Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet


Elérhetőség
Postacím: 510009 Alba Iulia, str. Bethlen Gábor 3., jud. Alba
Tel: 0258-811.688, Mobil: 0745-770.134
Fax: 0258-811.688
Web: www.seminarium.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft.dr. András István, rektor, prefektus
Ft.dr. Bara Zoltán-József, teológiai tanár
Ft.dr. Diósi Dávid, vicerektor, tb. kanonok
Ft.Msgr.dr. Marton József, egyetemi tanár, pápai prelátus, nagyprépost
Ft.dr. Oláh Zoltán, szentírástudomány (ószövetségi biblikum, exegézis) tanára, kanonok
Ft.dr. Székely Dénes, adjunktus, kanonok
Ft. Kiss Endre, lelkiigazgató
Ft. Bodor Attila, plébános, teológiai tanár

A gyulafehérvári római katolikus teológia

Az erdélyi római katolikus főpásztorok 1716-tól ismét a gyulafehérvári rezidenciájukon székelhettek. Irányításuk mellett a 18. század folyamán kibontakozott a katolikus megújulás, amelynek legfontosabb szegmentumát jelentette a papnevelde létesítése. 1753-ban báró Sztoyka Zsigmond Antal püspök (1749–1759) megalapította a Megtestesült Bölcsességről elnevezett Szemináriumot (S.I.S.), amely ideiglenesen a püspöki rezidencián kapott helyet. Az 1758-ban épített teológiai épület (a mai, Jerikónak nevezett épület helyén) papi hivatások örvendetes szaporodása miatt kicsinynek bizonyult. Ezért a papnevelde 1778-ban átköltözött a jezsuiták feloszlatása következtében üresen maradt kollégiumba.

Gróf Batthyány Ignác püspöknek (1780–1792) 1792-ben sikerült megszereznie a volt trinitárius rendházat és templomot. A szerzetház temploma helyébe csillagvizsgálót és világhírű könyvtárat (Batthyaneum) rendezett be, a zárdai rész pedig a papnevelde épülete lett. Itt állandó otthonra talált a teológia, ahol a papképzés napjainkig is történik. 1877-ben Fogarasy Mihály püspök (1864–1882) felépítette a teológiai épület utca felőli részét. Márton Áron (1938–1980) és Jakab Antal (1980–1990) püspöksége idején ez az ún. Fogarasy-szárny elnyerte a mai formáját.

Az erdélyi püspökök – a szemináriumot alapító Sztoyka Zsigmondtól napjainkig – elsőszámú intézményükként kezelték a papneveldét. Mindent megtettek, hogy lelkiekben és szellemiekben képzett papság kerüljön ki a szeminárium falai közül. Ebben különösen kitűnt Szepesy Ignác püspök (1819–1827), aki az 1822-es egyházmegyei zsinattal nemcsak az egyházmegye lelki arculatát változtatta meg, hanem a papképzés terén is igen komoly előrehaladást hozott. A forradalommal és szabadságharccal szimpatizáló püspököt, Kovács Miklóst (1827–1851) Haynald Lajos (1852–1863) váltotta fel. Személyiségével, nagy akaraterejével kedvezően befolyásolta a papképzést.

Az 1867-es kiegyezés új időszakot jelentett az erdélyi katolicizmus életében. Megszűnt az udvari gyámkodás. Az ellenzéki körök egyházellenesek voltak. Az általános hangulat hatással volt a papnevelésre is. Az 1867–1918 közötti, ún. békés korszak három püspöke (Fogarasy Mihály, Lőnhárt Ferenc, Mailáth Gusztáv Károly) kemény küzdelmet vívtak a papi hivatásokért. Nem véletlen, hogy éppen a szabadelvűség szellemének egyre fokozódó érvényre jutásakor, 1877-ben kezdődött el a papneveldében létesült önképzőkör.

A 20. századforduló fiatal püspököt talál Erdély katolikus püspöki székében Mailáth Gusztáv Károly személyében (1897–1838). Őt elsősorban a diákok – és a kispapok – püspökeként tartjuk számon. Hosszú püspöksége egybeesik katolikus híveinek nemzeti kisebbségi sorba kerülésével és a jogaikért folytatott nehéz küzdelemmel. Mailáth püspök utódai – Márton Áron, Jakab Antal, Bálint Lajos (1990–1993), Jakubinyi György (1994–) – Erdély nagy metamorfózisainak 20. századában nagyon is odafi gyeltek a papnevelésre.

