2020/IV. körlevél (2020. április 3.)

Gyulafehérvári Főegyházmegye Körlevele

2020. / IV.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébániahivatalnak

Székhelyükön

Tartalom

 


Szám: 422 – 2020.

Húsvéti körlevél

 

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek!

 

Sajátságos, különleges az idei Húsvétunk. A Covid-19 okozta járvány következtében, mint a világ oly sok más helyén, főegyházmegyénk székesegyházában és templomaiban is zárt ajtók mögött kerül sor a nagyheti és húsvéti liturgiánkra, a hívek jelenléte nélkül.

Minden bizonnyal szomorúság ül szívünkön, bizonytalanság keríthet hatalmába, aggodalmaskodunk és félünk. Féltjük az életünket, elképzeléseinket, terveinket. Annak a két tanítványnak képe idéződik fel előttem, akik húsvétvasárnap elindultak Emmauszba. Tanítványok, akik követték Jézus hívó szavát, és most úgy érzik, mindennek vége. „Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt” (Lk 24,21), mondják csalódottan a hozzuk szegődött idegennek.

Tudják, hogy aznap reggel az asszonyok üresen találták a sírt. Tudják, hogy az apostolok közül páran jártak is a sírnál és mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok mondták. De nem értik az eseményeket. Az apostolok sem értették, mert azok nem a számukra szokásos, „normális” tapasztalatok alapján előre kiszámítható módon történtek. S még mielőtt feltennénk a kérdést, hogy hogyan lehettek ennyire rövidlátóak, amikor annyiszor elmondta Jézus, hogy szenvednie kell, hogy meg fogják ölni, de harmadnapra feltámad, előbb gondoljunk saját magunkra. Hiszen nagyon jól tudunk mindent Krisztusról, a húsvéti eseményekről, jobban mint a két tanítvány, de a lényeget értjük-e? Húsvét a feltámadásról szól!

A két tanítvány abban reménykedett, hogy Jézus fogja megváltani Izraelt. És csalódtak. Mi miben reménykedünk? Mit remélünk Jézustól? Jézus nem Izrael megváltását ígérte, hanem az üdvösséget, Isten országát, a béke, az igazság és szeretet országát, az örök életet. A szükséghelyzet mostani napjai fájdalmasan ráébresztenek emberi végességünkre, kicsinységünkre. A tehetetlenség érzése „lemeztelenítve elénk állítja hamis és felszínes biztonságérzéseinket, amelyek segítségével meghatároztuk életeink forgatókönyveit, a terveinket, a szokásainkat és prioritásainkat” (Ferenc pápa szentbeszéde, 2020. március 27.) Belénkhasít a kérdés: mibe, kibe helyeztem eddig bizalmamat, mire alapoztam s hittem biztosnak így az életemet? A járvány rádöbbent, hogy pénz, hírnév, hatalom, függőségek nem nyújtanak védelmet, biztonságot, életet.

Valaki a csalódottan bandukoló tanítványok mellé szegődik. Nem ismerik fel, még csak gyanút sem fognak. Jézus magyaráz, türelmesen, hosszasan, kilométereken át. És a tanítványoknak lángol a szívük! Valaki kísérte, meghallgatta, biztatta őket. Biztosak lehetünk benne, hogy velünk is törődik: mellénk szegődött keresztségünkkor, és kísér hosszú kilométereken, egész életünkön át, ha szomorúan vánszorgunk, megvigasztal. Most is itt van velünk, mellettünk – még akkor is, ha csüggedt emmauszi tanítványokként esetleg nem vesszük észre, nem ismerjük fel.

Esteledik, mire megérkeznek, Jézus menne tovább. Nem kényszeríti rájuk magát, mint ahogy ma sem miránk. Ők azonban marasztalják. Minden bizonnyal most lelkesen  marasztalnánk Őt mi is. Most különösen nagy szükségét érezzük annak, hogy résztvegyünk a nagyhét liturgiájában, most sokkal nagyobb meggyőződéssel, mint bármikor máskor valljuk boldogemlékű Áron püspökünkkel, hogy „nincs más, ki védelmet adjon, csak az Isten” (Csíksomlyói pünkösdi beszéd, 1949). Sokak számára nagy kérdőjel az, hogy miért éppen most elérhetetlen az istenháza. Pedig az Istennel való találkozás lehetősége az is, amiben most részünk van. Nem a megszokott, a hagyományos módon, ahogy eddig tettük. Rátalálni Istenre a mindennapjaikban, az életünk legapróbb mozzanataiban is, megtapasztalni az Ő jelenlétét mindig, mindenhol, mindenben – erre kaptunk lehetőséget a bezárt templomok, a megváltozott életmód által. Megtalálni az ünnep belső, igazi lényegét, tömjénfüst és kóruszengés nélkül is – ez az idei Húsvét nagy lehetősége. Amikor minden elhalkul, kiüresedik és elvesz körülöttünk, talán észrevesszük a mellénk szegődött Jézust. Őt, aki Húsvétkor feltámadt és az örök élet ígéretével visszatért közénk, és aki lángra gyújtja a szívünket.

