2021. / IV. körlevél (2021. március 25.)

Tartalom:


Szám: 355/2021
Húsvéti üzenet

„Krisztussal együtt ti is feltámadtatok.” (Kol 3,1)

Az elmúlt napokban ismételten felidéztük Jézus Krisztus szenvedésének állomásait, történetét. Nagycsütörtökön visszafogott hangulattal ünnepeltük meg az utolsó vacsora emlékét, lélekben végig ott voltunk a mi Jézusunk mellett, láttuk alázatát, amint megmosta tanítványai lábát, majd meghallgattuk az Ő búcsúbeszédét. Ott voltunk lélekben az Olajfák-hegyén is, ahol Vele voltunk mélységes nagy küzdelmében, vérrel verejtékezésében, ugyanakkor szégyelltük, hogy még egy órát sem tudtunk Vele virrasztani. Nagypénteken megilletődött lélekkel álltunk a kereszt alatt, és feszült figyelemmel hallgattuk az Élet Ura haláltusájának történetét. A passió szavai átjárták szívünket, és drámai hangulatot teremtettek a templomban. Bennünket is megkörnyékezett az a lelki fájdalom, amelyet Jézus tanítványai éreztek a Golgotán, amikor Urunk kilehelte lelkét.

A borongós nagyszombati reggel is azt mutatta, hogy mindennek vége. Haza kell menni, minden ismét újra a régi. Kár küszködni, az evilág törvénye érvényesíti hatalmát. Meghalt az igazság, a szeretet, a békesség, a jóság, az egymás iránti tisztelet. Mind ott fekszenek a sírban. Megrémülünk, hogy ennyi lenne az emberi élet? Isten ezért teremtette az embert, lelkét ezért lehelte bele? Amikor valakit eltemetünk, mindennek vége?

Nem, nincs vége! Húsvét ünnepén ezt hirdeti a fény: mindig uralkodik a sötétségen. Ezt hirdeti az ujjongó alleluja, hogy bár megölték a mi Urunk Jézus Krisztust, de feltámadt. Nem lehet Őt megölni. A sír üres, és bár kezdetben senki nem akarja elhinni, mégis 2000 éven keresztül tart ez a meglepetés. Az emberiség történelme új kezdet elé néz. Isten belenyúlt a történelembe, és feltámasztotta Fiát, a Megtestesültet. A halál átértelmeződik.

Számunkra Jézus Krisztus feltámadásában egy új világ tárul fel, mert megnyílik a halál utáni élet távlata. Átértékelődik számunkra az Istennel, a felebarátunkkal és az önmagunkkal való kapcsolatunk, mert Urunk feltámadásának fényében másképpen látjuk az életünket, és másképpen értelmezzük a világot. Eltelünk nagy reménnyel, lendülettel, és egyben feladattal is. Megtapasztaljuk, hogy nincs reménytelen helyzet akkor sem, amikor emberi ésszel nem találunk megoldást, amikor nem látunk kiutat. Bármennyire is fenyegető jelek vannak a mindennapi életben, tudjuk, hogy életünk Isten kezében van, aki annyira szeret minket, hogy egyszülött Fiát adta értünk. Lendületet ad számunkra az a felismerés, hogy nem győzhet a rossz a jó felett, a hazugság az igazságon, a gyűlölet a szeretet felett. Akkor sem, ha világunkban látszólag sokszor a kapzsiság, hatalomvágy, féltékenység, bosszúvágy ördögi céljai valósulnak meg. Egyben feladatot is ad nekünk: az égiekre kell tekintenünk, nem a földiekre. Nekünk, keresztényeknek a maradandó értékek szerint kell élni már most, a földi életben. Ez teszi hitelessé keresztény életünket. Erre bíztat bennünket Szent Pál apostol, amikor azt írja: „Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre.”

Legyünk mindannyian a feltámadt Jézus Krisztus tanúi a mindennapokban. Legyünk a remény jelei a nehéz helyzetekben. Éljük meg teljes szívvel, örömmel és lendülettel keresztény hivatásunkat, mely az élő, szerető, gondviselő, törődő és jóságos Istenre mutat.

