IV. körlevél - 2012. szeptember 10.

D. a J. Kr.!              

 IV. körlevél

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak
Székhelyükön

Tartalom:

Főesperesi jelölések a kerületi központokban
Őszi papi rekollekció programja
Személyi változások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
Székesegyházi búcsú és Veni Sancte
Püspökkari Konferencia Csíksomlyón
P. Szőcs László SJ főegyházmegyei papi spirituális
Szentírás-vasárnapi gyűjtés
Főegyházmegyei Papi Szenátus őszi ülése
Erdélyi papi levelezőlista bővítése
Népszámlálási adatok főegyházmegyénkre vonatkozóan


Szám: 1278–2012.
Főesperesi jelölések a kerületi központokban

    Az Egyházi Törvénykönyvünk 554. kánonjának 2.§, valamint a Zsinati Könyvünk (Zs.K.) rendelkezéseinek 115–117. pontjai értelmében a Paptestvérek előzetes megkérdezése után 2007. augusztus 1-től, ötéves mandátumi időre neveztem ki a főespereseket.
    A következő ötéves mandátumi kinevezések előtt, ki szeretném ismételten kérni a Paptestvérek véleményét, hogy kit tartanak alkalmasnak a főesperesi szolgálatra.
    Valamennyi rekollekciós központban a véleménynyilvánítás titkos szavazással történik. Ezek lebonyolításával Főtisztelendő Potyó Ferenc általános helynök, irodaigazgató urat bíztam meg.
    A véleménynyilvánítás nem jelent választást, de a Paptestvérek többségi véleménye döntően befolyásolja az új főesperes kinevezését. Ezért hangsúlyosan arra kérem a jelenlévő aktív lelkipásztorokat, hogy vegyék komolyan ezt a megkérdezést, és legjobb lelkiismeretük szerint nyilatkozzanak.

•    A főesperesi jelölés procedúrája előtt jelöljenek ki két vagy három személyt – szavazatszámlálás és ellenőrzés céljából.
•    A rekollekción jelenlévő aktív lelkipásztorok (egyházmegyések és szerzetesek) nyilváníthatnak véleményt – titkos szavazással.
•    A kiosztott cédulára mindenki egy nevet ír, legjobb lelkiismerete szerint, akit erre a szolgálatra a legalkalmasabbnak tart.
•    Az összegyűjtött szavazatokat a jelenlévők előtt felolvassák, az eredményt táblára írják, és ezt követően összesítik. A szavazatok eredménye jegyzőkönyvbe kerül, amelyet felolvasnak és a bizottság tagjai hitelesítenek. Ez a jegyzőkönyv kerül hozzám, amelyet figyelembe veszek az újabb öt évre szóló főesperesi kinevezéseknél.

A főesperesi jelölés helyszínein a következő kerületek jelölnek személyeket az elkövetkező mandátumi időre:
–    Marosvásárhelyen         –     a Marosi és Küküllői kerületek részére,
–    Gyergyószentmiklóson     –     a Gyergyói kerület részére,
–    Csíksomlyón         –    a Felcsíki és az Alcsík-kászoni kerületek részére,
–    Székelyudvarhelyen    –     a Székelyudvarhelyi kerület részére,
–    Kézdivásárhelyen        –    a Kézdi-orbai kerület részére,
–    Sepsiszentgyörgyön    –     a Sepsi-barcasági kerület részére,
–    Kolozsváron        –     a Kolozs-dobokai, Belső-szolnoki és Torda-aranyosi kerületek részére,
–    Gyulafehérváron        –     a Gyulafehérvári és Hunyadi, valamint a Szeben-Fogarasi és Erzsébetvárosi kerületek részére jelölnek főespereseket.

A Szentlélek bölcsessége vezesse Paptestvéreinket e fontos véleménynyilvánításban!Szám: 1272–2012.
Őszi papi rekollekció programja

    Az őszi papi rekollekció programja főesperesi kerületenként az alábbi beosztás szerint alakul:

I. Kör:
–    Október 8-án, hétfőn        –    Marosvásárhelyen;
–    Október 9-én, kedden        –    Gyergyószentmiklóson;
–    Október 10-én, szerdán        –    Csíksomlyón;
–    Október 11-én, csütörtökön    –    Székelyudvarhelyen;

II. Kör:
–    Október 15-én, hétfőn        –    Kézdivásárhelyen;
–    Október 16-án, kedden        –     Sepsiszentgyörgy – Szt. Benedekben;
–    Október 17-én, szerdán        –    Kolozsváron;
–    Október 18-án, csütörtökön    –    Gyulafehérváron.

