Legfrissebb tartalmak

Főegyházmegyénkben Caritas szervezetünk – minden évben, Árpád–házi Szent Erzsébet ünnepéhez közeleső vasárnap – gyűjtést szervez. Erre az idén november 19–én, Szent Erzsébet ünnepén kerül sor. Az érseki felhívás >>

Megosztjuk a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum közleményét.

Taking into consideration the problems concerning the Roman-Catholic Theological High School in Târgu Mureș, the Roman Catholic Status Foundation from Transylvania has looked at the specifics of the contract concluded with the Municipality of Târgu Mureș and found that they were not complied with the provisions of Art. 23, therefore it terminates the contract.  

We strongly urge not to consider that this situation has been resolved. As we have expressed repeatedly, the Catholic school must operate in the building, which is owned by the Roman Catholic Church. If this is not possible, then the lease signed with the local authorities shall lose its validity, which may not be in anyone's interest.

Având în vedere problemele legate de Liceul Teologic Romano-Catolic din Tg-Mureș, Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania a analizat precizările contractului încheiat cu Primăria Municipiului Tg-Mureș și a constatat că nu au fost respectate prevederile art. 23, fapt pentru care se reziliază contractul.

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány, tekintettel a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceummal kapcsolatban kialakult helyzetre, megvizsgálta a szerződést, melyet az ingatlanra a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött. Megállapítást nyert, hogy a 23. cikkely előírásait a Polgármesteri Hivatal nem tartotta be, ezért a szerződés jogilag érvényét veszíti. 

Újra meg újra buzdít az Egyház bennünket: „Olvassátok a Szentírást!” A hívek közül sokan készségesen próbálnak eleget tenni ennek a felhívásnak, de amikor nekifognának a bibliaolvasásnak, nem várt nehézségekkel szembesülnek: „Hol kezdjem az olvasást?

Érseki körlevél >>

Iochom Zsolt fényképei által nyújtunk bepillantást a szeptember 8. és 10. között megszervezett XIV. Márton Áron zarándoklat három napjába.

Cerem cu fermitate ca să nu se considere că această situație a fost rezolvată. După cum ne-am exprimat în mod repetat, școala catolică trebuie să funcționeze în clădirea care este proprietatea Bisericii Romano-Catolice. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci contractul de închiriere semnată cu autoritățile locale își pierde valabilitatea, ceea ce nu poate fi în interesul nimănui. 

Nyomatékosan kérjük az illetékes hatóságokat, ne tekintsék megoldottnak a helyzetet. Amint már többször is megfogalmaztuk, iskolaépületünkben működnie kell katolikus iskolának. Ha nem működhet, abban az esetben az önkormányzattal kötött bérleti szerződés hatályát veszíti, ami senkinek nem állhat érdekében.