2018. / XIII. KÖRLEVÉL (2018. december 10.)

Tartalom:

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

 

Székhelyükön

Szám: 1850–2018.

Karácsonyi körlevél 2018

            (Szeretettel kérem a Paptestvéreket,

hogy Karácsony napján minden szentmisén olvassák fel körlevelem a hirdetésekben.)

D. a J. Kr.!

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

A karácsony a családok ünnepe. Ilyenkor még a szétszóródott családtagok is hazajönnek. A karácsonyfa tövében ott találjuk a teljes Szentcsaládot a Kis Jézus körül. Együtt fohászkodunk: „Jézus, Mária, József! Nektek ajánljuk szívünket és lelkünket!” Kit látunk a jászolban és a jászol körül?

A központ a Gyermek Jézus. A második Isteni Személy érettünk emberré lett. A Megtestesülés hitünk szent titka. Fájó visszagondolni a referendumra, ahol híveink – a többi keresztény egyház híveivel együtt – nem álltak ki keresztény értékünk, a család mellett. Pedig ez a referendum jó alkalom lett volna – nekünk keresztények-nek – a hitvallásra. Marad számunkra a keresztségben vállalt feladat: buzgó keresztény mindennapi életünkkel tegyünk tanúságot Krisztus mellett.

A jászolban fekvő Kisded mellett ott van a Boldogságos Szűz Mária és Szent József, együtt a Szent Család, mely örök érvényű modellje a keresztény családoknak.

A Boldogságos Szűz Mária, örökké szűz és örökké édesanya, minden keresztény nőnek az eszményképe. Szentatyánk az örök változatlan Evangéliumot hirdeti, amelyet alkalmazni kell a kortárs világban. Katolikus hívő számára az örök Evangéliumot a Szentatya magyarázza, alkalmazza a kortárs körülményekre, amikor hit és erkölcs dolgá-ban, mint legfőbb tanító (latin teológiai nyelvezetben: „ex cathedra”) nyilatkozik. Egyházunk tanítása szerint keresztény katolikus szentségi házasságot egy férfi és egy nő köt az Egyház áldásával, amelyben vállalják „holtomiglan holtáiglan” a kölcsönös támogatást és a gyermekáldás elfogadását.

A jászol mellett ott vannak a pásztorok is, a Gyermek Jézus első hódolói. Ők az egész Egyházat képviselik. XVI. Benedek pápa újra megerősítette, hogy egyház csak ott van, ahol megvan a hét szentség és az apostoli szukcesszió. (Dominus Iesus kezdetű Hittudományi Kongregáció deklarációja 2000. aug. 6-án, Színeváltozás ünnepén, Joseph Ratzinger bíboros). Az ökumenikus mozgalom – keresztény egységtörekvés – nem azt jelenti, hogy elhallgatjuk saját igazságainkat, hanem ellenkezőleg: Bemutatkozunk, és önazonosságunk feladása nélkül folytatjuk a párbeszédet. (VI. Szent Pál, Ecclesiam Suam kezdetű enciklika, 1964. augusztus 6-án, Színeváltozás ünnepén).

S végül, a jászol mellett ott van az ökör és a szamár is. Bibliai alapja az Izajás prófé-tánál elhangzó isteni kijelentés: „Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismer meg.” (Iz 1,3) Érthető, hogy Egyházunk kiáll a környezetvédelem, a klímaváltozás és a többi természeti katasztrófa megelőzése mellett. Ehhez tartoznak egyházi vagyonunk vissza-szolgáltatását célzó pereink, iskolaügyeink, mert ez hozzátartozik Egyházunk küldetéséhez. Érthetetlen, hogy egy „jogállamban” 28 év után sem kaphatjuk vissza intézményeinket, amelyek Egyházunk karitatív tevékenységét hivatottak szolgálni.

Amikor ebben az esztendőben is meg-ünnepeljük Jézus Krisztusnak – a mi Megváltónknak – földi születésnapját, az Ő jászla köré felsorakozva kérjük, hogy a mai idők kihívásai és küzdelmei közepette segítsen hűségesnek maradni Hozzá!

Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt kívánok Főtisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

            Gyulafehérvár, 2018. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén

† György s.k.

        érsek  


Szám: 1907–2018.