Az 1948-ban megjelent román alkotmány és kultusztörvény igen súlyosan érintette az erdélyi katolikus egyházmegyéket, s ezzel kapcsolatosan a szemináriumokban történő teológiai oktatást és papnevelést. Tekintettel arra, hogy a kommunista kormány nem hagyta jóvá a katolikus egyház működési szabályzatát, s ezért 1990-ig megtűrt vallásként létezhetett, a gyulafehérvári papi szeminárium is állandó bizonytalanságban csak megtűrtként működhetett. Az állami hatóságok csupán a „betolakodó” egyházkormányzat idején (1952–1955) – Márton Áron börtönévei alatt – támogatták a kívánságuk szerint működtetett, egyetlen katolikus teológiát. Márton Áron püspök börtönből való szabadulása után (1955), aki a négy erdélyi egyházmegyéből verbuvált tanári kart állított fel, az állami szervek mindent elkövettek, hogy a teológiai oktatást és papnevelést ravasz taktikai eszközökkel elsorvasszák Gyulafehérváron. De minél nagyobb volt az elnyomás az ateizmust hirdető  korszakban, annál népesebb és lelkesebb kispapi közösség lakta be a gyulafehérvári papi szemináriumot.

Az 1990. évvel elkezdődött új lehetőségek pozitívan és negatívan egyaránt befolyásolták a gyulafehérvári papneveldét. A megnyílt országhatárok és az újabb fajtájú demokratikus szellem csökkentette a papnevelde növendékeinek létszámát. De a kihívások és a nagyobb elvárások ösztönzőleg is hatottak. 1997-ben a Lateráni Pápai Egyetem affiliálta a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola utolsó négy évfolyamát.

 

Marton József

 

HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ÉS PAPNEVELŐ INTÉZET

Rektor és prefektus: Ft. András István

Filozófia

510010 Alba Iulia, str. Andrei Șaguna 5

Mobil: 0740-551.159

E-mail: istvan_andras@hotmail.comprefektus@seminarium.ro

510009 Alba Iulia, str. Bethlen Gábor 3, jud. Alba

Tel./Fax: 0258-811.688

Mobil: 0745-770.134

E-mail: officesis@yahoo.com

Honlap: www.seminarium.ro

Vicerektor: Ft. dr. Diósi Dávid tb. kanonok, egyetemi docens

Liturgika, Egyházizene, Módszertan, Német nyelv

510009 Alba Iulia, str. Bibliotecii 3

Mobil: 0752-245.057

E-mail: david-diosi@web.dediosidavid@yahoo.de

Lelkiigazgató: Ft. Kiss Endre

510010 Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna 5, jud. Alba

E-mail: kicsikeendre@yahoo.com

Mobil: 0743-901.801

Tanulmányi igazgató: Ft. dr. Oláh Zoltán kanonok, egyetemi adjunktus

Bevezetés az Ó- és Újszövetségbe, Ó- és Újszövetségi exegézis, Héber- és görög nyelv

510010 Alba Iulia, str. Mihai Viteazul 17, jud. Alba

Mobil: 0745-872.592

E-mail: ozoli2015@yahoo.de

Tanárok:

Ft. dr. Bara Zoltán-József egyetemi adjunktus

Dogmatika, Dogmatörténet

510010 Alba Iulia, str. Mihai Viteazul 17, jud. Alba

Mobil: 0741-044.320

E-mail: barazoli@gmail.com

Ft. dr. Ferenczi Sándor kanonok, egyetemi adjunktus

Pasztorális teológia, Gyakorlati teológia, Katekétika

510001 Bărăbanţ, str. Streiului 18, jud. Alba

Mobil: 0744-589.830

E-mail: sandorferenci@yahoo.com

Ft. dr. Lukács Imre-Róbert bírósági helynök

kKnonjog, Retorika

510009 Alba Iulia, str. Păcii 2, jud. Alba

Mobil: 0740-335.182

E-mail: lukacsirobert71@gmail.com

Ft. Msgr. dr. Marton József nagyprépost, pápai prelátus, egyetemi professzor

Egyháztörténelem, Patrológia

510010 Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna 5, jud. Alba

Tel.: 0258-811.688 (teol. iroda)

Mobil: 0747-049.688

E-mail:  jmarton1950@gmail.com

P. dr. Orbán Szabolcs OFM tartományfőnök, egyetemi adjunktus

Erkölcsteológia, Olasz nyelv, Cas. mor.

