Körlevél VI. - 2008. május 25.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  

                                                                            

Tartalom:

Főegyházmegyénk jubileumi esztendejének meghirdetése

Hittudományi Főiskolánk a felvételivel kapcsolatos tudnivalókat közli

Lelkipásztoraink nyugdíjazásával kapcsolatos tudnivalók

Hivatásgondozó Bizottságunk kiadványainak ajánlása


Szám: 700–2008.

Főegyházmegyénk jubileumi esztendejének meghirdetése

A 2009-es esztendő különleges évforduló főegyházmegyénk életében: alapításának ezredik esztendejéhez érkeztünk, s ez az évforduló jubileumi év meghirdetésére indít minket. Szeretnénk, ha azok a rendezvények, amelyeket szervezünk a főegyházmegye lelki megújulását szolgálnák, és lendületet adnának az elkövetkező ezer esztendőre is.

Szent István királyunk kezdettől fogva fontosnak tartotta, hogy népe eljusson a kereszténységre. A keresztény hitre vezetés eredményessége megkívánta az egyházi szervezet kiépítését. Ezért szent királyunk tíz egyházmegyét alapított, közöttük a gyulafehérvárit, Szent Mihály főangyalt rendelve égi pártfogójának, hogy ne csak az égi seregeknek, de főegyházmegyénk híveinek is vezére legyen a földi zarándokúton.

Az ezer éves múltra emlékezés fontos történelmi esemény. Illyés Gyula neves írónk mondta: „Ezer évet csak sikeres, tehetséges nép tud megélni, nagy erőpróbákkal, rengeteg küzdelem árán”. Mi megértük az ezer esztendőt. Pedig ez az időszak végigvert rajtunk. Számos tatár és török pusztítás van mögöttünk. Sok nemzeti és vallási vitának, viszálynak voltunk tanúi. Megszenvedtük a két világháború értelmetlen őrületét, Trianonnak traumáját, az ide - oda tartozás keserűségét, államformák váltogatását. Éltünk durva és kegyetlen diktatúrában, átéltük és túléltük a kisebbségi sors minden nyomorúságát. Ezért szeretnénk méltó módon – bár szerény anyagi körülmények között – jubileumi évfordulót ünnepelni egy egész éven át. Ahogy a családi ünnepek megülése, a közös emlékek felidézése erősíti a családot, úgy – a történelemre visszatekintve – mi is a nagycsalád egységét akarjuk erősíteni, benne a kisebb közösségeket, plébániákat, esperesi kerületeket, és tudatosítani szeretnénk magunkban az Egyház és a nemzet múltjában játszott szerepünket.

Szeretnénk hálával gondolni azokra a püspökökre és papokra, akik jó pásztorként őrizték Isten nyáját és élen jártak a krisztusi lelkületben, a kultúra ápolásában és az oktatásban. Ugyancsak hálás szívvel szeretnénk gondolni főegyházmegyénk híveire, akik a krisztusi út keskeny ösvényén haladtak és életükkel, példaadásukkal a földi zarándokút boldogságát tanúsították.

A hosszú történelmi múltra visszatekintve Isten Szolgája II. János Pál pápa szavai szerint: „hálával emlékezve a múltra, szenvedéllyel élve a jelent és bizalommal tekintve a jövő felé” szeretnénk főegyházmegyénk lelki megújulását előmozdítani.

A jubileumi esztendőt, amelyet most ünnepélyesen meghirdettünk, 2008. szeptember 13-án Csíksomlyón, a Szűzanya népünnepén (az ún. őszi Mária búcsún) nyitjuk meg és 2009. szeptember 29-én, Gyulafehérváron, Szent Mihály főangyal ünnepén, Székesegyházunk búcsúünnepén fogjuk bezárni.

Mindannyiótokat arra buzdítunk, hogy használjátok fel ezt a szent időt, úgy téve, ahogy maga Izaiás próféta is hirdette :„Örömmel merítek vizet az üdvösség forrásaiból” (Iz 12,3). Ti is így tegyetek!

Segítsen ebben titeket a Szentháromság egy Isten, támogasson közbenjárásával a Boldogságos Szűz Anya, Szent Mihály főangyal – főegyházmegyénk védőszentje – Szent István király – főegyházmegyénk alapítója, s Erdély védőszentje – Szent László király, főegyházmegyénk egyetlen szentté avatott szülöttje – Pongrác Szent István, valamint Apor Boldog Vilmos vértanú püspök..

