Körlevél V./2014. július 10.

D. a J. Kr.!

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:

Papi továbbképző anyaga

Személyi változások, kinevezések és áthelyezések a gyulafehérvári főegyházmegyében, a 2014-es esztendőben

Papi Szenátus újraválasztása


 

Szám: 1158–2014.

Papi továbbképző anyaga

Főegyházmegyénkben – szeptember 9-13. között – idén is megszervezzük a papi továbbképzőt a gyulafehérvári Papnevelő Intézetben.

A továbbképzőre kötelezett személyeken kívül bárki részt vehet a Paptestvérek közül, sőt ajánlott, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

Érkezés:

2014. szeptember 9-én, hétfőn a 1300 órakor kezdődő ebédig.

Elutazás:

2014. szeptember 13-án, ebéd után.

A továbbképzés anyagát a Szentírástudomány, Fundamentális teológia és Liturgika képezik.

A továbbképzőn résztvenni szándékozók legkésőbb folyó év július 31-ig jelezzék szándékukat Ferencz Margit titkárnőnél a 0258–811688-as fix, vagy a 0745–770134-es mobilszámon, illetve az  iroda@sis.uab.ro e-mail címen.

A plébánosok kötelesek erre az időre szabadságolni káplánjaikat.

A továbbképzőn való részvétel nem számít be a szabadságba.

 1. Szentírástudományból

Az idei káplántovábbképző anyagát a Pápai Biblikus Bizottság 2001-ben kiadott dokumentuma képezi, ami „A zsidó nép és szentiratai a keresztény Bibliában” címet viseli. Két szempont késztetett e téma választására –

 1. Az idén megjelent ez a dokumentum a Szent István Társulat kiadásában, a Római Dokumentumok XL sorozatában. Eddig csak szemelvényekben ismertettem a diákokkal, most az egész dokumentum rendelkezésünkre áll – magyar nyelven.
 2. Az idén van a Soah 70. évfordulója. A fenti dokumentum útbaigazítást ad az Ó- és Újszövetség kapcsolatának értelmezésében, rávilágít néhány olyan kijelentésre az Újszövetségben, amelyeket sajnos sok keresztény antiszemitizmusának alátámasztására használt és használ fel.

A dokumentum megvásárolható néhány példányban Ft. Dr. Oláh Zoltán szaktanárnál 1500 forintért, illetve 22 lejért.

Az alábbi könyvészetet ajánljuk a téma elmélyítésére:

 1. Pápai Biblikus Bizottság, A zsidó nép és szentiratai a keresztény Bibliában, Szent István Társulat, Budapest 2013. Kötelező olvasmány. A továbbképző gerincét ez a dokumentum adja. Románul interneten is megrendelhető a Buna Vestire jászvásári kiadónál 6 lejért: Poporul evreu şi sfintele sale scripturi în Biblia creştină.
 2. Reinhard Neudecker, Az egy Isten sok arca, Magyar keresztény – Zsidó tanács, Mérleg, Budapest 1991.
 3. Reinhard Neudecker, Die vielen Gesichter des einen Gottes, Christlich-Jüdischer Dialog: eine Anfrage an Exegese, Theologie und Spiritualitaet, Patris Verlag – Gregorian – Biblical Press Roma 2010. Pater Neudecker judaisztikát tanít a Pápai Biblikus Intézetben. A Mérleg gondozásában jelent meg magyarul a már 1989-ben kiadott könyve. Ezt dolgozta át a 2001-ben megjelent dokumentum alapján.
 4. Dobos Károly Dániel – Fodor György szerk., „Vízió és valóság” Studia Theologica Budapestinensia 35., Új ember – Márton Áron kiadó, Budapest 2011.
 5. D.L. Baker, Két szövetség, egy Biblia, Harmat Budapest 1998.
 6. Frédéric Manns OFM, Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban, Sapientia Főiskola – L’Harmattan, Budapest 2013.
 7. Tatai István, Az Egyház és Izrael, Harmat – Kálvin – KMTI, Budapest 2009.
 8. Dávid Katalin, Soah – emlékeim a vészkorszak idejéből, Szent István Társulat, Budapest 2014; olvasmányos és tanulságos kis könyv.

