I. körlevél - 2012. január 17.

D. a J. Kr!

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

                                                                    Székhelyükön

Tartalom

Köszönet a 2011. évi támogatásért
Jubiláns papjaink 2012-ben
Papi lelkigyakorlatok időpontjai 2012-ben
Papi rekollekció időpontjai
Plébánosi vizsga időpontja
Bérmálások 2012-ben
Csíksomlyói Kegytemplomban igényelt keresztelések és esketések szabályozása
Felnőtt keresztelés kiszolgáltatása
Valláskülönbség akadálya alóli felmentés intézése
Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője
Beiratkozás és felvételi – a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum /Kisszeminárium/ IX. osztályába – a 2012/2013-as tanévre Lovagrendekkel kapcsolatos tudnivalók
Elhunyt papok 2011-ben
 Szám: 72–2012.
Köszönet a 2011. évi támogatásért

    A 2011-es esztendő sok kihívással jelentkezett. A gazdasági válság egyre jobban elmélyült, és ennek hatásai nemcsak a társadalomban, hanem minden keresztény ember életében is éreztette hatását. Mindezeket azonban a Gondviselés szerető akarataként fogadtuk el. Visszatekintve az eltelt esztendőre, hálát adunk a Mindenható és Gondviselő Istennek az elért eredményekért, a megvalósított tervekért.
    A jó Istennek mondott hála után – a gyulafehérvári főegyházmegye főpásztoraként – szeretném megköszönni minden Kedves Testvéremnek, a fáradozást, a lelkesedést, az együttérzést, a sok jó szándékot és támogatást.
    Köszönetet mondok nektek Tisztelendő Testvéreim a felelős szolgálatvégzésért és áldozatvállalásért, a közös ügyért végzett munkátokért, amellyel a rátok bízott lelkek és közösségek javát szolgáltátok az elmúlt esztendőben is.
    Köszönetet mondok Kedves Híveimnek, hogy a 2011-es esztendőben is vállalták egyházközségük fenntartását, részt vállaltak annak életéből, és gondjaiban is osztoztak. A helyi terhek hordozásán túl, nem feledkeztetek meg és nem mulasztottátok el hozzájárulásotokkal támogatni központi intézményeinket, nevezetesen Érseki Hivatalunkat, Papnevelő Intézetünket és katolikus iskoláinkat.
    Szolidaritásotokat fejeztétek ki a szórvány egyházközségeknek nyújtott támogatással. A gyűjtésekben való részvétellel hozzájárultatok a Szentszék kiadásaihoz, természeti csapások sújtotta emberek megsegítéséhez, szegényeink gondjainak enyhítéséhez. Mindezt az evangéliumi buzdítás szellemében tettétek: amit eggyel is tettetek e kicsinyek közül, nekem tettétek, mondja az Úr. Buzdítalak Kedves Híveim, hogy továbbra se feledkezzetek meg támogatni mind a helyi, mind a világegyházat. Tudjuk, hogy híveink közül nagyon sokan, maguk is támogatásra szorulnának. Ezért is, sokkal kedvesebb adományotok a jó Isten előtt.
    A híveimnek mondott köszönet után, hálámat szeretném kifejezni azon nyugati segélyszervezetek és partnerek adományaiért, amelyeket nekünk juttattak. Külön köszönetet mondok az Anyaországból érkezett támogatásokért.
    Jól alakult az elmúlt évben az állami intézményekkel fenntartott kapcsolatunk. Ennek folytán a Nemzeti Örökségvédelmi Intézet anyagilag támogatta az Érseki Palotát, a Székesegyházat valamint plébániáinkat. A Vallásügyi Államtitkársággal megvalósuló jó együttműködés államsegélyeket és pályázati lehetőségeket is biztosítottak plébániáinknak. Mindezen támogatások folytán több tervünk is megvalósulhatott, illetve megvalósulása folyamatban van. Ezekért is köszönetet mondok, abban a reményben, hogy továbbra is folytathatjuk az együttműködést.
    Ugyancsak köszönetemet fejezem ki a helyi, valamint a megyei önkormányzatoknak, amelyek az elmúlt esztendőben is támogatták főegyházmegyénket, templomainkat. Kérem Paptestvéreimet a további jó együttműködésre mind a helyi, mind a megyei vezetőkkel, mivel ezáltal híveink adójából részesülhetnek templomaink és intézményeink az őket megillető támogatásban.
    Ezeket a belföldi forráslehetőségeket továbbra is Paptestvéreim figyelmébe ajánlom. Központi irodánk segítségét továbbra is bizalommal igénybe vehetik.
...

