Beiratkozás és képességi vizsga a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételi vizsgát hirdet a 2021/2022-es iskolai évben induló IX. osztályának 24 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2021. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, esetleg papi hivatást éreznek lelkükben, vagy – egyszerűen – katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

Tanintézményünkben a kántori oklevelet is meg lehet szerezni. (A kántorképzésre – mely opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik szaktanár-karnagy által, délutáni órákban és hétvégeken – évfolyamonként heti 2-2 órában. A felkészítés ingyenes.)

Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol) is biztosít az iskola azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják.
A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – jelenleg mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért).

A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), így a „Bani de liceu” a szerényebb jövedelmű családok esetében (max. 500 lej/családtag), Bécsi Szent István Egylet ösztöndíja, mely 4 évre szól a tanulmányi-szociális-magaviseleti helyzet alapján (egy osztályban, a létszámtól függően 3-7 tanuló részesülhet ebben, értéke 850-950 lej), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola–otthoni lakhely közti vasúti (menet-jöveti) jegy árát is megtéríti.

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók minél hamarabb (de legkésőbb) 2021. május 10-ig jelentsék be ezen szándékukat a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán – plébánosuk (vagy iskolai hitoktatójuk) révén:

Tel./Fax: 0258-819869 --- gmgkdirector@gmail.com

I. SZESSZIÓ

 

 

 

ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból

2021. május 19-20.

A beiratkozási lap mellékletének (Anexă la fişa de înscriere) kiadása a helyi iskolákban.

2021. május 24-25.

Beiratkozás ANYANYELVI és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA.

2021. május 26-28.

Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása

2021. május 31.

vizsgaeredmények kifüggesztése. Esetleges óvások iktatása a titkárságon.

2021. június 04.

Végleges eredményeinek kifüggesztése és közlése a megyei központokba.

2021. június 16.

A VIII. osztály lezárásai alapján aktualizálják a képességvizsgázottak felvételi helyzetét (javítóvizsga, bukás, év-halasztás esetén.

2021. július 05.

A megyei felvételi központok értesítik a képességvizsgát szervezett líceumot a tanulók által az országos felmérőn elért felvételi eredményekről.

2021. július 06.

A líceum által felvett tanulók névsorának jóváhagyása, a tanulók beírása.

2021. július 6-7.

A sikeresen felvételizett tanulók névsorának továbbítása az Országos Felvételi Központba.

         

 

II. SZESSZIÓ

2021. július 21.

- Az I. szesszióban a 24-ből el nem foglalt helyek számának kifüggesztése.

2021. július 22.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2021. július 23.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

2021. július 26.

- A képességvizsga (ill. anyanyelvi próba) eredményeinek kifüggesztése, az esetleges óvások megoldása.

- A felvett tanulók beírása.

- A fel nem vett tanulók iratainak kiadása.

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA ANYAGA

(a megfelelő új tankönyvekből):

V. osztály:

Az imádság (18-21); Assisi Szent Ferenc (22-25); Újjászületésem a keresztségben. A keresztség szentsége (66-69); A liturgikus tér: a templom (70-73).

VI. osztály:

Erőt meríteni Krisztusból: a szentmise (18-22); „Imádkozzál és dolgozzál!” Szent Benedek (23-27); „Tegyétek amit mond!” Mária által Jézushoz (62-65); Loyolai Szent Ignác (jezsuita rend) (84-88).

VII. osztály:

„Vegyétek és egyétek!” Az Eucharisztia (18-21); A megtérés – Szent Pál apostol (43-46); Magyar szentek: Szent István király (68-71); A kiengesztelődés szentsége (76-79).

VIII. osztály:

Isten felfoghatatlan irgalmassága – A tékozló fiú példabeszéde (68-71); Jézus csodái (72-75); Alázattal és megadással Isten akarata előtt : Márton Áron  (81-84); Élet a Lélekben. A bérmálás szentsége (101-104).

SZINTÉZIS:

Jézus élete (angyali üdvözlet, születése, megkísértése, megkeresztelkedése, kereszthalála és feltámadása).

 

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.  Ez alkalommal az ellenőrző könyvecskét is be kell mutatni.

A Beiratkozási lappal együtt kell leadni a dossziét, mely a következő iratokat kell tartalmaznia:
1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap
(Fişa de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;
3. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
4. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolatot beiratkozáskor készítünk róla;
5. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készítünk;
6. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
7. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”,

Str. Păcii, nr. 4., 510009. ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869 (09.00-14.00).
E-mail: gmgkdirector@gmail.com, www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni, különbözeti vizsgák letételével a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***
(GMGK-igazgatóság)

(részlet a 2021./IV. érseki körlevélből)