Megbízatások főegyházmegyénkben. Köszönetnyilvánítások

2022. szeptember 1-jétől Ft. Farkas Ervin atyát kineveztem a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójává. A jó Pásztor áldása és szeretete kísérje munkáját.

2022. szeptember 1-jétől T. Simon Imre imecsfalvi plébániai kormányzót kineveztem a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum iskolalelkészévé és lelki vezetőjévé. Eredményes szolgálatot kívánok.

2022. szeptember 1-jétől Ft. Tuzson Attila marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániai kisegítő lelkészt kineveztem a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak a Klastrom utca 15. szám és a Rózsák tere 61. szám alatt működő osztályainak iskolalelkészévé és lelki vezetőjévé. Isten áldása kísérje szolgálatát.

2022. szeptember 1-jétől Ft. Csomós László berecki plébánost kineveztem a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ministráns és Hivatásgondozó Bizottság titkárává. Felelősségteljes szolgálatában legyen közbenjárója Szent Tarzíciusz.


Köszönetnyilvánítások

Hálás köszönetemet fejezem ki Ft. Dr. Székely Dénes tb. kanonok, plébános úrnak a több évtizedes tanári és nevelői szolgálatáért. Elérve az állami nyugdíjkorhatárt, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetében nyugállományba vonult és – a fundamentális teológia katedrát átadva – továbbra is plébánosi feladatokat lát el Kolozsváron a monostori plébánián.

Ugyancsak köszönetemet fejezem ki Dr. Gál Lászlónak, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum volt igazgatójának, a 2006-ban kapott kinevezésével járó feladatok lelkiismeretes végzéséért. A jó Isten áldása és kegyelme kísérje az iskolánk növendékeinek nevelése érdekében végzett munkájáért. Köszönöm, hogy vállalja továbbra is a főegyházmegyei főtanfelügyelő-helyettesi feladatkört.

(részlet a 2022/IX. érseki körlevélből)