Összefoglaló a gyulafehérvári főegyházmegye millenniumi évéről

Szeptember 29-én ünnepélyes hálaadó szentmise keretében zárult a gyulafehérvári székesegyházban a főegyházmegye millenniumi éve.

Az elkövetkezőkben a millenniumi év rendezvényeit, eseményeit foglaljuk össze. Az eltelt év során a főegyházmegyében szervezett számos rendezvény miatt ebben az összefoglalóban nem törekedhettünk a teljességre, csupán néhány fontosabb eseményt ragadtunk ki a millenniumi év eseménynaptárából.

Rendezvények

Főegyházmegye-szintű hit­életi rendezvények. A három nagy pillére a millenniumi évnek: a 2008. szeptember 13-i nyitó szentmise, az idei pünkösdi búcsú Csíksomlyón és a szeptember 29-i záró rendezvény Gyulafehérváron.

Emellett a teljesség igénye nél­­kül kiemelendő a 2009 februárjában a kolozsvári Szent Mihály-templomban tartott Már­­ton Áron-emlékünnepség, ame­lyen Isten szolgája Márton Áron vértanú püspök püspökké avatásának 70. évfordulójára emlékeztünk.

A millenniumi év egyben Jakab Antal püspök születésének 100. évfordulójával is egybeesett. Tiszteletére a főegyházmegye három pontján is nagyszabású rendezvényeket tartottak: szülőfalujában, Ki­lyén­falván, egykori szolgálati helyén és jelenlegi nyugvóhelyén, Gyulafehérváron, valamint Csíksomlyón, a nevét viselő tanulmányi házban.

2009 nagyböjtje a jelenlegi mil­­lenniumi évben különösen az önmagunkba tekintés és a lelki megújulásra való törekvés jegyében telt. Ezeket segítették elő a főegyházmegye templomaiban tartott missziók. A nagycsütörtöki krizmaszentelési mi­­sén a főegyházmegye papjai mellett részt vettek a főegyházmegye ministránsai és hittanosai is, akik számára egyházmegyei zarándoklatot szerveztünk Gyulafehérvárra.

A millenniumi év során a gyulafehérvári székesegyházat, az egyházmegye központját számos zarándokcsoport kereste fel a főegyházmegyéből. Az egyházmegye különböző részeiből érkezett közösségek biztosították vasárnaponként a liturgikus szolgálatot is a székesegyházban bemutatott szentmiséken, ezáltal is kifejezve kötődésüket a főegyházmegyéhez és főpásztorukhoz.

A millennium évében, 2008 októberében indult útjára a csíksomlyói ferencesek és a Jakab Antal Tanulmányi Ház szervezésében a csíksomlyói zarándok hétvége. Az időközben több száz embert megmozgató hétvégék keretében lehetőség adódik a zarándokoknak a közös imádságra, fáklyás körmenettel végződő szentmisén való részvételre, az elcsendesedésre.

Emellett minden olyan jel­­legű hitéleti rendezvény, amelyre nem csak a millenniumi évben, hanem minden évben sor kerül, ebben a jubileumi esztendőben különös hangsúlyt nyert.

Főegyházmegye-szintű kulturális-tudományos rendezvények. A hitéleti rendezvények mellett különböző kulturális és tudományos jellegű programokat is szerveztünk az eltelt millenniumi esztendőben. Ezek közül a következőket említenénk meg név szerint:

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem teológiai kara keretében 2008 novemberében szervezett Teológiai Napok helyszíne ezúttal Gyulafehérvár volt. A tudományos konferencia központi témáját az elmúlt ezer év egyháztörténelme képezte.

A gyulafehérvári székesegyház restaurált déli tornyának és a Lázói-kápolnának az átadását (2009. május) egy nemzetközi restaurátor konferencia előzte meg, amelyen történészek, építészek, régészek és restaurátorok osztották meg tapasztalataikat a hallgatósággal a székesegyház és a püspöki palota helyreállítási munkálataival kapcsolatosan. A konferenciát és az átadást követően régészeti kiállítás nyílt a gyulafehérvári Egyesülés Nemzeti Múzeumban a székesegyház és püspöki palota régészeti ásatásai során előkerült értékesebb leletekből.

Ugyancsak a székesegyházhoz kötődik az a vándor képkiállítás, amely a székesegyház értékeire mutatott rá 50 fénykép segítségével. A kiállítás látható volt a főegyházmegye különböző településein az eltelt év során.

A millenniumi évben megvalósult a főegyházmegye egyik hiánypótló törekvése: 2009 júliusában Millenniumi kiállítás nyílt az érseki palotának külön erre a célra felújított szárnyában. A gyulafehérvári érseki székhelyen első alkalommal rendezett kiállítás a főegyházmegye egyháztörténeti és egyházművészeti értékeiből mutat be válogatást. A Millenniumi kiállításon az egyházi élethez kötődő, különböző korokból származó ötvöstárgyakat, szobrokat és festményeket, valamint misekönyvet, énekes- és prédikációskönyvet szemlélhet a látogató. A kiállítás ebben a formájában november végéig tekinthető meg.

A főegyházmegyében zajló szociális-karitatív munkát helyezte előtérbe az a szociális konferencia, amelyet a Gyulafehérvári Caritas szervezett szeptember 26–27. között Csíksomlyón A katolikus egyház szociális szerepvállalása az ezeréves gyulafehérvári főegyházmegyében címmel. A konferencián a főegyházmegyében tevékenykedő karitatív szervezetek képviselői és meghívottaik vettek részt.