B. Fundamentális teológiából

 1. Új vallásosság: vallás Isten és Egyház nélkül, szekták és vallásos ébredés
 2. Új egyházkép a II. Vatikáni Zsinaton
 3. Jézus rejtett öntudata: a messiási címek problematikája
 4. Ökumenikus párbeszéd a zsinat után
 5. Az idők jelei

Könyvészet:

 1. Corsani, Bruno – Ricca, Paolo, Péter és a pápaság a mai ökumenikus párbeszédben, Budapest 1980.
 2. Cserháti Ferenc, Az egyházzal vagy nélküle, München 2004.
 3. Dulles, Avery, Az egyház modelljei, Budapest 2003.
 4. Küng, Hans: Világvallások etikája, Budapest 1994.
 5. Rosa, Giuseppe de, Vallások, szekták és a kereszténység, Budapest 1991.
 6. Sesboüé, Bernard, Krisztus pedagógiája, Budapest 1997.
 7. Székely Dénes, Korunk új vallásai, in: Studia Theologica Transsylvaniensia. A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata, 1 (2000) 92‑102.
 8. Székely Dénes, Jézus Krisztus az Úr, Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2009, 228 oldal.
 9. Székely Dénes, Isten népe, Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2012, 299 oldal.
 10. Székely Dénes, Jézus rejtett öntudata, in: Studia Theologica Transsylvaniensia. A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata, 16/1 (2013) 119–136.
 11. Vermes Géza, A zsidó Jézus, Budapest, 1995.
 12. Zamfir Korinna, Ökumenikus teológia, Kolozsvár 2007.

C. Liturgikából

I. A liturgia mint a kommunikáció prototípusa

Irodalom:

 1. P. Szilczl Dóra, Nézőpontok. A dialóguskommunikáció magyarázati lehetőségeinek vizsgálata, in: Farkas Edit (szerk.): „Kezdetben van a kapcsolat”. Interdiszciplináris dialógus a dialógusról, (Jezsuita könyvek – Agóra 15), Budapest 2013, 47–61.
 2. Eugenio Trías, Gondolatok a vallásról: a szimbólum és a szentség (ford. Dorn Krisztina), in: Korpics Márta – P. Szilczi Dóra (szerk.): Szakrális kommunikáció. A transzcendens mutatkozása, Budapest 2007, 191–202.
 3. Korpics Márta – P. Szilczi Dóra, Miért kommunikáció, miért szakrális?, in: Korpics Márta – P. Szilczi Dóra (szerk.): Szakrális kommunikáció. A transzcendens mutatkozása, Budapest 2007, 11–36.
 4. Diósi Dávid, Egyház és posztmodern. Korunk vallásossága és esztétizáló hajlama, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2012.
 5. Diósi Dávid, Identitásfaktor: kultusz. Zsákutca vagy kihívás? in: Marton József – Oláh Zoltán – Kovács F. Zsolt (Szerk.): Itt vagyok, engem küldj! Tanulmányok a papságról, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2010, 207–216.
 6. Diósi Dávid, Posztmodern vallásosság? Milyen módon vallásos korunk embere? in: Vigilia 76 (2011), 722–730.
 7. Diósi Dávid, Időzés a Szép vonzásában. A liturgia az esztétizálás és az esztétika tükrében, in: Vigilia 77 (2012), 101–110.
 8. Diósi Dávid, Kultusz a posztmodern társadalomban. Közelharc a liturgia esztétikai dimenziójának visszahódításáért, in: Kovács Andrea (szerk.): Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján tartott szimpózium előadásai (Budapest, 2010. szeptember 8-10.). Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, 2012, 99–115.
 9. Diósi Dávid, A szimbólum hitelesítő kritériuma: a szép, in: Vallástudományi Szemle (Budapest) 8 (2012/3), 47–55.
 10. Kunzler Michael, Az egyház liturgiája (AMATECA X), Szeged 2005, 111–120.

 

II. Az advent liturgiája és szokásai

Irodalom:

1. Adventus Domini – Úrjövet. Az advent története, szokásai és lelkisége, Szerkesztette: Diósi Dávid, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2013.

2. ERO CRAS. Az ó-antifónák története és magyarázata, Szerkesztette: Diósi Dávid, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2013.

3. Radó Polikárp, Az egyházi év, Pannonhalma 1998.

4. Barsi Balázs, A liturgikus év (Török J. – Barsi B. – Dobszay L., Katolikus liturgika III, Egyházzenei füzetek I/ 4), Budapest 1999, 99–107.

5. Halász Piusz, Ádvent, in: Vigilia 53 (1988), 943–948.

6. Bálint Sándor, Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából, 7. Budapest 31989, 15–106.

7. Kunzler Michael, Az egyház liturgiája (AMATECA X), Szeged 2005, 523–525.

 

III. Szövegválogatás

Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici és Teodor Bakonsky a kortárs román értelmiség néhány vezéregyéniségeinek teológiai relevanciával bíró írásaiból: felolvasás, értelmezés, megbeszélés és kiértékelés.