Gyulafehérvár, 2008. május 11-én, Pünkösdvasárnapján. 

Tamás József

segédpüspök, általános helynök,

a Millenniumi Bizottság titkára


Szám: 698–2008.

Hittudományi Főiskolánk a felvételivel kapcsolatos tudnivalókat közli

 

A helyi plébánosok felterjesztik a felvételizők névsorát a teológia irodájába 2008. július 7-ig. 2008. július 13–19. között szemináriumi előkészítő a felvételizőknek és felvételi vizsga. 2008. július 13-án estére várjuk a felvételizőket az Intézetbe. Az előkészítőre a felvételizők szíveskedjenek magukkal hozni a beiratkozáshoz szükséges okmányokat.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

– Diplomă de bacalaureat – eredeti, vagy három hónapig érvényes igazolás,

– Certificat de naştere – hitelesített másolat,

– Adeverinţă medicală – orvosi papír,

– Keresztelési és bérmálási igazolás,

– Szülők egyházi házasságáról igazolás,

– A plébános ajánló levele,

– Adeverinţă de recrutare – besorolási papír, vagy katonai könyv (livret militar),

– Sajátkezűleg írt kérvény Érsek Úrhoz (ill. az illetékes megyéspüspökhöz) címezve.

Felvételi díj: 30 RON.

A felvételi jegy összetétele: az érettségi jegy és a felvételi vizsga jegyeinek általánosa.

Felvételi kritériuma: 6,00-os általános elérése.

A felvételi vizsga tételei:

I. HITTAN ÉS ERKÖLCSTAN

Katolikus dogmatika, tankönyv a IX. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.

– Jézus, az Istenember (24–25. oldal).

– Mária, Isten Anyja (26. oldal)

– Isten Lelke a szentségekben (34–42. oldal)

Katolikus erkölcstan, tankönyv X. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.
– Az ember erkölcsi személyisége (12–15. oldal)
– A bűn (16–19 oldal).

II. ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNET
Isten népének története
, tankönyv XI. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.
– A történelmi kor kezdete: a királyság születése és fénykora (7–9. oldal)
– A fogság kora (12–13. oldal)
– Jézus Krisztus. Az egyház születése (19–20. oldal)
– Szent Pál apostol működése (21–22. oldal)
– Keresztényüldözések a Római Birodalomban (24–25. oldal)
– A keleti egyházak (47–49 oldal)
– Koldulórendek (57–59. oldal)
– A missziók hőskora (73–74. oldal)

Alapvető hittan, tankönyv XII. osztály számára, Gyulafehérvár, 1994.
– Jézus a történelem színe előtt (49–54. oldal)
– Isten országa és az egyház (65–67. oldal)

A felvételi eredményét július 21-én kifüggesztjük az Intézetben. A felvételi résztvevőit telefonon értesítjük az eredményről.

INFORMAŢII

despre concursul de admitere din iulie 2008

– Până la data de 7 iulie 2008 parohii locali sunt rugaţi, să trimită Rectoratului lista nominală a candidaţilor. Între 13–19 iulie va avea loc pregătirea candidaţilor şi examenele de admitere. Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la Institut la data de 13 iulie, până seară. La pregătire candidaţii trebuie să prezinte şi dosarele cu actele necesare pentru admitere.

Actele necesare la înscriere:
1. Diploma de bacalaureat – în original (ori adeverinţă, care atestă această calitate);
2. Certificat de naştere – copie legalizată;
3. Adeverinţă medicală;
4. Adeverinţă de Botez şi Mir;
5. Act despre căsătoria (bisericească) a părinţilor;
7. Adeverinţă de recrutare, sau livretul militar (copie);
6. Recomandarea preotului-paroh;
7. Adeverinţă de recrutare, sau livretul militar (copie);
8. Cerere către Arhiepiscopia de Alba Iulia sau către Episcopia de care aparţine candidatul.

Taxa de admitere: 30 RON.

TEMATICILE PENTRU PROBELE SRISE

I. Dogmatică şi morală creştină
A. – ISTORIA MÂNTUIRII
– credinţa creştină catolică

Manual de religie, clasa a X-a, editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1993. (autor: Pr. Claudiu Dumea).