Mindkét körben a rekollekció témája:
A HIT ÉVE – főegyházmegyei pasztorális terv bemutatása

A lelki nap programja:
–    10,00–től    –    koncelebrációs szentmise;
–    11,15–től    –    rekollekciós elmélkedés, ezt követi az előadás.
Az előadás megtartása és hozzászólások:
–    13,00–tól     –    főesperesi jelölés procedúrája;
–    13,30–tól    –    közös ebéd.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma további megbeszélésére, folytatni lehet az ebéd után is kötetlen keretben.Szám: 567–2012.
Személyi változások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

Ebben az évben az alábbi személyi változásokra, kinevezésekre és felmentésekre került sor augusztus elsejétől főegyházmegyénkben:

1. Gyulafehérvári központban:

Ft. Dr. Oláh Zoltán kanonok, rektor mandátuma lejárt. A rektori szolgálatra Ft. Dr. Nagy-György Attila szentszéki tanácsos, brassó-bolonyai plébánost neveztem ki. Ft. Dr. Oláh Zoltán továbbra is tanárként működik teológiánkon. A teológia lelki vezetői (spirituális) tisztségéből felmentettem Ft. Ilyés Zsoltot, aki cserélt Ft. Koncsag László csíkszentléleki plébánossal. Folyó év augusztus elsejétől Ft. Koncsag László lesz a kispapok spirituálisa.
Saját kérésére felmentettem Ft. Köllő Tibor kisszemináriumi prefektust és szovátai plébánosnak neveztem ki. Helyét Ft. László Rezső hargitafürdői plébános foglalja el.
Ft. Farkas László vajdahunyadi káplánt kudzsiri plébánosnak neveztem ki. Innen fog beszolgálni Gyulafehérvárra, ezáltal biztosítva a GMGK Kisszeminárium és iskola zenei képzését
Ft. Msgr. Szász János pápai káplán, kanonok, főegyházmegyei vagyonkezelő mandátuma lejárt. Köszönetnyilvánításunk mellett, ez év augusztus 1-jétől lelkipásztori szolgálatba ment. Helyét Ft. Varga Rezső főesperes, petrozsényi plébános veszi át, aki cserél Ft. Msgr. Szász Jánossal.
Ft. Máté Róbert Caritas lelkiigazgatót felmentettem tisztségéből és Bereckbe neveztem ki plébánosnak. Eddigi feladatát Ft. Sebestyén Ottó zsögödi plébánosra bíztam, aki eddigi megbízatásai megtartásával, ezt a szolgálatot is ellátja.

2. Újmisések kinevezése:

Ez év június 29-én hat újmisést szenteltem székesegyházunkban. Közülük kettő, László István és Hurgoi János visszatért Rómába, tanulmányai folytatására. Balla Imre újmisést Gyimesbükkre, Puskás Attila újmisést Besztercére, Szabó-Siklódi László újmiséstBrassó – Szent Kereszt plébániára, Farkas Alajos újmisést Barótra neveztem ki segédlelkésznek.

3. Kápláni áthelyezések:

Málnási Demetert Gyimesbükkből – Ditróba, Vornicu Cristinelt Ditróból – Vajdahunyadra, Veres Steliant Besztercéről – a kolozsvári Szent Mihály plébániára, Mihály Imrét Kolozsvárról Csíkszereda-I-be helyeztem. Kasza László hazatért római tanulmányairól és Brassó-Belvárosba neveztem ki segédlelkésznek. Kádár Istvánt Gelencéről – Gyergyóalfaluba, Both Dávidot Gyergyóalfaluból – Zetelakára, Kovács Zsoltot Zetelakáról – Gyergyócsomafalvára, Fülöp Lászlót Gyergyócsomafalváról – Gelencére helyeztem. Dávid Zoltán hazatért külföldről és a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániára nyert kápláni kinevezést. Kovács Péter Pált Székelyudvarhelyről – Gyergyóremetére, Csüdör Imrét Gyergyóremetéről –Csíkszentdomokosra, Boldizsár Ferencet Csíkszentdomokosról – Gyergyószentmiklósra, Csomós Lászlót Gyergyószentmiklósról – Székelyudvarhelyre, valamint Madarász Attilát Szovátáról – a csíkszeredai Szent Ágoston plébániára neveztem ki segédlelkésznek.

