Gyulafehárvári Papnevelő Intézet


Elérhetőség
Postacím: 510009 – Alba Iulia, str. Bethlen Gábor, nr. 3., jud. Alba
Tel: 0258-811.688, Mobil: 0745-770.134
Fax: 0258-811.688
Web: www.seminarium.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft.dr. András István, rektor, kanonok
Ft.dr. Bara Zoltán-József, teológiai tanár, plébános
Ft.dr. habil. Diósi Dávid, dékán, vicerektor, tb. kanonok
Msgr.dr. Marton József, egyetemi tanár, pápai prelátus, nagyprépost
Ft.dr. Oláh Zoltán, szentírástudomány (ószövetségi biblikum, exegézis) tanára, kanonok
Fr. dr. Orbán Szabolcs, házfőnök helyettes, teológiai tanár
Ft.dr. Kiss Endre, lelkiigazgató, kanonok
Ft.dr. Bodor Attila, teológiai tanár, , Göttingeni Georg-August Egyetem Teológia Kar, posztdoktori kutatások
Ft. Hurgoi Sándor, prefektus

A gyulafehérvári római katolikus teológia

Az erdélyi római katolikus főpásztorok 1716-tól ismét a gyulafehérvári rezidenciájukon székelhettek. Irányításuk mellett a 18. század folyamán kibontakozott a katolikus megújulás, amelynek legfontosabb szegmentumát jelentette a papnevelde létesítése. 1753-ban báró Sztoyka Zsigmond Antal püspök (1749–1759) megalapította a Megtestesült Bölcsességről elnevezett Szemináriumot (S.I.S.), amely ideiglenesen a püspöki rezidencián kapott helyet. Az 1758-ban épített teológiai épület (a mai, Jerikónak nevezett épület helyén) papi hivatások örvendetes szaporodása miatt kicsinynek bizonyult. Ezért a papnevelde 1778-ban átköltözött a jezsuiták feloszlatása következtében üresen maradt kollégiumba.

Gróf Batthyány Ignác püspöknek (1780–1792) 1792-ben sikerült megszereznie a volt trinitárius rendházat és templomot. A szerzetház temploma helyébe csillagvizsgálót és világhírű könyvtárat (Batthyaneum) rendezett be, a zárdai rész pedig a papnevelde épülete lett. Itt állandó otthonra talált a teológia, ahol a papképzés napjainkig is történik. 1877-ben Fogarasy Mihály püspök (1864–1882) felépítette a teológiai épület utca felőli részét. Márton Áron (1938–1980) és Jakab Antal (1980–1990) püspöksége idején ez az ún. Fogarasy-szárny elnyerte a mai formáját.

Az erdélyi püspökök – a szemináriumot alapító Sztoyka Zsigmondtól napjainkig – elsőszámú intézményükként kezelték a papneveldét. Mindent megtettek, hogy lelkiekben és szellemiekben képzett papság kerüljön ki a szeminárium falai közül. Ebben különösen kitűnt Szepesy Ignác püspök (1819–1827), aki az 1822-es egyházmegyei zsinattal nemcsak az egyházmegye lelki arculatát változtatta meg, hanem a papképzés terén is igen komoly előrehaladást hozott. A forradalommal és szabadságharccal szimpatizáló püspököt, Kovács Miklóst (1827–1851) Haynald Lajos (1852–1863) váltotta fel. Személyiségével, nagy akaraterejével kedvezően befolyásolta a papképzést.

Az 1867-es kiegyezés új időszakot jelentett az erdélyi katolicizmus életében. Megszűnt az udvari gyámkodás. Az ellenzéki körök egyházellenesek voltak. Az általános hangulat hatással volt a papnevelésre is. Az 1867–1918 közötti, ún. békés korszak három püspöke (Fogarasy Mihály, Lőnhárt Ferenc, Mailáth Gusztáv Károly) kemény küzdelmet vívtak a papi hivatásokért. Nem véletlen, hogy éppen a szabadelvűség szellemének egyre fokozódó érvényre jutásakor, 1877-ben kezdődött el a papneveldében létesült önképzőkör.

A 20. századforduló fiatal püspököt talál Erdély katolikus püspöki székében Mailáth Gusztáv Károly személyében (1897–1838). Őt elsősorban a diákok – és a kispapok – püspökeként tartjuk számon. Hosszú püspöksége egybeesik katolikus híveinek nemzeti kisebbségi sorba kerülésével és a jogaikért folytatott nehéz küzdelemmel. Mailáth püspök utódai – Márton Áron, Jakab Antal, Bálint Lajos (1990–1993), Jakubinyi György (1994–) – Erdély nagy metamorfózisainak 20. századában nagyon is odafi gyeltek a papnevelésre.