A kenyértörésben az emmauszi tanítványok egyértelműen felismerik Jézust és még abban az órában útra kelnek, vissza Jeruzsálembe, hogy megvigyék az örömhírt. Nem számít, hogy sötét van, indulnak. Mert lángol a szívük, és a lángot tovább akarják adni másoknak is. Ezt a bátorságot, ezt a tetterőt kérjük mi is Jézustól! Ehhez viszont Húsvét igazi üzenete szükséges, a feltámadásba és a Feltámadottba vetett hit. A jelenlegi körülmények talán most még inkább a lényegre terelik figyelmünket.

Maradj velünk, Uram, tápláld és erősítsd életünket és közösségünket. Adj bátorságot, hogy a sötétség ellenére felkeljünk és elinduljunk. Add, hogy a próbatétel jelen idejét a döntés idejeként éljük meg. Segíts, hogy tudjunk dönteni, hogy mi az, ami számít, és mi az, ami elmúlik. Tudjuk különválasztani azt, ami szükséges, attól, ami nem az. Tudjuk életünk útját újból Feléd és embertársaink felé irányítani (v.ö. Ferenc pápa 2020. március 27-ei szentbeszéde).

Legyen számunkra ez a Húsvét a lángoló hit ünnepe, mit szívünkben élünk meg és onnan kifelé árasztunk, ünnepelve, hogy Krisztus feltámadt és velünk van életünk minden pillanatában!

 

Gyulafehérvár, 2020. április 3.                                             + Gergely érsek


Szám: 423 – 2020.

A húsvéti ünnepkör szertartásainak rendje

Tekintettel a rohamosan terjedő COVID-19-járványra, az idei húsvéti ünnepkörünket a hagyományostól eltérő módon kell megszerveznünk és megünnepelnünk. Fontos azonban, hogy – a megengedett korlátok közt – mindent megtegyünk keresztény életünk legnagyobb ünnepének méltó megünnepléséért. Szükségünk van az erőt adó és gondunkat viselő Feltámadottra.

Figyelembe véve a világi hatóságok rendelkezéseit, valamint az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció előírásait, a nagyheti szertartásokat az alábbi rend szerint végezzük:

1.       A szertartások időpontjáról, azok közvetítési módjáról mindenki maga dönt. Az időpontokról kérjük értesíteni a híveket, hogy otthonaikból ők is bekapcsolódhassanak a szertartásokba.

2.       A teljes nagyheti szertartásokat élő adásban közvetítjük a székesegyházból a templom.ro oldalon:

Ø  Virágvasárnap: 10 órától.

Ø  Nagycsütörtök, utolsó vacsora emlékére: 18 órától.

Ø  Nagypéntek: 15 órától keresztúti ájtatosság, amelyet a nagypénteki szertartás követ.

Ø  Nagyszombat, húsvéti vigília: 19 órától.

Ø  Húsvétvasárnap: 10 órától.

A liturgikus cselekmények időpontjait úgy választottuk meg, hogy azok ne essenek egybe a Szentatya által végzett szertartások időpontjával.

A román nyelvű hívek a sfantaliturghie.ro oldalon követhetik a szertartásokat az alábbi időpontokban:

Ø Virágvasárnap: 9.30 órától (Kolozsvár, Piarista)

Ø  Nagycsütörtök, utolsó vacsora emlékére: 18 órától (Brassó, Szent Kereszt)

Ø  Nagypéntek: 15 órától – keresztúti ájtatosság, utána a nagypénteki szertartás (Petrozsény, Szent Borbála)

Ø  Feltámadási szertartás: 19 órától (Kolozsvár, Piarista)

Ø  Húsvétvasárnap: 10 órától (Brassó, Szent Kereszt)

Mindazok, akik nem az online felületeken keresztül kapcsolódnak be a székesegyházunkból és a templomainkból közvetített szertartásokba, magyar nyelven a DunaTV, román nyelven pedig a TVR2 tévéadók szertartás-közvetítéseit követhetik. 

3.     Az állami előírásokat betartva, zárt ajtók mögött, hívek nélkül végezzük a szertartásokat, a kántor és sekrestyés segítségével.

4.     Virágvasárnap elmarad a körmenet. A székesegyházi szertartásokon a Misekönyvben lévő II. formát, a templomokban tartott szertartásokon pedig a III. formát alkalmazzuk. Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció utasításainak értelmében érvényes a hívek – otthonaikban e célból előkészített – barkaágainak az élő közvetítés során történő megáldása.