4. Plébánosok és lelkészek áthelyezése:

Tamás Hubát a csíkszeredai Szent Kereszt plébániáról – Homoródkarácsonyfalvára, Veress Sándort Homoródkarácsonyfalváról – Hargitafürdőre, Buciuman Gheorghe Traiant a brassói Szent Kereszt plébániáról – Brádra, Márton Józsefet Brádról – Gyergyótölgyesre, Major Sándort Gyergyótölgyesről – Kápolnásfaluba, id. Czikó Lászlót Kápolnásfaluból – Csíktaplocára helyeztem. Papp Mártont Barótról – Imecsfalvára, Becze Lórántot Brassó-belvárosból – Székelykálba, Kopácsi Ferencet Székelykálból – Kézdialmásra, Daniel Ernőt Kézdialmásról –  Nyikómalomfalvára helyeztem. Fáy Leó-Lórándtot Kudzsirról – Brassó-Bolonyába, Göthér Gergelyt Székelyudvarhelyről – Szentágotára, Táncos Leventét a csíkszeredai Szent Ágoston plébániáról – Dicsőszentmártonba, Csala Lászlót Dicsőszentmártonból – Csíkmenaságra helyeztem. Mihai Zoltán csíkszeredai segédlelkészt a gyergyószentmiklósi Árpád-házi Szent Erzsébetről nevezett Öregotthon lelkipásztori gondozásával bíztam meg. Orbán Menyhért nyugalmazott nagykászoni plébánosra Székelypálfalva lelkipásztori gondozását bíztam.

5. Nyugállományba vonultak:

Ft. Boros Károly csíktaplocai főesperes-plébánost saját kérésére felmentettem a plébánia vezetése alól, és nyugállományba vonult. Betegség címén felmentettem Ft. Oláh Domokos szovátai esperes–plébánost, Ft. Máthé Ferenc berecki esperes-plébánost, valamint Ft. Bíró Lajos szentszéki tanácsos, csíkmenasági plébánost a plébánosi megbízatásuk alól. Ft. Adorján Gábor betegsége miatt betegnyugdíjba vonult. Ft. Péter Sándor imecsfalvi plébános személyi okokra hivatkozva felmentését kérte a plébánosi megbízás alól és átmenetileg betegállományba vonul – folyó év augusztus 1-jétől.

6. Ferences áthelyezések:

Fr. Dr. Orbán Szabolcs, a Szent István királyunkról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa előterjesztésére az alábbi áthelyezésekre került sor a ferencesek között:
Fr. Sebestyén Antal P. Albert OFM újmisést Kolozsvárra segédlelkésznek, fr. Bőjte Mihály OFM atyát Székelyudvarhelyről – Csíksomlyóra.
Fr. Péter Arthur OFM atyát Csíksomlyóról – Székelyudvarhelyre, fr. Kakucs Szilveszter OFM atyát Kaplonyból – Csíksomlyóra kisegítő lelkésznek neveztük ki.

A jó Isten áldása kísérje az újonnan kinevezett lelkipásztorok munkáját és segítse őket, hogy nagyobb lelkesedéssel és kitartással végezhessék feladatukat új állomáshelyükön, Isten dicsőségére és a lelkek javára.Szám: 1300–2012.
Székesegyházi búcsú és Veni Sancte

    Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, főegyházmegyénk és Székesegyházunk védőszentjének a napján tartjuk Székesegyházunk búcsúját.
    A szentmise keretében tartjuk Hittudományi Karunk tanévnyitó Veni Sancte-ját is.
    Az ünnepi szentmise de. 11 órától kezdődik, hogy a távolabbról jövők is elérjenek.
    E napon van Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 32. évfordulója. Imádkozzunk boldoggá avatásáért!Szám: 1234–2012.
Püspökkari Konferencia Csíksomlyón

    A Romániai Püspökkari Konferencia (C.E.R.) őszi rendes ülését Csíksomlyón tartja, 2012. szeptember 25–27. között.
A konferencia tagságát a latin és görög katolikus rítusú megyés és segédpüspökök képezik.
    A csíksomlyói kegytemplomban bemutatott koncelebrációs szentmisén, mind a Paptestvérek, mind a hívek részt vehetnek.
    A szentmisék kezdési időpontját a kegytemplom igazgatóságától tudhatják meg.


