III. körlevél - 2012. május 27.

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak
Székhelyükön

Tartalom

Rendelkezés papjaink politikai szerepvállalásáról
Főesperesek mandátumának meghosszabbítása
Liturgikus szolgáltatások új díjszabása
Papnevelő Intézetünk felvételijével kapcsolatos tudnivalók
Papi továbbképző programja
Egyházi szolgálatot végzőkkel szembeni követelmények
Erdélyi papi internetes levelezőlista
Elektronikus levelezés lehetősége és használata az ügyintézésben
Anyakönyvi másolatok készítése és beküldése


 

Mellékelten megküldjük a küszöbön álló helyhatósági választásokra írt körlevelünket. Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a kézhezvétel után, folyó év június 3-án vasárnap minden szentmisén olvassák fel a hirdetéseket megelőzően.

D. a J. Kr.!

Tisztelendő Testvéreim!
Kedves Keresztény Hívek!

        Szokás szerint – a választások idején – megismétlem felhívásomat:
Minden jóakaratú, nemzetének jövőjéért és egyházának sorsáért felelősséget érző katolikus hívő járuljon az urnákhoz és szavazzon, mert ez nemcsak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelesség is. Tegyük ezt annak az egységnek szellemében, amely még megvolt a változásokat követő időben, de napjainkban – sajnos – egyre inkább szertefoszlik.
            A II. Vatikáni Zsinat kijelentette: „A közjó érdekében mindenkinek nem csupán joga, hanem kötelessége élni a szavazás lehetőségével!” (Gaudium et spes 75.).
            Mint mindig, most is azt kérjük kedves Híveinktől, hogy menjenek el szavazni és lelkiismeretük szerint olyan személyekre adják szavazatukat, akikről tudják, hogy Egyházunk és népünk érdekeit védik, az egységet ápolják. Olyan jelöltekre, akik már bizonyítottak az elmúlt években, és a sok külső és belső támadás ellenére is hűek maradtak népünkhöz.
Isten Szolgája, Márton Áron püspök 1940. december 21-én így rendelkezett: „Választások alkalmával szabadságában áll mindenkinek, sőt kötelessége, hogy az egyház álláspontja és a keresztény jó erkölcsök szempontjainak betartásával szavazatát lelkiismerete szerint adja le”.
            Bízom Kedves Híveim felelős döntésében, hogy felül tudnak emelkedni a hangzatos ígérgetéseken, és a megtévesztő szólamok ellenére is, jövőnk, megmaradásunk és népünk egysége jegyében adják le szavazatukat június 10-én. Ehhez küldöm szeretettel főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2012.május 27-én, Pünkösdvasárnap.

† György s.k.
                 érsek
 Szám: 747–2012.
Rendelkezés papjaink politikai szerepvállalásáról

    Ebben az évben helyhatósági és parlamenti választásokra kerül sor országunkban, amely új feladatok és kihívások elé állítja papjainkat is.
    A korábbi hibák és visszaélések elkerülése érdekében, megismételem a 827–2003-as III. számú Körlevelünkben megfogalmazott elvárásokat.
    Egyházunk általános irányelveit és törvényeit szem előtt tartva kialakult egy általános magatartásforma papjaink közéleti szerepvállalására vonatkozóan. Ennek ellenére, egyesek – saját elhatározásból – olyan közéleti tevékenységekben vesznek részt és vállalnak aktív szerepet, mely a katolikus pap küldetésével és hivatásával nem egyeztethető össze. Ezért a következőket kérem szeretettel:
1. A lelkipásztorok semmilyen politikai szervezetnek vagy alakulatnak ne legyenek tagjai.
2. A politikai rendezvényeken és összejöveteleken csak a Főegyházmegyei Hatóság előzetes engedélyével vegyenek részt.
3. Érdekvédelmi szervezetünk keretében, amely felvállalta Egyházunk ügyeinek intézését, igyekezzenek a keresztény értékrendet támogatni.
4. Közéleti jelenlétünket és szerepvállalásunkat a Krisztus-hívő világiak által valósítjuk meg, akik a politikai és állami intézményekben vállalt feladataik révén az evangéliumi értékeket képviselik.
5. Igyekezzenek mindenütt nyilvántartani a közösség irányítására, a politikai szerepvállalásra alkalmas híveket, hogy kellő időben megfelelő tisztségre jelölhessék őket.
6. A parlamenti és helyhatósági választásoknál – a törvényes kereteken belül – oda kell hatni, hogy a katolikus értékeket felvállaló, hitüket gyakorló személyek jussanak mandátumhoz.
 Szám: 745–2012.
Főesperesek mandátumának meghosszabbítása