Mindezekért ismételten őszinte köszönetet mondok és szeretném megerősíteni minden hívemet, hogy a legkisebb jótett, adomány, vagy áldozat sem marad jutalom nélkül az Úrnál.

Adjon Isten áldott új esztendőt, amelynek útján haladva betölthetjük hivatásunkat, és egymást támogatva haladhatunk az üdvösség és végső beteljesülés felé.

Hálám és megbecsülésem jeleként, szeretettel küldöm Tisztelendő Testvéreimnek és Kedves Híveimnek imádsággal kísért főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2012. december 31.

                                                                †György s.k.
                                                                    érsekSzám: 60–2012.
Jubiláns papjaink 2012-ben

Isten kegyelméből Paptestvéreink közül többen az idén emlékeznek szentelésük 25., illetve 60. évfordulójára.

Az Enchiridion Indulgentiarum LEVaticana 41999, 73 27. pontja szerint a 25. (ezüst), az 50.(arany), a 60.(gyémánt) és a 70.(rubin) papszentelési évfordulókat látja el teljes búcsúval a jubiláns és a szentmiséjén résztvevők számára. A jubiláns pap ekkor megújítja papszentelésben tett ígéreteit. (Magyarul: A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek, Szent István Társulat Budapest 2000, 94.)

EZÜSTMISÉSEK (25 év):

1.    András József  – Négyfalu – Türkös
2.    Babota Tibor  – Medgyes
3.    Bara László – Marosvásárhely
4.    Baróti László-Sándor – Ditró
5.    Bőjte Mihály OFM – Kolozsvár
6.    Czikó László id. – Kápolnásfalu
7.    Kacsó Sándor – Illyefalva
8.    Kakucs Béla P. Szilveszter OFM – Kaplony
9.    Köllő Gábor – Nyárádremete
10.    Sebestyén Ottó – Csíkzsögöd
11.    Szőcs László SJ – Marosvásárhely
12.    Tamás Barna SJ – Sri Lanka (Ceylon)
13.    Tóth János  – Csernakeresztúr

GYÉMÁNTMISÉSEK (60 év):

1.    Hajdu Gyula – Székelyudvarhely/Budapest
2.    Harai Pál – Medgyes

A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet 2012. június 21-én – csütörtökön – Gyulafehérvárra, más egyházmegyés jubilánsokkal együtt.

Délelőtt 11.00 órától hálaadó szentmisét végzünk a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért.

A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom jubiláló testvéreimet, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel meghittebbé tegyük ünneplésünket.

 

 Szám: 69–2012.
Papi lelkigyakorlatok időpontjai 2012-ben

A papi lelkigyakorlatok programja 2012-ben az alábbi beosztás szerint alakul:
1.–Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón a ferences kolostorban
    2012. június 18 déltől – június 21 délig
    A lelkigyakorlat Ft. Koncsag László börtönlelkész, csíkszentléleki plébános, a Mária Rádió csíksomlyói részlegének igazgatója vezeti.
    Jelentkezni a Segédpüspöki Hivatalnál vagy a Ferences Kolostornál lehet.
    A részvétel napi költsége 40 lej.

2.–Őszi lelkigyakorlat Alvincen, a Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban, ha erre igény mutatkozik.
        2012. szeptember 3, hétfő déltől – szeptember 6 délig.
        Jelentkezni lehet az Érseki Hivatalnál.

3.–A Csíksomlyói Ferences Rendház is szervez lelkigyakorlatot, amelyre a Paptestvéreket is szívesen fogadják.
        2012. február 27 estétől – március 2 reggelig.
        A részvétel napi költsége 40 lej.

