Körlevél VI. - 2004. június 2.

D. a J. Kr.!

ZSINATI REKOLLEKCIÓS KÖRÚT

 

            Ez évi második papi rekollekciónkat ebben a hónapban tartjuk. A rekollekciós összejöveteleken személyesen szeretnék részt venni, hogy találkozhassam a kerületek lelkipásztoraival és híveivel.
A körút alkalmával a „Keresztény család” című zsinati dokumentum gyakorlatba ültetéséről értekezünk.
A rekollekciós-zsinati nap délelőtt 9 órás szentmisével kezdődik. Kérjük a főesperes urakat és a paptestvéreket, hogy hirdessék ki a zsinati nap helyét és időpontját. Hívják meg az érdeklődő híveket, a hivatalosan alkalmazott és beszolgáló kántorokat – segítve őket, hogy a megbeszélés helyére eljuthassanak.
A zsinati célkitűzéseink megvalósítása a hívek és lelkipásztorok közös feladata.
            A rekollekció programja a következőképpen alakul: 

Első kör:

 

június 14-én – hétfőn Marosvásárhelyen;

június 15-én – kedden Gyergyószentmiklóson;
június 16-án – szerdán Csíkszeredában;
június 17-én – csütörtökön Székelyudvarhelyen.

      


Második kör:


-  június 21-én, hétfőn Sepsiszentgyörgyön a Szent József plébánián a Sepsi-barcasági és a Kézdi-orbai kerületek részére;
- június 22-én, kedden Kolozsváron;
- június 23-án, szerdán Gyulafehérváron.


 

            A kerületek központjaiban a szentmise celebrálását és az igehirdetést vállaltam.
            Előadást Ft. Kovács Sándor kanonok, főesperes-plébános úr, valamint egy világi keresztény fog tartani.
            A rekollekciós-zsinati összejövetel keretében a kerületek aktív lelkipásztorai megválasztják szenátoraikat, akik az elkövetkező öt évben a Papi Szenátus keretében képviselik majd őket.


 

Papi Szenátus újraválasztása

 

            Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár. Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen, a 495-502. kánonjaiban előírja, hogy minden egyházmegyében, meghatározott célokkal állítsák fel a Papi Szenátust.
            A Papi Szenátus tizenkét választott tagját 1999-ben a főegyházmegye kilenc központjában a szolgálatot végző papság választotta meg. Ezt egészítettük ki a jogszerinti, illetve az általam kinevezett tagokkal huszonnégyre, amit a főegyházmegyénk nagy kiterjedése indokol.
            A nyári szabadságolás nem tenné lehetővé a későbbi választást, ezért használjuk ki a most sorra kerülő rekollekciós-zsinati összejövetelt ‑ választásra.
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának és a Tanácsosok Testületének Szabályzata többek között az alábbiakat írja elő:

„4. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Papi Szenátus 24 tagból áll, akikből 12 választott tag, 6 hivatalból jogszerinti tag és 6 kinevezett tag.

5. Választás útján a papi lelkinapok körzetei küldenek tagokat a következő beosztásban:

Egy-egy küldöttet választ az Alcsíki, Felcsíki, Gyergyói, Székelyudvarhelyi, Kézdi-orbai, Sepsi-barcasági, Gyulafehérvári főesperesség és a teológiák (gyulafehérvári, kolozsvári fakultás, valamint a gyulafehérvári kisszeminárium pap-tanárai)tanári kara.

Két-két küldöttet: Marosvásárhely (Marosi és Küküllöi főesperesség), Kolozsvár (Kolozs-dobokai, Tordai, Belső-szolnoki főesperesség).

6. Választójoggal rendelkeznek és választhatók:


a.)-Az egyházmegyébe inkardinált világi papok;


b.) Az egyházmegyében tartózkodó és annak javára valamilyen hivatalt betöltő egyházmegyés és szerzetespapok (498.k.1-2).”