Szent Család vasárnapi gyűjtés a családpasztoráció támogatására

„A családok alkotják Isten népének túlnyomó többségét. Milyen képet mutatna az Egyház nélkülük? Szobrokból álló Egyház, egyedülálló emberekből álló Egyház lenne. A szeretet öröméről szóló Amoris laetitia buzdítás azért íródott, hogy segítse a család szépségének és fontosságának felismerését, annak fényeivel és árnyaival együtt, hisz »a család evangéliuma, öröm a világnak«. Isten arra vágyik, hogy minden család világítótorony legyen” – ezek Ferenc pápa szavai, melyek 2018. augusztus 25-én hangoztak el Dublinban a családok világtalálkozóján.

A romániai katolikus püspökök őszi ülésén – szeptember 20-án – mi is aláhúztuk ennek fontosságát, hangsúlyozva, hogy keresztényként nem mondhatunk le a házasság bemutatásáról, csak azért, hogy ne sértsük a jelenkori érzékenységet, vagy hogy divatosak legyünk. Főegyházmegyénkben a családiroda köré szerveződő család-munkacsoport nagy erőfeszítéseket tesz  annak érdekében, hogy a házasság és a család mellett szóló érveket úgy mutassuk be, hogy az emberek nagyobb készséggel tudjanak válaszolni arra a kegyelemre, melyet Isten kínál fel nekik.

A hivatás évében teret akarunk nyitni a segítségnyújtásnak a szeretet növekedésé-vel. Továbbra is összehangoljuk a számos családcsoport működését, szervezzük a jegyeskurzusokat, a házaspárokat és családokat megszólító hétvégéket. Képzés és lelkigyakorlatok keretében képviseljük az életvédelem, a természetes születésszabályozás fontosságát. Négy megyében, önkéntesek részvételével iskolai keretek közé visszük a családi életre nevelés programunkat, melynek során, 2018-ban, hat új munkatárs képzésére fordítottunk nagyobb figyelmet. Családpasztorációs honlapunk is, a www.csalad.ro internetes oldal beszámol ezekről.

Ezúttal mondok köszönetet a lelkipásztoroknak és plébániai közösségeknek, hogy támogatták Főegyházmegyénk családpasztorációját. A 2017-es évben meghirdetett Szent Család ünnepi gyűjtésből 44.958 RON jött be. Ez a 2018-as év költségeinek 21%-át fedezte. Köszönet az adományokért!

A főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2018. december 30-án, Szent Család Vasárnapján. A begyűlt adományokat a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központban vagy a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni 2019. február 10-ig:

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII

540053–Târgu-Mureş, P-ţa, Trandafirilor, Nr.61.

Tel: 0742-139.380, Fax: 0365–414–187;

Cod fiscal: 27225935

COD IBAN: R048 RNCB 0193 1174 7099 0001

Web: www.csalad.ro – Email: iroda@csalad.ro

 

***

Mindannyiuk adományát ezúton is köszönjük.

Jutalmazza a betlehemi Gyermek kegyelme és áldja meg családjaikat az újesztendőben is!


Szám:1908–2018.

Vegyes vallású házasságokhoz újabb engedély

Megismételjük korábbi közleményeinket:

Az eddigi gyakorlathoz híven, főegyházmegyénkben lelkipásztori szolgálatot végző Paptestvéreknek, a jövő esztendőre is megadom az engedélyt, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes vallású házasságok-nál asszisztáljanak. Engedélyünk hivatkozási száma 1908–2018., mellyel ezt a fakultást a 2019-es esztendőre is meghosszabbítom, a korábbi feltételek mellett.


Szám: 1909–2018.

Valláskülönbség akadálya alól továbbra is felmentést kell kérni

A valláskülönbség bontó akadálya alól (katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is, minden egyes esetben az Érseki vagy Segédpüspöki Hivataltól kell felmentést kérni – írásban. A kérelemhez szükséges mellékelni az egyházi törvényben (1086. kán.) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányokat (szabadegyezség, jegyzőkönyv). Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.


Szám: 1910–2018.

Vegyes vallású házasságokról összesítő kimutatást kérünk

1880–2017. számú leiratommal engedélyeztem lelkipásztorainknak, hogy megfelelő házassági okmányok elkészítése és a törvényes feltételek biztosítása mellett, a vegyes vallású házasságkötéseknél asszisz-táljanak a 2018-as esztendőben.

Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtam meg, hogy az így megkötött házasságokról – a korábban megadott minta alapján – összesített kimutatást küldjenek a főegyház-megyei központba.

Emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy a 2018-ban megkötött vegyes vallású házasságokról összesített kimutatást várunk minden egyházközségből, az új esztendő első napjaiban, legkésőbb január hónap végéig.