Az 1948-ban megjelent román alkotmány és kultusztörvény igen súlyosan érintette az erdélyi katolikus egyházmegyéket, s ezzel kapcsolatosan a szemináriumokban történő teológiai oktatást és papnevelést. Tekintettel arra, hogy a kommunista kormány nem hagyta jóvá a katolikus egyház működési szabályzatát, s ezért 1990-ig megtűrt vallásként létezhetett, a gyulafehérvári papi szeminárium is állandó bizonytalanságban csak megtűrtként működhetett. Az állami hatóságok csupán a „betolakodó” egyházkormányzat idején (1952–1955) – Márton Áron börtönévei alatt – támogatták a kívánságuk szerint működtetett, egyetlen katolikus teológiát. Márton Áron püspök börtönből való szabadulása után (1955), aki a négy erdélyi egyházmegyéből verbuvált tanári kart állított fel, az állami szervek mindent elkövettek, hogy a teológiai oktatást és papnevelést ravasz taktikai eszközökkel elsorvasszák Gyulafehérváron. De minél nagyobb volt az elnyomás az ateizmust hirdető  korszakban, annál népesebb és lelkesebb kispapi közösség lakta be a gyulafehérvári papi szemináriumot.

Az 1990. évvel elkezdődött új lehetőségek pozitívan és negatívan egyaránt befolyásolták a gyulafehérvári papneveldét. A megnyílt országhatárok és az újabb fajtájú demokratikus szellem csökkentette a papnevelde növendékeinek létszámát. De a kihívások és a nagyobb elvárások ösztönzőleg is hatottak. 1997-ben a Lateráni Pápai Egyetem affiliálta a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola utolsó négy évfolyamát.

Marton József

 

Rektor: Ft. dr. András István kanonok, egyetemi adjunktus

510010 – Alba Iulia, str. Păcii, nr. 8., jud. Alba

    Mobil: 0740-551.159

    E-mail: andras.istvan@romkat.rosis.rektor@gmail.com

Vicerektor: Ft. dr. Diósi Dávid tb. kanonok, dékán, habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető

510009 – Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna, nr. 7., jud. Alba

      Mobil: 0752-245.057

      E-mail: david.diosi@romkat.ro

Fegyelmi prefektus: Ft. Hurgoi Sándor

510009 – Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna, nr. 5/A., jud. Alba

     Mobil: 0770-584.995

      E-mail: sandor.hurgoi@romkat.ro

Lelkiigazgató: Ft. dr. Kiss Endre

510010 – Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna 5/B., jud. Alba

      Mobil: 0743-901.801

      E-mail: endre.kiss@romkat.ro

Megbízott könyvtáros: Ft. Hurgoi Sándor

Könyvelő: Orbán-Kalamár Szilveszter könyvvizsgáló, közgazdász

      Mobil: 0758-061.622

      E-mail: orbankalamars@gmail.com

Titkárnő: Ferencz Margit

      Mobil: 0744-796.327

      E-mail: ferenczmargit62@yahoo.com

Intéző: Ferencz Béla

      Mobil: 0752-245.058

 

Kispapok

VI. évfolyam

Czirják Ottó – Csíkmadaras

Ferencz Egon-Jószef – Szárhegy

Hosszu Norbert-Lajos – Kézdimartonos

Kajtár Zsolt-László  – Gyimesközéplok

Nagy Ferenc – Deményháza

 

V. évfolyam

Balázs Barnabás – Székelykeresztúr

Gergely József – Csíkszentmárton

 

Pasztorális évfolyam

Csibi Levente – Csobotfalva

Lázár Hunor – Lövéte

Márton Ottó – Oroszhegy

Melega Ferenc István – Aknasugatag

Simon Sándor – Sepsiszentgyörgy

 

IV. évfolyam

Antal Endre – Gyimesbükk

Barna Miklós István – Bólya

Kiss Szilárd – Gyergyóalfalu

 

III. évfolyam

Bakos Szabolcs – Gyergyóremete

Egyed Arnold – Sepsiszentgyörgy

Fazakas Tibor – Pusztakalán

Fekete László Csaba – Nagybánya

Kováts Álmos Botond – Szatmárnémeti

Motolan Ioan Marian – Temesszlatina

 

II. évfolyam

Bege Lóránd – Gyergyócsomafalva

Karácsony Ervin-Barnabás – Gyimesbükk

Kovács Nándor Hunor – Csíkszentgyörgy (Bánkfalva)

 

I. évfolyam

Hajdó Árpád – Székelyudvarhely

Kántor Patrik – Görgényüvegcsűr

Mag Arnold József – Székelyudvarhely

Imre Balázs Szilamér – Csíkszereda

Kovacsinszki Áron – Aknasugatag

Ungi Márton Szabolcs – Nagyvárad

 

Rómában tanuló kispapok:

Kovács Alpár – Szováta

Tóth Gellért Huba – Miklósvár