Körlevél II. - 2008 január 29.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön  


                                                                            

Szám: 169–2008.

Egyházi alkalmazások átszervezése főegyházmegyénkben

 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy a plébániák alkalmazottakkal kapcsolatos ügyintézése sok adminisztratív munkát, szakmai hozzáértést és határidőre történő fizetési kötelezettséget igényel. Ezen a téren elég sok hiányosság mutatkozott, amelynek következményeit az alkalmazott személynek kellett viselnie. Ilyen és hasonló hiányosságok kiküszöbölése érdekében 2008. január 1.-től áttérünk egy új alkalmazási rendszerre. Ennek értelmében a főesperességek alkalmazzák mind a papokat, mind a civil kisegítő személyzetet.

 

I. Munkaügyi vonatkozású feladatok:

Minden egyházi alkalmazott saját plébániáján keresztül köti meg a munkaszerződést a kerületi főesperesi hivatallal. Az így megkötött munkaszerződés 2008. január 1-i keltezéssel történik, ugyanakkor a plébániahivatal részéről ki kell állítani a Határozatot (Decizie), miszerint lezárják a régi munkaviszonyt. Az iratokat a főesperesi hivatal jóváhagyás miatt felterjeszti a Főegyházmegyei Hatósághoz. Ezt követően a főesperességen minden egyházi alkalmazottnak lesz egy személyi dossziéja, ami legkevesebb a következő iratokat tartalmazza:

– munkaszerződés 1 példányban;

– munkaköri leírás – „Fisa postului”;

– személyigazolvány másolat;

– iskolai végzettséget igazoló okmány fénymásolata;

– alkalmazáshoz kiállított orvosi igazolás (Fisa de aptitudini);

– ha egy alkalmazandó, vagy már alkalmazott személy másodállással is rendelkezik, nyilatkozat amiben megjelöli a főállását;

– amennyiben az alkalmazottnak eltartott személye van, a személyes levonható összeg (deducere pe rsonală de bază) alkalmazásához szükséges iratok.

a) sajátfelelősségű nyilatkozat (Declaraţie pe propria răspundere), és születési bizonyítvány másolat (kiskorú gyerek esetében), vagy nagykorú személy esetében személyigazolvány másolat;

b) esetenként a férj/feleség munkahelyi igazolása, hogy nem ő részesül a levonásban.

A személyi dossziék tartalmának másolatát az Érseki Hivatal Személyzeti Osztályára is be kell majd küldeni.

A megkötött munkaszerződésekben a fizetés egy összegben lesz megadva, amely tartalmazni fogja az eddig szerepelt régiségi vagy esetenként a vezetői pótlékot is.

 

II. Fizetési jegyzék (stat de salarii)

1. Ahhoz, hogy a Főesperességek időben elkészíthessék a fizetési jegyzéket szükséges, hogy a Plébániák, a vonatkoztatási hónapot követő hónap első munkanapján írásban jelezzék, ha valamelyik személynél fizetésmódosítást igényelnek.

2. Több helyen nehézséget jelent a beteglapok elszámolása. Ezért arra gondoltunk, hogy egy licensszel rendelkező fizetési programmal dolgozva a beteglapok elszámolása is egyszerűvé válna. A tervezet szerzői gondoskodnak 2008. március 31-ig legalább 2–3 fizetést számoló informatikai program ajánlatról. Ezt tesztelés után az alátámasztó érvekkel együtt bemutatják a Főegyházmegyei Hatóságnak, kiválasztás, megvásárlás és alkalmazás céljából.

3. Addig is az EXCEl, vagy a jelenleg meglévő változatot ajánljuk, hiszen fizetési jegyzéknek készülnie kell. Éppen ezért a januári, februári és márciusi fizetések a főesperességek által eddig is használt fizetési jegyzékek alapján kerülnek kifizetésre, a következő módosítások alkalmazásával:

A jegyzéken feltétlenül szerepelnie kell:

– Arhiepiscopia Romano Catolică – Alba Iulia

– Protopopiatul – megnevezve

– Parohia – megnevezve

– Iktató szám

– Keltezés

– Főesperességi pecsét és aláírás minden egyes fizetési jegyzéken.

