XII. körlevél – Az Irgalmasság Rendkívüli Szentévének meghirdetése (2015. nov. 22.)

D. a J. Kr.!
 
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK
Székhelyükön
Szám: 1739–2015. 
Az Irgalmasság Rendkívüli Szentévének meghirdetése
 
Ferenc Szentatyánk a Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű bullájával meghirdette az Irgalmasság Rendkívüli Szentévét. Ez a jubileumi év 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kezdődik és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul.
A szentév mottója: „Irgalmasok, mint az Atya”. Ezzel a mottóval ugyanarra szeretne buzdítani ez a szentév, amire Jézus buzdít: „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36), hogy így az Atya szeretetének eleven jelévé váljunk e világban.
A Szentatya hangsúlyozta, hogy azért szentel külön jubileumi évet az irgalmasságnak, mert az Egyháznak ma az a feladata, hogy erőteljesebben mutassa meg Isten jelenlétének és közelségének jeleit. Olyan időszak ez, amikor Egyházunknak újból rá kell találnia annak a küldetésnek az értelmére, amelyet az Úr bízott rá húsvét napján, hogy az Atya irgalmasságának jele és eszköze legyen. (vö. Jn 20,21–23) 
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Rómában, a Szent Péter bazilikában Szentatyánk megnyitja a Szent Kaput, amely ez alkalommal az Irgalmasság Kapuja lesz, hogy aki átlép rajta, megtapasztalhassa a vigasztaló, megbocsátó és reményt adó Isten szeretetét.
Arra buzdít mindannyiunkat, hogy nyissuk meg szívünket azok felé, akik a modern világ perifériáin élnek. Ne maradjunk közömbösek, vegyük észre a szükséget szenvedőket, a méltóságuktól megfosztott testvéreinket. Ragadjuk meg a kezüket, tegyük magunkévá segélykiáltásukat. (MV 15.) Az év minden napján viseljük testvéreink nehézségeit és gyöngeségeit. Fedezzük fel az irgalmasság testi cselekedeteit: jóllakatni az éhezőket, megitatni a szomjazókat, felöltöztetni a ruhátlanokat, befogadni a jövevényeket, ápolni a betegeket, meglátogatni a rabokat, eltemetni a halottakat.
A Szentatya azért választotta december 8-át, mert ez a nap az Egyház legújabb történetében jelentős időpont: a Szent Kapu megnyitása a II. Vatikáni Zsinat befejezésének 50. évfordulóján történik. Ezzel is szeretné ébren tartani a zsinat szellemét, amely zsinat lebontotta azokat a falakat, melyek az Egyházat fellegvárba zárták, hogy olyan idő érkezzen, mely új módon hirdeti az evangéliumot.
Szentatyánk úgy rendelkezett, hogy Szeplőtelen Fogantatás ünnepét követő vasárnap, Advent 3. vasárnapján minden egyházmegyében – a székesegyházban, vagy a társszékesegyházban, akár egy sajátosan jelentős templomban – az egész Szentév időtartamára nyissanak egy ilyen Irgalmasság Kapuját.
Főegyházmegyénkben Csíksomlyó lenne ez a hely, ahol az Irgalmasság Kapuját megnyitjuk, mert olyan kegyhely számunkra, ahová sok zarándok szokott ellátogatni. Ezért ennek az Irgalmasság Kapujának a megnyitására 2015. december 13-án kerül sor Csíksomlyón – a 12:30 órakor kezdődő ünnepi liturgiában, amelyre szeretettel hívjuk a paptestvéreket és a kedves híveket.
Az Irgalmasság Éve kapcsán arra kérjük az egyes egyházközségeket, hogy állítsanak össze olyan programokat, amelyek segítik híveinket úgy átélni a Szentévet, mint az isteni kegyelem és a lelki megújulás rendkívüli időszakát. Pasztorális Bizottságunk is összeállított egy ilyen programajánlatot, amely a szentév céljának megvalósításában segítségünkre lehet. 
 
A Szentatya bullájában az Irgalmasság Szentévének idejére a következőket ajánlja:
  • A Jubileumi Év nagyböjtjét fokozottabban éljük meg, mint Isten irgalmassága ünneplésének és megtapasztalásának intenzív időszakát. Sokak számára ez az időszak jelentheti a szentgyónás lehetőségét, ezért kéri a papokat, hogy legyenek az Atya irgalmasságának valódi jelei a gyóntatószékekben. Ezért a lelkipásztoroknak megadja a felhatalmazást az olyan bűnök megbocsátására is, melyek feloldozása az Apostoli Szentszéknek van fenntartva.
  • Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton „24 óra az Úrért” elnevezésű ájtatosságot tartsunk.
  • Az egyházmegyékben szervezzenek népmissziókat, főként a nagyböjti időszakban, hogy „a kegyelem trónjához járulhassanak a hívek és irgalomra találjanak”. (vö. Zsid 4,16)
  • A Jubileumhoz búcsúnyerés is kapcsolódik, amelyben a bűneinkért járó büntetések elengedését nyerhetjük el. Mindazok, akik elzarándokolnak Csíksomlyóra és az Irgalmasság Kapuján áthaladva lépnek be a szent helyre, szentgyónást végeznek és szentáldozáshoz járulnak (akár előzőleg is) és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Miatyánkot és Üdvözlégyet, naponta egyszer teljes búcsúban részesülhetnek.
  • A jubileumi Szentév Isten Irgalmasságának gazdagságát tárja elénk. Ezért buzdítunk mindenkit Izaiás próféta szavaival: „Örömmel merítek vizet az üdvösség forrásaiból.” (Iz 12,3)
Használjuk jól ki e Szentév lehetőségeit, hogy üdvösségünkre váljon. 
Az Irgalmasság Atyjának kegyelmébe ajánlva főegyházmegyénket, a most kezdődő adventi időre, örömteli várakozást és buzgó készülődést kívánok Tisztelendő Testvéreimnek, valamint a gondjaikra bízott híveknek!
 
Gyulafehérvár, 2015. november 22-én, Krisztus Király vasárnapján.
 
†György s.k.
érsek

Szám: 1736–2015.
Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok Egerben
 
A magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója hozzánk is eljuttatta meghívójukat, amellyel 2016. január 25-28. között Egerbe tervezett Lelkipásztori- Teológiai Napokon való részvételre kínálnak lehetőséget főegyházmegyénk számára is.
Az Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok 2016. évi jelmondata: „…amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.” (Jn 13,15) Az irgalmasság évéhez kapcsolódva a rendezvény fő témaként az Isten irgalmára szeretné fektetni a hangsúlyt.
A találkozó hétfő délután kezdődik, és csütörtökön az ebéddel fejeződik be. Kérik, hogy minden jelentkező elejétől a végéig tervezze részvételét a konferencián.
A háromnapos együttlét részvételi díja nem emelkedett:
– Kárpátaljaiak részére: 5.500 Ft
– Erdélyieknek és délvidékieknek: 14.500 Ft
– Magyarországi, felvidéki, valamint más EU-n belüli résztvevők esetében: 16.700 Ft.
Akinek a feltüntetett összeg kifizetése bármilyen okból akadályt jelent, az jelezze a szervezőknek, akik megkeresik a módját, hogy segítsenek az anyagi teher csökkentésében.
Ezzel kapcsolatos részletes ismertetőt a Papi Levelező Listán már közzétettünk.
A részvétel fakultatív. Mi az ajánláson túl, más eszközzel nem tudunk segíteni a Lelkipásztori-Teológiai Napokon részt venni szándékozóknak.