† Gergely
érsek, örmény apostoli kormányzó


Szám: 347/2021
A húsvéti ünnepkör szertartásainak rendje

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció előírásait szem előtt tartva arra buzdítom Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a húsvéti ünnepkört a járványhelyzet következtében helyi szinten hozott állami rendelkezések figyelembe vételével és azokat betartva ünnepeljék. Tisztelettel kérem, hogy a plébánia területén érvényes állami rendelkezésekről felelősségteljesen és gyakran tájékozódjanak, valamint rendszeresen tájékoztassák erről a híveket is.

1. Nagy elővigyázatossággal és figyelemmel szervezzük meg a liturgiát, szigorúan betartva azokat az előírásokat, amelyek általánosan érvényesek: maszk viselése, távolság megtartása, kézfertőtlenítő használata. Figyeljünk a templomok szellőztetésére, valamit a padok, kilincsek és a használatban lévő liturgikus felszerelések gyakori fertőtlenítésére.

2. Szorgalmazzuk, hogy híveink is tartsák be az előírásokat, külön figyelmet fordítva a szentáldozásra (csak kézbe áldoztatunk). Kérjük híveinket, hogy az áldozáshoz való felsorakozásnál tartsák meg a megfelelő távolságot.

3. A liturgikus ünnepléseknél igazodjunk a rubrikákhoz, figyelve az alábbiakra:
- a szokásos körmeneteket nem tartjuk meg sem virágvasárnap, sem húsvét éjszakáján, mivel a vonulás alatt, illetve a kijáratoknál nehezen biztosítható a távolság megtartása.
- nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora emlékére tartott szentmisén a lábmosás szertartása elmarad.
- nagypénteken Urunk szenvedésére és halálára való emlékezésen a keresztet csak a főcelebráns csókolja meg, a hívek a kereszt hódolatát annak érintése nélkül végezzék, például fejhajtással, vagy helyükön maradva letérdelve és csendet tartva, miközben a celebráló pap felemeli a keresztet.
- a nagypénteki szertartásban a tíz egyetemes könyörgés után a járvány idejére közölt és az elmúlt évben is használt tizenegyedik könyörgést is imádkozzuk el. (lásd melléklet)
- a templomi kórusok szolgálata csak akkor megengedett, ha az nem veszélyezteti a körülöttük lévő hívek egészségét.
- áldoztatásnál az áldoztató viseljen maszkot, kezeit gondosan fertőtlenítse áldoztatás előtt és után is.
4. A húsvéti vigília időpontját úgy határozzuk meg, hogy híveink biztonságban hazaérhessenek az éjszakai kijárási tilalom kezdetéig.
5. Főleg virágvasárnap és húsvétvasárnap, ahol lehetséges és szükséges, egy szentmise helyett mutassunk be kettőt, illetve biztosítsunk lehetőséget a szentmise követésére a templomon kívül is, ahol ez megoldható.Szám: 249/2021
Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

Tisztelettel és szeretettel hívom Paptestvéreimet a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisére, amely délelőtt 10 órakor kezdődik székesegyházunkban, amennyiben a járványügyi rendelkezések ezt lehetővé teszik. A szentmise keretében megáldom a betegek és katekumenek olaját, és megszentelem a krizmát. A koncelebrációs szentmise keretében megújítjuk a papi ígéreteket. Kérem, hogy albát mindenki hozzon magával, kazulát biztosítunk. A beöltözés az érseki hivatal földszinti folyosóján történik, ahonnan körmenetben vonulunk a székesegyházba. Az ünnepi szentmise után szerény agapéra hívom és várom Paptestvéreimet az érseki palota emeleti nagytermébe.

A járvány miatt a hittanosok, hitoktatók és ministránsok megszokott zarándoklata elmarad egy később meghatározandó időpontra. Ugyanakkor szeretném, ha ez a zarándoklat a jövőben nagyobb hangsúlyt kapna.Szám: 251/2021
Beiratkozás és képességi vizsga a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételi vizsgát hirdet a 2021/2022-es iskolai évben induló IX. osztályának 24 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2021. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, esetleg papi hivatást éreznek lelkükben, vagy – egyszerűen – katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

Tanintézményünkben a kántori oklevelet is meg lehet szerezni. (A kántorképzésre – mely opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik szaktanár-karnagy által, délutáni órákban és hétvégeken – évfolyamonként heti 2-2 órában. A felkészítés ingyenes.)

Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol) is biztosít az iskola azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják.
A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – jelenleg mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért).

A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), így a „Bani de liceu” a szerényebb jövedelmű családok esetében (max. 500 lej/családtag), Bécsi Szent István Egylet ösztöndíja, mely 4 évre szól a tanulmányi-szociális-magaviseleti helyzet alapján (egy osztályban, a létszámtól függően 3-7 tanuló részesülhet ebben, értéke 850-950 lej), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola–otthoni lakhely közti vasúti (menet-jöveti) jegy árát is megtéríti.

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók minél hamarabb (de legkésőbb) 2021. május 10-ig jelentsék be ezen szándékukat a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán – plébánosuk (vagy iskolai hitoktatójuk) révén:

Tel./Fax: 0258-819869 --- gmgkdirector@gmail.com

I. SZESSZIÓ

 

 

 

ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból

2021. május 19-20.

A beiratkozási lap mellékletének (Anexă la fişa de înscriere) kiadása a helyi iskolákban.

2021. május 24-25.

Beiratkozás ANYANYELVI és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA.

2021. május 26-28.

Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása

2021. május 31.

A vizsgaeredmények kifüggesztése. Esetleges óvások iktatása a titkárságon.

2021. június 04.

Végleges eredményeinek kifüggesztése és közlése a megyei központokba.

2021. június 16.

A VIII. osztály lezárásai alapján aktualizálják a képességvizsgázottak felvételi helyzetét (javítóvizsga, bukás, év-halasztás esetén.

2021. július 05.

A megyei felvételi központok értesítik a képességvizsgát szervezett líceumot a tanulók által az országos felmérőn elért felvételi eredményekről.

2021. július 06.

A líceum által felvett tanulók névsorának jóváhagyása, a tanulók beírása.

2021. július 6-7.

A sikeresen felvételizett tanulók névsorának továbbítása az Országos Felvételi Központba.

         

 

II. SZESSZIÓ

2021. július 21.

- Az I. szesszióban a 24-ből el nem foglalt helyek számának kifüggesztése.

2021. július 22.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2021. július 23.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

2021. július 26.

- A képességvizsga (ill. anyanyelvi próba) eredményeinek kifüggesztése, az esetleges óvások megoldása.

- A felvett tanulók beírása.

- A fel nem vett tanulók iratainak kiadása.

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA ANYAGA

(a megfelelő új tankönyvekből):

V. osztály:

Az imádság (18-21); Assisi Szent Ferenc (22-25); Újjászületésem a keresztségben. A keresztség szentsége (66-69); A liturgikus tér: a templom (70-73).

VI. osztály:

Erőt meríteni Krisztusból: a szentmise (18-22); „Imádkozzál és dolgozzál!” Szent Benedek (23-27); „Tegyétek amit mond!” Mária által Jézushoz (62-65); Loyolai Szent Ignác (jezsuita rend) (84-88).

VII. osztály:

„Vegyétek és egyétek!” Az Eucharisztia (18-21); A megtérés – Szent Pál apostol (43-46); Magyar szentek: Szent István király (68-71); A kiengesztelődés szentsége (76-79).

VIII. osztály:

Isten felfoghatatlan irgalmassága – A tékozló fiú példabeszéde (68-71); Jézus csodái (72-75); Alázattal és megadással Isten akarata előtt : Márton Áron  (81-84); Élet a Lélekben. A bérmálás szentsége (101-104).

SZINTÉZIS:

Jézus élete (angyali üdvözlet, születése, megkísértése, megkeresztelkedése, kereszthalála és feltámadása).

 

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.  Ez alkalommal az ellenőrző könyvecskét is be kell mutatni.

