2021. / VII. KÖRLEVÉL

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

A papot Isten népe szolgálatára szentelik. Ezért ő a részegyház életéről is gondoskodik, ami elsősorban a szeretet tetteiben nyilvánul meg. A pap a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. „Állandó missziós állapotra törekszik”, azaz engedelmeskedik annak az indíttatásnak, hogy kilép saját kényelméből, megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20,25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit és terveit a nép lelkipásztori szükségleteinek és az Egyház küldetésének.

A papok helyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel.

Érvényesíteni szeretnénk Zsinati Könyvünk azon rendelkezéseit, amely szerint minden pap legalább öt évet szórványhelyen is működik. A nem szórványplébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébános nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná (Zsinati Könyv 118, 119).

Az állam által megszabott nyugdíjas korhatár elérése a plébános számára nem jelenti a szolgálat végét, hiszen az Egyházi Törvénykönyv a 75. életévét betöltött plébánost szólítja fel, hogy szíveskedjék hivataláról való lemondását benyújtani a megyéspüspöknek, aki dönt annak elfogadásáról vagy elhalasztásáról (538. k., 3. §.).

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében:

A. Diakónus

 1. Demeter Istvánt a szovátai plébániára helyeztem diakónusi szolgálatra.

B. Újmisések

2021. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban négy diakónusunkat. A szentelést követően megkapták első szolgálati helyeikre szóló kinevezést:

 1. Küsmődi Csongor-Ignác újmisést Csíkszereda – Szent Kereszt plébánia segédlelkészének;
 2. László Zsolt újmisést Zetelaka plébánia segédlelkészének;
 3. Miklós Szilárd újmisést Brassó – Szent Péter és Pál plébánia segédlelkészének;
 4. Olasz Béla újmisést Kézdivásárhely – Kanta plébánia segédlelkészének neveztem ki.

C. Segédlelkészek

 1. Pál Áront a Brassó – Bolonya plébánia segédlelkészének neveztem ki.
 2. Benedek Róbert-Károly Brassó – Bolonya plébánia segédlelkészét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a csíkszentdomokosi plébánia segédlelkészének.
 3. Pasca Szilárd csíkszentdomokosi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a Gyergyószentmiklós – Szent István plébániára segédlelkésznek.
 4. Fülöp Zsombor Brassó – Szent Péter és Pál plébánia segédlelkészét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a Gyergyószentmiklós – Szent Miklós plébániára segédlelkésznek.
 5. Mihály András Csíkszereda – Szent Kereszt plébánia segédlelkészét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a csíkszentgyörgyi plébániára segédlelkésznek.
 6. Ilyés Imre Brassó – Szent Kereszt plébánia segédlelkészét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem Sepsiszentgyörgy – Szent József plébániára segédlelkésznek.
 7. Jánossi Imre segédlelkészt, eddigi beosztásának megtartása mellett, kineveztem kolozsvári egyetemi lelkésznek.

D. Plébánosok, lelkészek

 1. Kovács Károly Sepsiszentgyörgy – Szent József plébánia segédlelkészét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem csíkdánfalvi plébánosnak.
 2. Farkas Alajos Kézdivásárhely – Kanta plébánia segédlelkészét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem csíkszentléleki plébánosnak.
 3. Lőrincz Barnabás szovátai segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem miklósvári plébánosnak.
 4. Fülöp László miklósvári plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem nagykászoni plébánosnak.
 5. Gál Hunort, a gyergyószentmiklósi örmény plébánia ellátását megtartva, felmentettem a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia kisegítő lelkészi beosztásából és kineveztem Gyergyószentmiklós – Munkás Szent József plébánosává.
 6. Korom Imre Gyergyószentmiklós – Munkás Szent József plébánosát felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem vajdahunyadi plébánosnak.
 7. Szabó Ákos vajdahunyadi lelkészt felmentettem eddigi beosztásából és Marosfő plébániai kormányzójává neveztem ki.
 8. Borka Ernő marosfői plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem gyergyóalfalvi plébánosnak.
 9. Jenei János gyergyóalfalvi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem csíkmenasági plébánosnak.
 10. Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem Sepsiszentgyörgy – Szent József plébánosának.
 11. Portik-Hegyi Kelemen Gyergyószentmiklós – Szent Miklós plébánosát felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a marosludasi plébánia plébánosává, valamint az Aranyos-Tordai kerület főesperesévé.
 12. Dávid György Sepsiszentgyörgy – Krisztus Király plébánosát felmentettem eddigi beosztásából és a Gyergyószentmiklós – Szent Miklós plébánia plébánosává, valamint a gyergyói kerület főesperesévé neveztem ki.
 13. Takó István KolozsvárSzent Péter plébánosát felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem Sepsiszentgyörgy – Krisztus Király plébánosának.
 14. Ferencz Antal gyergyócsomafalvi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem Kolozsvár – Szent Péter plébánosává, valamint a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatójává.
 15. Bartos Károly kézdisárfalvi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem Gyergyócsomafalva plébánosának.
 16. Boros Vilmos nyújtódi plébánost, eddigi beosztását megtartva, kineveztem kézdisárfalvi plébánosnak.
 17. Szőcs Csaba szászfenesi plébánost felmentettem a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatósága alól.
 18. Táncos Levente dicsőszentmártoni plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem Küküllőkeményfalva plébánosának.
 19. György István szőkefalvi lelkészt, eddigi beosztását megtartva, kineveztem Dicsőszentmárton plébániai kormányzójává.
 20. Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébánost, eddigi beosztását megtartva, kineveztem bordosi plébánosnak.
 21. Csala László csíkmenasági plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a Kolozsvár – Szent Mihály plébániára kisegítő lelkésznek.
 22. Kacsó Sándort kineveztem Kézdialmás plébániai kormányzójának, valamint filiaként a kézdialmási plébániához csatoltam Csomortánt.
 23. Gödri István feketehalmi plébánost, eddigi beosztását megtartva, kineveztem a Brassó – Szent Kereszt plébániára kisegítő lelkésznek.
 24. Dr. András Istvánt a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben rektorát újabb négy éves mandátumra neveztem ki, egyben megtartva a prefektusi kinevezését is.
 25. Dr. Ferenczi Sándort, megköszönve eddigi szorgalmas és lelkiismeretes szolgálatát, felmentettem a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara Pasztorálteológiai Intézetének feladatköréből és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
 26. Bakó László temesvári egyházmegyés papot, főpásztora engedélyével a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézetében a pasztorális teológia tanárává neveztem ki, ezúton is köszönetet mondva Exc. és Ft. Pál József Csaba megyéspüspöknek a közreműködésért.
 27. Ambrus Vilmos marosludasi plébánost és aranyos-tordai főesperest, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentettem eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
 28. Bara Ferenc csíkdánfalvi plébánost felmentettem eddigi beosztásából. Köszönöm hűséges szolgálatát. Jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
 29. Fórika János küküllőkeményfalvi plébánost hűséges szolgálatát megköszönve, felmentettem eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
 30. Sándor Dénes bordosi plébánost, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentettem eddigi beosztásából. Áldott és hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
 31. Szabó Lajost,  a Sepsiszentgyörgy – Szent József plébánia plébánosát felmentettem eddigi beosztásából. Köszönöm hűséges szolgálatát. Jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
 32. Vass Zoltán-István nagykászoni plébánost felmentettem eddigi beosztásából. Hűséges szolgálatát megköszönve kívánok áldott hosszú nyugdíjas éveket.

