Országos papi találkozó Csíksomlyón

Második alkalommal találkoztak a katolikus egyházmegyék papjai, ezúttal Csíksomlyón. Az első találkozót a bukaresti egyházmegye szervezte egy hónappal ezelőtt. A papság évében a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia elhatározta, hogy hat hónapon keresztül minden hónapban lelkigyakorlatot szerveznek a papok részére. A gyulafehérvári főegyházmegyében zajló találkozót a gyulafehérvári Pasztorális Bizottság szervezte november 9–11. között a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban.
Portik-Hegyi Kelemen főesperes, a bizottság titkára köszöntötte a jelenlevőket. A lelkigyakorlaton mindegyik római és görög katolikus egyházmegye, valamint a Romániai Örmény-Katolikus Ordinariátus képviseltette magát. Jelen volt a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet részéről négy papnövendék is.
Dr. Jakubinyi György érsek magyarul és románul köszöntötte a jelen lévő papságot. Beszédében hangsúlyozta, hogy a papság évének a célja a papság megújulása. Ezt a célt szolgálja a jelmondata is: a pap hűsége, Krisztus hűsége. Nekünk, papoknak kell megmutatni a híveknek, hogy Krisztus ma is szereti egyházát papjaiban.
A lelkigyakorlat első előadója, Székely János esztergom-budapesti segédpüspök a papi identitásról mint Krisztus képviseletéről beszélt. Elmondta, hogy a papság éve arra szolgál, hogy megerősítse papi identitásunkat és segítsen abban, hogy ezt az identitást hitelesebben éljük, újra fölfedezzük. Előadásában a papról mint a hit emberéről, illetve mint az Istennek szentelt emberről beszélt.
Dr. Kiss Imre szegedi általános helynök, teológiai tanár két előadást tartott a pasztoráció jelenkori kihívásairól, valamint a papi egységről, a papi közösségekről. A kegytemplomban végzett keresztúti elmélkedés egyházmegyénkénti felosztásban több nyelven folyt. A lelkipásztorok műhelymunkán is részt vettek kiscsoportos felosztásban a következő témakörökben: Papi életünk belső erőforrásai (Moderátor: Nagy József), Papok és világiak együttműködése (Moderátor: Szénégető István), Megújuló plébánia (Moderátor: Portik-Hegyi Kelemen), Lelkiségi mozgalmak (Moderátor: György Balázs), Papi közösségek (Moderátor: Kiss Imre).
A Lectio divina keretében dr. Nagy József teológiai tanár, a Magyar Katolikus Bibliatársulat vezetője irányításával az utolsó vacsorán zajló lábmosásról elmélkedtünk.
A lelkigyakorlat görög katolikus rítusú szentmisével zárult. (Puskás Attila)