4.–Csíkszentdomokoson a Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Házában is szerveznek személyesen kísért lelkigyakorlatot.
    2012. február 13, hétfő estétől – február 17, péntek reggelig.
    A lelkigyakorlatot P. Szőcs-Erőss László SJ atya vezeti.
    Jelentkezni a Segítő Nővéreknél lehet.
 Szám: 83–2012.
Papi rekollekció időpontjai

    Az utóbbi időben egyre több Paptestvér elmarad a kerületi koronagyűlésekről, vagy rekollekciós napokról. Kifogásuk – többek között – az volt, hogy későn kapták az értesítést, és előzőleg más feladatot programoztak be arra a napra.
    Évtizedekre visszamenő hagyomány alapján szervezzük a rekollekciós napokat. Évente négy alkalommal, ugyanazon napon szoktuk a különböző kerületek lelkipásztorait papi gyűlésre hívni.
    A fenti nehézség elkerülése érdekében, az alábbiakban közöljük a papi lelkinapok, kerületekre leosztott időpontjait.

Rekollekciós
központ
Nagyböjti
lelkinap
Tavaszi
tanulmányi
lelki nap
Őszi tanulmányi
lelki nap
Adventi
lelki nap
Marosvásárhely március 19 április 23 október  8 december 10
Gyergyószentmiklós március 20 április 24 október  9 december 11
Csíksomlyó március 21 április 25 október  10 december 12
Székelyudvarhely március 22 április 26 október  11 december 13
Kézdivásárhely március 19 április 23 október  8 december 10
Sepsiszentgyörgy március 20 április 24 október  9 december 11
Kolozsvár március 21 április 25 október  10 december 12
Gyulafehérvár március 22 április 26 október  11 december 13

 
A lelkinap témáját és az előadók személyét esetenként fogjuk kiértesíteni, a gyűlés előtt. Ezúton kérjük azon kerületek főespereseit, ahol a papi gyűlések helye változik, hogy időben közöljék a soron következő rekollekciónak helyet adó plébánia nevét.

Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy bizonyos helyeken, a lelki nap érdemi időtartama is egyre zsugorodik. Ezért emlékeztetőül most is közöljük Isten Szolgája Márton Áron püspök egy 1976-ban kiadott rendelkezésének (Szám: 26–1976) erre vonatkozó részletét:

„Ahol a lelkinap 10 órakor koncelebrációs misével kezdődik, utána következzék az elmélkedés, majd szünet a reflexióra és gyónási alkalom. 11 órakor az előadás és – ha van – ½2 vagy 2 órakor a közös ebéd, hogy legyen idő a hozzászólásokra. Az elmélkedésen csak papok vehetnek részt.”

Egyben felkérjük a főesperes urakat, hogy minden rekollekciós nap után, írásban jelentsék a távolmaradók nevét, a távolmaradás indoklásával.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy saját és egymás lelki üdvét is előmozdítsuk. Érvényes az apostol figyelmeztetése, hogy vigyázzak „…míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak”. (1 Kor 9,27).Szám: 82–2012.
Plébánosi vizsga időpontja

Ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek és szeretnék a plébánosi címet megszerezni. Ismételten az érdekeltek tudomására hozzuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

A plébánosi vizsgára 2012. november 15-én – csütörtökön – kerül sor Gyulafehérváron. A vizsgára történő előkészület és maga a vizsga jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsék, jobban elmélyítsék.

A plébánosi vizsga szabályzatának 2.§.-ban ez áll:

„Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA.”

Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal eleget szeretnénk tenni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy eredményesen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.

A magunk részéről csak kérni és buzdítani tudjuk azon Paptestvéreket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.
 Szám: 45–2012.
Bérmálások 2012-ben

    Ebben az évben bérmálást végzünk a Marosi, Felcsíki és Alcsík-Kászoni Főesperesi Kerületekben. Megismételjük ide vonatkozó korábbi rendelkezésünket.

A bérmálás a fenti kerületekben az alább közölt beosztás szerint alakul. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az ötévenként sorra kerülő bérmálás után főpásztori vizitációt is végzünk.
    A bérmálás és vizitáció rendje a következő:

1. – Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A fíliák igényszerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás.

2. – A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. A vizitációt a kiküldött és lelkipásztorok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük – a bérmálástól függetlenül. Ennek időpontját később közöljük a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával, minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak, s ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel áttekintését külön szakember végzi.

Hatványozott figyelmet fordítunk a hitoktatás (hangsúlyozottan a plébániai hitoktatás) ellenőrzésére.