4. A fizetési jegyzék legalább három eredeti példányban készül, amiből egy példány az elszámoláskor feljut a Főegyházmegyei Hivatalhoz, egy másik példány a pénztári kifizetések alapiratául fog szolgálni. Egy harmadik példány a Főesperesség archívumába kerül a könyvelési törvény értelmében, amely arra kötelez, hogy 50 évig őrizzük ezeket.

 

III. Kifizetések

1. Ahhoz, hogy egy Plébánián dolgozó alkalmazottak adott hónapra megkaphassák fizetésüket, szükséges, hogy a Plébánia Hivatal legkésőbb a következő hónap 5. munkanapjáig befizesse saját alapból a fizetésekhez való hozzájárulást (saját alap+saját alap utáni járulékok) a Főesperességre.

2. Fizetések módosulásakor a Főesperesség a vonatkoztatási hónapot követő hónap első munkanapján értesíti a Plébániákat a befizetendő összegről.

3. A plébánia részéről a főesperességre történő befizetés a Plébánia könyvelésében, a „contribu ţie pentru salarii luna (lunile)...” megnevezés alatt, kiadásként, a Költségvetésben pedig a fizetés alaphoz való hozzájárulás az új 51/04 alfejezet alatt könyvelődik majd. Azeddig használt 111/10/1, valamint a 111/11 – 111/14 és 111/51.03 fejezetek érvényüket veszítik, hiszen mostantól mind a saját alap, mind az annak megfelelő szintű járulékok egy összegben, a fent megnevezett cím és fejezet alatt szerepel mint kiadás.

4. A fentnevezett befizetés a Főesperesség könyvelésében, mint bevétel Más jövedelmek – Plébániák fizetés alaphoz való hozzájárulása 109/3 alfejezet alatt jön be, és a 111/10–15, valamint az 51/03 alfejezetek alatt könyvelődik ki.

5. A kifizetés kétféleképpen történhet, minden hónap 10–15. napjain:

6. Bankkártyán: legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás (BCR). Az alkalmazottak kérik írásban, hogy bankkártyán kapják fizetésüket, elkészíttetik a kártyát, a Főesperesség egy banki kifizetés utalvánnyal és a névsorral együtt utalja át a fizetést. A bankkártyák elkészíttetésének határideje legkésőbb 2008. március 31.

7. Készpénzzel:

– Ez a lehetőség csak 2008. március 31-ig létezzen, amíg minden alkalmazott felzárkózik a bankkártyás rendszerhez.

– Minden alkalmazott felveszi a főesperességről minden hónap 10–15. napjáig.

– Vagy, a plébániáról felhatalmazás alapján egy valaki veszi fel minden alkalmazott fizetését. Ebben az esetben a felhatalmazott személy a többiek fizetését egy DISPOZ IŢIE DE PLATĂ kitöltésével kézbesíti az illető személyeknek (ez csak belső használatra kell, hogy a kellemetlenségeket elkerüljük).

8. Járulékok:

A járulékok kifizetése elkülönített kifizetéseként, igazolható módon történjen államsegélynek, illetve saját alapnak megfelelő szinten, azért, hogy lehetővé váljon az államsegély összegének pontos elszámolása a főegyházmegyei hatóság felé.

 

IV. Elszámolás a főegyházmegyei hatóság felé:

Figyelembe véve, hogy a bérek átutalása bankkártyára, vagy készpénzben való kifizetése minden hónap 10–15–ig történne, így az elszámolás a főegyházmegyei hatóság felé a hónap 15–20.-i periódusában kellene megvalósuljon, azzal a kikötéssel, hogy 20.-ra az elszámoló iratok, a főesperesi fizetésjegyzékek 1 (egy) eredeti példányával együtt jussanak el a Pénzügyi Kamarához.

Az elszámoló iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:

  • felterjesztő irat, iktatva, lepecsételve és aláírva a főesperesek által;
  • államsegély jegyzékek – eredeti példányban;
  • bankkártyára való kifizetések névsora – név, számlaszám, átutalt pénzösszeg minimális adatbázissal – aláírva a kiállító személy, vagy főesperes által;
  • államsegély összegek banki–, vagy készpénz kifizetést igazoló iratainak másolata.