– Fiul lui Dumnezeu ia trup omenesc. Unirea ipostatică. Erezii referitoare la Isus Cristos. (pag. 111–113)

– Maria, Mama lui Dumnezeu. Maternitatea divină a Mariei. Cea plină de har. Neprihănita Zămislire. Înălţarea cu trupul la cer. (pag. 139–143)

– Caracteristicile esenţiale ale Bisericii (una, sfântă, catolică, apostolică). (pag. 186–193)

B. – CALEA MÂNTUIRII Morala creştină catolică

Manual de religie, clasa a XI-a, editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1996. (autor: Pr. Claudiu Dumea)

– Moralitate şi conştiinţă. Moralitate subiectivă. Moralitate obiectivă. Conştiinţă. Morala „situaţiei”. Conştiinţă şi libertate. (pag. 22–28)

– Încălcarea legii: păcatul. Păcatul şi lumea contemporană. Păcatul în viziunea creştină. Efectele păcatului. Condiţiile, gravitatea şi diversitatea păcatelor. Iubire şi teamă în viaţa morală. (pag. 33–44)

 

II. Istoria Mântuirii

A. – CUM SĂ CITIM BIBLIAeditat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1994. (autori: J.P. Bagot, J.Cl. Dubos).

– Instituirea regalităţii israelite: domnia lui Saul. David, alesul Domnului şi instaurarea dinastiei mesianice. Solomon: pe culmi înainte de decădere. (pag. 73–75)

– Timpul exilului. Profetul Ezechiel. Cartea consolării lui Israel /Is 40–50/ (pag. 88–89).

B. – MANUAL DE RELIGIE – ISTORIA BISERICII, clasa a VIII-a, editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1994. (autor: Pr. Claudiu Dumea)

– Biserica din Ierusalim. Isus Cristos. Poporul evreu. Rusaliile. Viaţa în primele comunităţi creştine. Răspândirea Bisericii. (pag. 9–18)

– Pavel, apostolul popoarelor păgâne. (pag. 20–23)

– Persecuţiile din partea romanilor (Nero, Domiţian, Traian) (pag. 33–36),

– Prigoanele de la Traian la Diocleţian. (pag. 38–43)

– Orientul se rupe de la unitatea Bisericii. (pag. 105–112)

– Sfântul Francisc din Assisi şi Sfântul Dominic. (pag. 129–133)

– Dezvoltarea misiunilor în afara Europei. (pag. 178–184)

C. – ISTORIA MÂNTUIRII – credinţa creştină catolică

Manual de religie, clasa a X-a, editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1993. (autor: Pr. Claudiu Dumea).

– Mărturiile istorice ale existenţei lui Cristos (pag. 127–138)

– Biserica este Împărăţia lui Dumnezeu. Cristos a întemeiat Biserica. Isus a dat Bisericii o structură ierarhică. (pag. 150–156)

Nota concursului de admitere se va calcula în felul următor:
1. Jumătatea notei generale de la examenul de Bacalaureat +
2. Jumătatea notei de la examenul de admitere.

Media minimă de admitere este 6,00.

Rezultatul examenului va fi afişat în data de 21 iulie, iar candidaţilor vom comunica rezultatul prin telefon.

A Teológiai Intézet elérhetőségi – Adresa Institutului Teologic

Institutul Teologic Romano-Catolic
510009 – Alba Iulia
Str. Bibliotecii 3., Jud. Alba
Tel. / Fax: 0258-811 688;

Mobil: 0745-770 134
E-mail: sis@sis.uab.ro

A felvételivel kapcsolatos bármilyen információt az Intézet fentebb megadott elérhetőségei valamelyikén lehet igényelni.


Szám: 804–2008.

Lelkipásztoraink nyugdíjazásával kapcsolatos tudnivalók

 

Egyházi Nyugdíjintézetünk lassan kezd áttekinthető formában működni. Tisztelendő Paptestvéreim figyelmébe ajánlom, hogy a jelenleg érvényben lévő 19/2000. számú Nyugdíjtörvény szerint az előírt kórhatár férfiaknál 63 év és 4 hónap. Azon Paptestvérek, akik a fenti kórhatárt elérték, igényelhetik a nyugdíjazást. Az igényléshez szükséges iratokat legalább egy hónappal a nyugdíjazási időpont előtt kell Érseki Hivatalunk Személyzeti Osztályára beküldeni.

Lelkipásztori szolgálatot szükség szerint a nyugdíjazás után is lehet végezni – újraalkalmazással. Nyugdíjas státusban végzett lelkipásztori szolgálatra javadalmazást attól a plébániától igényelhetnek, ahol a szolgálatot végzik. Minden ledolgozott év után a nyugdíjat újra kell számoltatni. Az újraszámolást hivatalunk Személyzeti Osztályán igényelhetik.

