2021. / II. körlevél (2021. január 15.)

Tartalom:

 

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

 

Szám: 13/2021

Köszönet a 2020-as évi támogatásért

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Belé vetjük minden reményünket, hogy ezentúl is mindig megment minket. De ti is segítsetek: imádkozzatok értünk, hogy a nekünk jutott kegyelemért sokak ajkáról szálljon fel hála a nevünkben.” (2Kor 1,3-4.10-11)

Az elmúlt év megpróbáltatásokat és korlátozásokat hozott, amelyek sok, számunkra kedves és fontos tevékenységben akadályoztak meg, találkozásokat tettek lehetetlenné. Ne felejtsük el azonban, hogy mindezek mellett is volt részünk örömökben, ajándékokban és kegyelemben. Elsősorban azt köszönöm meg ismételten a főegyházmegye papságának és híveinek, hogy szeretettel fogadtak, szentelésemre nagy számban eljöttek, és főpásztori első lépéseimet megértéssel, szeretettel és imával kísérték. Köszönöm, hogy a segédpüspök szentelését is hasonló szeretettel követték, bár a korlátozások miatt többnyire csak a közvetítés által. A személyes jelenlét kényszerű hiánya ellenére is érezhető volt az öröm, a hála és a felé áradó szeretet. Köszönet érte!

A 2021-es év kezdetén, a gondviselő Atyához fordulva, köszönetet mondunk a lezárult évért és kérjük áldását az új esztendőre. Hálát adunk a sok áldásért, amelyben a kényelmetlenségek, kellemetlenségek mellett és érdemtelenségünk ellenére is bőségesen részesített. Jó volt megélni, hogy a gondok és nehézségek ellenére van testvéri szeretet, közösségtudat, felelősségérzés főegyházmegyénk népében, ki tudtuk fejezni a törődést egymás iránt, és az egységet meg tudtuk őrizni.

Köszönetet mondok mindezért paptestvéreimnek, főegyházmegyénk minden egyes plébániáján, filiájában dolgozónak, valamint közvetlen munkatársaimnak. Isten áldása kísérje fáradságot nem ismerő, hűséges és önzetlen munkájukat.

Köszönet a főegyházmegyénkben tevékenykedő szerzeteseknek, a szociális intézményekben dolgozóknak, az egyházi, egyházközeli szervezetekben munkálkodóknak, az oktatásban, nevelésben helytálló tanároknak, hitoktatóknak, az önkénteseknek, hogy önfeláldozó munkájukkal sokak számára nyújtottak eligazítást, vigaszt, reményt.

Köszönöm a főegyházmegye minden egyes hívő keresztényének az imát, amellyel munkálkodásunkat kísérték, és önzetlen adakozásukat, amelyek nélkül templomainkat, központi intézményeinket, iskoláinkat, szórványplébániáinkat nem tudnánk fenntartani. Köszönöm, hogy minden külön felhívásunkra is segítőkészen reagáltak, minden gyűjtés alkalmával tanúságot tettek a keresztény felebaráti szeretetről, hűségről és kitartásról.

Köszönet a külföldi segélyszervezeteknek, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapnak, hogy templomainkat, intézményeinket, kiadványainkat, rendezvényeinket az elmúlt év során is támogatták.

Kiemelt köszönet illeti a román kormány keretében működő Vallásügyi Államtitkárságot az államsegélyekért, pályázatok támogatásáért, építési segélyekért. Köszönet a megyei tanácsok és a polgármesteri hivatalok vezetőinek, akik templomainkat, egyházi intézményeinket, iskoláinkat az elmúlt évben is nagylelkűen támogatták.

Köszönetem kifejezéseként fogadják szeretettel főpásztori áldásomat.