Szám: 1911–2018.

Érseki Hivatal ünnepi zárvatartása

Paptestvéreink szíves tájékoztatására közöljük, hogy Érseki Hivatalunk 2018. december 21. és 2019. január 7. közötti időszakban hivatalosan zárva tart. Hivatalunk szolgálati telefonjai sem működnek ez idő alatt.

Lelkipásztori ügyekben bármikor a rendelkezésükre állunk. Érseki központunk papjait a szünnapok alatt is kereshetik.

Ezúton is kérjük szíves megértésüket. Köszönjük!


Szám: 1912–2018.

Gazdasági Tanács határozatai és javaslatai

A Gazdasági Tanács 2018. nov. 23-i gyűlésének határozatai / javaslatai:

 • A főegyházmegye költségvetési előirányzatát a 2019-es évre elfogadta.
 • Minden plébánia a központi intézmények fenntartására szóló hozzájárulását küldje be 2019. március végéig. Ez azért szükséges, hogy intézményeink (teológia, szórvány, egyházi iskolák és központ) hatékonyan tudjanak működni, ne kerüljenek gazdaságilag szorult helyzetbe.
 • Tudomásul vette és elfogadta az érsekség költségvetési előirányzatát.
 • Elfogadta a Papnevelő Intézet költség-vetési előirányzatát a 2019. évre.
 • Nem fogadta el a felterjesztett szórványplébániák besorolását tartalmazó listát. A szórványbizottság vegye figyelembe a hívek adományát, persely-, saját jövedelem mellett a hívek létszámát és a fíliák számát. A szórvány-besorolást a plébániák anyagi helyzete szerint készítsék el, kezdve a legszegényebbekkel.
 • Azok az intézmények, amelyek a megyés püspök kormányzati joghatósága alá tartoznak, az 1287. kán. – 1. paragrafusa szerint kötelesek évente számadást beterjeszteni a helyi ordináriusnak, aki azt vizsgáltassa át a gazdasági tanáccsal. Amíg nem tesznek eleget ezen kánoni előírásnak, addig a Gazdasági Osztály semmilyen ajánlást nem adhat.
 • Elfogadta a 2019-es évi főegyházmegyei fizetési rácsot. Kiemelték, hogy továbbra is érvényes a 1625–2008. számú érseki rendelkezés (X./2008. körlevél), amely az egyházi alkalmazottak fizetésének kiszámítását és módosítását szabályozta: bérmegállapítás, illetve annak módosítása évente egyszer – április 1. hatállyal történhet főegyházmegyénkben, amennyiben erre vonatkozó más állami rendelkezés nem érvényesül.
 • A meghirdetett célgyűjtések összegeit, szíveskedjenek pontosan beküldeni.
 • A folyó év április 23-án hozott határozatot, amely szerint az erdőgazdálkodásból származó összjövedelem 10%-át be kell küldeni az Érsekségnek a szegény plébániák megsegítésére, pontosította: a 2%-os adó és a visszatelepítési költség (15-20%) levonása utáni összegre számítódik a központba beküldendő 10%.
 • Az adósságokat nem engedi el, mert az a gondok tovább gyűrűzését jelentené. Az átütemezést javasolja.
 • A javaslatok között szerepelt a Plébániák Szolidaritási Alapjának létrehozási szükségessége. Az elképzelés szerint a nagyobb plébániák évente 1500 lejt, a közepes plébániák 1000 lejt és a kis plébániák 500 lejt különítenének el erre a célra, amelynek kezelése átlátható alapszabály szerint, főpásztor által kinevezett kuratórium vezetésével történne.

Szám: 1913–2018.

Statisztikai adatok beküldésére emlékeztető

Ismételten emlékeztetjük Főtisztelendő Paptestvéreinket, hogy az előző évek gyakorlatához híven, a 2018-as év statisztikai adatait 2019, január 15-ig szíveskedjenek beküldeni a Főesperesi hivatalokba, a korábban közölt szempontok szerint.

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2019. január 31-ig eljuttatják az Érseki Hivatalba, ahonnan a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbítjuk.

A sokrétű lelkipásztori feladatok ellenére is, szeretettel kérjük, hogy a statisztikai adatokat szíveskedjenek határidőre beküldeni.

Köszönjük megértő közreműködésüket.

Gyulafehérvár, 2018. december 10.

                                                                                                         † György s.k.

                                                                                                              érsek