Nagyon fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!

Egyben kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is marad a betöltött 15. életév.
   
MAROSI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

1. Április 14 szombat d.u. 5 Görgényüvegcsűr
2. Április 15 vasárnap d.e. 10 Ditró
3. Április 15 vasárnap d.u. 5 Szászrégen
4. Április 16 hétfő d.e. 10  Görgényszentimre
5. Április 16 hétfő d.u. látogatás a szászrégeni filiákba

    Április 17. kedd – Papi Szenátus tavaszi ülése

6. Április 18 szerda d.e. 10 Jobbágyfalva
7. Április 18 szerda d.u. 5 Nyárádselye
8. Április 19 csütörtök d.e. 10 Deményháza
9. Április 19 csütörtök d.u. 5 Ehed
10. Április 20 péntek d.e. 10 Marosjára
11. Április 20 péntek d.u. látogatás a filiákba
12. Április 21 szombat d.e. 10 Nyárádszereda
13. Április 21 szombat d.u. látogatás a filiákba
14. Április 22 vasárnap d.e. 10 Nyárádremete
15. Április 22 vasárnap d.u. 5 Vármező
16. Április 23 hétfő d.e. 10 Nagyernye
17. Április 23 hétfő d.u. 5 Sáromberke
18. Április 24 kedd d.e. 10 Marosszentgyörgy/templombúcsú
19. Április 24 kedd d.u. 5 Jedd
20. Április 25 szerda d.e. 10 Szentháromság
21. Április 25 szerda d.u. látogatás a fíliákba
22. Április 26 csütörtök d.e. 10  Bátos
23. Április 26 csütörtök d.u. 5  Vajola
24. Április 27 péntek d.e. 10  Szépvíz (110. éves a templom)
25. Április 28 szombat d.e. 10  Nyárádtő
26. Április 28 szombat d.u. 5  Maroskeresztúr
27. Április 29 vasárnap d.e. 10  Nyárádköszvényes
28. Április 29 vasárnap d.u. 5  Mikháza
29. Április 30 hétfő d.e. 10  Székelykál
30. Április 30 hétfő d.u. 5  Iszló
31. Május 1 kedd d.e. 10  Jobbágytelke
32. Május 1 kedd d.u. 5  Székelyhodos
33. Május 2 szerda d.e. 10  Ákosfalva
34. Május 2 szerda d.u.  látogatás a filiákba

FELCSIKI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

35. Május 3 csütörtök d.e.10 Csíkszentmiklós
36. Május 3 csütörtök  d.u.5 Csíkborzsova
37. Május 4 péntek d.e.10 Csíkdelne
38. Május 4 péntek d.u.5 Csíkpálfalva
39. Május 5 szombat d.e.10 Székelyudvarhely–Szent Miklós
40. Május 5 szombat d.u.5 Székelyudvarhely–Kis Szent Teréz
41. Május 6 vasárnap d.e.10 Székelyudvarhely–Szent György
42. Május 6 vasárnap  d.u.5 Csíkrákos
43. Május 7 hétfő d.e.10 Madéfalva

Május 8–10-ig Püspökkari Konferencia (CER Plenaria) Balázsfalván

44. Május 11 péntek d.e.10 Csíkszentmihály
45. Május 11 péntek d.u.5 Ajnád
46. Május 12 szombat d.e.10 Csíkszentdomokos
47. Május 12 szombat d.u.5 Csíkszenttamás
48. Május 13 vasárnap d.e.10 Kézdivásárhely–Kanta
49. Május 13 vasárnap d.u.5 Kézdivásárhely–Boldog Özséb
50. Május 14 hétfő d.e.10 Csíknagyboldogasszony
51. Május 14 hétfő d.u.5 Csíkdánfalva
52. Május 15 kedd d.e.10 Csíkmadaras
53. Május 15 kedd d.u.5 Csicsó
54. Május 16 szerda d.e.10 Balánbánya (templombúcsú)
55. Május 16 szerda d.u.5 Csíksomlyó
56. Május 17 csütörtök d.e.10 Gyimesfelsőlok
57. Május 17 csütörtök d.u.5 Gyimesközéplok
58. Május 18 péntek d.e.10 Hidegség
59. Május 18 péntek d.u.5 Kostelek
60. Május 19 szombat d.e.10 Gyimesbükk
61. Május 19 szombat d.u.5 Csíktaploca
62. Május 20 vasárnap d.e.10 Sepsiszentgyörgy–Szent József
63. Május 20 vasárnap d.u.5 Sepsiszentgyörgy–Szent Gellért
64. Május 21 hétfő d.e.10 Hargitafürdő