Szám: 1296–2012.
P. Szőcs László SJ főegyházmegyei papi spirituális

    Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy – főegyházmegyénk papjainak lelki gondozására és látogatására – alkalmas személyeket kérjek fel, főegyházmegyei papi spirituális minőségben.
    1347–2009. szeptember 9-én kelt kinevező okmányommal Főtisztelendő fr. Páll József P. Leó OFM atyát kértem fel e szolgálatra.
    A gyulafehérvári főegyházmegye nagy kiterjedése, a problémás esetek egyre gyakoribb előfordulása szükségessé tette, egy második személy kinevezését.
    Folyó év, szeptember 1-jei hatállyal, e feladatra Főtisztelendő P. Szőcs László S.J. atyát neveztem ki, aki Leó atyával együttműködve, fogja ezt a megbízatást teljesíteni.
    Kérem a Paptestvéreket, hogy fogadják mindkettőjüket szeretettel, és legyenek bizalommal hozzájuk.Szám: 1303–2012.
Szentírás-vasárnapi gyűjtés

Szeretettel emlékeztettem Paptestvéreimet, két éve szervezzük már e gyűjtést főegyházmegyénkben. A Főegyházmegyei Direktóriumban erre a vasárnapra már jelezve is van a gyűjtés célja. Köszönetet mondok a Tisztelendő Paptestvéreknek azért, hogy öntudatos hozzáállással pártolták fel e kezdeményezésemet. A befolyt összegből a biblikus apostolkodással járó költségek egy részét (kb. felét) fedezni tudtuk az elmúlt év során. Kérem a Paptestvéreket, szervezzék meg egyházközségükben idén is e gyűjtést.
Szeptember 23-án a szentmisék keretében olvassák fel az alább mellékelt körlevél szövegét. Plakát is érkezik az egyházközségekhez, melyet függesszenek ki jól látható helyen a templomban, és belátásuk szerint hagyhatják a gyűjtés napja után is kifüggesztve, hogy figyelmeztesse a híveket a Szentírás olvasásának fontosságára.
Kérem, hogy a befolyt összeget a főesperesi központokon keresztül összesítve utalják át a Katolikus Magyar Bibliatársulat alábbi bankszámlájára:

Asociaţia Catolică Biblică Maghiară
Cod IBAN: RO65RNCB0003037776090001
Banca Comercială Română SA Alba Iulia

1.    Mostani körlevelünkhöz is mellékelünk egy munkavázlatot csoportos szentírásolvasáshoz. Kérem a lelkipásztorokat, hogy Szentírás vasárnapja alkalmából a plébánián szervezzenek az idén is híveik, valamint munkatársaik számára a megküldött vázlat alapján szentírásolvasó csoportos találkozókat.
2.    Megbízásunkra idén is megszervezi a Katolikus Magyar Bibliatársulat a Főegyházmegyei Biblia-napot, amelyre ez alkalommal Gyergyószentmiklóson folyó év október 13-án kerül sor. Addig még részletes információkat nyújtanak a szervezők. Kérem a Paptestvéreket, hogy hozzák híveik tudomására e rendezvényt, és az érdeklődők számára szervezzék meg a részvételt.

Krisztusban szeretett Testvéreim és Híveim!

