Körlevél VI. - 2005. szeptember 19.

Tartalom:

Főegyházmegyei pasztorális terv 2006-ra

Őszi rekollekciós – zsinati napok programja

Salamon Antal címzetes esperesi kinevezése

Papi továbbképzõ programja

Egyházi ingatlanok eladásának tilalma

Az 1956-os Magyar Forradalom 50. évfordulója

Könyvajánlás

 

Fõegyházmegyei pasztorális terv 2006-ra

Fõegyházmegyénk a 2009-es millenniumi ünnepségre méltón szeretne felkészülni. Ennek érdekében pasztorális terv készült „ÉLÕ REMÉNYSÉG” címmel. A 2004-ben jóváhagyott pasztorális terv második szakaszához érkezünk a jövõ évben. 2006-ban „Életünk árnyoldalai Isten szeretetének fényében” mottó jegyében végezzük előkészületünket. Ennek célja, hogy a pasztorációs kihívásokat figyelembe véve együtt gondolkodjunk, valamint a kereszténység jegyében megújuljunk.

Szeptember 5–7. között Csíkszeredában tartott lelkipásztori napok ezt a témát próbálták elmélyíteni. A társadalom számos rétegében teret hódító reményvesztettségben és negatív világszemléletben a lelki megújulás nélkülözhetetlen. Az élő remény az igazi átalakító erő, mely – mint téma – a lelkipásztori terv alapgondolata lett.

A már elindított folyamatra épül a második szakasz: az élet számos árnyoldala ellenére a remény a szerető Istenben van. Az árnyoldalak boncolgatásában a bűn fogalma került előtérbe. A személyes bűnök mellett, amelyeknek kihatásai vannak a környezetre is, azokról a bűnökről van szó, amelyek közösségünk, egyházunk, társadalmunk rétegeibe beszivárogtak. A strukturális bűnökre példa a korrupció, a hiányzó munkamorál, az alkalmazottak alacsony bérezése, társadalmi felelősség elutasítása, környezetrombolás. Ezek ellen az egyházban élő hívek úgy tehetnek, ha a társadalomban szerepet vállalnak, és érvényesítik az evangélium fényével kialakított meggyőződésüket.

A jövő évi lelkipásztori terv csak egy indító szikrája a következő évnek. Nem szándékszik kész megoldásokat nyújtani, csupán szempontokat megvilágítani.

Ennek jegyében készítettük el a 2006-os falinaptárt is. Kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő magyarázattal lássák el az itt található szimbólumokat és buzdítsák híveiket arra, hogy élő reménységben megújulva, Isten szeretetét az irgalomban megtapasztalva teljesítsék keresztény hivatásukat. 


Őszi rekollekciós – zsinati napok programja

Közöljük a paptestvérekkel, hogy az őszi rekollekciós napok keretében – „Jelenlét a társadalomban” című zsinati dokumentum – gyakorlati alkalmazásáról értekezünk.

A zsinati nap d.e. 10 órás szentmisével kezdődik. Kérjük a főesperes urakat és a paptestvéreket, hogy ismételten tanulmányozzák át a zsinati dokumentumot, hirdessék ki a zsinati nap helyét és időpontját, hívják meg munkatársaikat és az érdeklődő híveket és segítsék őket, hogy a központba eljuthassanak. A zsinat célkitűzéseinek valóra váltása hívek és lelkipásztorok feladata. 

 

Első kör:

         – október 3-án – hétfőn            ‑        Marosvásárhelyen;

         – október 4-én – kedden          ‑        Gyergyószentmiklóson;

         – október 5-én – szerdán          ‑        Csíksomlyón;

         – október 6-án – csütörtökön   ‑        Székelyudvarhelyen.

 

Második kör:

         – október 10-én – hétfőn          ‑        Kézdivásárhelyen;

         – október 11-én – kedden        ‑        Sepsiszentgyörgyön;

         – október 12-én – szerdán        ‑        Kolozsváron;

         – október 13-án – csütörtökön ‑        Gyulafehérváron.

 

Valamennyi központban szentmisét végzek és igét hirdetek. Jelenlétemmel szeretnék nyomatékot adni az esemény fontosságának.

Az előadókat az egyes főesperesi kerületekből kértük fel, hogy ezzel is kifejezzük a környező plébániák sajátságos jellegét, üzenetét. A kerületek előadóit a zsinati nap résztvevői személyesen megismerhetik, ezért a terjedelmes névsortól eltekintünk.

Megújuló főegyházmegyénkért vállalt munkájukat hálásan köszönöm, és Isten áldását kérem életükre!


Salamon Antal címzetes esperesi kinevezése

Nagyontisztelendő Salamon Antal plébános 27 évi kósteleki szolgálat után nyugdíjazását kérte. A körülményekre való tekintettel még nyugdíjasként tovább vállalja a kósteleki lelkipásztori szolgálatot, amíg egészségi állapota engedi.