    Egyben közlöm a választás levezetésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, amelyeket a választáson résztvevő paptestvéreknek ismerniük kell:
a). – a választáson csak az illetékes aktív papok vehetnek részt és választhatók meg;
b). – a választások gyakorlati levezetésére válasszanak három tagból álló bizottságot, amely egyúttal a szavazatszámlálást is elvégzi;
c). – a választást megelőzően ismertessék a szenátusi képviselő jogait és kötelességeit, valamint azokat az elvárásokat, amelyeket a kerület papsága igényel;
d). – lehetőleg állítsanak két vagy több jelöltet, akikre leadhatják szavazataikat a jelenlévők;
e). – a választás kizárólag titkos szavazással történik, amelybe senki és semmilyen címen befolyást nem gyakorolhat. A szavazatokat a bizottság az összes választók jelenlétében számolja meg – táblára jegyezve a szavazatot kapott személyek nevét – megjelölve a szavazatok számát is. Megválasztottnak tekintendő, aki, vagy akik (ha kettőt választanak) a legtöbb szavazatot kaptak. Egyenlő szavazatok esetében a megbízott elnök dönti el, hogy a kettő közül ki legyen a megválasztott.
f). – A választás kimeneteléről két példányban jegyzőkönyvet vesznek fel, amely nemcsak az összes leadott szavazatokat tartalmazza, hanem a jelenlevőket is. A jegyzőkönyvek egy példányát továbbítják az érsekségre, míg a másik a főesperesi irattárban marad. A jegyzőkönyveket aláírja a választást vezető elnök és a választó bizottság három tagja is.
g). – A fent említett Tanácsadó Testület (Collegium Consultorum) nem kerül választásra, mert azt – a vonatkozó előírásnak megfelelően – az érsek jelöli ki, éspedig úgy, hogy annak fele a Papi Szenátus megválasztott tagjaiból, míg a másik fele a jogszerinti és a főpásztor által a Papi Szenátusba kinevezettekből tevődjön össze. Ennek a kollégiumnak egyetlen feladata, hogy a püspöki szék üresedése esetén az Egyházmegyei Kormányzót (Administrator dioecesanus) megválassza, vagy a Papi Szenátus szerepet átvegye.
            Egyéb, ezzel kapcsolatos információt – a választást megelőzően – a helyszínen fogjuk közölni.

 

A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolára való felvételi tudnivalói

 


            Ezúton hozzuk Tisztelendő testvéreink tudomására a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet Rektori Hivatalának felvételire vonatkozó felhívását. Egyben kérjük a Paptestvéreket, hogy ismertessék az érdeklődőkkel, és segítsék őket a felvételire való előkészületben.

o      

A helyi plébánosok felterjesztik a felvételizők névsorát a Rektori Hivatalba 2004. július 31-ig. 2004. szeptember 5-11. között szemináriumi előkészítő a felvételizőknek és felvételi vizsgák. Erre az időpontra a felvételizők szíveskedjenek magukkal hozni a beiratkozáshoz szükséges okmányokat.

o      

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

§        

Diplomă de bacalaureat


eredeti, vagy három hónapig érvényes igazolás;

§        

Certificat de naşterehiteles másolat;

§        

Adeverinţă medicală – orvosi papír;

§        

Keresztelési és bérmálási igazolás;

§        

Szülők egyházi házasságáról igazolás;

§        

A plébános ajánló levele (zárt borítékban);

§        

Adeverinţă de recrutare – sorozási papír, vagy katonai könyv (Livret militar);

§        

Saját kezűleg írt kérvény az Érsek úrhoz címezve.


 

o      

A felvételi jegy összetétele: az érettségi jegy, a Hittan-erkölcstan írásbeli, valamint az Üdvösségtörténet írásbeli jegyeinek általánosa.


 

o      

A felvétel kritériuma: az 5.00 általános elérése.