    Egyházi Törvénykönyvünk (C.I.C.) 554. kánonjának, valamint Zsinati Könyvünk (Zs.K.) Rendelkezéseinek 115–117. pontjai értelmében, 2007. május 1-től, öt éves mandátumi időre neveztem ki a kerületi főespereseket.
    Tettem ezt a szolgálatot végző papság előzetes megkérdezését követően.
    Az idei Papi Szenátus tavaszi rendes ülésén megfogalmazódott az a vélemény, hogy a dispozíciókkal egy időben nem lenne célszerű főespereseket váltani. Elmondták, hogy öt évvel ezelőtt, első megbízatásukat teljesítő főesperesek nagyon nehezen boldogultak az adminisztrációs kérdésekben, a plébánia-átadásoknál, mert még nem volt tapasztalatuk.
    Ezért a jelenleg szolgálatot végző főesperesek mandátumát meghosszabbítom 2012. november 1-ig. Az új kinevezéseket megelőzően, az októberi rekollekciós gyűlések keretében kikérjük a papság véleményét is az új főesperesek személyére vonatkozóan.
    A Szentlélek kegyelme irányítsa felelősségteljes szolgálatukat.
 Szám: 741–2012.
Liturgikus szolgáltatások új díjszabása
       
Főegyházmegyei Papi Szenátusunk, 2012. április 17-én tartott tavaszi rendes ülésén, a liturgikus szolgáltatások, illetve a szentmisék stipendiumának módosítására tett javaslatot. Ennek értelmében az 1626–2008. számú rendelkezésemet módosítom és ez év június 1-től, az alábbi díjszabásokat rendelem el:

–    csendes szentmise            –   15 lei,
–    énekes és hirdetett szentmise        –   20 lei,
–    temetési díj                – 150 lei.

Szeretettel kérjük Paptestvéreinket, hogy az elkövetkezőben a fenti díjakat alkalmazzák. Minden ettől eltérő módosítás, vagy díjszabás-használat visszaélésnek minősül, büntetést von maga után, és az elkövetőt jóvátételre kötelezi.

Binációval, trinációval kapcsolatos korábbi rendelkezésem, továbbra is érvényben marad.

Keresztelők és esküvők esetében ezután sincs kötelező díj. A hívektől kapott önkéntes adománnyal a lelkipásztorok szabadon rendelkeznek. Lehetőleg olyan célokra használják, amely a közösséget szolgálja.

 


Szám: 736–2012.
Papnevelő Intézetünk felvételijével kapcsolatos tudnivalók

Hittudományi Főiskolánk elöljárósága közölte Papnevelő Intézetünkbe felvételizni szándékozókra vonatkozó tudnivalókat, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. Arra kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy ezeket népszerűsítsék, a felvételire készülődőket bátorítsák és segítsék, hogy a Jó Pásztor kegyelme minél több munkást állítson a lelkek aratásába.