Lelkipásztori szolgálatot teljesítő nyugdíjas papjaink államsegélyt csak akkor kaphatnak – kivételes esetben ha arra nincs igény a szolgálatot végző lelkipásztorok részére.

A legutóbbi időben nagyon sokan kérték nyugdíjazásukat. Ezek a Paptestvérek tovább végzik szolgálatukat, és javadalmuk biztosításához államsegélyüket is megőrizték.(jelenlegi nyilvántartásunk szerint 21 személy)

Többszöri próbálkozás után sem tudtunk újabb államsegélyeket jóváhagyatni a Vallásügyi Államtitkárságnál. Így kénytelenek leszünk ez év augusztus 1-től megvonni az államsegélyt azon plébánosoktól, akik anyagilag tehetősebb plébánián működnek. Tesszük ezt abból a megfontolásból, hogy az újonnan szentelt, most szolgálatba lépő papjainknak államsegélyt tudjunk biztosítani. (10 személy) Az érintett plébánosokat külön levélben is értesíteni fogjuk.

Az aktív szolgálatot végző lelkipásztorok elhelyezése néhány esetben azt is szükségessé teszi, hogy az egyébként szolgálatot vállaló nyugdíjas lelkipásztort ténylegesenfelmentsük, mert másképp nem tudnánk helyet biztosítani az aktív lelkipásztoroknak.

A fenti intézkedésekért előre is szíves megértésüket és elnézésüket kérjük az érintettektől.


Szám: 765–2008.

Hivatásgondozó Bizottságunk kiadványainak ajánlása

Hivatásgondozó Bizottságunk Jó Pásztor vasárnapjára három kiadványt jelentetett meg, amelyeket szeretettel ajánlunk a lelkipásztorkodó papság és a hívek figyelmébe:

1. – Hivatásébresztő plakátot ajánlunk figyelmükbe, amelyet plébániák, ifjúsági, tanulmányi, valamint lelkigyakorlatos házak és iskolák hirdető tábláira terveztek az alábbi üzenettel:

,,Vállald hivatásod, ő megtart!”

A plakáton két összekulcsolt kéz és az ég kék háttere látható. A felső kéz, amely az égből lefele nyúl, tartja a földről felfele nyúló kezet.

2. – Szórólapot is készítettek azzal a rendeltetéssel, hogy rövid betekintést nyújtsanak a hivatások és különböző munkaterületeken tevékenykedők életébe. Elsősorban a főegyházmegyénkben működő papi és szerzetesi hivatás, hitoktató, kántor, szociális munkás tevékenységét szeretnék ezzel bemutatni.3. – „Imádkozzunk hivatásokért!” címmel 195 oldalas, kis formátumú (11x15 cm) imakönyvet adtak ki. A könyv fűzött formában, gyakori használatra készült. Minden fejezet előtt (összesen 9) Simon András magyarországi művész színes grafikája áll. A fejezetcímek egyben jelzik a könyv tartalmát: 1. Ima hivatásokért; 2. Litániák (hivatástémákkal); 3. Elmélkedések (Ó- és Újszövetség alapján), 4 Keresztút; 5. Rózsafüzér imádkozása hivatásokért; 6. Fohászok; 7. Versek; 8. Történetek; 9. Énekek. Ezekkel a nyomtatványokkal támogatni szeretnénk fiataljainkat hivatásuk felismerésében és vállalásában. Egyben a lelkipásztorok hivatásgondozó munkáját is kívánjuk segíteni. A plakátok és a szórólapok ingyenesen kerülnek terjesztésre. Ezúton is köszönetet mondunk a terjesztésben nyújtott segítségért. Az imakönyv ára 10 RON. Akárbérmálkozásra is szép ajándék lehet.

A megrendeléseket az alábbi címre várjuk:

Gyulafehérvári Főegyházmegye Hivatásgondozó Bizottsága

Ft. Oláh Zoltán rektor

RO–510009 Alba Iulia, Str. Bibliotecii, 3 jud. Alba

sis@sis.uab.ro, iroda@sis.uab.ro, Tel./Fax: 0258–811–688

A fizetés módja lehet:

1. postai utánvéttel (ramburs)

2. banki átutalással: IBAN: RO07RNCB0003037788550016

Banca Comercial ă Română, Alba Iulia, CUI: 4562761.

3. Készpénzben.

Megértő és segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük.

 

Gyulafehérvár, 2008. május 25-én.

 

† György s.k.

érsek