Körlevél VII. - 2008. augusztus 6.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  


                                    

Tartalom:

Szent Pál évre meghirdetett búcsú

Őszi papi lelkigyakorlat időpontja

Főegyházmegyénk millenniumi jubileuma

Jubileumi misszió tartásához beszédvázlatok

Hittanári pályázáshoz szükséges engedély illetékessége

Köszönet az adományokért

Áthelyezések – 2008-ban

Egyházi alkalmazottak elhalálozásának bejelentése

Könyvajánlás


Szám: 941–2008.

Szent Pál évre meghirdetett búcsú

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

 

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa folyó év június 29-vel kezdődően jubileumi évet hirdetett Szent Pál apostol tiszteletére, születésének kétezredik évfordulója alkalmából. A keresztények számára ez az év alkalmul szolgál arra, hogy felidézzék az apostol alakját, gyümölcsöző munkásságát, amellyel a krisztusi tanítás terjedéséhez, az Egyház világméretűvé válásához döntő módon hozzájárult. Emlékezésünk nem csupán a múltba való visszatekintésből áll, ugyanis Szent Pál alakja nem csupán a múlté. A „nemzetek apostola” a mi tanítómesterünk, számunkra is hírnöke Jézus Krisztusnak. Örökségét elmélyítve lehetőség adódik nekünk is élőbb módon találkozni a minket is megváltó Jézus Krisztussal.

Ösztönösen kérdezhetjük e jubileumi év kapcsán: – Ki volt ez a Szent Pál, akit az Úr hírnökké és apostollá, a pogányok tanítójává rendelt hitben és igazságban? (vö. 1Tim 2,7.)

Saul (megtérése után Pál) a mai Törökország területén lévő Tarzuszban született. Római állampolgár volt, de származására nézve zsidó. Amint maga mondja: „a nyolcadik napon körülmetéltek, Izrael nemzetéből, Benjamin törzséből származom, héber a héberek közül, a törvény megtartásában farizeus, buzgóságból az egyház üldözője, a törvény szerinti igazság dolgában kifogástalan” (Fil 3, 5–6). A názáreti Jézust földi élete során bizonyára sosem látta, de követői, a keresztények ellen annál szenvedélyesebben hadakozott: „Pusztította az egyházat, sorra járva a házakat, elhurcolta a férfiakat és asszonyokat, s őrizetbe vetette őket” (Csel 8,3). Amint Damaszkusz felé tartott, hogy ott is leleplezze a keresztényeket, az úton vakító fényben megjelent neki a feltámadt Üdvözítő, és így szólt hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (Csel 9,4), és ezen a ponton teljes fordulatot nyer az élete. Amilyen dühösen üldözte eddig a keresztényeket, ugyanolyan szenvedéllyel állt Krisztus ügyének szolgálatába. Damaszkuszban a már keresztény Ananiás megkereszteli őt is, és attól kezdve lelkesen hirdeti mindenhol, hogy Jézus az Isten Fia (vö. Csel 9,20). Bejárta majdhogynem az akkor ismert egész világot, és mindenhol hirdette a krisztusi örömhírt. A mai Törökország és Görögország területén számos keresztény közösséget alapított, és azok lelki gondozását szívügyének tekintette. Döntő szerepe volt abban, hogy a kereszténység kilépett a zsidó bölcsőből és a pogányok körében rohamosan terjedve világvallássá vált. Krisztus szeretete sürgette őt, és szolgálata érdekében nem vonakodott semmilyen áldozattól: sem a fáradtságtól, sem az üldöztetéstől, sem a veréstől, sem a halálveszélytől (vö. 2Kor 11, 23–28). Mindenkinek mindenévé akart lenni, hogy mind többen üdvözüljenek (vö. 1 Kor 9,22). A Krisztus utáni ötvenes évek vége felé Jeruzsálemben a zsidók elfogatták, és meggyőződése miatt ki akarták végeztetni. Erre aztán a hatvanas évek közepén került sor Rómában: a hagyomány szerint Szent Péter apostollal együtt végezték ki. Ezért ünnepeljük mindkettőjük mennyei születésnapját június 29-én.

Szent Pál életének titka Krisztus volt. Megtérése után Őt akarta egyre jobban megismerni, és feltámadásának erejét – a szenvedéseiben való részvétellel, hogy eljuthasson a halálból való feltámadásra (vö. Fil 3,10–11). Amíg a földön élt, Jézus Krisztus hitében élt, aki szerette őt, és önmagát adta érte (vö. Gal 2,20).

