Papnevelő Intézet


Elérhetőség
Postacím: 510009 Alba Iulia, str. Bethlen Gábor 3., jud. Alba
Tel: 0258-811.688, Mobil: 0745-770.134
Fax: 0258-811.688
Web: www.seminarium.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft.dr. András István, rektor, prefektus
Ft.dr. Bara Zoltán-József, teológiai tanár, plébános
Ft.dr. Diósi Dávid, vicerektor, tb. kanonok
Msgr.dr. Marton József, egyetemi tanár, pápai prelátus, nagyprépost
Ft.dr. Oláh Zoltán, szentírástudomány (ószövetségi biblikum, exegézis) tanára, kanonok
Ft.P.dr. Orbán Szabolcs, házfőnök, teológiai tanár
Ft.dr. Székely Dénes, adjunktus, plébános, kanonok
Ft.dr. Kiss Endre, lelkiigazgató
Ft.dr. Bodor Attila, plébános, teológiai tanár

A gyulafehérvári római katolikus teológia

Az erdélyi római katolikus főpásztorok 1716-tól ismét a gyulafehérvári rezidenciájukon székelhettek. Irányításuk mellett a 18. század folyamán kibontakozott a katolikus megújulás, amelynek legfontosabb szegmentumát jelentette a papnevelde létesítése. 1753-ban báró Sztoyka Zsigmond Antal püspök (1749–1759) megalapította a Megtestesült Bölcsességről elnevezett Szemináriumot (S.I.S.), amely ideiglenesen a püspöki rezidencián kapott helyet. Az 1758-ban épített teológiai épület (a mai, Jerikónak nevezett épület helyén) papi hivatások örvendetes szaporodása miatt kicsinynek bizonyult. Ezért a papnevelde 1778-ban átköltözött a jezsuiták feloszlatása következtében üresen maradt kollégiumba.

Gróf Batthyány Ignác püspöknek (1780–1792) 1792-ben sikerült megszereznie a volt trinitárius rendházat és templomot. A szerzetház temploma helyébe csillagvizsgálót és világhírű könyvtárat (Batthyaneum) rendezett be, a zárdai rész pedig a papnevelde épülete lett. Itt állandó otthonra talált a teológia, ahol a papképzés napjainkig is történik. 1877-ben Fogarasy Mihály püspök (1864–1882) felépítette a teológiai épület utca felőli részét. Márton Áron (1938–1980) és Jakab Antal (1980–1990) püspöksége idején ez az ún. Fogarasy-szárny elnyerte a mai formáját.

Az erdélyi püspökök – a szemináriumot alapító Sztoyka Zsigmondtól napjainkig – elsőszámú intézményükként kezelték a papneveldét. Mindent megtettek, hogy lelkiekben és szellemiekben képzett papság kerüljön ki a szeminárium falai közül. Ebben különösen kitűnt Szepesy Ignác püspök (1819–1827), aki az 1822-es egyházmegyei zsinattal nemcsak az egyházmegye lelki arculatát változtatta meg, hanem a papképzés terén is igen komoly előrehaladást hozott. A forradalommal és szabadságharccal szimpatizáló püspököt, Kovács Miklóst (1827–1851) Haynald Lajos (1852–1863) váltotta fel. Személyiségével, nagy akaraterejével kedvezően befolyásolta a papképzést.

Az 1867-es kiegyezés új időszakot jelentett az erdélyi katolicizmus életében. Megszűnt az udvari gyámkodás. Az ellenzéki körök egyházellenesek voltak. Az általános hangulat hatással volt a papnevelésre is. Az 1867–1918 közötti, ún. békés korszak három püspöke (Fogarasy Mihály, Lőnhárt Ferenc, Mailáth Gusztáv Károly) kemény küzdelmet vívtak a papi hivatásokért. Nem véletlen, hogy éppen a szabadelvűség szellemének egyre fokozódó érvényre jutásakor, 1877-ben kezdődött el a papneveldében létesült önképzőkör.

A 20. századforduló fiatal püspököt talál Erdély katolikus püspöki székében Mailáth Gusztáv Károly személyében (1897–1838). Őt elsősorban a diákok – és a kispapok – püspökeként tartjuk számon. Hosszú püspöksége egybeesik katolikus híveinek nemzeti kisebbségi sorba kerülésével és a jogaikért folytatott nehéz küzdelemmel. Mailáth püspök utódai – Márton Áron, Jakab Antal, Bálint Lajos (1990–1993), Jakubinyi György (1994–) – Erdély nagy metamorfózisainak 20. századában nagyon is odafi gyeltek a papnevelésre.

