2019/V. körlevél (2019. május 12.)

Tartalom:


Szám: 679–2019.

Pápalátogatáson való részvételre buzdítás

A húsvéti időben, a feltámadás és megváltottságunk örömétől áthatva, gyakran imádkozzuk és énekeljük a zsoltáros szavaival:  „Ezt a napot az Úristen adta,   ujjongjunk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 118,24) Ezt az örömteli imát hatványozottan ismételhetjük néhány nappal a Szentatya érkezése előtt. Minden katolikus hívőnek, de minden jóakaratú embernek is, örömet kell jelentsen Ferenc pápa csíksomlyói látogatása. Húsz évvel ezelőtt, amikor tudomást szereztünk arról, hogy II. Szent János pápa nem jöhet át Erdélybe, szomorúság és csalódottság érzése hatalmasodott el rajtunk. A jó Isten meghallgatta kérésünket és megadta azt a kegyet, hogy Szent Péter utódja, az élő Péter, Ferenc pápa személyében látogasson el hozzánk. Egyedüli és történelmi jelentőségű esemény, amellyel a Gondviselés azt igazolja, hogy Isten elfogadta népünk imádságát és áldozatát. Azon a helyen találkozhatunk Szent Péter utódával, amelyet őseink hite, erényes élete, helytállása, vérhullatása és verejtékes munkája szentelt meg.
Ne hagyjuk befolyásoltatni magunkat a megtévesztő „szirénhangoktól”. Ismerjük a szentírási példából, hogy ahol jó magot vetnek, onnan nem hiányzik a gonosz konkoly szórása sem. A pápalátogatás szervezésével és lebonyolításával megbízott papjaink és híveink úttörő munkát végeztek. Már most elismerésemet tolmácsolom mindannyiuk felé, akik áldozatot nem ismerve, nagy hozzáértéssel és felelős elköteleződéssel végezték a nehéz és felelős munkát. Mindannyiuknak legyen igazi jutalmuk az öröm és béke, amelyben az isteni kegyelem által részesülnek. Szeretettel kérem Paptestvéreimet és kedves híveimet, hogy készüljenek méltóképpen és vegyenek részt a Szentatyával való találkozón. Jöhetnek azok is, akik nem regisztráltak, de szeretnének résztvenni a szentmisén.  Végezzék továbbra is az eddigi imákat, hangolódjanak rá az ünnepre, hogy a közösen bemutatott szentmise által és a csíksomlyói Segítő Szűzmária közbenjárására, áradjon népünkre az Úristen bőséges áldása az elkövetkező évszázadokra is!


Szám: 650–2019.

Tavaszi papi rekollekció programja
 
A tavaszi papi koronagyűlések programja az idei első körlevelünkben már meghirdetett időpontok szerint alakul.
Minden központban szakorvosok tartanak előadást, valamennyiünket érintő témában. 

Az előadások közös témája:  A PAP ÉS AZ EGÉSZSÉG
 
1. Első körben:
Május 20-án – hétfőn Kézdivásárhelyen Dr. Kurjatkó Tamás családorvos, főorvos

Május 21-én – kedden Brassó – Szent Kereszt plébánia Dr. Kurjatkó Tamás családorvos, főorvos

Május 22-én – szerdán Csíksomlyón  Dr. Kurjatkó Tamás családorvos, főorvos

Május 23-án – csütörtökön Székelyudvarhelyen Dr. Kurjatkó Tamás családorvos, főorvos 
 
2. Második körben:
Május 20-án – hétfőn Gyergyószentmiklóson Dr. Jeszenszky Géza belgyógyász főorvos

Május 21-én – kedden Marosvásárhelyen Dr. Egyed-Zsigmond Imre  orvosprofesszor, patológus főorvos

Május 22-én – szerdán Szamosújváron Dr. Mihály Zoltán Attila urológus főorvos

Május 23-án – csütörtökön Alvincen Dr. Ruff Rudolf  diabetológus, endokrinológus szakorvos
 