E jubileumi év nemcsak arra való, Kedves Testvérek, hogy az egykori Pál alakját jobban megismerjük, hanem igazából arra kínál lehetőséget, hogy elmélyítsük: – Kicsoda számunkra Szent Pál, és mit akar üzenni nekünk? Világszerte – és néhol már nálunk is – zarándoklatokat szerveznek nyomdokaiban. Ezeken részt venni – valószínűleg – kevesünknek adatik meg a jubileumi év során. Talán többen bekapcsolódhatnak azokba a különféle lelki programokba, amelyek itthon kínálkoznak ebben az évben... Buzdítalak is benneteket az ezeken való részvételre. Mindannyiunk számára kéznél vannak az ő levelei a Szentírásban, és azokat olvasva, tanulmányozva, mindannyian elmélyülhetünk a Nemzetek Apostolának üzenetében. Annál inkább hivatottak vagyunk erre, minthogy Anyaországunkban ez az év a Biblia éve. Az apostollal együtt nekünk is el kell jutnunk Jézus Krisztus fölséges ismeretére. Vele együtt kérdezgetnünk kell: – Mit tegyek, Uram? E jubileumi év, ha élünk kínálatával, segít elmélyülnünk Krisztussal való kapcsolatunkban, és egyben élethivatásunkban is. Mindenek fölött keresztény élethivatásunkban kell elmélyülnünk. Buzdít bennünket az apostol: „ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek az odafent valókat, ahol Krisztus van, Isten jobbján ülve. … Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve Istenben” (Kol 3, 1.3). „Vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt, újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben teremtetett” (Gal 4, 22–24). „Lélek szerint éljetek” (Gal 5, 16). „Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértők vagytok, ugyanazon szeretet van bennetek, és együttérezve ugyanarra törekedtek. Egyiketek se tartsa csak a maga érdekét szem előtt, hanem a másokét is” (Fil 2, 2.4). Ti ugyanis „Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai” (1 Kor 12,27).

Adjunk hálát Istennek azért, hogy az emberiségnek adta ezt a nagy apostolt. Köszönjük meg, hogy elhívta őt, és a nemzetek világosságává, mindannyiunk tanítójává tette. És kérjük Őt, hogy adjon számunkra is szilárd hitet, rendíthetetlen reményt és lángoló szeretetet Krisztus iránt. Tegyen bennünket is Krisztus hiteles tanúivá, az örömhír fényének hordozóivá a mai időben.

* * *

Az Apostoli Penitenciária Dekrétuma alapján, a Szent Pál évben teljes búcsúk nyerhetők:

1. – Minden egyes zarándok elnyerheti a teljes búcsút, ha meglátogatja Rómában a Falakon kívüli Szent Pál pápai Bazilikát. A teljes búcsút a szokott feltételek mellett nyerhetik el. Az Apostol sírjánál, a Konfesszió oltárnál egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimádkoznak, és imádságos lélekkel fordulnak a Boldogságos Szűzanyához, valamint a Nemzetek Apostolához – Szent Pálhoz.

A teljes búcsút a fenti feltételek mellett minden keresztény hívő naponta egyszer nyerheti el, saját maga számára, de felajánlhatja halottaiért is.

2. – Főegyházmegyénkben is elnyerhető a teljes búcsú az alapvető előírások betartásával (szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett ima) felajánlásával. A búcsút elnyerni akarók szívükből kizárnak minden bűnös vonzódást. Áhítatos lélekkel részt vesznek a Szent Pál Év kezdetekor vagy befejezésekor bemutatott vallásos szertartáson, bármely szent helyen, vagy a Szent Pál tiszteletére szentelt templomok és kápolnák búcsúján.

Főpásztori jogommal engedélyezem a búcsúnyerést azoknak, akik 2008. június 29-én, 2009. június 29-én, vagy a két időpont között valamelyik vasárnap vagy kötelező ünnepnapon részt vesznek a csíksomlyói kegytemplomban bemutatott szentmisén – a fent említett feltételek teljesítése mellett teljes búcsúban részesülhetnek saját maguk, vagy elhunytjaik számára.

3. – Akik betegség, vagy más egyéb ok miatt akadályoztatva vannak a részvételben, részesülhetnek a teljes búcsúban, ha lélekben bekapcsolódnak egy olyan jubileumi szertartásba, amelyet Szent Pál tiszteletére mutatnak be. A búcsú elnyeréséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a feltételeket teljesítsék.