    ALCSÍK–KÁSZONI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

65. Május 22 kedd d.e.10 Nagykászon
66. Május 22 kedd d.u.5 Kászonújfalu
67. Május 23 szerda d.e.10 Csíkszentkirály
68. Május 23 szerda d.u.5 Csíkszentimre
69. Május 24 csütörtök d.e.10 Csíkmindszent
70. Május 27 vasárnap d.e.10 Csíkszereda–Szent Kereszt
71. Május 27 vasárnap d.u.5 Csíkszereda–Szent Ágoston
72. Május 27 vasárnap d.e.10 Gyergyószentmiklós–Szent Miklós
73. Május 27 vasárnap d.u.5 Gyergyószentmiklós–Szent István (templombúcsú)
74. Május 28 hétfő d.e.10 Csíkszentlélek (templombúcsú)
75. Május 28 hétfő d.u.5 Kászonjakabfalva (templombúcsú)
76. Május 29 kedd d.e.10 Csíkmenaság
77. Május 29 kedd d.u.5 Csíkszentgyörgy
78. Május 30 szerda d.e.10 Újtusnád
79. Május 30 szerda d.u.5 Lázárfalva
80. Május 31 csütörtök d.e.10 Nagytusnád
81. Május 31 csütörtök d.u.5 Verebes
82. Június 1 péntek d.e.10 Csíkszentsimon
83. Június 1 péntek d.u.5 Csatószeg
84. Június 2 szombat d.e.10 Tusnádfürdő
85. Június 2 szombat d.u.5 Kozmás
86. Június 3 vasárnap d.e.10 Csíkszentmárton
87. Június 3 vasárnap d.u.5 Csíkzsögöd (templombúcsú)

 Szám: 31–2012.
Csíksomlyói Kegytemplomban igényelt keresztelések és esketések szabályozása