Közeledik idén is szeptember vége, amikor egyházunkban Szent Jeromosnak, a Szentírás pártfogójának emléknapja közelében az utolsó vasárnapot Szentírás vasárnapjaként ünnepeljük.
Meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt ahhoz, hogy megértsük azt, hogy a Biblia a miénk, és ha igazi Krisztus-követők akarunk lenni, akkor hallgatnunk kell Isten igéjét a szentmisében, de rendszeresen olvasnunk kell a Szentírást egyénileg és közösségileg is. Isten igéje segít bennünket abban, hogy felfedezhessük, mit vár el tőlünk Isten, és hogy üzenetét életre váltva hiteles keresztények lehessünk.
Főegyházmegyénkben a Szentírás üzenetének terjesztése céljából idén is gyűjtést szervezünk. Hálásan megköszönöm ez alkalommal azt, hogy tavaly ilyenkor kérésemet öntudatosan meghallgattátok, és nehéz anyagi körülményeitek közepette is áldozatosan támogattátok Egyházunk e szolgálatát. Sokaknak segítségére tudtunk lenni ezáltal abban, hogy Katolikus Magyar Bibliatársulatunk közvetítésével jutányosan hozzájuthassanak Bibliához, vagy az év során részt tudjanak venni különféle rendezvényeken. A Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezett bibliás tábort gyerekeknek, fiataloknak, családoknak; kurzusokat és képzéseket különböző csoportoknak, amelyek során elsajátíthattak a Szentírás egyéni és közösségi imádkozását segítő módszereket; szervezhettek a ti támogatásotoknak köszönhetően pár órástól több naposig terjedő bibliás lelki programokat.
Kérlek ezért benneteket, kedves testvérek, lehetőségeitek szerint kapcsolódjatok be idén is pénzbeli adományaitokkal e nagyon fontos szolgálatunk támogatásába. Hálás köszönet előre is ezen áldozatotokért!
Emellett természetesen buzdítalak benneteket most is arra, hogy olvassátok is a Szentírást, és fogadjátok be szívetekbe Isten üzenetét. És kapcsolódjatok be a jövőben is a különféle rendezvényekbe, melyeket a Szentírás üzenetének mélyebb megismerése céljából szervezünk. Idén is megszervezzük a Főegyházmegyei Biblia-napot október 13-án Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós plébánián. Buzdítalak benneteket e főegyházmegyei rendezvényen való részvételre. Ünnepeljük idén is együtt a Szentírást. Hadd „terjedjen és jusson dicsőségre egyre szélesebb körben Isten igéje“.Szentírás vasárnapja alkalmából szeretettel adom mindnyájatokra főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2012. szeptember 10.

†György s.k.
      érsek

Munkavázlat csoportos szentírásolvasáshoz – Szentírás Vasárnapjára
A hit mint egyéni út és mint személyes elhívás
Közös szentírásolvasás az 1 Sám 3,2-20 és a Jn 1,35-40 alapján
a.)    Magyarázat a csoportvezetőknek

A szentírási szakaszt az idei Szentírás-vasárnapra javasoljuk közös szentírásolvasásra a Gyulafehérvári Főegyházmegye plébániai közösségei részére. E közös szentírásolvasás egyben ráhangol a főegyházmegyei Lelkipásztori Terv újabb szakaszára, és a Szentatya által meghirdetett hit évére is. A közös szentírásolvasás célja az egyéni hitünknek fejlődésként és útként való megélése, amihez hozzátartozik a keresés és a személyes elhívás, akárcsak az új kezdeményezések és javítások.

A kiválasztott két történet a hit útján való járásnak, s az ezt kísérő belső dinamikáknak tanulságos képe. A hitre való jutás sokszor keresés, bizonytalanság, előre nem látható, meg nem fogalmazható belső folyamatok eredménye, egy bejárt út „vége”.

Az evangéliumi elbeszélésben András már régóta úton van. Talán még azt is gondolja ő, hogy most már célba ért, megtalálta az igazságot, a hit teljességét. Ott találjuk őt Keresztelő János társaságában, akinek lelkes hallgatója, követője. Aztán egy napon, miközben András szokásos módon ott áll Keresztelő János mellett, elvonul mellettük egy Mester, akiről János ennyit mond: Íme az Isten Báránya! És Andrást valami annyira megérinti, hogy otthagyja a Keresztelőt, és az új Mester nyomába szegődik. Valószínűleg fogalma sincs, hogy mit is akar. Valószínűleg ő sem érti, hogy mi is történik vele, mit is keres most. És amikor Jézus megkérdezi, hogy mit akar, nem is tud rá válaszolni.
Nagyon jellemző Jézus kérdése: Mit akarsz? Mit keresel?
András visszakérdez: Hol laksz?
És Jézus nem kész válaszokat ad, nem konkrét alternatívákat vagy kész megoldást nyújt, hanem arra hívja az őt követő tanítványokat, hogy saját tapasztalatot szerezzenek, saját tapasztalatuk alapján lássanak majd és értsenek: Jöjjetek és lássátok! Jézus lehetővé teszi, hogy saját képet formáljanak, saját tapasztalatot szerezzenek Róla.