 

V. Nyilatkozatok:

1. 010 – minden plébánia részére 2008. január 1–i dátummal új nyilatkozatot kell letenni a területi Pénzügyigazgatóságon, melynek értelmében törlik nyilvántartásukból a fizetésadó és járulékok nyilatkozásának, valamint befizetésének kötelezettsége alól;

2. 100 – a főesperességek fogják kiállítani az érvényben levő pénzügyi rendelkezések szerint;

3. Munkanélküli alaphoz hozzájárulás (şomaj) – a fizetésjegyzékek alapján főesperesi hivatalok készítik el, betartva az érvényben levő jogi előírásokat;

4. Egészségügyi– és betegszabadsági alaphoz való hozzájárulás (CASS+CCI) – főesperességek a kifizetések után a rendelkezések szerint készítik el és leteszik az illető hivatalnál;

5. Társadalmi– és munkabaleseti biztosítás (CAS+ACC) – a főesperesi hivatalok a kifizetések után, az állami társadalmi biztosítás elektronikus változatú nyilatkozat típusán elküldi a F. H.-hoz, ahonnan összesítés után továbbítják az egyházi Nyugdíjintézethez.

6. CPA – az egyházi Nyugdíjintézet által erre a célra a már megnyitott külön számlára a főesperességek egy banki utalványon folyósítják a megfelelő pénzösszeget.

Az adminisztrációs átszervezést követően a nyugdíjpénztár fele használt plébánia beosztás – érvényét veszti.

 

VI. Tennivalók

Azonnali tennivalók:

1. Főesperességek – 2008. január 31-ig, az új munkaszerződések megkötésének 2008. január 1-i keltezéssel – felterjesztik a Főegyházmegyei Hatósághoz;

2. Plébániák – Határozat (Decizie) kiállítása, melynek értelmében 2008. január 1-i hatállyal megszűnik a régi munkaviszony.

3. 2008. január 31–ig minden plébánia közölje egy átirattal a főesperesi hivatalnak a január 1–31 közötti idő alkalmazottainak adatait (név, beosztás, 2008. jan. 1–től érvényes fizetéseket és a személyes levonható összeget – deducere pe rsonală de bază);

4. 2008. február 1–5 között minden főesperesség kiszámítja és közli a hozzátartozó plébániákkal a befizetendő saját alap, valamint ennek megfelelő járulékok összegét;

5. 2008. február 6–9 között minden plébánia befizeti a főesperességekre a kiközölt saját alap, valamint ennek megfelelő járulékok összegét;

Rövidtávú tennivalók:

– Minden plébánia rendezze 2007. decemberével bezárólag esetleges elmaradásait: adó és járulékok kifizetését, nyilatkozatok letételét.

– Minden plébánia 2008. január 1–vel kéri a területi Pénzügyigazgatóságtól a 010-es nyilatkozaton, hogy vegyék ki a befizetések és nyilatkozások kötelezettsége alól. Ez összesített formában is megtehető a főesperesi hivatalon keresztül, de a nyilatkozatokat a plébánosoknak kell aláírniuk, valamint pecséttel ellátniuk.

– Minden plébánia részére vagy a 2007. decemberre, vagy legkésőbb 2008. januárra – ebben az esetben január 1–i dátummal – megyei egészség biztosítóházhoz letett nyilatkozaton ki kell jelenteni alkalmazottait.

– A bukaresti Nyugdíjintézethez is jelezni kell a változást, ezt a Főegyházmegye tegye meg egy átirattal.

 

Ezúton is kérem tisztelendő testvéreimet, hogy a fenti elvárásoknak szíveskedjenek eleget tenni és a belőlük adódó kötelezettségeket igyekezzenek mindannyiunk érdekében teljesíteni.

A részletekre vonatkozó további tájékoztatással a kerületi főesperesi hivatalok szolgálnak.

Ezúton is köszönöm előzetes megértésüket és további jó együttmunkálkodásukhoz Isten segítségét kérem.

 

Gyulafehérvár, 2008. január 29.

† György s. k.

érsek