400112 Cluj-Napoca, str. Emile Zola 4, jud. Cluj

Mobil: 0748-193.371

E-mail: frszabolcs@yahoo.it

Ft. Msgr. Potyó Ferenc pápai prelátus, általános helynök, irodaigazgató

adminisztráció

510010 Alba Iulia, str. Mihai Viteazul 21, jud. Alba

Tel.: 0258-811.689

Mobil: 0744-869.067, 0748-331.526

E-mail: ferenc.potyo@romkat.ro

Ft. dr. Székely Dénes kanonok, egyetemi adjunktus

Fundamentális teológia, Német nyelv, Homiletika

510010 Alba Iulia, str. Mihai Viteazul 17, jud. Alba

Mobil: 0744-879.742

E-mail: szekelyd57@yahoo.com

Bélfenyéri Tamás könyvtáros

 Tel.: 0258-700.456

Mobil: 0771-034.189

E-mail: belfenyeri_tamas@yahoo.com

Honlap: http://www.seminarium.ro/hu/konyvtar/szeminarium/konyvtartortenet

Ferencz Margit titkárnő

Mobil: 0745-699.913

E-mail: ferenczmargit62@yahoo.com

 

Kispapok

 

VI. évfolyam

Albert István Csaba                 Kézdivásárhely

Bojtor Attila-György                Csíkszereda

Bíró Károly                             Csíkszentdomokos

Jánossi Imre                           Csíkszentsimon

 

V. évfolyam

Antal Zoltán-László                  Szépvíz

Fülöp Zsombor                        Galócás

Kovács József                         Borzont

Pasca Szilárd                          Kézdivásárhely

Popesc Mihăiță-Cristian            Petrozsény

 

Pasztorális évfolyam

Bereczki Attila-Szabolcs           Balánbánya

Fülöp Sándor-Szabolcs             Ditró

 

IV. évfolyam

Gagyi Zsolt                             Nyárádszereda

Kalányos Ottó                         Csíkbánkfalva

Kelemen Zoltán-Arnold            Csíkcsicsó

Majlát Tihamér                       Kézdivásárhely

Márton Arnold Vilmos Gyergyószentmiklós

Mike Ervin                              Feltorja

Nyirő Szabolcs István Csíkszentgyörgy

Pál Áron                                 Vice

Varga Loránd              Balánbánya

 

III. évfolyam

Bartók Csaba-Szilveszter         Kézdivásárhely

Bustya Roland-Csaba               Marosvásárhely

Demeter István                       Csíkszentimre

Kerekes Péter-Miklós               Csíktaploca

Küsmődi Csongor-Ignác           Ditró

László Zsolt                            Csíkszentimre

Miklós Szilárd              Segesvár

Olasz Béla                              Máréfalva

 

 

II. évfolyam

Baróti Tibor                            Gyergyócsomafalva

Biró Károly                             Csíkszenttamás

Forró Csaba Roland                 Kézdivásárhely

Mazai Tihamér                        Maroshévíz

Rus Răzvan Attila                    Beszterce

Tankó Zsolt                            Gyimesközéplok

Timár József                           Hidegség

 

I. évfolyam

Antal Zoltán                            Gyimesbükk

Ferencz Zsolt                          Csíkszentsimon

Kádár János-Győző                 Búzásbesenyő

Léstyán László                        Csíkszentkirály

Mester Arnold-József               Gyimesbükk

Szabó Mihály-Csongor Csíkszépvíz

Virág István                            Gyimesbükk

 

KISPAPJAINK KÜLFÖLDI TANULMÁNYON

Róma, Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum:

Kovács Szabolcs                    Ditró

Máté Szilveszter                    Gyergyóalfalu

Mihály András                       Lövéte