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK – 2012
Papképzés – Pasztorális szak

Jelentkezés:
–    a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál (Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Bibliotecii 3., 510009. Alba-Iulia)
–    jelentkezési határidő: 2012. július 7-ig
–    előkészítő és felvételi 2012.július 9–14. között a Papnevelő Intézetben
–    2012. július 9-én, hétfő este l900 óráig várjuk a jelentkezőket a Szemináriumban a szükséges okmányokkal. 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
–    Születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata;
–    Keresztelési és bérmálási igazolás;
–    Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);
–    Érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;

N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, felvételt nyer, amennyiben sikerül legalább az őszi pótérettségi vizsgája.

–    Orvosi igazolás (adeverinţă medicală);
–    A plébános ajánló levele;
–    Saját kezűleg írt kérvény érsek úrhoz, illetve az illetékes megyéspüspökhöz címezve.

A felvételi díja:
–    70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:
–    érettségi vizsga átlaga – 50%
–    felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből: a felvételi vizsgán el kell érni az 5-ös osztályzatot).
–    a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.
–    papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;
–    A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelki nap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei:
Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírás ismeret
1. A Szentírás (p. 5–8);
2. Az Ószövetség létrejötte (p.9–13);
3. A Történeti Könyvek (p.37–46);
4. Újszövetség (p.62–63);
5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p.64–70);
6. Szent János evangéliuma (p.93–101).
Forrásanyag:
BARÓTI László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005. (A tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem
1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p.67–69);
2. A vándor népek megtérítése (p.87–91);
3. A nagy keleti egyházszakadás (p.98–101);
4. A keresztes hadjáratok (p.102–107);
5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p.124–125).
Forrásanyag:
NEMES István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005. (A tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Hitünk alapjai
1.Mária, az Egyház édesanyja (p. 76–79);
2. A kegyelmi élet (p.101–104);
3.Az oltáriszentség (p.105–108);
4.A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p.109–114);
Forrásanyag: JITIANU Liviu – ROBU Magda – TÓFALVI Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007. (A tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:
–    a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a prefektushoz lehet fordulni:
Titkárság: Ferencz Margit, Tel:0258–811688, Mobil:0745770134
Prefektus: Ft. Csont Ede, Mobil: 0742–371242, e-mail: csede2000@yahoo.com
A fenti információk intézetünk honlapján is elérhetők: http://www.sis.uab.ro

INFORMAŢII REFERITOARE LA ADMITEREA ÎN SEMINAR – 2012

Înscriere:
Până la data de 7 iulie 2012 parohii locali sunt rugaţi să comunice Rectoratului numele candidatului. Între 9–14 iulie vor avea loc pregătirea candidatului şi examenele de admitere. Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la Institut la data de 11 iulie până seara (orele 1900). La pregătire  candidaţii trebuie să prezinte actele necesare pentru admitere.

Acte necesare:
1. Certificat de naştere – copie legalizată;
2. Adeverinţă de botez şi mir;
3. Act despre căsătoria (bisericească) a părinţilor (dacă este cazul);
4. Diploma de bacalaureat – în original (ori adeverinţă care atestă această calitate).

NB! În caz că la examenul de bacalaureat candidatul nu obţine notă de trecere, el poate totuşi să participe la admiterea în seminar şi va fi admis condiţionat, dacă obţine bacalaureatul în sesiunea de toamnă şi îndeplineşte şi celelalte cerinţe.

5. Adeverinţă medicală;
6. Scrisoarea de recomandare a preotului paroh;
7. Cerere de admitere scrisă cu mâna către Arhiepiscop sau către Episcopul diecezan respectiv.

Taxa de admitere:
70 RON pentru înscriere şi 30 RON care se plătesc la secretariat cu ocazia înscrierii.

Decursul admiterii:
–    media de bacalaureat – 50%
–    media examenelor de admitere – 50% (probă în scris sau oral din subiectele enumerate mai jos: la examnul de admitere media de trecere este 5,00);
–    media de admitere se calculează din media de bacalaureat şi media examenelor de admitere şi trebuie să fie cel puţin 6,00;
–    idoneitate pentru viaţa preoţească, lucru constatat de superiori pe parcursul unui dialog comun.