Ezúton kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a Szent Pál évre meghirdetett búcsúnyerés lehetőségét ismertessék híveikkel. Fenti levelünket helyezzék el olyan helyen, ahol a hívek az egész jubileumi év alatt tájékozódhatnak a búcsúnyerés lehetőségeiről.

Nemzetek Apostola – Szent Pál – Könyörögj érettünk!

 

Gyulafehérvár, 2008. június 30.

 

† György s. k.

érsek

 


Szám: 105–2008.

Őszi papi lelkigyakorlat időpontja

 

Ez évi I. körlevelünkben, ugyanilyen számon meghirdettük, hogy 2008. aug. 25. déltől – augusztus 28. délig terjedő papi lelkigyakorlatot tartunk Alvincen, a Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban.

Jelentkezni az Érseki Hivatalnál lehet.

A részvétel napi költsége: 40 RON.

Az őszi lelkigyakorlatot is Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József segédpüspök, általános helynök úr fogja vezetni.


Szám: 66–2008.

Főegyházmegyénk millenniumi jubileuma

Főegyházmegyénk alapításának 1000. évfordulójára emlékezve jubileumi esztendőt hirdetünk, amelyet folyó év szeptember 13-án, szombaton nyitunk meg Csíksomlyón ünnepi szentmisével. A szentmise kezdési időpontja 10 óra 30 perc.

Erre az ünnepségre szeretettel hívjuk és várjuk Paptestvéreinket – híveikkel együtt.


Szám: 1010–2008.

Jubileumi misszió tartásához beszédvázlatok

Főegyházmegyénk alapításának millenniumát ünnepelve 2009-ben jubileumi missziókat tartunk. Ezzel kapcsolatos tudnivalókat az őszi rekollekció keretében fogják ismertetni.

Tisztelendő Testvéreink tájékoztatására mellékelten megküldjük a jubileumi misszió tartásához készített programtervezetet.

 

Bevezető. Első nap (Szerda)

 Délután:

„Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből, törzsből és nyelvből.” (Jel. 7,4) Hány nép vonult végig a népvándorlás korában ezeken a tájakon? Országot nem alapítottak, népből nemzetté nem váltak! A nép vegetáció: eszik – iszik, élvezi az életet, továbbadja és meghal. A nemzet egy elit, amelynek történelmi hivatástudata van és elég erős képződmény ahhoz, hogy egy népet történelmi feladat végrehajtására mozgásba hozzon, a nemzetté-válás útjára tereljen.

Ezt tette Géza, majd folytatta Szent István, Cluny szellemének legtökéletesebb megvalósítója. Szent Odiló apáttal haláláig levelezésben állott, az országszervezéshez az indításokat innen kapta. Szent István előtt nem evilági szempontok állottak országszervező munkájában, hanem a Jelenések könyvében olvasható fenti ige, mely túlmutat a természetes lét határain.

Minket a katolicizmus egyetemessége emelt Európa élvonalába, s tartott fenn.

A zuhanás a reneszánsszal, s nyomában a humanizmussal indul el a szellem világában. Mohács a betetőzője.

Lehet egy összehasonlítást tenni 1241 és 1526 között. Mohács után miért bénult le a nemzet? Talán a keleti örökség kísértett (vaksors, végzet)? – A szellem világában jelentkezett a törés. Már nem a természeten túlfekvő célra figyeltünk elsősorban, hanem a természet határán belül.

Német László írja: „Az embernek kétség kívül jogos büszkesége az a munka, amellyel a természetet akarata és esze alá hajtotta, de a rendkívüli erőt, ami ehhez kellett, kétségkívül onnét nyerte, hogy valahová a természeten túl is nézett, a legnagyobbat nem embernek, hanem Istennek tette.” (Megmentett gondolatok 169. old. Magvető Kiadó 1975.)

 

Második nap (Csütörtök)

Délelőtt:

Mohácstól Trianonig: Török uralom, osztrák uralom, ígéretes szabadságharc (1848), 1867-es kiegyezés (hadügy, külügy, pénzügy közös). Nincs önálló külpolitikánk. Magyarország kiesik az Európai közgondolkodásból, nem létezik.

Miért nem tudott azóta talpra állni a nemzet?

Lelki megosztottság a török uralom alatt.
  1. A természeten túlra nézés, azaz túlfekvő cél kilúgozódott sokak lelkéből.
  2. A szekularizmus, mely hedonista gondolkodásban nyilvánul meg. Ha egy nemzet (főleg ifjúsága) az életben egyebet nem akar csak élvezni és úrhatnámkodni – ez a halál.