A Beiratkozási lappal együtt kell leadni a dossziét, mely a következő iratokat kell tartalmaznia:
1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap
(Fişa de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;
3. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
4. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolatot beiratkozáskor készítünk róla;
5. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készítünk;
6. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
7. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”,

Str. Păcii, nr. 4., 510009. ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869 (09.00-14.00).
E-mail: gmgkdirector@gmail.com, www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni, különbözeti vizsgák letételével a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***
(GMGK-igazgatóság)


Szám: 167/2021
Személyi változások, megbízatások

2020. június 16-án Ft. Csíki Szabolcs plébánost, eddigi beosztásának megtartásával, kineveztem a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) elnökévé. Egyben hálásan köszönöm Ft. Tamás Barnának az ifjúság pasztorációjában végzett önzetlen, lelkes és odaadó munkáját.

2020. december 18-án Ft. Bakó Ferenc zágoni plébánost saját kérésére felmentettem eddigi beosztásából. Hűséges szolgálatát megköszönve, áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.

2021. január 1-jével T. Pál Áron csíkszentgyörgyi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és meghatározatlan ideig a Brassó-belvárosi plébánián tartózkodik.

2021. február 1-jén T. Bíró Károly zetelaki segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem felvinci és marosújvári plébániai kormányzónak.

2021. február 1-jén T. Ilyés K. Imre esztelneki lelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem kilyénfalvi plébániai kormányzónak.

2021. február 1-jén P. Kakucs Béla fr. Szilveszter OFM atyát kineveztem esztelneki plébánosnak.

2021. február 1-jén Ft. Mihály Imre felvinci és marosújvári plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem zágoni plébánosnak.

2021. március 17-én Ft. Csont Ede plébánost, eddigi beosztásának megtartásával, kineveztem főegyházmegyénk teremtésvédelmi referensévé.


Szám: 46/2021
Gazdasági Tanács megújítása

Főegyházmegyénk Gazdasági Tanácsának mandátuma 2020. december 31-ével lejárt.

A Gazdasági Tanács, amelynek mindenkori elnöke a főpásztor, az érvényben lévő kánoni előírások és rendelkezések értelmében főegyházmegyénk vagyoni ügyeinek legfőbb felügyelője. Célja a megyéspüspöknek tanácsot adni és segítséget nyújtani a főegyházmegye gazdasági igazgatásának, valamint fontosabb gazdasági cselekedeteinek végrehajtásában.

A Gazdasági Tanács tagjai:

1. Msgr. id. Szász János pápai káplán, kanonok, plébános – Nagyenyed
2. Ft. Bálint Emil főesperes plébános – Csíkszereda
3. Ft. Drócsa László plébános – Nyárádszereda
4. Ft. Péter Arthur plébános – Kovászna
5. Ft. Tamás Huba kisegítő lelkész – Székelyudvarhely
6. Bónis Endre ingatlankezelő – Kolozsvár
7. Gál Sándor ügyvéd – Brassó
8. Dr. Lorenzovici László orvos, közgazdász – Marosvásárhely
9. Tankó László közgazdász – Székelyudvarhely

Az újonnan kinevezett Tanács tevékenységét Egyházi Törvénykönyvünk 492–494 és 1273–1310 kánonjai, valamint a Főegyházmegyénkben érvényes Szabályzat előírásainak tiszteletben tartásával, az én felügyeletemmel fogja végezni.
A most kinevezett Gazdasági Tanács mandátuma öt évre szól, 2026. március 15-ig. Isten áldása és bölcsessége kísérje az újonnan kinevezett tagokat.

Egyben megköszönöm Msgr. Dr. Darvas-Kozma Józsefnek és a Gazdasági Tanács eddigi tagjainak munkáját. A jó Isten fizesse meg mindazt a jót, amelyet Főegyházmegyénk fejlődéséért tettek.


