A katolikus egyház és a kommunizmus Kelet-Közép-Európában: elvi állásfoglalás, stratégia, taktika

Április 24-én, kedden a Római Magyar Akadémián erről a témáról tartottak nemzetközi konferenciát a Történettudományok Pápai Bizottsága védnökségével
A maga nemében első hasonló jellegű tanulmányi nap szervezésében a következő intézmények vettek részt: a Római Lengyel Akadémia, a Római Magyar Akadémia – Fraknói Történeti Intézet, Magyarország Szentszéki Nagykövetsége, a római Francia Intézet (Centre Saint- Louis), a római Pápai Magyar Egyházi Intézet, valamint a Pápai Gergely Egyetem.

Molnár Antal, a Római Magyar Akadémia igazgatójának köszöntője után Szászfalvi László, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, majd Rétvári Bence parlamenti államtitkár tartott előadást.

Az alábbiakban közzétesszük a tanulmányi nap programját. Az elkövetkező napokban adásainkban röviden megszólaltatjuk a rendkívül nagy nemzetközi érdeklődéssel kísért tanulmányi nap egy-egy előadóját.

I. szekció

Levezető elnök: Bernard Ardura (Történettudományok Pápai Bizottsága)

Jan Mikrut (Pápai Gergely Egyetem): A vértanuk tanúságtétele

Molnár Antal (Római Magyar Akadémia): Hogyan győzzük le az ördögöt? Viták Jézus Társasága XXVIII. általános rendi gyűlésén a kommunizmus elleni harc körül (1938)

II. szekció

Levezető elnök: Roberto Regoli (Pápai Gergely Egyetem)

Hatos Pál (Balassi Intézet): A magyar katolicizmus politikai alternatívái az 1940-es években. Az elkötelezett hívő Szekfű Gyula (1883-1955) történész esete

Fejérdy András (Római Magyar Akadémia): Szentszéki stratégiák a magyarországi püspöki székek betöltése érdekében 1945-1964 között

Nicolas Bauquet (Francia Intézet – Centre Saint Louis): A laikusok és a kommunista rendszer Magyarországon (1945-1964)

III. szekció

Levezető elnök: Adriano Roccucci (Università Roma Tre)

Stanislav Wilk SDB (II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin): Stefan Wyszynski bíboros, a lengyel egyház legyőzhetetlen védelmezője

Stefano Bottoni (MTA TTI – Bolognai egyetem): Non recuso laborem. A gyulafehérvári katolikus püspök, Márton Áron, és a román kommunista rendszer (1948-1980)

IV. szekció

Levezető elnök: Philippe Chenaux (Lateráni Egyetem)

Massimiliano Valente (Római Európai Egyetem): A Szentszék, a katolikus egyház és a hatalom Tito Jugoszláviájában

Mons. Jozef Hal’ko (Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bratislava): A papi békemozgalom Csehszlovákiában 1966 után

V. szekció

Bevezetés: Várszegi Asztrik OSB (püspök-főapát, Pannonhalma) – Zombori István (főszerkesztő, METEM)

Tóth Tamás (Pápai Magyar Egyházi Intézet) és Hieronim Fokcinski SJ (Egyházi Tanulmányok Lengyel Pápai Intézete – Szenttéavatási Kongregáció): A Szentszék és Mindszenty bíboros: a Somorjai Ádám OSB által publikált újabb dokumentumok

(vm), Vatikáni Rádió


„A kommunizmus keresztény vértanúinak torz értelmezése” – a történelem drámai fejezete, amelyet az európai köztudat figyelmen kívül hagy és tévesen értelmez


Ez a címe annak a hosszú cikknek, amely az „Osservatore Romano” vatikáni politikai-vallási napilap április 26-i számában jelent meg Andrea Possieri tollából. A cikk részletesen beszámol a nemzetközi konferenciáról, amelyet kedden tartottak a Római Magyar Akadémián, és amelynek előadói közül már többeket megszólaltattunk műsorunkban.

 

A történetírási vitákban csak rendkívül ritkán kap megfelelő helyet a katolikus egyház és a nemzetközi kommunista mozgalom közötti kapcsolat – állapítja meg a cikkíró, hozzátéve, hogy a viták általában véve nem mutatnak túl az Ostpolitikra – a Vatikán keleti politikájára – vonatkozó szokásos megjegyzéseknél. És még ennél is szórványosabban esik szó az európai kollektív emlékezetben a hit vértanúiról, vagyis azoknak a világi és felszentelt híveknek az ezreiről, akik életükkel fizettek pusztán azért, mert kereszténynek vallották magukat.

 

Alain Besançon francia író „Az évszázad csapása” (1998) c. művében nem hiába jegyezte meg keserűen: annak ellenére, hogy a kommunizmusnak több hitvalló vértanú áldozata volt, mint az egyház történelme bármelyik időszakának, nem tapasztalható sem sietség, sem buzgóság arra nézve, hogy elkészítsék a kor mártirológiáját.

 

Andrea Possieri röviden összefoglalja az egyes előadásokat, hangsúlyozva, hogy a konferencia új, és a történetírás gyakran margóra szorult szempontjaira világított rá. Egyben pótolhatatlan kiindulási pontot jelentett ahhoz, hogy módszeresen elemezzék a katolikus egyház és a nemzetközi kommunista mozgalom kapcsolatát. Kiindulási, nem pedig érkezési pont volt tehát ez a római nemzetközi konferencia.

 

A cikkíró felidézi a magyar Mindszenty, a lengyel Wyszyński és a cseh Beran bíborosok drámai történetét, hősies tanúságtételét, majd rámutat arra a sajátos politikai-kulturális kapcsolatra, amely a kelet-európai rezsimek kegyetlensége és a vasfüggönyön kívüli országokban a kommunizmus szimbolikus ábrázolása között létezik.

 

Nem lényegtelen, hogy a nyugati közvélemény számára még ma is nagyrészt arra van szükség, hogy rekonstruálják az elhallgatott vagy teljesen figyelmen kívül hagyott történeteket, a kommunista rezsimek által bebörtönzött, megkínzott és megölt hitvallók, vértanúk élettörténetét. Ezeket az emberi történeteket a kor kulturális érzékenységének megfelelően értelmezték, felhígították egészen odáig, hogy kitörölték az európai kollektív emlékezetből.

 

Andrea Possieri cikke befejező részét Mindszenty József bíborosnak szenteli.

 

Esetét iskolapéldának nevezi. A magyar prímás ugyanis nem pusztán üldöztetést és börtönbüntetést szenvedett el Magyarországon, hanem nagyjából a hatvanas évek közepétől kezdve erkölcsi, jelképes és kulturális börtönbüntetésre is ítéltetett a nyugati közvéleményben, amely egészen más okoknál fogva a közélet peremére szorította, egészen odáig, hogy elavultnak, a modern idők számára érthetetlennek minősítette. Mindszenty, és vele együtt sokan mások, a múlt embereivé váltak, akik az egyház monarchikus felfogásához ragaszkodtak és végső fokon egy konzervatív és reakciós katolikus egyházat képviseltek, amelyet túlhaladott a történelem csodálatos fejlődése.

 

Mindszenty József bíboros, Krisztus evangéliumának tanúja és a magyar nemzet legbensőbb énjének olyan mélyreható képviselője „még holtában is beszél”. Továbbra is jelképe marad a közép kelet-európai kommunista rezsimek hitük miatt üldözött és legyilkolt hitvalló vértanúinak – olvassuk az „Osservatore Romano” c. vatikáni napilap április 26-i számában.

 

(vm), Vatikáni Rádió