A XX. századfordulón nagy kivándorlás Amerikába. Ma hasonló jeleket látunk.

  1. Kritikátlanul átvettünk mindent a nyugattól. Ugyanakkor nem számoltunk azzal, hogy a nyugat minket nem szeret. Ma az amerikanizmus bűvöletében él a társadalom.

 

Délután:

Megoldás: Visszatérni az erdélyi hagyományokhoz! – Történelmünk útján minden nemzeti tragédiában Erdély volt az, amely megtalálta a túlélés útját. (Kós Károly: Az országépítő)

– 1241 tatárjárás után Gál püspök közbenjár IV. Bélánál hívei érdekében és adómentességet kér részükre.

– Mohács után Erdély önálló fejedelemséggé szerveződik. „A törökök első háborúja, melyet francia biztatásra indítottak, anélkül nem is indították volna, megdöntötte a régi magyar államot és csakhamar az ország három tagra szakadt. A két keresztényrész közül Erdély török uralom alatt is lényegileg önálló életet élt, és sikerült neki az Árpádok örökségének, a magyar nemzetiségének és államiságának folytonosságát mindaddig sértetlenül megőriznie, míg Magyarország számára is ütött a török uralom alóli felszabadulás órája, s ezzel önmagától megszűnt Erdély állami létezésének történeti jogosultsága.” (Német László: Sorskérdések 524. old. Magvető kiadás.) 1551-ben, ha nem ölik meg Fráter Györgyöt, nem tör be a lelki megoszlás.

–1848-49-es szabadságharc leverése után Haynald püspök az, aki látja a nemzet talpraállásának útját.

– Trianon után az erdélyi protestáns felekezetek bizalma is Majláth püspök felé fordul.

– A kommunizmus beépülése után az Egyház életének helyes útját Erdély püspöke mutatta. Nem alkudozott a kommunista hatóságokkal, hanem elrendelte a plébániai hitoktatást.

Tehát értékes történelmi tapasztalat birtokában vagyunk: „A magyarság egyik ága, értéke talán a legkülönb, mely a magyar államiság hosszú szünetében is megragyogtatta a magyar államszervező erőt s a XVIII. századi elnyomás alatt a kisebbségi szívósságnak gyönyörű példáit teremte…” (i.m. Német László: Sorskérdések 556. old. Magvető kiadás.)

Tudatosítsuk magunkban!

Harmadik nap (Péntek)

 Délelőtt:

Sokan állítják, hogy népünk jelenlegi lelkiállapota tragikus; a családok gondolkodását illetőleg ez igaz, mert:

a) életellenes

b) áldozatellenes. Ez világjelenség.

Életellenes: a) az anyakönyvek tanúsága magától beszél.

b) a fiatalság mentalitása eltolódott a házasság eszméjétől a szex irányába.

c) a családok struktúrája is megváltozott. Amerikában és Magyarországon is van egy ilyen ifjúsági mozgalom, amelynek tagjai fogadalmat tesznek, hogy a házasságig önmegtartóztató életet élnek.

Áldozatellenes:

a) a papi-szerzetesi hivatások csökkenése.

b) minden rétegbe betört: élvezd az életet.

c) eszme és eszmény nélküliség.

Mi történt velünk? – Kiömlött fölöttünk a nyugat minden bomlásterméke. Fizikai törvény: áradáskor az első hullámmal az árvíz mindig a szennyet hozza. Ez történt a határok megnyitásával. Európa népei kiöregedtek. A kontinens nemzeteinek lelkiállapota nagyon hasonlít az Augustus császár korabeli Római Birodalom állapotához. Úgy tűnik, hogy minden tökéletesen működik, ez a test kérge, a kéreg alatt viszont, már a párkák munkába lendültek, s idő kérdése volt csupán, hogy megemésszék a birodalmat.

Az Egyesült Európa messze elcsatangolt alapítóinak elgondolásától (de Gaulle, Schuman, de Gasperi). A szabadkőművesség érdeke: Európa létezzen, de ne virágozzék.

Délután:

Megoldás: Jeremiás levele a száműzöttekhez: 29. 4–14;

Miért dolgozzatok, miért termeljétek ki soraitokból az elitet? – Mert nektek szaporodnotok kell, mivel egyedülálló értékek hordozói vagytok.

