden nap újra ott kell hagynunk földhöz ragadt régi önmagunkat, és nyomába kell szegődnünk. Gondolhatjuk, hogy Péterről, Andrásról, Jakabról és Jánosról van szó. De egyszer csak rá kell döbbenünk: mi is szereplői vagyunk ennek a történetnek. Abban a pillanatban, amint otthagyjuk a magunk hálóját, azonnal rólunk van szó. A mi életünk teljességéről.

Csend...

Ének: Jézus Szíve legtisztább szív…/ vagy Mit sem aggódom

 

Litánia a hivatásokért

Uram irgalmazz nekünk! – Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk! – Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk! – Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket! – Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket! – Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit elküldött az Atya, hogy Hozzá vezess minden embert, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atya akaratának engedelmes beteljesítője, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, a Jó Pásztor, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki nem elítéled, hanem megkeresed az elveszett bárányt, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, a bűnösök, és a megvetettek barátja, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, a türelmes tanító, Jézus, az apostolok barátja, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, tanítványaid védelmezője, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, társunk a nehéz pillanatokban, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki segítesz a kereszt hordozásában, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki szeretett tanítványodra bíztad édesanyádat, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki édesanyádra bíztad tanítványaidat, Jézus, – Irgalmazz nekünk!
aki életedet adtad barátaidért, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki megjelentél követőidnek, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki apostolaidra bíztad a szentségeket, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki a Szentlélekkel erősítetted meg hírnökeidet, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki apostolaidat meghívtad néped szolgálatára, – Irgalmazz nekünk!
Ébressz ma is vágyat sok fiatal szívében szolgálatodra –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik szent Igédet hirdetik. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik a keresztség kiszolgáltatása által Isten atyai szeretetét közvetítik. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik a szentmisét bemutatják, és az Eukarisztiát kiszolgáltatják. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik a bűnbocsánat irgalmát közvetítik. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik a szentkenet által megerősítő és gyógyító kegyelmedet nyújtják betegeink számára. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik imáikkal és életük áldozatával közbenjárnak értünk. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik meghallva szavadat a szükségbe szenvedők segítségére sietnek. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik a szenvedőket és elhagyatottakat vigasztalják. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy akit közülünk kiválasztasz, felismerje hívásodat. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy akiket meghívtál, mindent elhagyva bátran kövessenek Téged. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy közösségeink imáikkal és szeretetükkel támogassák a kiválasztottakat. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy akiknek szívét magadhoz vontad, mindvégig hűségesek legyenek Hozzád. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy akik igent mondtak meghívásodra, papi vagy szerzetesi életükkel, –  Uram hallgass minket!
Jó példái legyenek az igazi keresztény életnek. –  Uram hallgass minket!

Könyörögjünk!
Jézus Krisztus, aki azt mondtad: „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába”, íme most Hozzád könyörgünk papi és szerzetesi hivatásokért. Ébressz sok fiatal szívében vágyat szolgálatodra a teljes önátadásban. Add, hogy mindazok, akiket meghívsz, szabadon és bátran vállalják küldetésüket, a papi vagy szerzetesi hivatást, egész életükben lángoló szertettel szolgáljanak Téged és embertársaikat a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára Krisztus a mi Urunk által.

 

Ének: Ó Jézus emlékezni rád… / vagy Jézus én téged választottalak…

Könyörgések: 
Köszönjük neked Urunk az élet ajándékait, a hivatások sokszínűségét, és azt, hogy követésedre meghívtál bennünket.
Hálát adunk neked szerzeteseinkért, és kérjük számukra a hűséges kitartás kegyelmét az evangélium tanácsok útján. Segítsd Urunk a szerzetes közösségeket, hogy a rájuk bízottak az ő szolgálatuk által megtapasztalhassák gondviselő szeretetedet. 
Urunk, Te gondviselő jóságoddal minden embert egy családba helyeztél. Adj egészséges lelkületű, harmonikus keresztény családokat, ahol a papi és szerzetesi hivatás csírái megjelenhetnek, növekedhetnek és kibontakozhatnak.
Áldd meg Urunk a papi és szerzetes közösségeink jótevőit bőséges kegyelmeiddel, áldozataikért fizess meg százszorosan. 
Jutalmazd meg Urunk az örök élet boldogságával elhunyt szerzeteseinket, és papjainkat. Add, hogy akik fáradoztak Országod terjesztésén itt a földön, Veled együtt örvendezzenek a szentek társaságában.

 

Tantum ergo

1.
Azért ezt a nagy szentséget leborulva imádjuk,
Teste s Vére a Krisztusnak, mert itt vagyon, jól tudjuk.
Ha elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel megfoghatjuk.
2.
Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség!
Szentlélekkel egyetemben áldás, örök dicsőség.
Háromságban egy szent Istent áldjon minden nemzetség. Ámen.

P: Mennyei kenyeret adtál nekik. Alleluja.
H: Amely minden gyönyörűséggel teljeset. Alleluja.
P: Könyörögjünk!
Úristen, ki nekünk a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad;
Engedd, kérünk, Tested és Véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
H: Amen.

Az oltár előtt térdelve előimádkozza a következő engesztelő fohászokat:

Áldott legyen az Isten. 
Áldott legyen szent neve. 
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. 
Áldott legyen Jézus neve. 
Áldott legyen szentséges Szíve. 
Áldott legyen drágalátos Vére. 
Áldott legyen Jézus, a legméltóságosabb Oltáriszentségben. 
Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek, 
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária. 
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása. 
Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária. 
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele. 
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese. 
Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen.

(A fohászok végeztével a pap elteszi az Oltáriszentséget.)

Ének: Aki nékem szolgál…/ vagy Indulj és menj