Köszönetem kifejezése mellett következzék néhány adat – a teljesség igénye nélkül – a 2020-as évre vonatkozóan:

2020

lej

Külföldi szervezetektől pályázatokra

907 393

Magyar Kormánytól

Vallásügyi Titkárság, BGA

1 096 163

Román államtól

Vallásügyi Titkárság

Fizetésekre

24 087 520

Támogatás érsekség, plébániák

2 115 000

Megyei Tanácsok

Támogatások plébániáknak

3 047 300

Plébániáktól

4 173 759

Más forrásokból

kamat, szponszorizálás

117 774

gazdasági tevékenység

1 097 540

kiadványok

2 708

Összesen

36 645 157


Szám: 14/2021

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

Főtisztelendő Paptestvérek, Kedves hívek!

Főegyházmegyei Zsinatunk javaslatai közt olvassuk: „A januári imahét alatt a történelmi és más keresztény egyházak meghívását a lelkipásztorok fogadják el. Hasonlóképpen mi is szervezzünk ökumenikus imahetet, ahova igehirdetésre más felekezetű lelkipásztorokat is hívjunk meg.” (Javaslatok 2.)

Ennek értelmében bíztatom paptestvéreimet és a kedves híveket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az imahét programjába. Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért, felhasználva a Preorátor-ban (116-118. oldal) megfogalmazott imákat, vagy az imahét programjában ajánlott imákat.

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

Rövidített vázlat

A 2021. január 17-24. között tartandó nemzetközi ökumenikus imahét mottója:

Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9).

Az imahétre tervezett programfüzet anyagát a Grandchamp-i Szerzetesi Közösség készítette. Az 1930-as években református nők egy csoportja Francia-Svájcból, akik az úgynevezett morges-i asszonyok csoportjához tartoztak, felfedezték a csend fontosságát az igehallgatáshoz. Felelevenítették a lelki visszavonulás gyakorlatát a hitélet erősítésére, amelyet Krisztus példája ihletett, aki magányos helyekre vonult el imádkozni. Hamarosan mások is csatlakoztak hozzájuk, akik részt vettek a rendszeres lelkigyakorlatokon egy Neuchâteli-tó melletti kis faluban, Grandchamp-ban. Az igények nyomán állandó imádkozási lehetőséget biztosítottak, egyre több vendéget és lelkigyakorlatozót fogadtak. Ma ötven nővér tartozik a közösséghez, különböző nemzedékekből, egyházi hagyományokból, országokból és földrészekről. Sokszínűségükben eleven példái a közösségnek. Hűségesen kitartanak az imádságos élet, a közösség és a vendégszeretet mellett. A nővérek megosztják szerzetesi életük áldásait azokkal a látogatókkal és önkéntesekkel, akik Grandchamp-ban az elvonulást, a csendet, a gyógyulást vagy életük értelmét keresik. Már az első nővérek megtapasztalták a keresztény egyház megosztottságának fájdalmát. Küzdelmükben Paul Couturier abbé, a keresztény egységért való imahét úttörője bátorította őket. Ezért a keresztény egység, az érte való imádkozás már a kezdet kezdetén a közösség szívügye lett. Ez az elkötelezettség a Grandchamp-i Közösség három pillérével, az imádsággal, a közösségi élettel és a vendégszeretettel együtt képezi az anyag alapját.

AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE (Jn 15,1–17)

Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

(Szent István Társulat biblia-kiadása)

Az egyetemes imahét igehirdetési terve:

1. nap: Isten hívása - „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket” Jn 15,16a

1Móz/Ter 12,1–4: Ábrahám elhívása

Jn. 1,35–51: Az első tanítványok elhívása

IMÁDSÁG: Jézus Krisztus! Te keresel bennünket, hogy barátságodban részesíts, és olyan életre vezess, amely mindennél teljesebb. Adj bizalmat, hogy válaszoljunk hívásodra, hogy másmilyenné legyünk, akik jóságod tanúi a világnak. Ámen.