Nagy évfordulót értünk meg! A történelem az élet tanítómestere – mondták a régiek. Aki el tud igazodni a történelem szövetén, s a kiszőtt minták üzenetét le tudja olvasni, jobb eséllyel indul a jövő felé. Szt. István ezt tette. A korabeli Európa mozgásait helyesen fogta fel. Elindította népét a nemzetté válás útján. „A nép vegetáció, a nemzet egy elit, amelynek történelmi hivatástudata van és elég erős képződmény ahhoz, hogy a népet mozgósítani tudja egy nagy történelmi feladat végrehajtására.” (Német László: Minőség forradalma) A teljes igazsághoz tartozik, hogy nagy előnyben volt velünk – mai emberekkel – szemben, mivel annak a készülő Európának volt lelke, szelleme. „A reform, amelyre szükség van megint: a Clunyi reform.” (i.m. Német László 205. old.) A gazdasági politikai áramlatokat, látványosan megváltoztatni nem áll módunkban, de a kovász szerepének betöltésére elég tartalékunk van. Melyek ezek?

  1. Sokan vagyunk, akik számára zsinórmérték a katolikus szent hit. Ezt mélyíteni kell és megpezsdíteni, papok és hívek együtt.
  2. Hívő népünk ragaszkodik a szentségekhez. Alig akad olyan fiatal, aki nem akar szentségi házasságot kötni, és gyermekeit megkereszteltetni.
  3. A válást bűnnek tekinti és tragédiaként éli meg. Szívesen hoz áldozatot, hogy Isten és egyház előtt rendezett legyen a házassága.
  4. Él bennünk a keresztény bűntudat és bűnbánat szelleme.
  5. Él a lelkekben a „Szent” iránti tisztelet (szent idők, szent helyek, szent tárgyak, Istennek szentelt személyek). Előd István: Vallás és Egyház c. könyve. Ezek felbecsülhetetlen értékek. Egyre többen fedezik fel az egyházi iskolák fontosságát.

 

Negyedik nap (Szombat)

 

Délelőtt:

Jövőnk: Kérdés, hogy az emberiségnek lehet-e jövőt ígérni, s ha igen, melyik földrész emberiségének? Ha lesz jövő, lesz-e szükség ott reánk? (A jövő történelmét nem a mennyiség, hanem a minőség fogja megszabni. Tudunk-e ma sorainkból kitermelni minőségi embereket?)

Mikor lesz világvége? – Márton Áron szavai: „Akkor lesz világvége, amikor Isten úgy látja, hogy nincs értelme tovább fenntartani a világot.” (1970-ben a csíkdánfalvi bérmáláson mondott beszéde).

Jézus Krisztus személyében, legtöbbet tett a Mennyei Atya, az ember üdvözítése érdekében.

Emberi tekintélyek abszolutizálásának ideje lejárt. (Luther, Kálvin, Dávid Ferenc – a kommunisták hetven év után erre rájöttek. Túlnőtte őket a világ.) Ha kiüresítjük a szentségeket, értelmétől fosztjuk meg a kereszténységet. Ha megszűnik az egyház, megszűnik a világ. Ha elpusztul Róma, elpusztul a világ. A világ vége felé halad, de nem mindegy, hogy milyen okok idézik elő. „Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk 18, 8) Az Üdvözítő kérdése, két lehetőséget sejtet a világvégre nézvést: a kiüresedés, vagy a beteljesedés lehetőségét. Kiüresedés: ha értelmétől fosztjuk meg az isteni dolgokat. Beteljesedés: ha az evangéliumi élet kiérik a lélekben.

Népek tűnnek el nyomtalanul, akárcsak a múltban is. Mi is eltűnünk, de nem azért, mert valakik eltervezték felőlünk, hanem azért, mert létünk értelmét veszti. …Ha értelmét veszti!

 

Délután:

Mire figyeljünk? – A történelemnek kettős áramlata létezik, akárcsak a tengernek.

a) a felszíni vizek locsogása;

b) a mély rétegek áramlása.

A mély áramlások jelzik: A Római Birodalom legjobbjai látták, hogy a dolgok rossz irányba mennek. Pl. Vergiliusz, „Eclógák” c. IV. könyvében, ellenben képtelenek voltak az események irányítására. A mély áramlat a Messiás eljövetele volt. „Ecclesia semper reformanda est!” Felszíni locsogás: reformáció, szekularizáció, szocializmus, kommunizmus, hitlerizmus, nacionalizmus.