A gyulafehérvári székesegyház számos koncertnek is helyet adott: 2009 júniusában az augsburgi székesegyház fiúkórusának az előadásában gyönyörködhetett a hallgatóság. Az elmúlt napokban pedig két nagyszabású koncerttel ajándékozta meg a főegyházmegye az érdeklődőket: szeptember 26-án a bukaresti Madrigal Kórus lépett fel, 28-án pedig az olaszországi Michele Sar­­tori orgonaművész adott elő 16. és 17. századi darabokat a székesegyház felújított orgonáján.

Kerületi és plé­bániai rendezvények. A központilag szer­vezett rendezvényeken kívül, mivel a főegyházmegye nagy földrajzi területen helyezkedik el, a főesperességi kerületekben is tartottak ún. kerületi millenniumi rendezvényeket, amelyeket rendszerint az illető főesperesség templomának a búcsúünnepe köré szerveztek. Ezen rendezvények megszervezése az illető főesperességekre hárult. Hittanversenyeket, ifjúsági találkozókat, különböző lelkiségi találkozókat, vallásos és kulturális tematikájú előadásokat, komoly- és könnyűzenei koncerteket szerveztek a kerületekben.

Kiemelkedő jelentőségű volt ezek közül a kolozsvári Szent Mihály-templom kertjében felállított Márton Áron-szobor avatása (2009. február), a majd másfél évtizedig épített Szent Ágoston-templom szentelése Csík­szeredában (2009. augusztus), de megemlíthető a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-templomban tartott csoportos keresztelő (2009. április) vagy a székelyudvarhelyi úrnapi körmenet köré szervezett ünnepségsorozat (2009. június) is.

Mindezek mellett látható módon is tapasztalható volt, hogy a plébániai közösségek megértették a millenniumi év üzenetét és számos saját kezdeményezést ültettek gyakorlatba. A plébániai közösségek által szervezett hitéleti és kulturális események gazdagságát jelzi az elmúlt év során a helyi sajtóban, plébániai értesítőkben megjelent hírek, tudósítások száma is. Mindezek arra utalnak, hogy továbbra is él, újraéled még a kis közösségek önszerveződő képessége.

Ifjúsági rendezvények. Az ifjúságnak és az ifjúság által szervezett rendezvények is hangsúlyos momentumai voltak a millenniumi évnek. A főegyházmegye támogatásával minden főesperesi kerületben ifjúsági találkozókat szerveztek, amelyek során a fiatalok jobban megismerhették egyházmegyéjük múltját és különböző kezdeményezéseket fogalmaztak meg a jövőre vonatkozólag. Ugyancsak elsősorban az ifjúságot szólították meg a Mustármag közösség által szervezett evangelizációs koncertek, amelyek a könnyűzene révén közvetítettek aktuális üzeneteket a fiataloknak.

A Pünkösdi Ifjúsági Találkozó és a hagyományos Csík­­somlyói Ifjúsági Találkozó szintén az egyházmegye ezer évének a fényében zajlott. Mindezek mellett hittanversenyeken, különböző pályázatokon, versenyeken keresztül találkozhattak a fiatalok gondolatai, tervei az ezeréves egyházmegye kapcsán.

A székesegyház

A millenniumi év során fontos szerepet, lendületet kapott a gyulafehérvári székesegyház restaurálása. A magyar és a román kormány, szponzorok, valamint a főegyházmegye híveinek a támogatásával ebben az évben befejeződött a déli torony homlokzatának kőrestaurálása, a Lázói-kápolna felújítása, valamint a Kolonics István által 1877-ben épített orgona restaurálása.

A helyreállítási munkálatok azonban korántsem értek véget, hisz egy ilyen jellegű építmény megkívánja a folyamatos javításokat, az állandó odafigyelést. A következő lépés a templom szentélyének külső és belső restaurálása lesz.

Médiapartnerek

Annak érdekében, hogy a millenniumi év ne csak az egyházmegye hívei számára legyen tetten érhető, hanem minél szélesebb körben tudjanak róla, a gyulafehérvári  érsekség médiapartnerségeket kötött a fontosabb romániai sajtóorgánumokkal (televízió, rádió, újság). A partnerség keretében a millenniumi évet és annak rendezvényeit népszerűsítették a médiumok, illetve beszámoltak a jubileumi év fontosabb eseményeiről.

Publikációk

A millennium során két dokumentumfilm is készült a gyulafehérvári érsekség megrendelésére. A Krisztussal ezer esztendeig című film 75 percben mutatja be a főegyházmegye múltját és jelenét. Erdély érseki katedrálisa címmel a gyulafehérvári székesegyház építésének történetével és értékeivel ismerkedhetnek meg.

A dokumentumfilm mellett több nyelvű ismertető füzetek, illetve egy képes album is készült a székesegyházról.

A könyvek kiadása szintén fontos szerepet kapott az elmúlt év során. A kolozsvári Verbum Kiadó és a budapesti Szent István Társulat közös kiadásában napvilágot látott A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára, amelyben ezer év papjainak névsora, fontosabb életrajzi adatai találhatóak meg. Ugyancsak a Verbum és a SZIT kiadásában jelent meg  a gyulafehérvári teológiai napok során elhangzott, az eltelt ezer év egyháztörténetét taglaló előadások anyaga is Ezeréves múltunk címen.

Folyamatban van a gyulafehérvári főegyházmegye millenniumi sematizmusának az előkészítése, amely a főegyházmegye templomairól, lelkipásztorairól, hitoktatóiról és kántorairól, valamint az intézményekről nyújt majd hasznos információkat.

A millenniumi év médiapartnerei voltak:

Kiemelt médiapartnerek: Duna Televízió, Román Televízió. Médiapartnerek: Kolozsvári Rádió, Krónika, Mária Rádió, Marosvásárhelyi Rádió, Új Magyar Szó, Vasárnap