2. nap: Belső érés - „Maradjatok énbennem, és én tibennetek” Jn 15,4a

Ef 3,14–21: „Krisztus lakozzék szívünkben”

Lk. 2,41–52: „Mária mindezeket megőrizte szívében”

IMÁDSÁG: Szentlélek! Hadd fogadjuk szívünkbe Krisztus jelenlétét, és örüljünk neki az élet titkaként. Tápláld imádságunkat, világosítsd meg igeolvasásunkat, cselekedj általunk, azért, hogy ajándékaid gyümölcsei türelmesen növekedhessenek bennünk. Ámen.

3. nap: Egy test - „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” Jn 15,12b

Kol 3,12–17: „Türelmet öltsetek magatokra”

Jn 13,1–15; 34–35: „Szeressétek egymást”

IMÁDSÁG: Istenünk, Atyánk! Te Krisztus és testvéreink által nyilatkoztatod ki szeretetedet. Nyisd meg szívünket, hogy befogadjuk egymást különbözőségeinkkel együtt, és megbocsátással éljünk. Add, hogy egy testként éljünk együtt, hogy mindegyikünk ajándéka napvilágra kerüljön. Hadd legyünk együtt az élő Krisztus tükörképe! Ámen.

4. nap: Közös imádkozás - „Többé nem mondalak titeket szolgáknak […] azonban barátaimnak mondalak” Jn 15,15

Róm 8,26–27: „A Lélek segít a mi erőtlenségünkön”

Lk 11,1–4: „Urunk, taníts minket imádkozni”

IMÁDSÁG: Úr Jézus! Egész életed imádság volt, tökéletes egységben az Atyával. Lelked által taníts minket imádkozni szerető akaratod szerint. Hadd egyesüljenek a hívők az egész világon a dicséretben és a könyörgésben, és jöjjön el szereteted országa. Ámen.

5. nap: Megújulás Isten igéje által - „Ti már tiszták vagytok az ige által” Jn 15,3

5Móz/MTörv 30,11–20: „Isten igéje nagyon közel van hozzád”

Mt 5,1–12: „Boldogok vagytok

IMÁDSÁG: Istenünk, Atyánk! Áldott vagy igéd ajándékáért a Szentírásban. Áldott vagy életújító hatalmadért. Segíts, hogy az életet válasszuk, és vezess Szentlelkeddel, hogy megtapasztalhassuk azt a boldogságot, amelyet olyannyira szeretnél megosztani velünk. Ámen.

6. nap: Mások elfogadása - „Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon” Jn 15,16b

1Móz/Ter 18,1–5: Ábrahám vendégül látja az angyalokat Mamré tölgyesében

Mk 6,30–44: Jézus együtt érez a tömeggel

IMÁDSÁG: Jézus Krisztus! Szeretnénk teljesen elfogadni a velünk élő testvéreket. Tudod, hogy milyen gyakran tehetetlennek érezzük magunkat szenvedéseik láttán, de te mindig előttünk vagy, és már befogadtad őket szenvedésedben. Szólj hozzájuk szavainkban, erősítsd őket cselekedeteink által, és áldásod nyugodjon mindannyiunkon. Ámen.

7. nap: Növekedés az egységben - „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők” Jn 15,5a

1Kor 1,10–13; 3,21–23: „Részekre szakítható-e Krisztus?”

Jn 17,20–23: „Amint te és én egyek vagyunk”

IMÁDSÁG: Szentlélek! Megelevenítő tűz és lágy szellő, jöjj és lakozzál bennünk. Újítsd meg bennünk az egység iránti szenvedélyt, hogy átéljük, hozzád vagyunk kötve, és ez egyesít bennünket. Hadd egyesüljenek és tegyenek bizonyságot közösen az őket megtartó reménységről mindazok, akik Krisztust öltötték magukra keresztségükben. Ámen.