A történelem mély áramlatai: katolikus megújhodás, tridenti zsinat, (nagy szenteket szül az egyház: Loyolai Szt. Ignác, Xavéri Szt. Ferenc, Borromeo Szt. Károly, Nagy Szt. Teréz. Az életszentség modern kiadását mutatja II. János Pál pápa élete, életműve.) XIII. Leó, XI. Pius , XXIII. János, VI. Pál, II. János Pál szociális enciklikái, II. Vatikáni Zsinat, amely még mindig feladat.

Befejezés: Vasárnap – nagymise

Három embertípus van: kesergő, dohogó, cselekvő – mondta Klebersberg Kunó.

A kesergő: a múlton csüng, és nem látja a jövőt.

A dohogó: mindent kritizál, de nem tesz semmit.

A cselekvő: követi a bölcs Habsburg Ottó tanácsát: „Aki jó politikát akar csinálni, mindennap olvas a történelemből, és mindennap ránéz a térképre.” A történelemből tanul, következtet, terveket készít, de ugyanakkor nem szakad el a valóságtól, mert látja, hogy hol élünk, és amit kitervezett, abból mit és hogyan lehet megvalósítani itt és most.

Európa egyesülési folyamata leállíthatatlan.

A kesergő a múlthoz menekül, és azt szeretné visszahozni, ami lehetetlen vállalkozás, természetesen csak nosztalgiázik, de nem tesz semmit.

A dohogó bírálja Európa alkotmányát, szid és elmarasztal mindent, csak azért, hogy ne kelljen személy szerint áldozatot hoznia.

A cselekvő keresztény arra figyel, hogy az adott keretben mi a tennivalója.

Tény, hogy az Európa Alkotmányból kimaradt Isten neve és a keresztény értékekre való hivatkozás. Ellenben teljes vallásszabadságot biztosít minden olyan kultusznak, amelyik toleráns a mássággal szemben. Óriási lehetőséget hordoz magában ez a szabadság az Evangélium terjesztésére nézve. Példa rá az Amerikai Egyesült Államok. Első volt, mely kimondta az Egyház és állam szétválasztását és a teljes vallásszabadságot. Annak idején XIII. Leó pápa tiltakozott ellene. Később azonban a nagy pápa is felismerte a lehetőséget, amely be is következett: a katolikus Egyház a nagy szabadságban megerősödött és terjedt. A protestantizmus szektákra szakadozott szét.

A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű konstitúciója: Az emberiségnek lesz-e jövője? – Ha igen, szükség lesz-e ránk?… – Lesz jövője, ha a történelemnek ezt a mély áramlását felfogjuk, és cselekvő munkásaivá válunk.

Márton Áron álma: fegyelmezett, művelt keresztény nemzetté válni! Ezt minden nemzedékben el kell végezni. Egyházunkban nagy megújhodások indultak. Miután az eredmény megszületett, következett a lazítás, mert minden keresztény. Ez nagy tévedés volt az egyháziak részéről. A szülő addig neveli gyermekét, amíg a szemfedőt rá nem teszik. Nekünk állandó misszióban kell éreznünk magunkat (Hofbauer Szt. Kelemen – Bécs apostola, Széchenyi Ferenc lelkivezetője).


Szám: 1197–2008.

Hittanári pályázáshoz szükséges engedély illetékessége

Az érvényben lévő tanügyi törvények értelmében kötelező a hittantanítás az állami iskolákban (84/1995. cikkely ).

A hitoktatók értelemszerűen rendes (tituláris) tanári álláshoz juthatnak. A katedra meghirdetése az iskolaigazgató hatáskörébe tartozik. A versenyvizsgázók csak az egyházi hatóság engedélyével (Avizul cultului) pályázhatnak. A C.I.C. 805–806. kánonjai értelmében esetünkben a kompetens hatóság az érseki hivatal.

Főhatóságunk minden esetben megadta a hitoktatók számára ezt az engedélyt, az illetékes plébánosok körültekintő ajánlása alapján.

Az évek során előfordult néhány olyan eset, hogy főesperesek és plébánosok illetéktelenül adtak engedélyt a hitoktatók számára. Ezen esetekből gyakran kellemetlenségek származtak, amelyeket a Főhatóságnak kellett utólag orvosolnia.

Ismételten felhívom a Paptestvérek szíves figyelmét, hogy Főegyházmegyénkben – a hatályban lévő tanügyi törvények értelmében – a Főhatóság jogosult az engedély (Avizul cultului) megadására – természetesen a helyi egyház jogos képviselőjének ajánlása alapján.

