2019/III. - 2019. március 20.

Tartalom:


D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Szám: 382–2019.

Nagyböjti papi rekollekció programja

A nagyböjti papi koronagyűlések programja az idei első körlevelünkben már meghirdetett időpontok szerint alakul.

 1. Első körben:
 • Április 1-jén     –          hétfőn              –          Kézdivásárhelyen;
 • Április 2-án      –          kedden             –          Sepsiszentgyörgy–Szent Benedek;
 • Április 3-án      –          szerdán            –          Csíksomlyón;
 • Április 4-én      –          csütörtökön      –          Székelyudvarhelyen;

Előadó: Főtisztelendő Prof. dr. Lukács Imre-Róbert bírósági helynök, egyetemi adjunktus úr.

Téma: Aktuális házasságjogi kérdések az Amoris Laetitia fényében

 1. Második körben:
 • Április 1-jén     –          hétfőn              –          Gyergyószentmiklóson;
 • Április 2-án      –          kedden             –          Marosvásárhelyen;
 • Április 3-án      –          szerdán            –          Kolozsváron;
 • Április 4-én      –          csütörtökön      –          Gyulafehérváron.

Előadó: Főtisztelendő Prof. dr. Vik János dékán, egyetemi docens úr.

Téma: Quo vadis házasság szentsége?    

A szokott időpontokban tartsák meg a koncelebrációs szentmisét. Paptestvérek programjukat úgy alakítsák, hogy valamennyien együtt misézhessenek.

A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt.

A mostani együttlét jó alkalom a szentgyónás elvégzésére. Az előadás után maradjanak együtt, hogy megosszák egymással gondolataikat és közösségben fogyasszák el szerény ebédjüket, amivel megvendégelik.

Főesperes uraktól továbbra is kérjük, hogy küldjenek jelentést a részvételről.

Valamennyiük részvételére számítunk, mert a rekollekciós együttléttel is szeretnénk nagyböjti előkészületüket segíteni.


Szám: 383–2019.

24 órát az Úrnak

Szentatyánk, Ferenc pápa a „Misericordia et misera” kezdetű apostoli levelében továbbra is arra buzdítja a papokat, hogy legyenek a kiengesztelődés szolgái. (vö. 2 Kor 5,18) Az irgalmasság rendkívüli Szentévében tapasztalt gyümölcsök nyomán ajánlja, hogy a helyi lehetőségek figyelembevételével, folytassuk a 24 órát az Úrnak elnevezésű kezdeményezést. Ebben az évben Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken, március 29-30. között kerül sor erre az ájtatosságra. Szeretettel kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy szervezzék meg ezt az imaalkalmat. Lehetőleg közös imával, elmélkedéssel, szentségimádással töltsék ki az időt.

Az áhítat ideje alatt biztosítsanak gyónási lehetőséget híveinknek, hogy a kiengesztelődés szentsége által, még inkább együtt lehessenek az Úrral.


Szám: 432–2019.

Böjti fegyelem megtartásának szorgalmazása

Keresztény életgyakorlatból ismerjük, de nem árt emlékeztetni arra, hogy Anyaszentegyházunk bűnbánati és böjti fegyelmének megfelelően kötelező a hústól való megtartóztatás betöltött 14 éves kortól nagyböjt kezdő napján (hamvazószerdán) és a nagyböjti péntekeken.

Hamvazószerdán és nagypénteken a nagykorúakat 60. életévük betöltéséig szigorú böjt (azaz böjt és hústól való tartózkodás) kötelezi. Ez azt jelenti, hogy a hústilalom mellett naponta legfeljebb háromszor szabad étkezni, és csak egyszer jóllakni.

Az év többi péntekje bűnbánati nap, melyet a hústól való tartózkodással vagy az irgalmas szeretet gyakorlásával, illetve a jámbor áhítat valamely gyakorlatával kell megtartani.

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, gondoskodjanak arról, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsuk azokat, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és hústilalomra.


Szám: 433–2019.

Húsvéti szentáldozás és éves szentgyónás

A nagyböjt kezdetétől egészen Szentháromság vasárnapjáig tartó időszakban van lehetőség a húsvéti szentáldozás teljesítésére, és ehhez kapcsolódóan az éves szentgyónás elvégzésére, melyet Anyaszentegyházunk parancsolataiban kifejezetten kér. Természetesen egy buzgó hívő ennyivel nem érheti be.

