Papi Szenátus újraválasztása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár. Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen, a 495–502. kánonokban előírja, hogy minden egyházmegyében, meghatározott célokkal állítsák fel a Papi Szenátust. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának tizenkét választott tagját 2009-ben – kilenc központban –, a szolgálatot végző papság választotta meg. Ezt egészítettük ki a jogszerinti, illetve az általam kinevezett tagokkal huszonnégyre, amit a főegyházmegyénk nagy kiterjedése indokolt.

A nyári szabadságolás nem tenné lehetővé a későbbi választást, ezért használjuk ki a most sorra kerülő rekollekciós összejövetelt a választások megtartására.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának és a Tanácsosok Testületének Szabályzata többek között az alábbiakat tartalmazza:

„4. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Papi Szenátus 24 tagból áll, akikből 12 választott tag, 5 hivatalból jogszerinti tag és 7 kinevezett tag.

5. Választás útján a papi lelkinapok körzetei küldenek tagokat a következő beosztásban:

  • egy-egy küldöttet választ az Alcsík–Kászoni, Felcsíki, Gyergyói, Székelyudvarhelyi, Kézdi–Orbai, Sepsi–Barcasági, Gyulafehérvári, Hunyadi és Szeben–Fogarasi főesperesség, valamint a teológiák tanári kara (gyulafehérvári, kolozsvári teológiai fakultás és a gyulafehérvári kisszeminárium pap-tanárai).
  • két-két küldöttet választ: Marosvásárhelyen (Marosi, Küküllői és Erzsébetvárosi főesperesség), Erzsébetvároson (Kolozs–Dobokai, Aranyos–Torda, Belső–Szolnoki főesperesség).

6. Választójoggal rendelkeznek, és választhatók:

a) A főegyházmegyébe inkardinált világi papok;

b) A főegyházmegyében tartózkodó és annak javára valamilyen hivatalt betöltő egyházmegyés és szerzetespapok (498.k.1–2).”

A szenátorválasztás a következőképpen alakul:

  • Marosvásárhelyen 2 szenátort választanak. Egyet a Marosi kerület, a másikat pedig az Erzsébetvárosi és Küküllöi kerületek részére;
  • Gyergyószentmiklosón 1 szenátort választanak, a Gyergyói főesperesi kerület részére;
  • Csíksomlyón 2 szenátort választanak. Egyiket az Alcsík-Kászoni kerület, a másikat pedig a Felcsíki kerület részére;
  • Székelyudvarhelyen 1 szenátort választanak a kerület képviseletére;
  • Brassó–Szentkereszt 1 szenátort, a Sepsi–Barcasági kerület részére;
  • Kézdivásárhelyen 1 szenátort, a Kézdi–Orbai kerület részére;
  • Erzsébetbányán 2 szenátort választanak a Kolozs–Dobokai, a Belső–Szolnoki és az Aranyos–Tordai kerületek részére;
  • Gyulafehérváron 1 szenátort választanak, a Gyulafehérvári, Hunyadi és Szeben–Fogarasi kerületek részére.

Egyúttal közlöm a választás levezetésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, amelyeket a választáson résztvevő Paptestvéreknek ismerniük kell:

a). – A választáson csak az illetékes aktív papok vehetnek részt és választhatók meg. Aktívnak számítanak a plébániát vezető nyugdíjasok is.

b). – A választások gyakorlati levezeté-sével Ft. dr. Lukács Imre-Róbert tanár urat bíztam meg, aki a részleteket majd a helyszínen ismerteti

c). – A választást megelőzően ismertes-sék a szenátor jogait és kötelességeit, valamint azokat az elvárásokat, amelyeket a kerület papsága igényel képviselőjétől.

d). – Lehetőleg állítsanak két vagy több jelöltet, akikre leadhatják szavazataikat.

e). – A választás kizárólag titkos szavazással történjék, amelyre senki és semmilyen címen befolyást nem gyakorolhat. A szavazatokat a bizottság, az összes választók jelenlétében számolja meg – táblára jegyezve a szavazatot kapott személyek nevét – meg-jelölve a szavazatok számát is. Megválasztottnak tekintendő, aki (vagy akik – ha kettőt választanak) a legtöbb szavazatot kapta (kapták). Egyenlő szavazatszám esetében a megbízott elnök dönti el, hogy a kettő közül ki legyen a megválasztott.

f). – A választás kimeneteléről két példányban jegyzőkönyvet vesznek fel, amely nemcsak az összes leadott szavazatokat tartalmazza, hanem a jelenlevők névsorát is. A jegyzőkönyv egy példányát az érsekségre továbbítsák, míg a másik a főesperesi irattárban marad. A jegyzőkönyveket hitelesíti a választást vezető elnök és a választóbizottság tagjai (előre kijelölt két pap).

g). – A fent említett Tanácsadó Testület (Collegium Consultorum) nem kerül választásra, mert azt – a vonatkozó előírásnak megfelelően – én jelölöm ki úgy, hogy annak fele a Papi Szenátus megválasztott tagjaiból, míg a másik fele a jogszerinti és általam a Papi Szenátusba kinevezettekből tevődjön össze. Ennek a kollégiumnak feladata többek között az is, hogy a püspöki szék üresedése esetén az Egyházmegyei Kormányzót (Administrator dioecesanus) megválassza, ha a Szentszék azonnal nem intézkedik.

Ezúton is köszönjük mindannyiuk felelős részvételét. A Szentlélek bölcsessége és világossága vezesse választásukat.

Imádságos köszöntéssel –

Gyulafehérvár, 2014. május 9.                                    †György s.k.               

                                                                                                      érsek