Közös érdekünk, hogy a törvényes keretet minden szinten betartsuk. A Paptestvérek lelkiismeretes információi alapján kapják meg az érintett tanárok, a szükséges engedélyt (aviz) a versenyvizsgához.

Megértő és segítő közreműködésüket előre is köszönjük!


Szám: 1185–2008.

Köszönet az adományokért

 

A Romániai Caritas– Konföderáció a burmai és kínai természeti katasztrófák áldozataival szolidarizálva országos gyűjtési akciót kezdeményezett 2008. június 8-án. A Romániai Püspökkari Konferencia ajánlásával az ország katolikus templomaiban a katasztrófa áldozatainak megsegítésére gyűjtöttek.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye templomaiban szervezett gyűjtésből összesen 123.244 RON gyűlt be. A gyűjtés során befolyt összeg – a többi romániai egyházmegye gyűjtésének eredményével együtt – a katasztrófa sújtotta területen tevékenykedő Caritas Internationalis közvetítésével kerül felhasználásra, újjáépítési akcióterv keretén belül. Az adományok pontos felhasználásáról hírt adunk majd helyi médiapartnereink segítségével.

Urunk Jézus tanította, hogy az ember az isteni irgalmasságnak nem csupán befogadója és megtapasztalója kell legyen, hanem arra is hivatott, hogy felebarátaival ezt az irgalmasságot gyakorolja (II. János Pál pápa, Dives in misericordia, 14). Minden ember, a világ bármely tájékán éljen is, megtapasztalhatja élete folyamán az isteni szerető irgalmasságot olyan mértékben, amelyben engedi magát ettől a lelkülettől átalakulni. „Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak” (Mt 5,7). A hegyi beszédben épp az irgalmasság gyakorlása az, amely különös hangsúlyt és fontosságot kap, mint az isteni jelenlét egészen konkrétan megtapasztalható emberi arca (Vö. Dives in misericordia 14). A korai kereszténységben is élő volt az irgalmasság gyakorlásának kiemelkedő szerepe. „A felebaráttal szembeni irgalmasság gyakorlása Istenhez tesz hasonlóvá”, mondja Nagy Szent Vazul.

A tevékeny felebaráti szeretet és szolidaritás megtapasztalható és nagylelkű gesztusa az országszerte megszervezett gyűjtési akció, amelyben híveink is tevékenyen részt vállaltak.

Ezúton is köszönjük a Paptestvéreknek és a Kedves Híveknek, hogy adományaikkal érezhető módon is kifejezték szolidaritásukat a katasztrófa sújtotta, szükséget szenvedő embertársaikkal. Adományaikat Isten fizesse!


Szám: 567 – 2008.

Áthelyezések – 2008-ban

 

Ebben az évben az alábbi személycserékre és áthelyezésekre került sor főegyházmegyénkben:

 

A. – Újmisések segédlelkészi kinevezése:

1.

Csüdör Imrét

Gyergyóremetére,

2.

Papp Mártont

Gyergyóalfaluba,

3.

Veres Steliant

Besztercére,

4.

Mihai Zoltánt

Csíkszereda – Szent Kereszt plébániára,

5.

Kovács Zsoltot

Zetelakára,

6.

Málnási Demetert

Gyímesbükkre,

7.

Salamon Endrét

Csíkszentdomokosra helyeztem.

 

B. – Segédlelkészek áthelyezése:

8.

Mihály Imrét

Gyergyóremetéről

Brassó–Bolonyára,

9.

Jakab Attilát

Brassó–Bolonyáról

Nagyszebenbe,

10.

Szecsete Zoltánt

Gyergyóalfaluból

Sepsiszentgyörgy –

Szent József plébániára,

11.

Gál Istvánt

Csíkszereda Szent Kereszt plébániáról,

Brassó–Belvárosba,

12.

Csibi Sándort

Brassó Belvárosból

Kolozsvár –

Szent Mihály plébániára,

13.

Ambrus Istvánt

Kolozsvár–Szent Mihályból

Sepsiszentgyörgy – V-be,

14.

Antal Józsefet

Zetelakáról

Brassó–Belvárosba,

15.

Farkas Lászlót

Brassó–Belvárosból

Vajdahunyadra,

16.

Palcau Augustint

Gyímesbükkről

Sepsiszentgyörgy –

Szent József plébániára,

17.