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy szervezzenek a főesperesi kerületen belül vagy azon túli összefogással a hagyományos kaláka-gyóntatáson túl is mindenütt gyónási alkalmakat, hívják fel több alkalommal is a hívek figyelmét a bűnbánat szentségének gyakoribb vételére, és a szentáldozás fontosságára, melyek a lelki életben való fejlődés nélkülözhetetlen elemei.


Szám: 390–2019.

Gazdasági tanács ülése

Főegyházmegyénk Gazdasági Tanácsa, az évi első és rendes gyűlését 2019. április 5-én tartja, az érseki központban.

Tanácsi döntést igénylő ügyeiket folyó év április 1-jéig terjesszék fel az érsekség Gazdasági Osztályára.


Szám: 384–2019.

Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

Szeretettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy ebben az évben is a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik székesegyházunkban. A szentmise keretében megáldom a betegek és katekumenek olaját, megszentelem a krizmát.

Évente visszatérő lehetőség, hogy a koncelebrációs szentmise keretében megújítsuk a papszenteléskor tett ígéretünket.

Szeretettel hívok és várok az olajszentelési suzentmisére minden Paptestvért, beleértve a szerzeteseket is. Hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Kazulát biztosítunk a koncelebrálóknak, amíg a készlet tart. Ezt az érseki hivatal folyosóján ölthetik magukra, ahonnan körmenetben vonulunk a székesegyházba.

A szentmise után ünnepélyes körmenetben hozzuk át a megszentelt olajakat az érseki palotába. A körmenetben részt vesznek a liturgikus öltözékben jelenlévő ministránsok is. A főesperesi kerületek képviselői ezt követően vehetik át megbízottunktól a kerületeknek biztosított szent olajakat, a szokott helyen.

Szeretettel hívom és várom valamennyi Paptestvéremet az ünnepség utáni szerény agapéra, az érseki palota emeleti nagytermébe, hogy a sürgető és ünnepi feladatok ellenére, még ha rövid ideig is, de együtt lehessünk és elbeszélgessünk.


Szám: 385–2019.

Hittanosok, hitoktatók és ministránsok zarándoklata Gyulafehérvárra

Szép hagyomány főegyházmegyénkben, hogy a nagycsütörtöki olajszentelő szentmisére, Gyulafehérvárra zarándokolnak a hittanosok hitoktatóikkal, valamint a ministránsok, lelkipásztoraik vezetésével.

Kérem Paptestvéreimet, hogy buzdítsák a híveket, a hitoktatókat és hittanosokat, az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a szentmisén. A hivatásébresztésnek hatékony eszköze, ezen a felemelő ünnepségen való részvétel. A ministránsokat bátorítsuk, segítsük, hogy ministráns ruhában vegyenek részt a liturgián. A szentmise előtt és után, az érseki hivatal földszinti részében válthatnak öltözéket.

Az ünnepség végén név szerint is szeretném köszönteni a zarándok csoportokat, vezetőikkel együtt. Ehhez kérem, hogy lehetőleg április 15-ig, jelentsék az érkező zarándok-tanulók adatait – a módszertanosoknak már elküldött elektronikus űrlap (táblázat) alapján – dr. Gál László igazgató-tanfelügyelő úrnak a laszlo.gal@romkat.ro e-mail címen. (Ezt a kitöltendő táblázatot lehet igényelni az előbbi címen, szívesen továbbítjuk.)

A szentmise végén ünnepi körmenetben vonulunk ki a székesegyházból, de a zarándokokat a továbbiakban is, különböző programok várják, eltérő helyszíneken.

Kérjük, kövessék a vendégvezetők útmuta-tásait, akik mindenről tájékoztatni fogják.


Szám: 386–2019.

Nagypénteki persely a Szentföldi Egyházak támogatására

Az előző évekhez hasonlóan, az apostoli Szentszék felkérésére, szeretettel emlékeztetem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a nagypénteki Szent Sír persely bevételét, ebben az esztendőben is a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására kell fordítanunk.

Az eddigi gyakorlat alapján, a gyűjtésből származó összeget, jegyzőkönyv ellenében adják le a főesperesi hivatalba, ahonnan továbbítják az érsekség Gazdasági Osztályára.

Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül továbbítja rendeltetési helyére, az így begyűjtött adományokat.

Minden évben köszönő levelet, hivatalos visszajelzést kapunk a Szentszéktől, amelyet a sajtó útján hozzuk híveink tudomására.


Szám: 338–2019.

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók a gyulafehérvári Papnevelő Intézetben

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant. Ebben segít Jézus, amikor Jel akar lenni mindannyiunk számára, hogy irányt mutasson nekünk, hogy esélyt adjon nekünk is a változatlanságra, a Hozzá való tartozásra: az Örök Életre.

Jelenléte gyakran azokon az embereken keresztül válik érzékelhetővé, észlelhetővé, akiket meghív egy szorosabb szolgálatra, egy különlegesebb kapcsolatra, akiket meghív, hogy papjai legyenek.

A meghívottak feladata, hogy becsülettel felkészüljenek az isteni hívásra. Ennek helyszíne a Szeminárium, ahol hét éven keresztül a hívást halló férfi igyekszik mindazt elsajátítani, amire papként majd szüksége lesz. Talán hosszúnak tűnő idő, de amely szükséges, hiszen a Mester a legjobbat várja tőlünk/Tőled.

Mindazokat, akik érzik az isteni hívást szeretettel várjuk a Gyulafehérvári Szemináriumba, ahol felkészülhetnek, hogy a legjobban szolgálhassák Krisztus Urunkat.

 

Szeretettel várunk:                                   András István rektor

Jelentkezés:

a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál

(Institutul Teologic Romano Catolic, Str. Gabriel Bethlen nr.3, 510009-Alba Iulia)

Jelentkezési határidő: 2019. július 13.

Előkészítő és felvételi: 2019. július 14-18. (Papnevelő Intézet).

         Érkezés: 2019. július 14. vasárnap este 19.00 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata;
 • Keresztelési és bérmálási igazolás;
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);
 • Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;

N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.

 • Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală);
 • A plébános ajánló levele;
 • Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes Megyéspüspökhöz címezve.

A felvételi díja:

 • 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

 • érettségi vizsga átlaga – 50%
 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot).
 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.
 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;

– A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül. Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a rektorhoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134

Rektor: András István, Mobil: 0752-245060, E-mail: sis.rektor@gmail.com


Szám: 429–2019.

Beiratkozás és képességvizsga a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételit hirdet a 2019/2020-as tanévben induló IX. osztályának 28 helyére azon fiúknak, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2019. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, avagy hivatás csíráit érzik lelkükben és/vagy kántori oklevelet is szeretnének szerezni. (A kántorképzés opcionális: jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – helyben – hétvégeken.) Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosítunk azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják. A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával/vasalásával – jelenleg mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért).

A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik többféle ösztöndíj megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola-otthon közti útiköltséget is megtérít.

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók 2019. május 06-ig jelentsék be ezen óhajukat plébánosuk ­– vagy (plébánosuk tudtával) hittanáruk révén a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatóságán: küldjék el (szkennelve) a személyazonossági igazolványt és a születési bizonyítványt (+ adják meg telefonszámukat és e-mail címüket a kapcsolattartás végett):

gmgkdirector@gmail.com

(Faxon is lehet küldeni a másolatokat, ha a szkennelés nem lehetséges: 0258-819869)

 
 
 

„IN CORDE IESU SALUS”

I. szesszió

 • KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból
 • ANYANYELVI PRÓBA (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)

2019. május 13-14.

– Beiratkozás KÉPESSÉGVIZSGÁRA és/vagy ANYANYELVI PRÓBÁRA*

Ehhez a beiratkozási lap mellékleteAnexa la fişa de înscriere szükséges.

2019. május 15-17.

(a GMGK-ban a vizsga:

május 16-án,

 csütörtökön -1000 órától)

– A képességvizsga és az anyanyelvi próba* lezajlása.

(Anyanyelvi próba: szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből és helyesírásból.)

2019. május 20.

Vizsgaeredmények kifüggesztése. A sikeresen vizsgázott tanulók beírása – ők nem kell számítógépes elosztásra jelentkezzenek! Az esetleges óvások benyújtása.

2019. május 24.

Végleges eredményeinek kifüggesztése.

* Az anyanyelvi próbát azok a tanulók tesznek, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt.

 

II. szesszió

2019. július 24-25.

– Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára.

2019. július 26-29.

(a GMGK-ban a vizsga

július 27-én, szombaton)

– A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása.

– A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése.

– A felvett tanulók beírása.

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

 

AKI HISZ, ÜDVÖZÜL című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) –/– (Figyeljünk a leckék végén levő kérdésekre/feleletekre is!)

A szentségekről általában:

a). A 7 szentség felsorolása, csoportosítása/osztályozása;

b). Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) – Bűnbocsánat esetében: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltató, felvevő, hatás. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

 KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELEM című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – A 2. Vatikáni Zsinat (115–116.).

TARTSD MEG A PARANCSOKAT! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük:

 • a megfelelő parancsolat pontos idézése + magyarázata;
 • miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés?
 • hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.

 

A nemzeti tesztvizsgák után leadandó beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
 2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

(Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

 1. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
 2. Ellenőrző könyvecske (csak be kell mutatni);
 3. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolatot beiratkozáskor is készíthetünk;
 4. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készíthetünk;
 5. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
 6. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: 

 

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”,

Str. Păcii, nr. 4., 510009 - ALBA IULIA

Tel/Fax: 0258-819869 (09.00 – 12.00 óráig)

E-mail: gmgkdirector@gmail.com

Website: www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. osztályába is át lehet iratkozni – elméleti líceum IX. osztályából – különbözeti vizsgák letételével a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumokban, vagy magasabb osztályokba vokacionális teológiai líceumból (vizsga nélkül – „transzferrel”).

Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.

 

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)


Szám: 379–2019.

Imalánc papokért és szerzetesekért

Szent Pál apostol figyelmeztet:

„szüntelenül imádkozzatok!” (Tessz 5, 17).

Ebben az évben, amikor főegyházmegyénkben a HIVATÁS témáját járjuk körül, szeretnénk a pap- és szerzetes testvéreket imaháttérrel felvértezni. Tudjuk, hogy ez a gyakorlat már most létezik szórványosan egyházközségeinkben, de fontosnak tartjuk kiterjeszteni a főegyházmegye egészére.

Gyakorlatilag ez azt jelentené, hogy minden felszentelt papért és szerzetesért egy éven át valaki imádkozik. Ennek az alapmintáját a Teréz Misszió gyakorlatából merítettük. (http://www.papaimisszio.hu/ index.php?option=com_content&task=view&id=937&Itemid=1)

Az imahátteret a következő módon szervezzük meg:

 • felkérjük a plébános atyákat, hogy a közösségeikben hirdessék meg és írják össze azokat a személyeket, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe az imaszolgálatba (alább található egy hirdetés-tervezet is).
 • Az imát vállaló személytől a következő adatokat kell bekérni:

1. név,

2. pontos postacím,

3. telefonszám,

4. e-mail cím.

 • A jelentkezők adatait kérjük elküldeni 2019. április 30-ig a Pasztorális Irodához (a gyf.pasztorális.iroda@gmail.com címre), ahol összesítik ezeket.
 • Ezt követően minden jelentkezőnek személyesen elküldik egyházmegyénk valamely papjának vagy szerzetesének a keresztnevét/ bérmanevét, akiért imádkozni fog az év folyamán.

Nem a személyes kötődés a fontos, hanem az imádságos elköteleződés. Az atyák és szerzetesek is csak annyit tudnak majd, hogy valaki értük imádkozik, de az imádkozó személy nevét nem közöljük. Fontos a diszkréció megőrzése, amiről a Pasztorális Iroda kezeskedik minden vonatkozásban.

Hirdetés:

A HIVATÁS ÉVÉBEN arra hívjuk meg híveinket, hogy imáikkal támogassák azokat, akik a papi és szerzetesi hivatást vállalták.

Szükségük van az imára, hogy hivatásukban megerősödjenek és kitartsanak.

Tervünk az, hogy minden pap és szerzetes mögött álljon egy imádkozó személy.

Ennek érdekében arra kérjük kedves híveinket, hogy vállaljanak imát egy-egy papért vagy szerzetesért, bekapcsolódva ebbe a közös imahálóba.

Az imát vállaló személy egy pap vagy szerzetes keresztnevét fogja megkapni, akiért naponta elvégez egy Miatyánkot és egy rövid fohászt.