8. nap: Megbékélés az egész teremtett világgal - „Hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” Jn 15,11

Kol 1,15–20: „Minden őbenne áll fenn”

Mk 4,30–32: Akkora, mint egy mustármag

IMÁDSÁG: Háromszor szent Isten! Hálát adunk, hogy megteremtettél és szeretsz bennünket. Hálát adunk, hogy jelen vagy bennünk és az egész teremtettségben. Hadd tekintsünk úgy erre a világra, amint te, szeretettel. Így tekintve, hadd munkálkodjunk reménységgel a világért, hogy az igazság és a békesség virágozzék, nevednek dicsőségére. Ámen.


Szám: 36/2021

Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció útmutatása a hamvazószerdai liturgiáról

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció folyó év január 12-én, Robert Sarah bíboros aláírásával megjelent jegyzékkel ismertette a hamvazkodás szertartásának átmeneti módosításait a világjárvány idejére:

Miután a pap imádsággal megáldotta a hamut és meghintette szenteltvízzel, szó nélkül a templomban jelenlevő hívekhez fordul, és mindössze egyetlen egyszer mondja el mindenkinek a Római Misekönyv formuláját: «Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban» vagy «Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel.» Ezt követően a pap lemossa a kezét, felölti a szájat és az orrot eltakaró szájmaszkot, majd mindenkit meghamvaz, aki eléje járul, vagy pedig ő maga megy a helyükön maradó hívekhez. A pap ujjai közé veszi a hamut és minden hívő fejére hint belőle, anélkül, hogy bármit is szólna.


Szám: 16/2021

Lelkinap kántoroknak

Az évenként szervezett kántortovábbképző a világjárvány miatt egyelőre elmarad. Helyette a Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság egynapos lelkinapot szervez az alábbi központokban folyó év február 3-án:

-          Csíksomlyón,

-          Kézdivásárhelyen,

-          Gyergyószentmiklóson,

-          Székelyudvarhelyen,

-          Marosvásárhelyen,

-          Kolozsváron.

A lelkinap reggel 900 órakor kezdődik és 1400 órakor ebéddel fejeződik be.

Jelentkezési határidő: január 31.

Jelentkezés:

-          Csíksomlyóra Bálint Nagy Szabolcsnál – 0740-896 667

-          Kézdivásárhelyre Fórika Balázs kézdivásárhely-kantai kántornál – 0742-124 606

-          Gyergyószentmiklósra Ambrus Levente tekerőpataki kántornál – 0744-864 990

-          Székelyudvarhelyre Ft. Farkas László szentkeresztbányai plébánosnál – 0756-101 576

-          Marosvásárhelyre Bakos László marosvásárhely-belvárosi kántornál – 0749-191 234

-          Kolozsvárra Geréd István kolozsvár-szentmihályi kántornál – 0733-737 773

Főtisztelendő Paptestvéreinket arra kérjük, hogy e napra engedjék el kántoraikat és útiköltségükről, valamint ebédjük áráról gondoskodjanak.


Szám: 44/2021

Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására

Boldog Carlo Acutis nagy példa az ifjúság számára: rövid élete alatt arra törekedett, hogy mindennapjainak középpontjába Jézus Krisztust állítsa. Számunkra is ez a küldetés, a fiataloknak megmutatni Krisztust, illetve hozzá vezetni őket. 2020-ban a Főegyházmegyei Ifjúsági Irodánk éves terve átíródott a világjárvány miatt, de programjainkat megvalósítottuk.

Örömmel tekintünk vissza az elmúlt évre, a sok nehézség ellenére ugyan online formában, de megtartottuk a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót. Képzéseinket (TSZ) sikerült úgy megszervezni, hogy a fiatalok értéket kaptak. Köszönet a paptestvéreknek, hogy stratégia-tervezésünkben észrevételekkel támogattak, iránymutatással segítettek. Sikerült megtartani szeptemberben a Nézőpont elnevezésű KeresztényNyári Szabadegyetemet, 20 és 35 év közötti fiataloknak, most már másodszor. Resurrexit programunk „házhoz ment”, néhány plébániát felkeresve erősítettük a zenélni szerető fiatalokat. Online formában több olyan kisebb programunk volt, ami esély és lehetőség volt a fiataloknak, hogy Krisztushoz közelebb kerüljenek.