 

o      

Szakirodalom és tematika:


I. HITTAN ÉS ERKÖLCSTAN


Katolikus dogmatika, tankönyv a X. osztály számára, Gyulafehérvár 1994.


- Jézus, az Istenember (24-25. oldal);


- Mária, Isten Anyja (26. oldal);


- Isten lelke a szentségekben (34-42. oldal);


Katolikus erkölcstan, tankönyv a XI. osztály számára, Gyulafehérvár 1994.


- Az ember erkölcsi személyisége (12-15. oldal);


- A bűn (16-19 oldal).


 


II. ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNET


Isten népének története, tankönyv a IX. osztály számára, Gyulafehérvár 1994.
- A történelmi kor kezdete: a királyság születése és fénykora (7-9. o.);


- A fogság kora (12-13. oldal);


- Jézus Krisztus. Az egyház születése (19-20. oldal);


- Szent Pál apostol működése (21-22. oldal);


- Keresztényüldözések a Római Birodalomban (24-25. oldal);


- A keleti egyházak (47-49 oldal);


- Koldulórendek (57-59. oldal);


- A missziók hőskora (73-74. oldal);


Alapvető hittan, tankönyv a XII. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.


- Jézus a történelem színe előtt (49-54. oldal);


- Isten országa és az egyház (65-67. oldal).

o      

Eredményhirdetés a felvételi vizsga után néhány nappal történik az Főiskola részéről a helyi plébánosokon keresztül.


 

o      

Az Intézet elérhetőségi lehetőségei:

o      

Institutul Teologic Romano Catolic


510009 – Alba Iulia


Str. Bibliotecii 3., jud. Alba


Tel.: 0258-811-688; Fax: 0258-816-192


E-mail: sis@sis.uab.ro


 

o      

Rektori Hivatal, Ft. Oláh Zoltán rektor úr


510009 – Alba Iulia


Str. Bibliotecii 3., jud. Alba


Tel.: 0258-813-908; Mobil: 0745-872-597


E-mail: ozoli@sis.uab.ro


 

o      

Tófalvi Géza tanulmányi prefektus


510009 – Alba Iulia


Str. Mihai Viteazul 17., jud. Alba


Tel.: 0258-815-880; Mobil: 0745-634764


E-mail: tofigeza@sis.uab.ro vagy tofigeza@apulum.ro
 


Bővebb információk  a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet honlapj

án találhatók.

Államosított egyházi ingatlanok visszaszerzésének intézése

 

A bukaresti székhelyű, egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásával foglalkozó Bizottság döntéseit nagyon sok esetben megtámadták törvényszéki úton az ingatlanokat használó intézmények és egyének.
A legtöbb esetben arra hivatkoztak, hogy a Polgármesteri Hivatalok által kiállított bizonylatok (Situaţia juridică şi locativă) csak részben tükrözték a valós helyzetet.
A fent említett bizottság összeállított egy űrlapot, amelynek mintájára kellene, hogy kiállítsák bizonylataikat a Polgármesteri Hivatalok.
Ezúton kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy szerezzék be minél előbb az alábbi minta szerint kiállított okmányokat, és továbbítsák hivatalunkba. Ezek hiányában a bizottság nem hajlandó tárgyalni az ingatlanok visszaszolgáltatásáról (román nyelvű űrlap – mellékletként).


***
A mindennapi gondok és feladatok intézése számtalan akadályt állít utunkba. Sokszor szeretnénk gyorsabban és eredményesebben intézni a ránk háruló feladatokat, de objektív okok miatt ez nem lehetséges.
Tisztelendő Testvéreink megértését feltételezve és segítő közreműködésüket kérve – kívánunk mindannyiuknak a küszöbön álló nyári szabadságolás idejére kellemes időtöltést és testi-lelki megújulást biztosító pihenést.

 


Gyulafehérvár, 2004. június 2.

 

Dr. Jakubinyi György s.k.


érsek