Az életben talán ritkán fordul elő, hogy olyan tisztán halljuk Isten hangját, mint ahogyan azt Sámuel hallotta. Annál ismerősebb lehet viszont Isten hangjaként valami halk, ismétlődő mondat, egy állandóan visszatérő nyugtalanság, ami útra indít.

A hit nem hull az ölünkbe készen, nem tökéletes, kiforrott formában kapjuk, hanem valami olyan dinamikus valóság, amely életünkkel együtt alakul, fejlődik. Épp ezért lenne annyira fontos késznek lenni mindig újra útra indulni a hit útján, mindig tovább keresni, és újra meg újra föltenni a kérdést: Mester, hol lakol? Hol vagy? Hol lakozol az én életemben? És jó lenne merni elindulni e kérdés nyomán, anélkül, hogy előre tudnánk, hogy hová vezet bennünket e kérdés, hová vezet bennünket a Mester.

A csoportos munka talán épp arra is lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy ne kész válaszokat kapjanak, hanem saját tapasztalat alapján mélyíthessék el a témát: Jöjjetek és lássátok!

Középen: egy gyertya, körülötte a csoport létszámának megfelelő színes papírból kivágott kezek, amelyeknek a mutatóujja egy bizonyos irányba mutat.

1.    A szöveg megközelítése

 A csoportvezető köszönti a csoportot és megnevezi a témát (lásd fenn).
Ének:
A csoportvezető utal az elhívástörténet kezdetére, a Jn 1,35-re, ahol Keresztelő Szent János két tanítványa számára utat mutat azáltal, hogy Jézusra utal, aki éppen a környéken jár, és ő felismeri benne „Isten bárányát”. Erre ők kíváncsian követik Jézust. A csoportvezető arra kéri a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el azon, hogy ki vagy mi vált számukra útmutatóvá a hitük fejlődésének útján, és hogy ez az utalás milyen jellegű volt. Ezt felírhatják egy papírkézre és egy szomszéddal megoszthatják. Ezután aki szeretné, az megoszthatja gondolatait az egész csoporttal, majd visszateszi a papírt a körbe.

2.    Kiindulás a szövegből

A csoporttagok a két bibliai szöveget szerepekre osztva olvassák fel.
Szerepek az 1 Sámuel 3,2-10-ben: mesélő, Sámuel, az ÚR.
Szerepek az 1 János 1,35-40-ben: mesélő, Keresztelő Szent János, András és névtelen tanítvány, Jézus.
  3 fős kiscsoportokban a résztvevők a következő kérdéseket dolgozzák fel:
-    Hogyan történik meg az elhívás a két történetben?
-    Hogyan jellemezhetnénk a keresőket ill. megszólítottakat?
-    Ők hogyan kezelik azt, hogy meg lettek szólítva?

Az eredményeket a résztvevők közösen a nagycsoportban osztják meg.
  A csoportvezető kiegészít néhány gondolatot a két történethez, amelyeket a résztvevők nem említettek: Sámuel csendes, többszörös hívása, a felismerés bizonytalansága és ennek kezelése, az ismételt hívás és irányváltoztatás akárcsak Andrásnál, aki először követi Jánost, majd eljut Jézushoz, a tapogatózó keresés, ami nem képes megválaszolni, hogy mit keresünk, és még csak kérdésként fogalmazódik meg, hogy Jézus mellett döntsünk-e.

3.    Vigyük magunkkal az igét

Gyakorlat hármas csoportoknak, a János 1,37-39 kapcsán (kb.15-30 perc):
1.    Jelenet (mint a bibliai szövegben): Jézus két tanítványhoz fordul, akik őt követik és megkérdi tőlük, hogy mit keresnek. Ők a bibliai szöveg szerint válaszolnak és vele mennek.
2.    Jelenet: akárcsak az előző, de a tanítványok mai emberek és Jézus kérdésére, hogy mit keresnek a jelenlegi helyzetnek megfelelően válaszolnak (a résztvevők eldöntik, hogy mit szeretnének megosztani és mi az, ami túl személyes számukra, ahhoz, hogy megosszák).
Aztán a csoportvezető megkérdi azt a személyt, aki Jézus szerepét alakítja, hogy mit talál különlegesnek Jézusban.
 Egyszer szerepeket lehet cserélni (ha sok idő áll rendelkezésre, akkor kétszer is), hogy valaki más is felölthesse Jézus szerepét.
Érdemes röviden megosztani a hármas csoportban és a nagycsoportban is, hogy ki hogyan érezte magát a szerepekben.Szám: 1290–2012.
Főegyházmegyei Papi Szenátus őszi ülése