Megújult honlapunk www.fif.ma ebben tükör. Tevékenységeink anyagi támogatásához a 2020-ban megtartott főegyházmegyei gyűjtés (illetve a korábbi években megtartott, de a tavalyi évben elküldött) 64.483 lej összeggel járult hozzá.

Hálásan köszönve minden plébánia eddigi támogatását, a Főegyházmegyei Ifjúságpasztoráció (FIF) újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2021. február 14-én, évközi 6. vasárnapon. A begyűlt adományokat juttassák el szokásos módon a Főesperesi Hivatalokba március 15-ig, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára.

Bankszámlánk elérhetősége:

OFICIUL ROMANO CATOLIC ARHIDIOCEZAN PENTRU TINERET ALBA IULIA

Sediul: Miercurea Ciuc, Str. Petőfi Sándor, nr. 55, Judetul Harghita

CUI 14282521

Cod IBAN: RO18 RNCB 0053 0486 1120 0001 – RON

Adományaikat előre is köszönjük!


Szám: 19/2021

Ferenc Szentatya meghirdette az Amoris Laetitia család szentévet

Szent Család vasárnapján Ferenc Szentatya a déli Úrangyala imádság alkalmából bejelentette, hogy az Amoris Laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulója alkalmából meghirdeti az Amoris Laetitia család szentévet, mely 2021. március 19-én, Szent József liturgikus ünnepén kezdődik.

A Szentatya arra buzdított, hogy a Szent Család példáját tartsuk szem előtt, melynek mintájára az a hivatásunk, hogy felfedezzük a családi mag nevelői értékét. Fontos, hogy a család a szeretetre épüljön, hisz ezáltal lesz képes mindig újjáteremti a kapcsolatokat. A család az imádság háza kell hogy legyen, ahol a megbocsátás legyőzi a viszálykodást, amikor a mindennapi élet keserűségét megédesíti a kölcsönös gyengédség és a derűs lelkű társulás Isten akaratához. De ehhez fontos a három szó gyakori használata, a „megengedés, a köszönet és bocsánat”. Ezek segítenek, hogy a napunkat mindig békében, szeretetteljesen tudjuk lezárni.


Szám: 38/2021

Ferenc Szentatya Spiritus Domini motu proprioja

Ferenc Szentatya január 10-én, Urunk megkeresztelkedése ünnepén közzétett Spiritus Domini (Az Úr Lelke) kezdetű apostoli levelével megváltoztatta az Egyházi Törvénykönyv 230. kánon első paragrafusát, és ezáltal kánonilag lehetővé teszi a nők részvételét a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában.


Szám: 53/2021

Nagyböjti és tavaszi papi lelkinapok programjai

A 2020/XII. körlevélben 1031/2020 szám alatt ismertettem a papi lelkinapok (rekollekciók) további átalakulását, mely szerint nagyböjtben és adventben a Főesperességek fogják szervezni azokat, a tavaszit és az őszit pedig a Főegyházmegye. Ezek alapján felkérem a Főesperes urakat, hogy a nagyböjt folyamán szervezzék meg a lelkinapot, melyről, ahogy az szokásban van, jelentést kérek.

A tavaszi lelkinapot a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

Első körben

Előadó: Ft. Jakabos Barnabás SJ

Téma: Szerető közlés a családban. Szerető közlés pap és hívek között.