Áldozatos lelkipásztori szolgálatáért, 27 évi kósteleki helytállásáért, a próbatételek és keresztek vállalásáért – nyugdíjazása alkalmával – címzetes esperesi kitüntetést adtunk. Főegyházmegyénk e végvári plébániáján végzett hűséges szolgálatával példát adott az ifjú papi nemzedéknek az elkötelezett és áldozatos helytállásra.


 

 Papi továbbképző programja

Ebben az évben is megtartjuk október 17-21. között a papi továbbképzőt. Az idén ERKÖLCSTEOLÓGIÁBÓL, EGYHÁZJOGBÓL és DOGMATIKÁBÓL fogjuk tartani a továbbképzőt, az illetékes szaktanárok közreműködésével.


Egyházi ingatlanok eladásának tilalma

Az egyre nehezedő gazdasági helyzet az utóbbi időben arra késztetette néhány egyházi intézményünk vezetőjét, hogy a felmerült anyagi nehézségek megoldása érdekében ingatlanok eladásához folyamodjanak. Egyre gyakrabban fordul elő ilyen jellegű kérés, nem egy esetben kész tények elé állítva bennünket.

Főegyházmegyénk jövője érdekében nem engedhetjük meg azt a megoldást, hogy folyó kiadások, fenntartási költségek fedezésére, vagy esetleges beruházásokra ingatlanok eladásából szerezzünk pénzforrást. Ily módón felélnénk egyházi vagyonunkat, amely az idő teltével egyre nagyobb értéket fog képviselni. őseink által szerzett örökséget kötelesek vagyunk gyarapítani, és nem felélni. Építkezésekhez, javításokhoz szükséges pénzalapot saját erőből, pályázati úton, vagy a főegyházmegyénk segélyalapjából lehet igényelni. A segélyalapból kapott összeget öt éven belül kell teljes egészében – kamatmentesen visszatéríteni.

A visszakapott egyházi ingatlanok bérbeadási szerződése ne terjedjen öt évnél több időre. Szerződésbe kell foglalni, hogy a fizetendő bér összegét évente újraszámolják – a piaci árakhoz igazítva.

A fentiek szem előtt tartásával, megtiltjuk minden egyházi ingatlan eladását az elkövetkező időben mindaddig, amíg újabb rendelkezés nem születik. Eddig is csak engedéllyel lehetett ilyet alkalmazni. A fenti rendelkezést azért közöljük, hogy ilyen kéréssel ne is próbálkozzanak. Az ingatlanok értéke az elkövetkező években meg fog többszöröződni. Főegyházmegyénk jól megfontolt érdeke, hogy a birtokunkban lévő és folyamatosan visszakerülő ingatlanjainkat megőrizzük a jövő nemzedéknek. Ehhez kérjük megértő közreműködésüket.


 Az 1956-os Magyar Forradalom 50. évfordulója

A 2006-os évben lesz az 1956-os Magyar Forradalom 50. évfordulója. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) keretében munkaközösség alakul annak érdekében, hogy összegyűjtsék az 1956 után Romániában politikai vádakkal elítéltek és bebörtönzöttek életrajzi adatait.

Az adatgyűjtés két irányban folyik: egyfelől a belügyi levéltárakban található dokumentumok felkutatásával, másrészt a még élő személyek, vagy hozzátartozóik nyilatkozatai alapján.

Az EME részéről megkeresett Dávid Gyula elnök, a fent említett munkaközösség vezetője és kérte, hogy lelkipásztoraink közreműködésével juttathassák el a kérdőíveket a még élő elítéltekhez, vagy azok hozzátartozóihoz.

Szeretettel arra kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy segítsék e gyűjtőmunkát közreműködésükkel. Ha megkeresik a fent említett Bizottság munkatársai, akkor irányítsák azokhoz a családokhoz, ahol ilyen elítélt él, vagy annak hozzátartozói. Az újonnan kinevezett lelkipásztorok az egyházközség őshonos híveitől eligazítást nyerhetnek.

Segítő és megértő közreműködésüket ezúton is köszönjük.


Könyvajánlás

A Szent Gellért Kiadó gondozásában megjelent P. Hevenesi János SJ szerkesztésében Jézus Szíve-lelkiség, mai szemmel (450 Ft), valamint Szentolvasók papi hivatásokért (180 Ft) című kiadványok.

A könyv megrendelhető a kiadó címén:

Muharos Terézia
Szent Gellért Kiadó
H-1053-Budapest
Kossuth Lajos utca 1.

 

A megrendelőknek 30%-os kedvezménnyel küldik a fenti árban megadott könyveket. Bejelentésük szerint a pénzügyi kérdést is nagylelkűen fogják megoldani.

 

Gyulafehérvár, 2005. szeptember 19.

 

 

† György s.k.

       érsek