Az 1948-ban megjelent román alkotmány és kultusztörvény igen súlyosan érintette az erdélyi katolikus egyházmegyéket, s ezzel kapcsolatosan a szemináriumokban történő teológiai oktatást és papnevelést. Tekintettel arra, hogy a kommunista kormány nem hagyta jóvá a katolikus egyház működési szabályzatát, s ezért 1990-ig megtűrt vallásként létezhetett, a gyulafehérvári papi szeminárium is állandó bizonytalanságban csak megtűrtként működhetett. Az állami hatóságok csupán a „betolakodó” egyházkormányzat idején (1952–1955) – Márton Áron börtönévei alatt – támogatták a kívánságuk szerint működtetett, egyetlen katolikus teológiát. Márton Áron püspök börtönből való szabadulása után (1955), aki a négy erdélyi egyházmegyéből verbuvált tanári kart állított fel, az állami szervek mindent elkövettek, hogy a teológiai oktatást és papnevelést ravasz taktikai eszközökkel elsorvasszák Gyulafehérváron. De minél nagyobb volt az elnyomás az ateizmust hirdető  korszakban, annál népesebb és lelkesebb kispapi közösség lakta be a gyulafehérvári papi szemináriumot.

Az 1990. évvel elkezdődött új lehetőségek pozitívan és negatívan egyaránt befolyásolták a gyulafehérvári papneveldét. A megnyílt országhatárok és az újabb fajtájú demokratikus szellem csökkentette a papnevelde növendékeinek létszámát. De a kihívások és a nagyobb elvárások ösztönzőleg is hatottak. 1997-ben a Lateráni Pápai Egyetem affiliálta a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola utolsó négy évfolyamát.

 

Marton József

 

GYULAFEHÉRVÁRI PAPNEVELŐ INTÉZET

(Seminarium Incarnatae Sapientiae)

510009 Alba Iulia, str. Bethlen Gábor 3., jud. Alba

            Tel./Fax: 0258-811.688

            Mobil: 0745-770.134

            E-mail: officesis@yahoo.com, seminariumsis@gmail.com, sis.rektor@gmail.com

            Honlap: www.seminarium.ro

Rektor és prefektus: Ft. Lic. phil. dr. András István

510010 Alba Iulia, str. Pacii, Nr. 8., jud. Alba

            Mobil: 0740-551.159

            E-mail: istvan_andras@hotmail.com, sis.rektor@gmail.com

Vicerektor: Ft. dr. habil. Diósi Dávid tb. kanonok, doktorvezető, doktori iskola igazgatója, habilitált egyetemi professzor

510009 Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna 7., jud. Alba

            Mobil: 0752-245.057

            E-mail: diosidavid@yahoo.de

Lelkiigazgató: Ft. dr. Kiss Endre

510010 Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna 5., jud. Alba

Mobil: 0743-901.801

            E-mail: kicsikeendre@yahoo.com

Könyvtáros: dr. Nagy József Gábor történész-régész

            Mobil: 0751-124.846

            E-mail: nagyjozsefgabor@yahoo.com

Könyvelő: Vita Ildikó könyvvizsgáló

            Mobil: 0742-139.438

            E-mail: vita.ildiko@yahoo.com

Titkárnő: Ferencz Margit

            Mobil: 0744-796.327

            E-mail: ferenczmargit62@yahoo.com

Intéző: Ferencz Béla

            Mobil: 0752-245.058

 

Kispapok

VI. évfolyam

Demeter István                                    Csíkszentimre

Küsmődi Csongor-Ignác                     Ditró

László Zsolt                                        Csíkszentimre

Miklós Szilárd                                      Segesvár

Olasz Béla                                           Máréfalva

 

V. évfolyam

Baróti Tibor                                        Gyergyócsomafalva

Biró Károly                                          Csíkszenttamás

Böjte Csongor                                     Csíkszentdomokos

Kerekes Péter-Miklós                         Csíktaploca

Mazai Tihamér                                     Maroshévíz

Timár József                                        Hidegség

 

Pasztorális gyakorlaton

Ferencz Zsolt                                      Csíkszentsimon

Kádár János-Győző                             Búzásbesenyő

Lestyán László                                    Csíkszentkirály

Szabó Mihály-Csongor                        Csíkszépvíz

Virág István                                        Gyimesbükk

 

IV. évfolyam

Czirják Ottó                                       Csíkmadaras

Erdély Hunor                                     Kézdimartonos

Ferencz Egon-József                           Szárhegy

Hegyeli András                                   Gelence

Hosszu Norbert-Lajos                        Kézdimartonos

Kajtár Arnold                                     Hidegség

Kajtár Zsolt-László                            Gyimesközéplok

Nagy Ferenc                                       Deményháza

 

III. évfolyam

Balázs Barnabás                                   Székelykeresztúr

Gergely József                                     Csíkszentmárton

Márton Ottó                                        Oroszhegy

Nagy Emil                                           Szováta

Simon Sándor                                      Sepsiszentgyörgy

Tuzson Balázs                         Sepsiszentgyörgy

 

II. évfolyam

Achim László   Kolozsvár

Lázár Hunor     Lövéte