Május 10-én, hétfőn

Kézdivásárhelyen

Május 11-én, kedden

Sepsiszentgyörgyön

Május 12-én, szerdán

Csíksomlyón

Május 13-án, csütörtökön

Székelyudvarhelyen

                       

Második körben

Előadó: Ft. ifj. László István székelyszenttamási plébános

Téma: Az Apa szerepe a családban. A pap szerepe a közösségben

Május 10-én, hétfőn

Gyergyószentmiklóson

Május 11-én, kedden

Marosvásárhelyen

Május 12-én, szerdán

Kolozsváron

Május 13-án, csütörtökön

Alvincen

 

A lelkinapokat használják ki lelki feltöltődésre, imára, a papi identitás megerősítésére. Az időpontokat jegyezzék elő és lehetőleg ne szervezzenek e dátumra más programot.

Valamennyiük cselekvő részvételére számítok.


Szám: 46/2021

Újabb lelkigyakorlat hívek számára a marosszentgyörgyi Kármelben

           

Örömmel értesítem Paptestvéreimet, hogy a 2020/XII. körlevélben a marosszentgyörgyi Kármel helyszínnel hívek számára meghirdetett lelkigyakorlat helyei beteltek, ezért újabb lelkigyakorlati lehetőség adódik, amit szíves figyelmükbe ajánlok.

Megharcolt belső béke” címmel tart lelkigyakorlatot Johanna nővér hívek számára 2021. augusztus 6-9. között. Jelentkezés: kis.szent.terez.karmel@gmail.com


Szám: 42/2021

Dispoziciós és nyugdíjazási kérések benyújtási határideje

Szeretettel kérem azokat a Paptestvéreket, akik bármilyen oknál fogva új szolgálati helyre szeretnének kerülni, kérésüket írásban nyújtsák be. Zsinati könyvünk 118. rendelkezése szerint „a plébánosok és lelkészek esetében a szolgálati idő öttől tizenöt évig terjedjen. Legalább öt évet nehéz szórvány helyen is működjön mindenki. Tizenöt évi szolgálat után az illető hely plébánosa nyilvánítsa ki szándékát a Főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná”.

Kérem azon Paptestvéreimet, akik betegség, öregség vagy más nyomós ok miatt már nem tudják feladataikat megfelelően ellátni, nyugállományba vonulási szándékukat írásban jelezzék. Az állami törvények szerinti korhatár elérése és nyugdíjazás önmagában nem lehet érv a nyugállományba vonulás kérelmezésére, hiszen Egyházi Törvénykönyvünk a plébánost hetvenötödik életévének betöltésekor szólítja fel, hogy hivataláról való lemondását benyújtani szíveskedjék (538. kán., 3.§.).

Valamennyi kérés benyújtási határideje 2021. március 15.

Paptestvéreim megértő és segítő közreműködését ezúton is köszönöm.


Szám: 18/2021.

Bérmálások rendje 2021-ben

A 2020/XII. Körlevél 1271/2020. száma alatt meghirdettük az idei évben esedékes bérmálásokat, mely szerint a húsvéti időben a múlt évben elmaradt bérmálásokat fogjuk elvégezni, az alábbiak szerint:

KÜKÜLLŐI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

1.

Április

12.

hétfő

du. 5

Szentdemeter

2.

Április

13.

kedd

du. 5

Szőkefalva

3.

Április

14.

szerda

du. 5

Kerelőszentpál

4.

Április

15.

csütörtök

du. 5

Radnót

5.

Április

16.

péntek

du. 5

Dicsőszentmárton

6.

Április

17.

szombat

de. 10

Székelyudvarhely – Szent Miklós

7.

Április

17.

szombat

du. 5

Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz

8.

Április

18.

vasárnap

de. 10

Sepsiszentgyörgy – Krisztus Király

9.

Április

18.

vasárnap

du. 5

Sepsiszentgyörgy – Mária Világ Királynője (Őrkő)

10.

Április

19.

hétfő

du. 5

Székelyvécke

11.

Április

20.

kedd

du. 5

Bordos

12.