Subiectele pentru examenele de adminitere:

I.    Dogmatică şi morală creştină

A.    – ISTORIA MÂNTUIRII – Credinţa creştină catolică
Manual de religie, clasa a X-a, editat de Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti 1993. (autor: Pr. Claudiu Dumea)
–    Fiul lui Dumnezeu ia trup omenesc. Unirea ipostatică. Erezii referitoare la Isus Cristos. (pag.111–113)
–    Maria, Mama lui Dumnezeu. Maternitatea divină a Mariei. Cea plină de har. Neprihănită Zămislire. Înălţarea cu trupul la cer. (pag.139–143)
–    Caracteristicile esenţiale ale Bisericii /una, sfântă, catolică, apostolică/. (pag.186–193)

B.    – CALEA MÂNTUIRII – Morala creştină catolică
Manual de religie, clasa a XI-a, editat de Arhiepiscopia Rom.-Cat. Bucureşti, 1996. (autor: Pr. Claudiu Dumea)
–    Moralitate şi conştiinţă. Moralitate subiectivă. Moralitate obiectivă. Conştiinţă. Morala „situaţiei”. Conştiinţă şi liberate. (pag.22–28)
–    Încălcarea legii: păcatul. Păcatul şi lumea contemporană. Păcatul în viziunea creştină. Efectele păcatului. Condiţiile, gravitatea şi diversitatea păcatelor. Iubire şi teamă în viaţa morală.  (pag.33–44).

II.    Istoria Mântuirii

A.    CUM SĂ CITIM BIBLIA – editat de Arhiepiscopia Rom.Cat. Bucureşti, 1994. (autori: J.P.Bagot, J.Cl.Duboş).
–    Instituirea regalităţii israelite: domnia lui Saul. David, alesul Domnului şi instaurarea dinastiei mesianice. Solomon: pe culmi înainte de decădere. (pag.73–75)
–    Timpul exilului. Profetul Ezechiel. Cartea consolării lui Israel /Is 40–50/ (pag.88–89).

B.    MANUAL DE RELIGIE – ISTORIA BISERICII, clasa a VIII-a, editat de Arhiepiscopia Rom.Cat. Bucureşti. 1994. (autor: Pr.Claudiu Dumea)
–    Biserica din Ierusalim. Isus Cristos. Poporul evreu. Rusaliile. Viaţa în primele comunităţi creştine. Răspândirea Bisericii. (pag.9–18)
–    Pavel, apostolul popoarelor păgâne. (pag.20–23)
–    Persecuţiile din partea romanilor (Nero, Domiţian, Traian) (pag.33–36), Prigoanele de la Traian la Diocleţian. (pag.38–43)
–    Orientul se rupe de la unitatea Bisericii.(pag.105–112)
–    Sfântul Francisc din Assisi şi Sfântul Dominic. (pag.129–133)
–    Dezvoltarea misiunilor în afara Europei. (pag.178–184)

C.    ISTORIA MÂNTUIRII – credinţa creştină catolică
Manual de religie, clasa a X-a, editat de Arhiepiscopia Rom.Cat.Bucureşti, 1993. (autor: Pr.Claudiu Dumea).
–    Mărturiile istorice ale existenţei lui Cristos. (pag.127–138)
–    Biserica este Împărăţia lui Dumnezeu. Cristos a întemeiat Biserica. Isus a dat Bisericii o structură ierarhică. (pag.150–156)

Înştiinţarea despre rezultatul admiterii:
Despre rezultatul examenului, candidaţii vor fi anunţaţi prin parohii lor.