Minden rekollekciós központban a szentmise főcelebránsának kijelölése, a szentbeszéd és elmélkedés megtartására szóló felkérést, a helyi főesperes intézi. (Ahol több főesperes is jelen van, egymás között állapodjanak meg, hogy ki legyen az ügyintéző.) A szokott időpontokban tartsák meg a koncelebrációs szentmisét. Paptestvérek a programjukat úgy alakítsák, hogy valamennyien együtt misézhessenek. A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt. A mostani együttlét jó alkalom a szentgyónás elvégzésére. Az előadás után maradjanak együtt, hogy megoszthassák egymással gondolataikat és közösségben fogyaszthassák el szerény ebédjüket, amivel megvendégelik. Főesperes uraktól továbbra is kérjük, hogy küldjenek jelentést a részvételről. A mostani összejövetelük alkalmával ejtsék meg a szenátorválasztást is, a mellékelt leirat értelmében. (V. Körlevél – Szám 680–2019.) Kifejezetten kérem, az eddigi tapasztalatok alapján, hogy olyan személyt válasszanak, ill. a megválasztandó jelölt, úgy fogadja el a választást, ha az évi kétszeri gyűlésen részt tud venni. Betegség kivételével, semmi egyéb nem indokolhatja az ülésről való távolmaradást. Valamennyiük cselekvő és felelős részvételét, ez úton is köszönjük.
 


Szám: 680–2019.

Papi Szenátus újraválasztása  

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár. Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen, a 495–502. kánonokban előírja, hogy minden egyházmegyében, meghatározott célokkal állítsák fel a Papi Szenátust. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának tizenhárom választott tagját – 2014-ben kilenc központban –, a szolgálatot végző papság választotta meg. Ezt egészítettük ki a jog szerinti, illetve az általam kinevezett tagokkal huszonötre, amit a főegyházmegyénk nagy kiterjedése indokolt. A nyári szabadságolás nem tenné lehetővé a későbbi választást, ezért használjuk ki a most sorra kerülő rekollekciós összejövetelt a választások megtartására. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának és a Tanácsosok Testületének Szabályzata többek között az alábbiakat tartalmazza:

„4. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Papi Szenátus 25 tagból áll, akikből 13 választott tag, 5 hivatalból jogszerinti tag és 7 kinevezett tag.

5. Választás útján a papi lelkinapok körzetei küldenek tagokat a következő beosztásban: 

  • Egy-egy küldöttet választ az Alcsík– Kászoni, Felcsíki, Gyergyói, Székelyudvarhelyi, Kézdi–Orbai, Sepsi–Barcasági, Gyulafehérvári, Hunyadi és a Szeben–Fogarasi főesperesség, valamint a teológiák tanári kara (gyulafehérvári, kolozsvári teológiai fakultás és a gyulafehérvári kisszeminárium paptanárai) és egyet a főszékeskáptalan. 
  • Két-két küldöttet választ: Marosvásárhelyen (Marosi, Küküllői és Erzsébetvárosi főesperesség), Szamosújváron (Kolozs–Dobokai, Aranyos-Tordai, Belső–Szolnoki főesperesség).

6. Választójoggal rendelkeznek, és választhatók:

a) A főegyházmegyébe inkardinált világi papok;

b) A főegyházmegyében tartózkodó és annak javára valamilyen hivatalt betöltő egyházmegyés és szerzetespapok (498.k.1.–2).”
 
A szenátorválasztás a következőképpen alakul: 

  • Marosvásárhelyen 2 szenátort választanak. Egyet a Marosi kerület, a másikat pedig az Erzsébetvárosi és Küküllöi kerületek részére;
  • Gyergyószentmiklosón 1 szenátort választanak, a Gyergyói főesperesi kerület részére; 
  • Csíksomlyón 2 szenátort választanak. Egyiket az Alcsík–Kászoni kerület, a másikat pedig a Felcsíki kerület részére; 
  • Székelyudvarhelyen 1 szenátort választanak a kerület képviseletére; 
  • Brassó–Szentkereszt plébánián 1 szenátort, a Sepsi–Barcasági kerület részére; 
  • Kézdivásárhelyen 1 szenátort, a Kézdi– Orbai kerület részére; 
  • Szamosújváron 2 szenátort választanak a Kolozs–Dobokai, a Belső–Szolnoki és az Aranyos–Tordai kerületek részére; 
  • Alvincen 1 szenátort választanak, a Gyulafehérvári, Hunyadi és Szeben–Fogarasi kerületek részére. Egyúttal közlöm a választás levezetésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, amelyeket a választáson résztvevő Paptestvéreknek ismerniük kell:

a). – A választáson csak az illetékes aktív papok vehetnek részt és választhatók meg. Aktívnak számítanak a plébániát vezető nyugdíjasok is.