Régóta gondot jelent a lelkipásztorkodó papságnak, hogy híveik egy része esketést és keresztelést a csíksomlyói Kegytemplom igazgatóságától igényeli. Így – a legtöbb esetben – elmarad a megfelelő lelkipásztori gondoskodás. Saját papjuk megkerülésével igényelt szentség-kiszolgáltatásoknál nagyon sokszor elmarad (vagy hiányos) az egyház által előírt és szorgalmazott felkészítés. Az adminisztrációs előírások és feltételek sem teljesülnek minden esetben.
A Szent Istvánról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány Provinciálisával egyeztetve próbáltunk közös álláspontot kialakítani ebben a kérdésben.
A csíksomlyói kegyhely zarándokhely, az Istennel való találkozás és az imádság szent helye, ahol a keresztények mindig az élő Isten kezdeményező szeretetét és a Boldogságos Szűzanya közbenjáró segítségét ismerik fel. E kegyhely gondozását évszázadok óta a ferences testvérek végzik.
A csíksomlyói Kegytemplom nem plébánia, ezért plébániális adminisztrációt igénylő szentség-kiszolgáltatásokra (keresztelés, házasságkötés) csak az illetékes plébánosok és a Kegytemplom igazgatósága között létrejött, előzetes megegyezése alapján kerülhet sor.
A Kegytemplomban tartandó keresztelések és házasságkötések módjával kapcsolatosan a következő irányelveket kell szem előtt tartani:
•    A feleknek először saját plébániájukon kell jelentkezniük (ha Csíksomlyón jelentkeznek, akkor a Kegytemplom igazgatója világosítsa fel az eljárás folyamatáról, és küldje a feleket az illetékes plébánoshoz).
•    Ha a jelentkező felek a Kegytemplomban szeretnének kereszteltetni vagy házasságot kötni, a plébános próbálja meggyőzni őket az Egyházi Törvénykönyv 857, 1115 kánonjai rendelkezésének egyházi megalapozottságáról. Amennyiben a felek, alapos megfontolás után továbbra is ragaszkodnak a Kegytemplomhoz, akkor a plébános erről állítson ki egy elbocsátó levelet, amellyel a felek felkereshetik a Kegytemplom igazgatóságát. Az elbocsátó levelet jól indokolt esetben, olyan hívek számára állítsák ki, akik plébániájukon példás, jó hívek, vallásukkal és plébániájukkal szembeni kötelezettségeiknek eleget tettek. (Márton Áron pk. 252/1977/1. számú leirata alapján).
•    Az illetékes plébános végezze el az ilyenkor szokásos adminisztrációs kötelezettségeket, s ezt hiteles okirattal igazolja (vö. CIC 530, 535, 1066, 1070). Hasonló módon a kereszteléssel és a házasságkötéssel járó felkészítőket is minden esetben a felek plébánosa végezze.
•    E szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatosan: elsődleges szempont, hogy a keresztelést és a házasságkötésnél való asszisztálást, a Kegytemplomban is a felek plébánosa végezze. Amennyiben az illetékes plébános a keresztelést nem maga végzi, vagy nem tud a házasságkötésnél asszisztálni, erre más lelkipásztort vagy a ferences atyákat kérheti fel. Ez esetben a keresztelés és a házasságkötés kiszolgáltatását hivatalos visszajelzésben a Kegytemplom igazgatósága közli az illetékes plébániával. Ennek alapján az anyakönyvelést minden esetben a felek plébániáján kell végezni (a Kegytemplom nem plébánia, ezért ott nincs anyakönyvvezetés). A Kegytemplomban megkötendő házasságok érvényességéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a házasságkötésnél közreműködő személynek (legyen az a felek valamelyikének plébánosa, vagy általa felkért lelkipásztor) legyen felhatalmazása közreműködésre – az erre illetékes személytől.
•    A házasságnál való asszisztáláshoz joghatóságot az Ordinárius, Általános helynökök, a helyi plébános, a Kegytemplom igazgatója vagy a házfőnök adhat. A két utóbbinak rendkívüli felhatalmazása van a kegytemplomban végzendő esketésekhez.
•    A szentségek kiszolgáltatásának időpontjával kapcsolatosan tudni kell a következőt: Csíksomlyó elsősorban zarándokhely, ezért a szent hely jellegének megőrzése érdekében – advent és nagyböjt kivételével – minden szombat délután legfeljebb két esküvő lehet (15,30 és 17,00 órától). A keresztelések időpontja a felekkel történő egyeztetés alapján határozható meg.
•    A Kegytemplom környezetében szigorúan tilos a lakodalmas muzsika, rizshintés és minden olyan megnyilvánulás, amely zavarja a kegyhely áhítatát és méltóságát.

Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a fenti rendelkezésekhez tartsák magukat, és ezt hozzák alkalomadtán híveik tudomására is.
 


Szám: 86–2012.
Felnőtt keresztelés kiszolgáltatása

    A C.I.C. 863. kánonja értelmében, akik 14. életévük betöltése után kérik a keresztség szentségének kiszolgáltatását, kérésüket a megyéspüspök elé kell terjeszteni. Ez a rendelkezés továbbra is érvényben van főegyházmegyénkben.
    Csak olyan személyeket kereszteljenek meg, akik az előírásoknak megfelelő felkészítésben részesültek.
    Felnőtteknek a keresztség szertartásával egybekötve, a bérmálás szentségét is ki lehet szolgáltatni, első szentáldozással együtt. Ebben az esetben is előzetesen meg kell szerezni a megyéspüspök hozzájárulását.
    A beavató szentségek kiszolgáltatására megadott főpásztori engedély feltételezi minden egyes esetben, hogy mindhárom szentség felvételére a megfelelő előkészítés megtörtént.
    Egyéb tudnivalókat, az engedélyt megadó főpásztori levél tartalmazza.
 Szám: 84–2012.
Valláskülönbség akadálya alóli felmentés intézése

    Emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a valláskülönbség bontó akadálya alól (katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is, minden esetben az Érseki vagy Segédpüspöki Hivataltól kell írásban felmentést kérni. A kérelemhez minden esetben mellékelni kell az egyházi törvényben (1086. kán.) meghatározott feltételek teljesítésének igazolását (szabadegyezség, jegyzőkönyv). Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.Szám: 2–2012.
Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője

    Az idén is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét. Erre Gyulafehérváron kerül sor 2012. február 13-15. között. A résztvevők szándékukat január 31-ig jelentsék a Hittudományi Főiskola Főtisztelendő Rektori Hivatalánál.
    A továbbképző programja február 13-án, hétfőn 15,oo órakor kezdődik Veni Sancteval, a teológia kápolnájában. A lelkigyakorlatos továbbképző moderátora Ft. Csintalan László tb. kanonok, tb. főesperes, csíkdelnei plébános úr.
    Szeretettel arra kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy erre az időre szabadságolják kántoraikat és fizessék ki számukra a részvételi és utazási költségeket.
 


Szám: 102–2012.
Beiratkozás és felvételi – a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum /Kisszeminárium/ IX. osztályába – a 2012/2013-as tanévre

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2012/2013-as iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére azon fiúknak, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2012. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Előszeretettel várjuk azon fiúk jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – hétvégeken, vizsgáztatás pedig a 12. osztály végén. Szintén opcionálisan – intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosítunk azoknak, akik vállalják (szabadidejük rovására).

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók 2012. május 10-ig jelentsék be szándékukat plébánosuk – vagy plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk által a Kisszeminárium igazgatóságán.

I. szesszió
ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)
2012. május 24.  - A beiratkozási fisa mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik magyar anyanyelvi vizsgát kell tenniük.
2012. május 28–30.  - A jelentkezők beírása az anyanyelvi próbára.
2012. május 31.– jún.2.   - Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból).
2012. június 5. Az anyanyelvi próba eredményének kifüggesztése. Óvási lehetőség.
2012. június 6. Az anyanyelvi próba végleges eredményének kifüggesztése.
KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból
2012. május 24. - A beiratkozási fisa mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik képességvizsgát kell tegyenek Római katolikus hittanból
2012. május 28–30. - Beiratkozás a képességvizsgára
2012. május 31– jún. 2. - A képességvizsga lezajlása
2012. június 5.  A képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. A képességvizsga eredményeivel kapcsolatos esetleges óvások beadása.
2012. június 6.   - A végleges eredmények kifüggesztése. A felvett tanulók névsorának továbbítása a megyei vizsgáztató bizottságokhoz.
- A felvett tanulók névsorának jóváhagyása azon líceumok / osztályok esetében, amelyeknél a képességpróbát tartották. A névsor kifüggesztése a tanintézményben.
- A képességpróbán fel nem vett tanulók beiratkozási fisáinak kiadása.
- A képességpróbán felvett tanulók beírása.

II. szesszió

2012. július 16.  - Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).
2012. július 17–18. - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).
2012. július 18.   - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése, az esetleges óvások megoldása.
- A fel nem vett tanulók iratainak kiadása.
- A felvett tanulók beírása.

III. szesszió
 

2012. szeptember 3. - Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).
2012. szeptember 4-5. - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).
- A képességpróbán felvett tanulók beírása.

   
RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI


Aki hisz, üdvözül című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):
Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) – A keresztség (115–120.) – A krisztusi tanúságtétel szentsége (121–125.) – Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség (127–131.) – A bűnbocsánat szentsége az újrakezdés szentsége (143–147.)

Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):
Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114–116.).

***
Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):
A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (25–29.) – Isten nevét hiába ne vedd! (54–58.) – Az Úr napját szenteld meg! (60–65.) – Atyádat és anyádat tiszteld! (66–71.) – Testi és lelkiélet védelme (86–92.) – Tiszta élet (93–98.) – Igazság és becsület (106–110.) – Az egyház parancsai (112–117.)

A beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:
1.    Anyakönyvi kivonat a 8. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
2.    Igazolás a 8. osztály sikeres elvégzéséről – az egységes dolgozatok (7./8.) jegyeivel;
3.    Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni.
4.    Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
5.    Ellenőrző könyvecske;
6.    Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata;
7.    Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
8.    Szülők egyházi házasságát igazoló bizonylat;
9.    Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban);
10.    Személyazonossági igazolvány-másolat (Carte de identitate);

Bővebb felvilágosításért a helyi plébániahivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”
510009. ALBA IULIA – Str. Păcii, nr. 4. – Tel/Fax: 0258-819869.
E-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro / Website: www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium 10. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok 9. (vagy magasabb) osztályában. A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikerességéért. Érdeklődni a fenti címen lehet.