Adrese de contact:
Secretariat: Ferencz Margit, Tel:0258–811688, Mobil:0745770134
Prefect: R. Csont Ede, Mobil: 0742–371242, e-mail: csede2000@yahoo.com
Info Titkárság: Ferencz Margit, Tel:0258–811688, Mobil:0745770134
Prefektus: Ft. Csont Ede, Mobil: 0742–371242, e-mail: csede2000@yahoo.com
A fenti információk intézetünk honlapján is elérhetőek: http://www.sis.uab.ro
Informaţiile de mai sus pot fi găsite şi pe pagina web a institutului: http://www.sis.uab.ro
   Szám: 730–2012.
Papi továbbképző programja

    Főegyházmegyénkben – szeptember 3–6. között – idén is megszervezzük a papi továbbképzőt, Gyulafehérváron a SIS-ben.
    A továbbképzőre kötelezett személyeken kívül bárki részt vehet a Paptestvérek közül, sőt ajánlott, hogy éljenek e lehetőséggel.
    Érkezés 2012. szeptember 3-án, hétfőn a 1300 órakor kezdődő ebédig.
Elutazás 2012. szeptember 6-án, ebéd után.
    A továbbképzés anyagát a filozófia, katekétika és a homiletika képezi.
    A továbbképzőn résztvenni szándékozok legkésőbb folyó év július 15-ig jelezzék szándékukat Ferenc Margit titkárnőnél a 0258–811688 és 0745–770134 telefonszámokon ill. az iroda@sis.uab.ro e-mail címen.
    A plébánosok kötelesek erre az időre szabadságolni káplánjaikat.

Költségek:
Teljes napi ellátás egy személyre: szállás, 3 étkezés, kávé és víz 60 Ron.
Egyéb költségekre fejenként az egész továbbképzőre 10 Ron.
Összesen 190 Ron fejenként.
A továbbképzés költségeit a főegyházmegye fedezi.

Ajánlott irodalom katekétikából: dr. Ferenczi Sándor
A Katekézis Általános Direktóriuma. Budapest 1998.
A katolikus egyház katekizmusának kompediuma. Budapest 2006.
FOGASSY Judit: Családi katekézis. Budapest 2003.
KESZELI Sándor: Felnőttek katekézise. Módszertani alapok. Szeged 2001.
KESZELI Sándor: A serdülők és fiatalok katekézise. Módszertani alapvetések (kézirat). Szeged 2002.
MEVES, Christa: Tanácsadó ábécé az élethez. Szeged 2005.
MEVES, Christa: A neveléshez bátorság kell. Szeged 2001.
MEVES, Christa: Lelkisérült gyermekeinkért. Szeged 2001.

Ajánlott irodalom filozófiából: Csont Ede
VORGRIMLER, Herbert, Isten mint „Abszolút Titok” – a tárgyiasító Isten–szemlélet kritikája, in Mérleg 2005/1, 56–70.
ENDREFFY Zoltán, Mi az akaratszabadság? in Mérleg 2004/4, 460–465.
KELLER, Albert, A szabadság – önmeghatározás és megkötöttség között in Mérleg 2003/1, 48–70.
SZABÓ Ferenc (A NTB 2008), Új szempontok a természettörvényről in Távlatok 2009/4, 72–82.
HEINZMANN, Richard, Metafizika és üdvtörténelem in Mérleg 2005/1, 33–55.
SZABÓ FERENC, Evolúció és teremtés in Távlatok 2009/1, 33–37.
NEMESHEGYI Péter, Teremtés és rossz in Távlatok 2009/1, 31–32.
WEISSMAHR Béla SJ, A világegyetem létrejötte: teremtés és fejlődés in Mérleg 2005/2, 189–208
Coyne, George SJ, Az esélyteremtő Isten, in Mérleg 2005/3, 311–316.

Ajánlott irodalom homiletikából: Dr. Székely Dénes
SZÉKELY Dénes, Homiletika, Gyulafehérvár 2011. (Jegyzet)
FILTHAUT, Theodor, Igehirdetés zsinat után, Bécs 1970.
MICHONNEAU, Georges – VARILLON, Francois, A nagy lehetőség. Gyakorlati gondolatok az igehirdetésről, Bécs 1969.
ZERFASS, Rolf, Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, Szent István Társulat, Budapest 1994.
DÉVÉNY István, Korszerű igehirdetés, in Távlatok 5(1992)12–19.
BÉKÉS Gellért, Az ige szolgálatában, in: Szolgálat 2(1969)3–16.
SCHULMEISTER, Paul, Elalusznak a templomban…,in:Teológia 1(1990)71–76.