Irodalom:

 1. Andrei Pleşu, Despre îngeri, Bucureşti 2003 (magyar ford. Az angyalokról, Kolozsvár 2006).
 2. Andrei Pleşu, Despre bucurie în Est şi în Vest şi alte eseuri, Bucureşti 2012.
 3. Andrei Pleşu, Despre frumuseţea uitată a vieţii, Bucureşti 22014.
 4. Horia-Roman Patapievici, Omul recent, Editura Humanitas, București 2001.
 5. Horia-Roman Patapievici, Discernământul modernizării, Editura Humanitas, București 2004.
 6. Teodor Bakonsky, Jákob és az angyal, Kolozsvár 2000.
  Szám: 888–2014.

Személyi változások, Kinevezések és áthelyezések a gyulafehérvári főegyházmegyében, a 2014-es esztendőben

 1. Változások a központban
 1. Ft. Dr. Holló László rektor úr mandátumát, a vele való egyeztetést követően meghosszabbítottam újabb egy évre,
 2. Ft. Dr. András István prefektus urat felmentem a prefektusi megbízatás alól és tanári megbízatása megtartásával rektor-helyettessé neveztem ki,
 3. Ft. Birton Róbert római tanulmányairól hazatérő papunkat Papnevelő Intézetünk prefektusává neveztem ki.

 

 1. Újmisések kinevezése
 1. T. Bene Kálmán csíkszeredai újmisést Ditróba,
 2. T. Boga Norbert csíkszentsimoni újmisést Barótra,
 3. T. Gál Hunor csíkszépvízi újmisést Gyergyócsomafalvára,
 4. T. György Imre kászonújfalvi újmisést Csíkszereda – Szent Keresztbe,
 5. T. Hanuleac Tamás gyergyószentmiklósi újmisést Gyimesbükkre neveztem ki.
 1. Segédlelkészek áthelyezése
 1. T. László István római tanulmányairól hazatérő papunkat a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániára neveztem ki segédlelkésznek,
 2. T. Farkas Alajos baróti segédlelkészt felmentettem baróti megbízatása alól és a kézdivásárhelyi Szentháromság plébániára neveztem ki segédlelkésznek,
 3. T. Lukács János kézdivásárhelyi segédlelkészt áthelyeztem ugyanilyen beosztásban a csíkszentdomokosi plébániára,
 4. T. Balla Imre gyimesbükki segédlelkészt a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániára neveztem ki segédlelkésznek.

 

 1. Plébánosok és lelkészek felmentése, kinevezése és áthelyezése
 1. T. Pál Vilmos nagytusnádi plébánost saját kérésére felmentettem főegyházmegyei megbízatása alól és elengedtem külföldi lelkipásztori szolgálatra,
 2.  T. Csont Ede székelyudvarhelyi segédlelkészt kineveztem nagytusnádi plébánosnak és egyben megbíztam a Romániai Magyar Bibliatársulat vezetésével,
 3. T. Ilyés Zsolt bibliatársulati elnököt, nehézségeire való hivatkozás címén, felmentettem a Romániai Magyar Bibliatársulat vezetői megbízatásából, továbbra is megtartva csíkszentléleki plébánosi mandátumát,
 4.  T. Málnási Demeter ditrói segédlelkészt kosteleki lelkésznek neveztem ki,
 5. T. Csüdör Imre csíkszentdomokosi segédlelkészt Jobbágyfalvára neveztem ki lelkészi minőségben,
 6. T. Karácson Tibor jobbágyfalvi plébánost felmentve korábbi megbízatásából, Gyergyóhodosra neveztem ki plébánosnak,
 7. T. Antal József gyergyóhodosi plébánost saját kérésére felmentettem a hodosi plébánia vezetése alól és Gyergyótekerőpatakra neveztem ki plébánosnak,
 8. T. Kovács Zsolt gyergyócsomafalvi segédlelkészt saját kérésére felmentettem segédlelkészi megbízatásából és kézdimartonosi lelkésznek neveztem ki,
 9. T. Boros László kézdimartonosi plébánost Csíkszenttamásra helyeztem át többévi szórványszolgálat után,
 10. T. Szecsete Zoltán csíkszeredai segédlelkészt Orotvára neveztem ki plébánosnak,
 11. T. Hölgyes Pál-Zsolt székelyudvarhelyi segédlelkészt a zágoni plébánia vezetésével bíztam meg,
 12. T. Vitus Lajos plébánost, aki eredményes külföldi gyógykezelésről tért vissza, Erdőszentgyörgyre neveztem ki plébánosnak,
 13. Nt. Ferencz István erdőszentgyörgyi plébánost betegeskedésére való tekintettel a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániára helyeztem kisegítő lelkészi minőségben.