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(Igazgatóság)Szám: 87–2012.
Lovagrendekkel kapcsolatos tudnivalók

    Főegyházmegyénkben, az utóbbi években, amint Paptestvéreim előtt is közismert, egyre több lovagrend lép fel. Ezek magukat Katolikus Egyházunkhoz tartozónak vallják, és kapcsolatot keresnek egyházi személyekkel. Egyre sűrűbben és hivalkodóan jelennek meg egyházi ünnepeinken, többek között a csíksomlyói búcsún is.
    A MKPK példájára, magam is a Vatikáni Államtitkárság 2006-os levelére hivatkozom, amely hangsúlyozza, hogy az Apostoli Szentszék csak két lovagrendet ismer el hivatalosan: a Máltai Lovagrendet és a Szent Sír Lovagrendet.
    Ezzel a Szentszék nem tiltja meg más lovagrendek létezését, de azok nem mondhatják magukról, hogy lovagrendi minőségben a Katolikus Egyház hivatalos szervezetei lennének. A szentszéki levél külön kiemeli, hogy a két hivatalosnak elismert lovagrend invesztitúráin kívül, ne kerüljön sor más lovagrendek templomi invesztitúráira. Ezek a lovagrendek hordhatják címeiket, de egyházjogilag a C.I.C. 215., 300., és 312., kánonjai alapján. A helyi főpásztor által adott jóváhagyás alapján működhetnek.
    A fenti rendelkezést szíves tudomásul vétel és miheztartás végett közlöm Tisztelendő Paptestvéreimmel.
 Szám: 1–2012.
Elhunyt papok 2011-ben

1.    DUNAY Ferenc P. Anicét OFM, nyugalmazott plébános életének 82., papságának 50. (aranymisés), szerzetességének 24., szerzetesi ünnepélyes fogadalmának 20. évében, 2011. június 21-én elhunyt, Désen, a ferences kolostorban. Temetése ugyanott volt, a városi temető Rózsadomb-i ferences parcellájában 2011. június 24-én.
2.    HAJDÓ István, tb. főesperes, székelylengyelfalvi plébános, életének 69., papságának 43. évében, 2011. július 8-án, pénteken, a déli Úrangyala imádkozása alatt elhunyt. Lengyelfalván temettük 2011. július 11-én, végakarata szerint a templomkertben.
3.    NEMES Ödön SJ jezsuita atya, aki misszionárius volt Japánban, teológiai lelkivezető, életének 85., szerzetesi hivatásának 67., papságának 56. évében elhunyt, Budapesten, 2011. augusztus 19-én. Ugyanott temették a jezsuiták Jézus Szíve templomában 2011. szeptember 3-án. Három tanévben (1993–1996 között) a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium spirituálisa és a Hittudományi Főiskola tanára volt, a kispapok szeretett „Dönci bácsija”, és egyben főegyházmegyénkben a hétvégi házas találkozók lelkes szervezője.
4.    LUKÁCS Béla, nyugalmazott plébános, életének 63., papságának 39. évében 2011. november 5-én elhunyt Ditróban. Ugyanott temettük 2011. november 7-én, a régi temetőben, édesapja mellé.
5.    ANDRÁS Imre SJ jezsuita atya, dr., szociológus, a csíkszeredai Venczel Józsefről nevezett Vallásszociológiai Intézet alapítója és igazgatója 1997-től haláláig. Életének 83., szerzetesi hivatásának 64., papságának 52. évében elhunyt Bécsben 2011. december 24-én, Szentestén. Temetése szülővárosában, Csíktaplocán volt, a plébániatemplom kerítésében, nagybátyja Lajos Balázs ny. plébános mellé 2012. január 14-én.

R. i. p.!
A FELTÁMADT ÜDVÖZITŐ LEGYEN JUTALMUK!

Gyulafehérvár, 2012. január 17.                                                                    
                                                                            †György s.k.
                                                                               érsek