Ifjúság éve meghirdetése

Szentatyánk, Ferenc pápa a 2018-as rendes püspöki szinódust a „Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás” témában hirdette kiA világegyház szándékához kapcsolódva a Gyulafehérvári Főegyházmegye a 2018-as pasztorális évet a Fiatalok a hit útján témában tervezi meg.

A 2018-as IFJÚSÁG ÉVE során a fiatalok evangelizációját tűzzük ki célul. Szívügyünknek tartjuk a fiatalok hitre való vezetését, és az abban való megerősítést; az evangélium alapú döntéshozásban való segítséget (életállapot és pályaválasztás tekintetében); a közösségiség szellemének az elmélyítését, és közös tehervállalást (aktív bekapcsolódást a közös-ségbe); a hivatástisztázást és a hivatás elmélyítésének a szolgálatát. Ezeknek a célkitűzéseknek a fényében négy kiemelkedő fontosságú vasárnapot jelölünk ki:

  • 2017. december 10.: Adventi ifjúsági lelkinap;
  • 2018. február 11.: Ifjúság vasárnapja;
  • 2018. április 22.: Papi hivatások vasárnapja;
  • 2018. szeptember 9.: Iskolakezdés vasárnapja;

A fentnevezett vasárnapok mindenikét tematikus vasárnapnak szánjuk, és nyomatékosan kérjük a paptestvéreket, hogy szíveskedjenek ezeken a napokon a közösség figyelmét és ünneplését az ifjúságra irányítani.

A vasárnapi szentmisék keretein túl a közösség bevonásával keressük a fiatalokkal való gyümölcsöző együttlét módozatait. Ehhez segítséget jelenthet a 2018-as Pasztorális Füzet e vasárnapokra kidolgozott programja.

Az Ifjúság évére tervezett pasztorációs segédanyag (Pasztorális Füzet – 2018) a papság javaslatait figyelembe véve készült el, és az októberi rekollekciós körút alkalmával juttatjuk el a plébániákra (minden plébánia kap egy ingyenes példányt a füzetből és a plakátból is). Ezúton arra szeretnénk kérni a paptestvéreket, hogy előrendelésként mérjék fel, hogy az egyházközségükben működő csoportok és híveik számára mekkora példányszámra lenne szükség ebből a füzetből, és ezt jelezzék a főesperesi hivatalokban 2017. szeptember 27-ig. A visszajelzésnek a következőket kell tartalmaznia:

Plébánia: ................................................................................................................................

Plébános neve:........................................................................................................................

Az Ifjúság éve c. pasztorációs segédanyagból szükségünk van még........................... példányra.

Az Ifjúság éve plakátból szükség van még................................................................... darabra.

Román nyelvű plakátot igénylek ................................................................................ darabot.

A keresztény jövő építése közös munka, amelyben mindannyiunknak részt kell vállalnunk, kezdve a főpásztortól, a lelki atyákon, a hitoktatókon, a keresztény érzelmű pedagógusokon, a nevelőkön, a szülőkön keresztül is, tudatosítva az ifjúságban a szentírási ígéretet: „Reménységgel teli jövőt szánok nektek” (Jer 29,11b).

Mindenki lelkesedésére és szolgálatára számítva Isten áldását kívánom!

 

(VII./2017. érseki körlevél)