 

 1. Nyugállományba vonultak
 1. Ft. Berszán Lajos tb. kanonok urat köszönetnyilvánításom mellett, felmentettem a kosteleki plébánia vezetése alól,
 2. Nt. Csedő István tekerőpataki plébános urat köszönetnyilvánításom mellett, saját kérésére felmentettem a tekerőpataki megbízatása alól,
 3. Nt. Tamás Márton csíkszenttamási plébános urat betegségére való tekintettel, köszönetnyilvánításom mellett, saját kérésére felmentettem csíkszenttamási megbízatása alól,
 4. T. Balázs Imre zágoni plébános urat köszönetnyilvánításom mellett, saját kérésére felmentettem a megbízatása alól és nyugállományba helyeztem,
 5. Nt. Trucza Sándor orotvai plébánost, betegségére való tekintettel felmentettem a plébánia vezetése alól és nyugállományba helyeztem. Ezt követően megbíztam a gyergyószentmiklósi örmény plébánia átmeneti vezetésével.

A jó Pásztor áldása

kísérje Paptestvéreink új állomáshelyükön végzendő szolgálatát.


Szám: 787 –2014.

Papi Szenátus újraválasztása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár.

Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen rendelkezik, a 495-502. kánonokban ezzel kapcsolatban.

A tavaszi rekollekciós összejöveteleken, a kerületek lelkipásztorai megválasztották képviselőjüket. Ugyanezt tette a Főszékeskáptalan és a Hittudományi Kar is.

A választott és jogszerinti tagokat, kinevezett tagokkal egészítettem ki, amelynek alapján Papi Szenátusunk összetétele a következő:

PAPI SZENÁTUS – CONSILIUM PRESBYTERIALE

tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2014. szeptember 1 – 2019. szeptember 1. között:

 

 1. Választott tagok:

 

1.

Msgr. Szász János id.

Gyulafehérvári és Hunyadi főesperesi kerületekből

2.

Hajdú János

Sepsi-Barcasági, Szeben-Fogarasi, Erzsébetvárosi

főesperesi kerületekből

3.

Boros Vilmos

Kézdi-Orbai főesperesi kerületből

4.

Kovács Sándor

Msgr. Geréd Péter

Kolozs-Dobokai, Belső-Szolnoki, Aranyos-Tordai főesperesi kerületekből

6.

7.

Oláh Dénes

Balla Árpád

Marosi és Küküllői főesperesi kerületekből

8.

Pál Vilmos Barna

Alcsík-Kászoni főesperesi kerületből

9.

Bálint Emil

Felcsíki főesperesi kerületből

10.

Borka Ernő

Gyergyói főesperesi kerületből

11.

Mátyás Károly

Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből

12.

Dr. Oláh Zoltán

Hittudományi Főiskolák és Kisszemináriumból

12.

Msgr. Dr. Marton József

Főszékeskáptalan képviselője

 

 1. Jogszerinti tagok:

 

1.

Msgr. Tamás József

segédpüspök, általános helynök

2.

Msgr. Potyó Ferenc

általános helynök, irodaigazgató

3.

Hurgoi János

érseki titkár

4.

fr. Dr. Orbán Szabolcs O.F.M.

ferences tartományfőnök.

 

 1. Kinevezett tagok:

1.

Dr. Holló László

Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke

2.

Msgr. Dr. Darvas Kozma József

csíkszeredai plébános

3.

Dr. Horváth István

főtanfelügyelő

4.

Varga Rezső

főegyházmegyei vagyonkezelő

5.

Msgr. Portik H. Kelemen

főesperes–plébános

6.

Tamás Barna

ifjúsági főlelkész

7.

László István

segédlelkész

 

TANÁCSOSOK TESTÜLETE (Collegium Consultorum)

tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2014. szeptember 1 – 2019. szeptember 1. között:

 

Választott tagok:

 

1.

Hajdú János

2.

Boros Vilmos

3.

Kovács Sándor

4.

Pál Vilmos Barna

5.

Mátyás Károly

6.

Msgr. Dr.Marton József

 

Jogszerinti és kinevezett tagok:

1.

Msgr. Tamás József

2.

Msgr. Potyó Ferenc

3.

Dr. Orbán Szabolcs OFM

4.

Dr. Holló László

5.

Msgr. Dr. Darvas K. József

6.

Dr. Horváth István

Valamennyi Paptestvéremnek ezúton is kívánok pihentető szabadságolást, testi-lelki felüdülést eredményező pihenést, majd ezt követően kitartó lelkipásztori szolgálatot.

 

Gyulafehérvár, 2014. július 10.
 

 

György s.k

     érsek