Szám: 377/2021
Az Egyház nem áldhatja meg azonos neműek párkapcsolatát

A Szentszék március 15-én tette közzé a Hittani Kongregációnak a homoszexuális kapcsolatok egyházi megáldhatóságával kapcsolatban felmerült kételyre adott válaszát és a hozzáfűzött indoklást. A dokumentum szerint nem részesülhet áldásban olyan partneri kapcsolat, amely házasságon kívüli. Ez független az adott pár nemek szerinti összetételétől is. Tehát igaz a heteroszexuális és homoszexuális kapcsolatokra is. A házasság pedig egy férfi és egy nő közötti feloldhatatlan, törvényes kapcsolatot jelent, mely nyitott a gyermekáldásra. A Hittani Kongregáció teljes közleményének fordítását közreadjuk (Fordította: Tőzsér Endre SP)

      https://www.magyarkurir.hu/hirek/hittani-kongregacio-az-egyhaz-nem-aldhatja-meg-azonos-nemuek-parkapcsolatat

A Hittani Kongregáció válasza egy az azonos nemű személyek élettársi kapcsolatának megáldásával kapcsolatban felmerült kételyre

A FELTETT KÉRDÉSRE: Van-e hatalma az Egyháznak arra, hogy áldást adjon az azonos nemű személyek élettársi kapcsolatára? A VÁLASZ: Nincs.

