Online Biblia

Szent István Társulati Biblia

 

Ószövetség:

Teremtés könyve
Kivonulás könyve
Leviták könyve
Számok könyve
Második Törvénykönyv
Józsue könyve
Bírák könyve
Rut könyve
Sámuel I. könyve
Sámuel II. könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve
Krónikák I. könyve
Krónikák II. könyv
Ezdrás könyve
Nehemiás könyve
Tóbiás könyve
Judit könyve
Eszter könyve
Makkabeusok I. könyve
Makkabeusok II. könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Prédikátor könyve
Énekek éneke
Bölcsesség könyve
Sirák fia könyve
Izajás könyve
Jeremiás könyve
Siralmak könyve
Báruk könyve
Ezekiel könyve
Dániel könyve
Ozeás könyve
Joel könyve
Ámosz könyve
Abdiás könyve
Jónás könyve
Mikeás könyve
Náhum könyve
Habakuk könyve
Szofoniás könyve
Aggeus könyve
Zakariás könyve
Malakiás könyve

Újszövetség

Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok Cselekedetei
Rómaiaknak írt levél
Korintusiaknak írt I. levél
Korintusiaknak írt II. levél
Galatáknak írt levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Kolosszeieknek írt levél
Tesszalonikaiaknak írt I. levél
Tesszalonikaiaknak írt II. levél
Timóteusnak írt I. levél
Timóteusnak írt II. levél
Titusznak írt levél
Filemonnak írt levél
Zsidóknak írt levél
Szent Jakab levele
Szent Péter I. levele
Szent Péter II. levele
Szent János I. levele
Szent János II. levele
Szent János III. levele
Szent Júdás levele
Jelenések könyve