Kérjük, jelentkezzenek a plébánián a név, postacím, e-mail cím és telefonszám megadásával.

 Köszönjük a szolgálatot!


Szám: 386–2019.

Lelkigyakorlat a Szárhegyi Ferences Kolostorban

Figyelembe véve Paptestvéreim elvárásait, 2019. július 15-19. között, a Szárhegyi Ferences Kolostorban papoknak és szerzeteseknek olyan hagyományos lelkigyakorlatra nyílik lehetőség, ahol a napi két elmélkedés után, teljes csendben lehetnek.

A lelkigyakorlat 2019. július 15-én, délben (ebéddel) kezdődik és július 19-én, pénteken délben (ebéddel) fejeződik be.

A helyek száma korlátozott, csak 8 személyt tudunk fogadni, mivel minden egyes lelkigyakorlaton résztvevő számára külön szobát biztosítunk. A lelkigyakorlatozók számára még kiemelendő a kolostort körülölelő természet adta lehetőség.

Az idei lelkigyakorlatot fr. Laczkó – Dávid P. Anaklét OFM atya fogja moderálni.

Jelentkezni a laczkodanaklet@gmail.com e-mail címen, vagy 0737-016003-as telefonszámon lehet.

Csak azok jelentkezzenek, akik a külvilágot kizárva, teljes csendben akarnak részt venni a lelkigyakorlaton.


Szám: 387–2019.

Csendes napok a Szárhegyi Ferences Kolostorban

Amennyiben valamelyik Paptestvér vagy szerzetes szeretne visszavonulni csak egy, vagy akár több csendes napra, s ily módon szeretne kikapcsolódni, megpihenni, a szárhegyi kolostor és annak csendes környezete mindezt biztosíthatja.

Ezt a lehetőséget az elmúlt évek során a hívek közül többen is igényben vették, a papok közül viszont ritkábban. Lehet, hogy azért, mert a környék papságán kívül, más papok még nem tudtak erről a lehetőségről.

Mindez nincs időponthoz kötve, legfennebb csak egyeztetéshez, a laczkodanaklet@gmail.com e-mail címen vagy a 0737016003-as telefon-számon – előzetesen, abból a megfontolásból, hogy a kívánt időpontban a ház szabad-e, nincs-e más program... Szeretettel várják a jelentkezőket!Szám: 428–2019.

Papi Szenátus Tavaszi ülése

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának tavaszi rendes ülésére 2019. április 30-án kedden kerül sor az alvinci Pongrác Szent Istvánról nevezett házban.

Paptestvéreim is beküldhetik írásban javaslataikat, vagy előterjeszthetik a kerület választott szenátorán keresztül.

Beküldési határidő: 2019. április 25.


Szám: 337–2019.

Kántorvizsgára vonatkozó tudnivalók

Egyházzenei Bizottságunk szervezésében ebben az évben is kántorvizsgát tartunk azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után, kántori oklevelet szeretnének szerezni.

A kántorvizsgára folyó év szeptember 2-án kerül sor a Csíksomlyói Ferences Kolostorban.

A vizsga kezdete 1000 óra.

Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalban a 0266-372223 vagy a 0740-898667 telefonszámo-kon, vagy a jozsef.tamas@romkat.ro e-mail címen.

A vizsga díja 100 Ron. Kántorvizsgára csak XII. osztályt végzett, abszolválási diplomával rendelkező személyeket fogadunk, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek.


Szám: 24–2019.

Dispozíciókkal és nyugdíjazásokkal kapcsolatos kérések benyújtási határideje

Ezúton kérem azokat a Paptestvéreket, akik bármilyen oknál fogva új szolgálati helyre szeretnének kerülni, hogy írásban nyújtsák be kérésüket.

Ez a kérés érvényes azokra is, akik nyugdíjazásukat kérik, elérve a törvényes korhatárt, de nyugdíjas státusban is szeretnének tovább dolgozni.

Kérem azon Paptestvéreket is, akik egészségi vagy más nyomós ok miatt, nyugállo-mányba szeretnének vonulni, hogy ők is nyújtsák be kérésüket.

Valamennyi kérés benyújtási határideje 2019. március 31.

Megértő és segítő közreműködésüket, előre is köszönjük.

 

Gyulafehérvár, 2019. március 20.

 

    †György s.k.

                                                                                                                                                                 érsek