Április

21.

szerda

du. 5

Búzásbesenyő

 

            GYERGYÓI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

13.

Április

22.

csütörtök

du. 5

Gyergyótölgyes

14.

Április

23.

péntek

du. 5

Borszék

15.

Április

24.

szombat

de. 10

Gyergyócsomafalva

16.

Április

24.

szombat

du. 5

Gyergyóújfalu

17.

Április

25.

vasárnap

de. 10

Ditró

18.

Április

25.

vasárnap

du. 5

Gyergyóremete

19.

Április

26.

hétfő

du. 5

Orotva

20.

Április

27.

kedd

du. 5

Háromkút

21.

Április

28.

szerda

du. 5

Gyergyóhodos

22.

Április

29.

csütörtök

du. 5

Maroshévíz

23.

Április

30.

péntek

du. 5

Gödemesterháza

24.

Május

1.

szombat

de. 10

Gyergyószentmiklós – Munkás Szt.József

25.

Május

1.

szombat

du. 5

Gyergyószentmiklós – Szent István

26.

Május

2.

vasárnap

de. 10

Gyergyószárhegy

27.

Május

2.

vasárnap

du. 5

Gyergyóalfalu

28.

Május

3.

hétfő

du. 5

Kilyénfalva

29.

Május

4.

kedd

du. 5

Tekerőpatak

30.

Május

5.

szerda

du. 5

Marosfő

 

KOLOZS–DOBOKAI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

31.

Május

6.

csütörtök

de. 10

Jegenye

32.

Május

6.

csütörtök

du. 5

Kolozs

33.

Május

7.

péntek

de. 10

Szászfenes

34.

Május

7.

péntek

du.  5

Kisbács

35.

Május

8.

szombat

de.  10

Györgyfalva

36.

Május

8.

szombat

de. 10

Kolozsvár – Monostor

37.

Május

8.

szombat

du. 5

Tordatúr

38.

Május

9.

vasárnap

de. 10

Kézdivásárhely – Kanta

39.

Május

9.

vasárnap

du. 5

Kézdivásárhely – Boldog Özséb

 

 

40.

Május

23.

vasárnap

de. 10

Csíkszereda – Szent Kereszt

41.

Május

23.

vasárnap

du. 5

Csíkszereda – Szent Ágoston

42.

Május

24.

hétfő

de. 10

Székelyszentlélek

 

Nyomatékkal kérem a Paptestvéreket, hogy a bérmálkozókat lelkesedéssel és megfelelő pedagógiai igényességgel készítsék fel. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév.

Köszönöm a lelkiismeretes hozzáállást és közreműködést.


Szám: 17/2021

Jubiláns papjaink 2021-ben

A jó Pásztor végtelen kegyelméből Paptestvéreink közül többen is emlékeznek ebben az évben pappá szentelésük 25. (ezüst), 50. (arany) illetve 60. (gyémánt) évfordulójára. Az Enchiridion Indulgentiarum (LEV 19994, 73) 27. pontja szerint a 25. (ezüst), az 50. (arany), a 60. (gyémánt) és a 70. (rubin) papszentelési évfordulókat látja el teljes búcsúval a jubiláns és a részvevők számára.

                Ezüstmisések (25 év):

1.      Bara Zoltán-József dr.  –  Gyulafehérvár

2.      Borka Ernő  –  Marosfő

3.      Csiby József  –  Brassó központ

4.      Drócsa László  –  Nyárádszereda

5.      Fáy Leó-Lórándt  –  Brassó – Bolonya

6.      Kedves Tibor  –  Csernáton

7.      Küsmödi Attila  –  Szamosújvár

8.      László Attila  –  Kolozsvár – Szent Mihály

9.      Lukács Imre-Róbert dr.  –  Gyulafehérvár

10.  Nagy László  –  Szárhegy

11.  Oláh Zoltán dr.  –  Gyulafehérvár

12.  Szemák Ferenc László  –  Magyarlápos

13.  Szőcs Béla  –  Sínfalva

 