b). – A választások gyakorlati levezetésével mindenhol az illetékes kerületek főespereseit bíztam meg, akik a részleteket majd a helyszínen ismertetik.

c).– A választást megelőzően ismertessék a szenátor jogait és kötelességeit, valamint azokat az elvárásokat, amelyeket a kerület papsága igényel képviselőjétől.

d). – Lehetőleg állítsanak két vagy több jelöltet, akikre leadhatják szavazataikat.

e). – A választás kizárólag titkos szavazással történjék, amelyre senki és semmilyen címen befolyást nem gyakorolhat. A szavazatokat a bizottság, az összes választók jelenlétében számolja meg – táblára jegyezve a szavazatot kapott személyek nevét – megjelölve a szavazatok számát is. Megválasztottnak tekintendő, aki (vagy akik – ha kettőt választanak) a legtöbb szavazatot kapta (kapták). Egyenlő szavazatszám esetében a megbízott elnök dönti el, hogy a kettő közül ki legyen a megválasztott. 

f). – A választás kimeneteléről két példányban jegyzőkönyvet vesznek fel (a kiküldött nyomtatvány igénybe vételével), nyomtatvány igénybe vételével), amely nemcsak az összes leadott szavazatokat tartalmazza, hanem a jelenlevők névsorát is. A jegyzőkönyv egy példányát az érsekségre továbbítsák, míg a másik a főesperesi irattárban marad. A jegyzőkönyveket hitelesíti a választást vezető elnök–főesperes és a választóbizottság tagjai (előre kijelölt két pap).

g). – A fent említett Tanácsadó Testület (Collegium Consultorum) nem kerül választásra, mert azt – a vonatkozó előírásnak megfelelően – én jelölöm ki úgy, hogy annak fele a Papi Szenátus megválasztott tagjaiból, míg a másik fele a jogszerinti és általam a Papi Szenátusba kinevezettekből tevődjön össze. Ennek a kollégiumnak feladata többek között az is, hogy a püspöki szék üresedése esetén az Egyházmegyei Kormányzót (Administrator dioecesanus) megválassza, ha a Szentszék azonnal nem intézkedik. Ezúton is köszönjük mindannyiuk felelős részvételét. A Szentlélek bölcsessége és világossága vezesse választásukat.

 


Szám: 681–2019.

Európai parlamenti választás  

Szeretettel emlékeztetjük Paptestvéreinket és rajtuk keresztül híveinket, hogy ez év május 26-án Európai Parlamenti választás lesz országunkban.

Minden jóakaratú embernek, de főleg katolikus hívőnek kötelessége élni szavazati jogával.

Arra kérjük testvéreinket, hogy olyan jelöltekre adják le szavazatukat, akik a keresztény értékeket felvállalják, az élet kultúráját hirdetik, óvják a keresztény értékrendekre épülő családot, annak méltósságát és az Isten által teremtett világot.

Olyan jelöltekre szavazzanak, akik felvállalják a kisebbségek jogaikért való küzdelmet, a vallásszabadság érvényesítését, akik bíznak a fiatalokban és támogatják őket. Nem mindegy, hogy a jövő Európáját és annak irányítását kiknek a kezébe tesszük. Itt és most az a dolgunk, hogy éljünk választó jogunkkal és alkalmas személyre adjuk le szavazatunkat.
 
Adja Isten, hogy a keresztény Európa ne csak történelmi emlék, hanem tovább élő valóság legyen!


Szám: 660–2019.