    Főegyházmegyénk Papi Szenátusának őszi rendes gyűlését, 2012. október 2-án tartjuk az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett tanulmányi házban.
    A szenátust megelőzően, a Paptestvérek is beküldhetik javaslataikat, meglátásaikat, amelyek a napirendi pontok közé kerülhetnek.


Szám: 1298–2012.
Erdélyi papi levelezőlista bővítése

    Papjaink közötti kapcsolattartásra, információközlésre és nem utolsó sorban vélemény-nyilvánításra nagyon alkalmas, a papi levelezőlista.
    Akiknek változott e-mail elérhetőségük, vagy egy másik e-mail címmel szeretnének a listán szerepelni, jelezzék ebbéli szándékukat Tisztelendő Szőcs Csaba plébánosnak, a szocscsaba@yahoo.com címre.
    Jó lenne, ha valamennyi Paptestvér bekapcsolódna, és a lista is eszköz lehetne, a közösségi összetartozás erősítésére.Szám: 1332–2012.
Megjelent az Áldások könyve

    A Szent István Társulat gondozásában megjelent az Áldások könyve. A szertartáskönyv kék vászonkötésben, arany vésetnyomással, minőségi anyagok felhasználásával, három jelzősszalaggal ellátva jelent meg. Beszerezhető a Verbumtól, amelynek elérhetősége:

ASOCIAŢIA CULTURALĂ, CREŞTINĂ VERBUM

400045 Cluj Napoca,
Str. A.Einstein Nr.2/7
Jud. Cluj
Telefon:264–596–478; 264–450–747
E-mail: verbum@katolikhos.ro

  Ára: 82 lei.Szám: 1333–2012.
Népszámlálási adatok főegyházmegyénkre vonatkozóan

    
    Nyilvánosságra hozták a 2011-es romániai népszámlálás eredményeit. Ennek alapján kivonatoltam a főegyházmegyénkre vonatkozó adatokat, összehasonlítva a korábbi két népszámlálás, a 2002-es és 1992-es adatokkal.

2011. romániai népszámlálás eredményei a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a kilenc mai állami vármegyében:
A római katolikusok száma vármegyénként:

  2011   volt 2002-ben: volt 1992-ben:
AB   Alba 3.628 4.927 6.208
BN  Bistriţa-Năsăud      2.996  3.624 4.500
BV   Braşov   17.134 23.179 29.732
CJ    Cluj     22.682 25.923 32.729
CV   Covasna    73.786 80.432 85.648
HR   Harghita     198.673 212.937 228.884
HD   Hunedoara 15.377 21.352 26.981
MS   Mureş           48.454 55.287 63.933
SB    Sibiu                         4.882 6.203 8.436
összesen:           387.612 433.864 487.051

A kilenc vármegyén kívül a Gyulafehérvári Főegyházmegyéhez tartozó plébániák:

   2011  volt 2002-ben: volt 1992-ben:
 BC   Bacău        Coşnea  302  340  336
       Ghimeş-Făget  2.712   3.050  3.095
 MM   Maramureş    Băiuţ   798 1.471 1.172
             Cavnic    757 1.651 1.021
            Târgu Lăpuş 278 373 373
 NT   Neamţ        Bicazu Ardelean 22 226 ??
 SJ    Sălaj             Ileanda filia  4 ??  ??
 SV   Suceava         Cârlibaba   210 308 308
összesen:
5.083 7.419 6.305

Gyulafehérvári Főegyházmegye összesen:    

  2011: 2002: 1992:
  387.612 + 433.864 + 487.051 +
  5.083 7.419 6.305
  397.778 441.283 493.356

Húsz év alatt (1992-2002) százezerrel fogyott főegyházmegyénk híveinek száma! (Közel félmillióról négyszázezerre).

Gyulafehérvár, 2012. szeptember 10.

†György s.k.
      érsek