            Aranymisések (50 év):

1.      Ambrus Vilmos  –  Marosludas

2.      Ferencz István – Marosvásárhely – Keresztelő Szent János

3.      Gábor Zoltán  –  Szépvíz

4.      László András –  Újtusnád

5.      Vencser László dr. –   Ausztria

 

            Gyémántmisés (60 év):

1.      Jakab Gábor – Kolozsvár – Kerekdomb

Szeretettel hívom és várom jubiláló Testvéreimet Gyulafehérvárra, 2021. június 23-án, szerdán, a délelőtt 11.00 órától kezdődő közös hálaadó szentmisére Székesegyházunkban, majd az azt követő ünnepi ebédre.

A zökkenőmentes szervezés érdekében arra kérem a jubiláns atyákat, hogy legkésőbb június 19. szombat déli 12.00 óráig jelezzék részvételi szándékukat Ft. Kovács Szabolcs érseki titkárnál. Köszönöm az együttműködést.


Szám: 1/2021

2020-ban elhunyt paptestvérek

1. Ft. OLÁH József c. esperes, székelyszenttamási plébános életének 78., papságának 45. évében 2020. január 28-án, kedden hajnalban türelemmel viselt hosszas szenvedés után meghalt a székelyszenttamási plébánián. Székelyszenttamáson 1976 óta, 44 éven át, haláláig volt plébános. 2020. január 30-án, csütörtökön temették Ülkén a templomkertben.

2. Ft. BODONI Árpád tb. kanonok, nyugalmazott borbándi plébános, életének 100., papságának 76. évében 2020. június 26-án pénteken éjjel türelemmel viselt hosszas szenvedés után meghalt Borbándon, az eltartását vállaló családnál. Borbándon 2020. június 28-án vasárnap 14 órakor végeztük a gyászmisét, majd a tövisi temetőben szülei mellé elhantoltuk.

3. Ft. HEGEDÜS János plébániai kormányzó (Simonyifalva/Schimonydorf/Satu-Nou, Arad megye) életének 71., papságának 39. évében 2020. augusztus 15. szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén elhunyt a glogováci kórházban. Temetése Németszentpéter/Deutsch-Sankt-Peter/Sânpetru German plébániatemplomában 2020. augusztus 17-én, hétfőn gyászmisével kezdődött, majd a helyi temetőben helyezték el örök nyugalomra.

4. Ft. GERGELY Fülöp c. esperes, nyugalmazott csíkszentmihályi plébános életének 77., papságának 52. évében 2020. augusztus 28-án, pénteken, a székelyudvarhelyi kórházban vírusbetegségben meghalt. 2020. szeptember 1-én Borzsován temettük a temetőben.

5. Ft. MÁRK Vince P. József OFM nyugdíjas ferences atya, életének 94., szerzetességének 66., papságának 63. évében 2020. november 6-án, elsőpénteken szentségekkel megerősítve elhunyt Csíksomlyón. 1969-től a kegytemplom gyóntatója, házfőnök, templomigazgató, rendi pénztáros és a rendház történetírója, ének- és zeneszerző, orgonista, a fogadalmi búcsú egyik újraszervezője. 2020. november 9-én, hétfőn, a csíksomlyói kegytemplomban tartott engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után a kegytemplom kriptájában temettük.

6. Ft. FEJÉR Lajos kilyénfalvi plébános, volt teológiai és kisszemináriumi tanár és prefektus (1998-2006), életének 57., papságának 32. évében 2020. november 27-én, pénteken hajnalban váratlanul meghalt. Csíkszentgyörgyön temettük 2020. december 1-én, kedden a plébániatemplom kertjében.

R.I.P. !

 

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐ LEGYEN JUTALMUK!

Gyulafehérvár, 2020. január 15.

 

                                                                                                          † Gergely

           érsek