Sepsibükszád ellátását Ft. Bilibók Géza plébánosra bíztuk
 
A sepsibükszádi plébánián bekövetkezett tűzeset, rendkívüli terhet és kihívást jelentett Főtisztelendő Bakó Ferenc szentszéki tanácsos, plébános úrnak. Ügybuzgósága és lelkesedése ellenére is, többször szorult korházi kezelésre. Orvosai azt javasolták, hogy átmenetileg kérjen felmentést a lelkipásztori szolgálat alul. Plébános úr helyzetét, megértéssel fogadtuk.
Ennek értelmében, előzetes egyeztetést követően, folyó év június 1-től, Főtisztelendő Bilibók Géza tusnádfürdői plébános urat bíztuk meg, korábbi megbízatásai mellett, Sepsibükszád oldallagos lelkipásztori ellátásával. Rá hárul az új plébánia felépítése is.

A jó Pásztor áldása kísérje áldozatos és felelős szolgálatát.
 
 


Szám: 651–2019.

Papi továbbképző 2019-ben 
 
Az előző évekhez hasonlóan, idén is megszervezzük a Papi továbbképzőt, amely papjaink folyamatos képzését hivatott biztosítani, és amelyre minden érdeklődött kiemelt szeretettel és tisztelettel várunk. Ugyanakkor a továbbképző, kiváló alkalom arra, hogy nemcsak szellemiekben, de lelkiekben, és paptestvéri kapcsolatainkban is felfrissülést, találkozási lehetőséget nyújtson számunkra. A Szemináriumban egykor eltöltött idő felidézése, lelki felüdülést és új erőt ad számunkra, hogy papságunkban megújulva, közösen haladhassunk előre azon az úton, amelyre Krisztus hívott bennünket.
Mint tudjuk, ez az együtt töltött idő, kettőstávlatot hordoz magában, a lelki és a szellemi perspektívát, mely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy korunk kihívásaira hiteles választ adhassunk, és Megváltónk követésének méltó tanúi lehessünk.

Az idei Papi továbbképző is, a Főegyházmegyei Hatóság, előzetesen megállapított tanmenetét követi, mely három tematikát kínál az érdeklődőknek: szentirástudományi, egyháztörténelmi és pasztorálteológiai megfontolásokat bontakoztat ki. A tanmenetet és az előadások vonatkozó részleteit, egy későbbi időpontban közöljük a Paptestvérekkel. 
További fontos tudnivalók:

Időpont: 2019. szeptember 2–6. 

Helyszín: Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium (SIS)

Érkezés ideje: 2019. szeptember 1. – 20.00 óra (vacsora igényelhető, előzetes bejelentés szerint)

Hazautazás:    2019. szeptember 6.

Programfelelős: Ft. Obermájer Ervin prefektus

Bejelentkezés: 2019. augusztus 30. – este nyolc óráig – telefonon vagy e-mailben; (Az előzetes bejelentkezés nagyon fontos a szállás és az étkezés előkészítésnek szempontjából, ezért tisztelettel kérjük a Paptestvéreket, hogy a bejelentkezésre kiemelten figyeljenek.) 

Telefonszámok: 0745-770134 – titkárság;

– 0757-905419;         

0757-096044 – Ft. Obermájer Ervin prefektus; ervinobermajer@gmail.com


Szám: 515–2019.

Könyvajánlás
 
Főtisztelendő Paptestvérekkel tudatjuk, hogy a Márton Áron hagyaték sorozatban megjelent a 18. kötet „Alkalmi beszédek – 3.” címmel. Kifejezetten prédikációs anyagot tartalmaz, többek között olyan témák szerepelnek, mint „Isten, Jézus Krisztus, keresztényi mivolt, hit, ima, ember, halál, stb.” Nem kész prédikációk, de jó segítségül szolgálnak a szentbeszédek elkészítéséhez, a krisztushívőknek pedig kiváló lelki olvasmány. Beszerezhető:  – az Érsekség kapusszobájában, Dr. Marton József tanár úrnál – a könyv szerkesztőjénél, valamint a Corvina könyvüzletben.
 
 
Gyulafehérvár, 2019. május 12-én, Papi hivatások vasárnapján
 

† György s.k.  

érsek