V. körlevél - 2011. június 21.

Szám: 862–2011.
Szentatyánk pappá szentelésének gyémántjubileumát (60.évf.)köszöntjük

A jó Isten végtelen kegyelméből Szentatyánk XVI. Benedek pápa, ez év június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok főünnepén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, amely a mindennapi szóhasználatban gyémántjubileumnak számít.

A Klérus Kongregáció prefektusa S.Em.R. Mauro Piacenza bíboros úr, levélben fordult a Katolikus Egyház valamennyi megyéspüspökéhez azzal a kéréssel, hogy június hónap folyamán szervezzenek az egyházmegyékben 60 órára terjedő szentségimádást, a Szentatyára emlékezve, felajánlva a papság megszentelődéséért és egyben az imádság gyümölcseként új papi és szerzetesi hivatásokat kérve a legfőbb Pásztortól – Krisztustól.

Tisztelettel kérem Paptestvéreimet, hogy az Apostol-fejedelmek ünnepén a hirdetésekben emlékezzenek meg az évfordulóról és imádkozzanak a Szentatyáért. (Gyulafehérvári Főegyházmegyei Praeorator – 71. old–Gyulafehérvár, 2003.)
 Folyó év július 1-jén, Jézus Szentséges Szívének főünnepén alkalmas időben, minden egyházközségben végezzenek egy fél órás szentségimádást a fenti szándékokra.
 Jézus felhívása mindig időszerű, de különösen napjainkban:

 „Az aratni való sok, de a munkás kevés.
 Kérjétek hát  az aratás urát,  küldjön munkásokat
 az aratáshoz.”. (Mt 9,37-38)

 Kérjük Istent az ének szavaival: „Tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak földi helytartóját”. (DU 364–2006)
 Szeretettel köszöntöm Tisztelendő Testvéreimet, Kedves Híveimet és minden jóakaratú embert, aki szívén viseli az ember boldogulásának és örök üdvének az ügyét.
 Imádságos köszöntéssel –

Gyulafehérvár,  2011. június 21.

† György s. k.
      érsek