Szeretettel várunk minden továbbképzőre köteles vagy érdeklődő atyát!
 


Szám: 742–2012.
Egyházi szolgálatot végzőkkel szembeni követelmények

    Egyházi szolgálatot végzőkre is vonatkoznak azok a jogok és kötelezettségek, amelyeket a Romániában érvényben lévő Munkatörvénykönyv (Codul Muncii) előírásai tartalmaznak. Ezek betartása és betartatása valamennyiünk kötelessége.
    Krisztusi küldetésünkből eredendően, nem „egy” vagyunk az országunkban bejegyzett és nyilvántartott munkáltatók között, hanem elsődleges feladatunk az evangélium hirdetése. Ez nemcsak a Paptestvérek feladata, hanem minden egyházi szolgálatot végzőnek is a küldetéséhez tartozik.
    Ennek érdekében nyomatékkal hangsúlyozom, hogy olyan személyt alkalmazzanak, aki minden tekintetben megfelel az egyházi előírásoknak, és akivel szemben semmilyen erkölcsi kifogás nem emelhető. Ezt az elvárást érvényesíteni kell, a már szolgálatban lévő személyek esetében is. Akik az Egyházban szolgálnak, szükséges, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljenek, és életállapotuk ne legyen ellentétes azzal az evangéliummal, amit hittel elfogadnak, szavaikkal és szolgálatukkal hirdetnek.
    A fenti szempontok érvényesítése érdekében felkérem az alkalmazásokat intéző főesperesi hivatalokat, hogy módosítsák az egyéni és kollektív munkaszerződéseiket (Contractul individual şi colectiv de muncă).
    Ezek a feltételek és elvárások, a belső szabályzatunkban is helyet kell kapjanak.
    Románia Alkotmánya 29. cikkelyének 3. és 5. pontja kimondja: „Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, (Egyházi Törvénykönyv – C.I.C.) în condiţiile legii”. Továbbá: „Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia…”
    Ezt a törvény adta lehetőséget és keretet, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Érvényesítenünk kell, hogy minél inkább megfeleljünk, a krisztusi elvárásoknak.

 Szám: 672–2012.
Erdélyi papi internetes levelezőlista

    Főpásztori áldásommal 2009. novemberétől elindult a Gyulafehérvári Főegyházmegye papjait, valamint Erdély területén szolgáló szerzetespapokat tömöríteni kívánó internetes levelezőlista. A közel három éve működő kommunikációs csatorna jelenleg mintegy 180 papot kapcsol össze, lehetőséget kínálva közérdekű információk, személyes tapasztalatok megosztására, pasztorációs segédanyagok közzétételére. Ugyanakkor a papi listának internetes fórum jellege is körvonalazódik, ahol meg lehet vitatni, hozzá lehet szólni aktuális kérdésekhez. A papi listához való csatlakozás lehetősége továbbra is nyitott, aki szeretne tagja lenni az erdélyi papi levelezőlistának, küldjön egy rövid e-mailt Szőcs Csaba kolozsi plébánosnak, a lista moderátorának a szocscsaba@yahoo.com címre. Szintén erre a címre kérjük jelezni az esetleges elektronikus postacím-változásokat is.
    A gyors hírközlés és kapcsolattartás érdekében jó lenne, ha valamennyi Paptestvér az internetes papi listához csatlakozna. Ide is érvényes, ami az emberi kapcsolattartásra vonatkozik: egymást partnernek, testvérnek tekintsük, fogadjuk el a magunkétól eltérő, de az egyházi előírásokkal nem ellenkező, más véleményt is. A segíteni és a szolgálni akaró szeretet vezessen, amikor bekapcsolódunk az internetes papi levelezőlista vérkeringésébe.