Szám: 811/2021

Kántorvizsga időpontja

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság szervezésében ebben az évben is kántorvizsgát tartunk azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után kántori oklevelet szeretnének szerezni. A kántorvizsgára XII. osztályt végzett, abszolválási diplomával rendelkező személyeket fogadunk, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek. Sikeres vizsga esetén kántordiplomát azok kaphatnak, akik érettségi diplomával rendelkeznek.

A kántorvizsgára folyó év augusztus 31-én kerül sor a csíksomlyói Ferences Kolostorban, 10 órai kezdettel. A vizsga díja 100 RON.

Jelentkezni lehet Ft. Farkas László atyánál a 0756 101 576 telefonszámon vagy a farkaslaszlo22@yahoo.com e-mail címen.


Szám: 823/2021

Őszi és adventi papi rekollekció

Hálatelt szívvel tapasztalom, hogy az átalakulóban lévő papi lelkinapok (rekollekciók) nagyon sok helyen előmozdították a papok közötti egység, bizalom megerősítését, és azt az igényt, hogy máskor is szervezzenek papi összejöveteleket. Köszönöm a Főtisztelendő Főesperes uraknak a munkát, a szervezést és a biztatást. Ezek fényében, kérem szervezzék meg az adventi lelkinapot, amelyről továbbra is jelentést kérek.

Az őszi lelkinapot a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

Első körben

Előadó: Ft. ifj. László István székelyszenttamási plébános

Téma: Az Apa szerepe a családban. A pap szerepe a közösségben

November 8-án, hétfőn

Kézdivásárhelyen

November 9-én, kedden

Sepsiszentgyörgyön

November 10-én, szerdán

Csíksomlyón

November 11-én, csütörtökön

Székelyudvarhelyen

Második körben

            Előadó: Ft. Jakabos Barnabás SJ

            Téma: Szerető közlés a családban. Szerető közlés pap és hívek között.

November 8-án, hétfőn

Gyergyószentmiklóson

November 9-én kedden

Marosvásárhelyen

November 10-én, szerdán

Kolozsváron

November 11-én, csütörtökön

Alvincen

 

A lelkinapokat használják ki lelki feltöltődésre, imára, a papi identitás megerősítésére. Az időpontokat jegyezzék elő és lehetőleg ne szervezzenek e dátumra más programot.

            Valamennyiük cselekvő részvételére számítok.


Szám: 825/2021

Plébánosi cím megadása

Ft. Péter Arthúr kovásznai plébánosnak a F.H. 93/2010 számú körlevél III. 5§ értelmében megadtam a plébánosi címet. A jó Pásztor vezesse és segítse lelkipásztori feladatában.


Szám: 828/2021

Érseki Hivatal nyári programja

Az előző évektől eltérően a Gyulafehérvári Főegyházmegye központi hivatala július 26. és augusztus 9. között zárva lesz. Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy a szükséges iratokat idejében igényeljék.

Gyulafehérvár, 2021. június 29-én,

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén.

† Gergely s.k.

érsek