Indoklás

Bizonyos egyházi körökben azonos neműek élettársi kapcsolatának megáldására irányuló tervek és javaslatok vannak terjedőben. Ezeket a terveket nemritkán az az őszinte szándék vezeti, hogy befogadják és kísérjék a homoszexuális személyeket, akiknek felkínálják a hitben való növekedés útjait, hogy „azok, akik homoszexuális hajlamot mutatnak, megkaphassák a szükséges segítséget ahhoz, hogy megértsék és maradéktalanul megvalósítsák Isten akaratát életükben”. [1.]
Ezeken az utakon Isten szavának hallgatása, az ima, az egyházi liturgikus cselekvéseken való részvétel és a szeretet gyakorlása fontos szerepet játszhat abban, hogy támogassa az ember azon igyekezetét, hogy megértse saját történetét, s hogy szabadon és felelősen elfogadja saját keresztségi meghívását, hiszen „Isten minden embert szeret, és az Egyház is ezt teszi” [2.], elutasítva minden igazságtalan megkülönböztetést.
Az Egyház liturgikus cselekvései között egyedülálló jelentőségűek a szentelmények, melyek olyan „szent jelek, amelyek a szentségekhez némileg hasonlóan elsősorban lelki hatásokat jeleznek és az Egyház esdeklésére eredményeznek. Előkészítik az embereket a szentségek sajátos hatásának befogadására, és megszentelik az élet különféle helyzeteit” [3.]. A Katolikus Egyház katekizmusában árnyaltabb megfogalmazást is találunk: „a szentelmények nem úgy adják a Szentlélek kegyelmét, mint a szentségek; hanem az Egyház imája által előkészítik a kegyelem befogadását és felkészítenek a vele való együttműködésre” (1670).
A szentelmények kategóriájához tartoznak az áldások, amelyekkel az Egyház „az embereket Isten dicséretére hívja, biztatja őket oltalmának kiesdésére, buzdítja őket Isten irgalmának életszentséggel való kiérdemlésére”. [4.] Továbbá „az áldások, melyeket az Egyház a szentségek mintájára rendelt, mindig és elsősorban bizonyos lelki hatásokat jeleznek, melyeket az Egyház esdeklésére nyernek el”. [5.]
Következésképpen, hogy hűek legyünk a szentelmények természetéhez, amikor emberi kapcsolatokra áldást adunk, az abban részesedők helyes szándéka mellett szükség van arra is, hogy az, ami áldást kap, objektíven és pozitívan a kegyelem befogadására és kifejezésére rendelt legyen, Istennek a Teremtésbe beleírt és az Úr Krisztus által teljesen kinyilatkoztatott tervei szerint. Ezért csak azok a valóságok összeegyeztethetők az Egyház által adott áldás lényegével, amelyek önmagukban ezeknek a terveknek a szolgálatára vannak elrendelve.
Ezen oknál fogva nem megengedett áldást adni olyan párkapcsolatokra, vagy akár stabil élettársi kapcsolatokra, amelyek házasságon (vagyis egy férfinak és egy nőnek a felbonthatatlan, az élet továbbadására önmagában nyitott szövetségén) kívüli szexuális gyakorlattal járnak, mint az azonos nemű személyek párkapcsolatainak esetében. [6.] Pozitív elemek megléte ilyen kapcsolatokban, melyek bár önmagukban értékelendők és megbecsülendők, nem képes helyessé, és így jogszerűen egyházi áldás tárgyává tenni őket, minthogy ezek az elemek egy a Teremtő tervének nem megfelelő élettársi kapcsolat szolgálatában állnak.
Továbbá, mivel a személyekre adott áldások kapcsolódnak a szentségekhez, a homoszexuális élettársi kapcsolatok megáldása nem tekinthető megengedettnek, minthogy ez valamiképpen a házasságkötési áldás utánzását jelentené vagy hasonlóságra való utalást jelentene – mely áldást a házasság szentségében egybekelő férfi és nő kapja –, pedig „nincs semmi alapja annak, hogy azonosságot vagy akár csak távoli hasonlóságot állítsunk a homoszexuális élettársi kapcsolatok és Istennek a házasságra és a családra vonatkozó terve között”. [8.]
Az azonos neműek közötti élettársi kapcsolatra adott áldás meg nem engedetté nyilvánítása tehát nem igazságtalan megkülönböztetés, és nem is szándékozik az lenni, hanem inkább a liturgikus szertartás igazságára való rámutatás és annak tudatosítása, ami mélységesen megfelel a szentelmények lényegének, ahogy az Egyház érti őket.
A keresztény közösségnek és a pásztoroknak tisztelettel és tapintattal kell fogadniuk a homoszexuális hajlamú személyeket, és meg kell találniuk az egyházi tanítással összhangban álló legmegfelelőbb módjait annak, hogy az evangéliumot a maga teljességében hirdessék. Az ilyen személyek pedig ismerjék fel az Egyház őszinte közelségét – mely imádkozik értük, kíséri őket, osztozik keresztény hitük útján [9.] –, és őszinte készséggel fogadják tanításait.
A megfogalmazott kételyre adott válasz nem zárja ki, hogy áldást kapjanak homoszexuális hajlamú egyének [10.] – akik kifejezik azon szándékukat, hogy Isten kinyilatkoztatott terveihez hűen élnek, ahogyan azt az egyházi tanítás előadja –, de tilosnak nyilvánítja az áldás minden formáját, mely kapcsolataik elismerésére irányulna. Ebben az esetben ugyanis az áldás nem azt a szándékot nyilvánítaná ki, hogy egyes személyeket Isten oltalmára és segítségére bíznak a fent említett értelemben, hanem hogy jóváhagy és támogat egy olyan döntést és életmódot, amelyet nem lehet úgy elismerni, mint ami Isten kinyilatkoztatott terveinek objektíven megfelel. [11.]
Ugyanakkor az Egyház emlékeztet arra, hogy Isten maga nem hagyja abba minden egyes gyermekének megáldását, aki e világban zarándokol, mert számára „fontosabbak vagyunk, mint az összes bűn, amit elkövethetünk”. [12.] De nem áldja és nem is áldhatja meg a bűnt: megáldja a bűnös embert, hogy felismerje, hogy része Isten szeretettervének, és hagyja magát megváltoztatni általa. Ő ugyanis „úgy fogad el bennünket, amilyenek vagyunk, de sosem hagy olyannak, amilyenek vagyunk”. [13.]
A fent említett okokból az Egyháznak nincs és nem is lehet hatalmában, hogy megáldja az azonos nemű személyek élettársi kapcsolatát a fenti értelemben.

Ferenc pápa az e kongregáció alulírott titkára számára adott kihallgatás során tájékoztatást kapott, és beleegyezését adta a fent említett kételyre adott válasznak [Responsum ad dubium] és a kísérő indoklásnak [Nota esplicativa] a közzétételéhez.

Kelt Rómában, a Hittani Kongregáció székhelyén,
2021. február 22-én, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén.