    Segítsen bennünket a Szentlélek, az egység és szeretet Lelke, akinek kiáradását várjuk, a küszöbön álló Pünkösd ünnepén!
 


Szám: 743–2012.
Elektronikus levelezés lehetősége és használata az ügyintézésben

    Ezzel kapcsolatban már rendelkeztünk 1203–2003. számú leiratunkban (IV. számú körlevél), hogy hogyan viszonyuljanak Paptestvéreink ehhez a lehetőséghez.
    Egyre elterjedtebb és praktikus az elektronikus úton történő levélváltás. Gyors hírközlés eszköze, ügyintézéssel kapcsolatos előzetes informálás lehetőségét biztosítja. A hagyományos telefonon kívül, jó szolgálatot tesz a telefax, e-mail útján történő levélváltás is.
    Előzetesen küldhetnek elektronikus levelet, de főegyházmegyei hivatalunk, más egyházmegyékhez hasonlóan, hivatalos levelezést minden esetben a hagyományos formában fogadja.
    Ennek értelmében iktatott, aláírt és pecséttel ellátott levél formájában terjeszthetik fel szándékukat, melynek másolatát minden esetben, a plébánia irattárába is el kell helyezni.
    Ismételten hangsúlyozzuk, korábbi ellentétes megnyilatkozások és próbálkozások ellenére, hogy az elektronikus levelezés nem tekinthető hivatalos ügyintézésnek.
    Az elektronikus formában szerkesztett érseki körleveleket majd postán is megküldjük, hogy elhelyezhessék a plébánia irattárában. Ezek lesznek hivatottak a későbbiek során létünket, múltunkat, nemzeti kultúránkat igazolni – az utókor számára.
    A kimondottan elektromos úton történő levelezés annyi, mintha „homokba írnánk” azt, aminek fenn kell maradnia az utókor számára. Áll erre is a régi jó mondás: „Quod non est in actis, non est in mundo.”
 


Szám: 747–2012.
Anyakönyvi másolatok készítése és beküldése

    A Paptestvérek közül néhányan kifogásoltak, hogy minden évben az anyakönyvi bejegyzésekről másolatot kell készíteni, és a főesperesi központokon keresztül az érseki hivatalba eljuttatni.
    Sokan, a munkavégzés megkönnyítése érdekében kérdezték, hogy az eredeti anyakönyvi bejegyzésekről elfogadunk-e fénymásolatot. Ezzel kapcsolatosan – miheztartás végett –, az alábbiakban közöljük álláspontunkat Paptestvéreinkkel:
    Nem csupán adminisztrációs kötelességeinknek teszünk eleget azzal, hogy plébániánk anyakönyveit pontosan és lelkiismeretesen vezetjük, hanem lelkipásztori és kultúrtörténeti küldetést is teljesítünk.
    Így értékeljük azt az évenként visszatérő feladatot, amelyet az anyakönyvi bejegyzések másolatainak elkészítése és az egyházmegyei hivatalokba történő beküldése jelent.
    A kézzel írt anyakönyvi példányról készített ugyanolyan méretű fénymásolat is elfogadható, ha annak minden oldalát az illetékes lelkipásztor aláírja és lepecsételi.
    Ha a plébánia számítógépen is rögzíti az anyakönyveket, az így készült összesítéseket számítógépes adathordozón vagy e-mailen is kérjük beküldeni. Az ilyen formában történő adatszolgáltatás azonban nem helyettesíti a hagyományos módon – papíron – történő anyakönyvezést és azok másolatainak beküldését.

    Minden kedves Paptestvéremnek, a pünkösdi Lélek kiáradását kérem, hogy kitartással, lelkesedéssel végezhessék a lélekmentés munkáját.

Gyulafehérvár, 2012. május 27-én, Pünkösdvasárnap

† György s.k.
      érsek