Sebestyén Ágostont

Sepsiszentgyörgy –

Szent József plébániáról,

M-vásárhely – Szt. Kozma és Damján plébániára,

 

C. – Plébánosok, lelkészek áthelyezése:

18.

Voiculescu Cristiant

Nagyszebemből

Vulkánba,

19.

Bakó Ferencet

Vulkánból

Altorjára,

20.

Bara Ferencet

Altorjáról

Dánfalvára,

21.

Sánta Pált

Sepsiszentgyörgy –

Szent József plébániáról

Feketehalomra,

22.

Faragó Istvánt

Csíkszentdomokosról

Kőhalomra,

23.

Jakab Lajost

Kőhalomról

Vágásba,

24.

Bartos Károlyt

Vágásról

Gyergyószetmiklós –

Bucsin negyedbe,

25.

Bilibók Gézát

Kolozsvárról

Marosújvárra,

26.

Horváth Istvánt

Marosújvárról

Gyulafehérvárra,

27.

Bakó Csongort

Marosvásárhely – Keresztelő Szent János plébániáról,

Székelykálba,

28.

Opra Istvánt

Székelykálról

Szentkatolnára,

29.

Farkas Árpádot

Szentkatolnáról

Csíknagyboldogasszonyra,

30.

Fábián Zoltánt

Csíknagyboldogasszonyból

Nagykászonba,

31.

Karácson Tibort

Gyergyószentmiklósról

Szászfenesre,

32.

Vitus Lajost

nyugállományból

Lemhénybe,

33.

Pál Antalt (id.)

Lemhényből

Korondra,

34.

Daniel Ernőt

Korondról

Kézdialmásra,

35.

Csavar Tibort

Kézdialmásról

Görgényüvegcsűrre,

36.

Simó Sándort

Görgényüvegcsűrről

Kadicsfalva–Bethlenfalvára,

37.

Lőrincz Károlyt

nyugállományból

Zernyestre,

38.

Darvas Emilt

Szászrégenből

Jegenyére helyeztem.

 

D. – Külföldről hazatérő papjaink kihelyezése:

39.

Robb Dan Dorin

Rómából

Kolozsvár – Szent Mihály plébániára.

E. – Külföldre távozó papjaink:

40.

András István

Marosvásárhely – Szent Kozma és Damján plébániáról

Rómába, tanulmányai folytatására,

41.

Bíró József

Zernyestről

németországi szolgálatra.

 

F. – Betegnyugdíjba vagy öregségi nyugdíjba mentek:  

42.

Antal Árpád

Dánfalváról,

43.

Orbán Menyhért

Nagykászonból,

44.

Köllő Gábor

Szászfenesről,

45.

Simon Dénes

Kadicsfalváról,

46.

Gergely István

Jegenyéből.

 

G. – Ferences áthelyezések:

47.

Kakucs Bélát

Brassóból

Kaplonyba,

48.

Pantea Tibor

újmisést

Kaplonyba,

49.

Urbán János

újmisést

Kaplonyba helyezték.

 


Szám: 1199–2008.

Egyházi alkalmazottak elhalálozásának bejelentése

 

Szeretettel kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy volt egyházi alkalmazottaink elhalálozása esetén küldjék meg az elhunyt személy halotti bizonyítványának ( Certificat de deces) a fénymásolatát. A másolat készítésénél tartsák szem előtt, hogy az okmány mindkét oldalát le kell másolni.

A hivatalunkba eljuttatott halotti bizonyítvány fénymásolatát továbbítjuk Nyugdíjintézetünknek, hogy nyilvántartásba vehessék a halálesetet.

Az utóbbi időben ugyanis több alkalommal előfordult az értesítés elmulasztása.


Szám: 1198–2008.

Könyvajánlás

A Mentor Kiadónál több könyv is megjelent Érseki Hivatalunk „imprimatur” engedélyével ellátva. Ezeket szeretettel ajánljuk Paptestvéreink figyelmébe:

– Márton Áron hagyatéka 3. kötetét (Keresztség, hit);

– Joseph Ratzinger: Bevezetés a keresztény hit világába – Márton Áron fordításában.

– Dr. Marton József: A keresztény jelenkor;

 

A fenti könyvek beszerezhetők a Mentor Kiadó terjesztésében, az állami könyvüzletekből (pl. a Corvina Könyváruházakból).

 

Gyulafehérvár, 2008. augusztus 6-án, Urunk Színeváltozásának ünnepén.

 

† György s. k.

érsek