         Luis F. Ladaria SJ bíboros
           prefektus

          ✠ Giacomo Morandi
         Cerveteri címzetes érseke, titkár

JEGYZETEK
[1.] Ferenc pápa: Amoris laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás, 250.
[2.] Püspöki Szinódus: A 15. rendes közgyűlés záródokumentuma, 150.
[3.] II. Vatikáni Zsinat: Sacrosanctum Concilium konstitúció, 60.
[4.] A II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata alapján megújított és II. János Pál pápa tekintélyével kiadott Római rituále. Áldások könyve, Általános irányelvek, 9.
[5.] Ugyanott, 10.
[6.] Vö. Katolikus Egyház katekizmusa, 2357.
[7.] A házastársak megáldása ugyanis a teremtéselbeszélésre utal, amelyben Istennek a férfira és a nőre adott áldása termékeny egyesülésükkel (vö. Ter 1,28) és egymást kiegészítő jellegükkel (vö. Ter 2,18–24) áll kapcsolatban.
[8.] Ferenc pápa: Amoris laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás, 251.
[9.] Vö. Hittani Kongregáció: Homosexualitatis problema. Levél a homoszexuális személyek lelkipásztori gondozásáról, 15.
[10.] Az Áldások könyve ugyanis hosszú listát közöl azokról a helyzetekről, amelyekre az Úr áldását lehet kérni.
[11.] Vö. Hittani Kongregáció: Homosexualitatis problema. Levél a homoszexuális személyek lelkipásztori gondozásáról, 7.
[12.] Ferenc pápa: Általános kihallgatás 2020. december 2-án, Katekézis az imáról: az áldás.
[13.] Ugyanott.


Szám: 237/2021
Papi szenátus tavaszi ülése

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának tavaszi rendes ülésére 2021. március 9-én, kedden került sor a csíksomlyói Jakab Antal tanulmányi házban. A gyűlésen a Szenátusi Bizottságok számoltak be eddigi tevékenységeikről, megosztották meglátásaikat és jövőbeli terveiket.Szám: 349/2021
Telekkönyvek rendezése

A főesperesi látogatások jegyzőkönyveit olvasva, azzal a szomorú valósággal találkoztam, hogy nagyon sok helyen a telekkönyvek helyzete rendezetlen. Ismeretes, hogy egyre inkább nehezedik ezek tisztázása. Ezért nyomatékkal arra kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy nézzenek utána, és ahol hiányosságok vannak, mihamarabb indítsák el a telekkönyvek rendezését. Ha segítségre szorulnak, forduljanak bizalommal hivatalunkhoz.


Szám: 18/2021.
Bérmálások rendje 2021-ben

Tisztelt figyelmükbe ajánlom a bérmálások rendjében történő változtatást: Szászfenesen a bérmálás nem május 7-én, hanem 8-án, szombaton délután 17.00 órától lesz.


Szám: 278/2021
Diakónusszentelés főegyházmegyénkben

Több ízben is kifejeztem óhajomat, hogy a diakónusszentelés utóbbi években szokásossá vált június 28-i időpontját megváltoztassuk. Ezáltal igazi önálló ünneppé lesz, jobban hangsúlyt kap a szolgálat felelősségteljes vállalása. A diáktanács, a szemináriumi elöljárók és a tanári kar véleményét meghallgatva, valamint a segédpüspökkel konzultálva és szem előtt tartva a lelkipásztorkodó papok minél széleskörűbb részvételének lehetőséget, úgy döntöttem, hogy a diakónusszentelés dátuma 2022-től kezdődően húsvét második vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtti szombat lesz, helyszíne továbbra is a Gyulafehérvári Székesegyház.

A diakónusszentelés ezévi időpontját egy következő körlevelünkben fogjuk közölni, mihelyt a vírusjárvány okozta szemináriumi helyzet rendeződik.


Szám: 348/2021
A Szentszéknek fenntartott gyűjtések időpontjai

Idén is, mint minden évben, sor kerül az Apostoli Szentszék javára szervezett gyűjtésekre. Bár érthető, hogy a világjárvány negatív anyagi kihatásait híveink is megérzik, de keserű kötelességem megosztani a Főtisztelendő Paptestvérekkel, hogy az elmúlt évben ezeken a gyűjtéseken a romániai egyházmegyék közül a miénkben gyűlt össze a legkevesebb összeg. Hogyan várjuk el a Szentszéktől, hogy ne a mi szűk mércénkkel mérjen, amikor mi kérjük a segítségét?

1. Nagypénteken, április 2-án, a Szent Sír perselyt a szentföldi Katolikus Egyház támogatására jegyzőkönyv ellenében adják le a főesperesi hivatalba, ahonnan április 11., vasárnap estig továbbítják az Érsekség Gazdasági Osztályára.
2. A Péterfillérek néven ismert gyűjtést 2021. június 27-én, vasárnap tartjuk. A begyűlt összeget kérjük július 11., vasárnap estig beküldeni az Érsekség Gazdasági Hivatalának.Szám: 386/2021
Egyházi hozzájárulás: köszönet és buzdítás

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy az alábbi sorokat ismertessék a plébánia híveivel.

Az utóbbi évek statisztikája könyörületlenül tükrözi a valóságot, hogy nemcsak papjaink, hanem híveink létszáma is fogy. Plébániai közösségeink majdnem mindenhol apadnak, ami azt is jelenti, hogy egyre nagyobb terhet ró az egyházközségre a templom és az egyházi épületek fenntartása, a pap és az egyházi alkalmazottak megélhetésének biztosítása.

Köszönetet mondok kedves Híveimnek, hogy a világjárvány ellenére is szívügyüknek tekintik egyházunk támogatását és ezért számos esetben áldozatot hoznak. Köszönöm Főtisztelendő Paptestvéreimnek, hogy a rájuk bízott plébániák gondos vezetésén túl a főegyházmegye közös gondjait is szívükön viselik.

Nem egyszer hallom azt a téves meggyőződést, hogy a pap állami fizetést kap. Ez nem felel meg a valóságnak, mert az állam mindössze egy bizonyos összegű támogatást nyújt. A világi alkalmazottak (kántor, sekrestyés, harangozó stb.) fizetésének állami támogatását megyeszinten biztosítják, így azok a megyei tanácsoktól, azok jóindulatától függenek. Az állami támogatást mind a papok, mind a világi alkalmazottak esetében a hívek adományaiból kell kiegészíteni és az egyháznak, mint alkalmazónak, a fizetések utáni adókat és illetékeket is ki kell fizetnie. Sajnos, ez nemcsak a szórványban jelent gondot, ahol az egyházközségnek legtöbb esetben nincs lehetősége, hogy kántort vagy sekrestyést alkalmazzon, sőt a plébános sem tudja felvenni a fizetését, de még jómódúnak vélt egyházközségeink esetében is nem egyszer nehézséget jelent a fizetések biztosítása. A legtöbb plébánián alkalmazottjainkat minimálbérrel tudják alkalmazni, aminek az a következménye, hogy majd a nyugdíjak nem tudják biztosítani a tisztességes megélhetést.
Az egyházi hozzájárulás nélkül főegyházmegyénk számos területe nem lenne életképes, hiszen így sikerül fedezni, többek közt, a szórványplébániák, a papképzés, a katolikus iskolák és osztályok támogatását, a Főegyházmegyei Hivatal működését.

Szeretettel kérem kedves Híveimet, hogy az egyházi hozzájárulás és önzetlen adományaik által továbbra is támogassák plébániájukat, főegyházmegyénket.

Gyulafehérvár, 2021. március 25-én,
Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén.

† Gergely

érsek s.k.


 

 

XI. RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért,

és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek,

hogy megtapasztalhassa a keresztény nép:

életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll KRIsztus,

a Mindenség Királya.

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja:

Mindenható, örök Isten,

tekints kegyesen aggodalmunkra,

könnyítsd meg gyermekeid terhét,

fogadd országodba az elhunytakat

és erősítsd meg gyenge hitünket,

ahogy megerősítetted Szent Fiadat,

Jézus Krisztust,

aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét.

Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk

atyai gondviselésedben.

Krisztus, a mi Urunk által.

H.: Ámen.