5.     A krizmaszentelési misére a fennálló helyzet miatt későbbi időpontban kerül sor, amit majd közlünk.

6.     Nagycsütörtökön minden pap kivételesen engedélyt kap arra, hogy ezen a napon, megfelelő helyen nép nélküli misét (magánmisét) celebráljon. A lábmosás szertartása elmarad. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele. Az Oltáriszentséget továbbra is a tabernákulumban kell őrizni.

7.     Nagypénteken a szokásos tíz könyörgés után a mostani alkalomra írt tizenegyedik könyörgést is elimádkozzuk (lásd 1. sz. melléklet). A Szent Kereszt előtti hódolat szertartásánál egyedül a celebráns csókolja meg a keresztet. A szokásban levő szentsír-állítás és őrzése elmarad.

8.     Húsvéti vigília: „A vigília ünnepélyes megkezdése: a Lucernárium (Fényünnepség)” részből elmarad a tűz megáldása. A húsvéti gyertya meggyújtását követően a körmenetet kihagyva hangzik fel a Húsvéti Örömének (Exultet). Ezt követi az Ige liturgiája. „A keresztség liturgiájá”-nál csak a keresztségi fogadást (fogadalmakat) újítjuk meg. A szentmise végén elmarad a szokásos feltámadási szertartás, valamint az ezt követő körmenet. A zárókönyörgés után a szentségkitétel következik, majd a Te Deum, a Tantum Ergo, és befejezésként a szentségi áldás. Az áldás után elénekeljük a Mennynek Királyné Asszonya imát, majd a kivonulási énekkel véget ér a szertartás.

9.       Húsvétvasárnapi eledelszentelés: A Kárpát-medence legnagyobb húsvétvasárnapi eledel-szentelésére Csíkszeredában idén reggel 8 órakor kerül sor. A Szent Kereszt Plébánia által közvetített szertartás, amelyet Exc. és Ft. Tamás József ny. segédpüspök végez, online követhető a templom.ro oldalon.  Ahogy a barkaszentelésnél, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció utasítása értelmében ez esetben is érvényes az otthon e szándékkal előkészített eledelek élő közvetítés során történő megáldása.

10. A nagyheti és húsvéti szertartások idején a liturgikus előírásoknak és a helyi szokásoknak megfelelően harangozzunk, ezzel is jelezve híveinknek, hogy a templomban a pap végzi a liturgiát.

Igyekezzünk kihasználni minden online felületet és egyéb kommunikációs lehetőséget, hogy híveinket kellőképpen fel tudjuk készíteni arra, hogy idén ugyan más lesz ünnep, de virtuális módon, lelki közösségben együtt ünnepeljük mindannyian a Húsvétot!


Szám: 424 – 2020.

A Szentszéknek fenntartott gyűjtések időpontjai

Idén is, mint minden évben, sor kerül az Apostoli Szentszék javára szervezett gyűjtésekre, az alábbi változtatásokkal:

1.       A szentföldi Katolikus Egyház támogatására 2020. szeptember 13-án, vasárnap szervezünk gyűjtést.

2.       A Péterfillérek néven ismert gyűjtést 2020. június 28-án, vasárnap tartjuk.


Szám: 430 – 2020.

A Szentatya a Laudato Si’ hét megünneplésére hívja az Egyházat

Ferenc pápa környezetvédelemmel foglalkozó Laudato si’ kezdetű enciklikájának közzététele óta az elmúlt öt évben világszerte közösségek ezrei tettek lépéseket a dokumentumban megjelenő átfogó ökológiai szemlélet megvalósítására, de a környezetvédelmi válság kiterjedése és ritmusa továbbra is gyorsan növekszik. Ennek tudatában a pápa és az Átfogó Emberi Fejlődés dikasztériuma arra ösztönzi a katolikus közösségeket, hogy kezdeményezzenek bátrabb lépéseket a teremtett világ védelmében. Szentatyánk május 16. és 24. közötti időszakra meghirdetett Laudato si’ hét megünneplésére buzdít. A kezdeményezés konkrét lehetőséget nyújt a plébániáknak, a szerzetesi közösségeknek, az egyházmegyéknek, az iskoláknak és más katolikus intézményeknek, hogy elmélkedjenek a Laudato si’ kezdetű környezetvédelmi enciklikáról és elmélyítsék konkrét elkötelezettségüket ezen a területen.

Forrás és bővebb információk: https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2020-03/ferenc-papa-laudato-si-het-evfordulo-megunneplese-egyhaz.html


Szám: 45 – 2020.

Bérmálások 2020-ban

A járványra való tekintettel és az illetékes főesperesek véleményének meghallgatása után úgy döntöttem, hogy a bérmálás szentségének kiszolgáltatását elhalasztjuk. Ezért a 2020-as évben esedékes bérmálások a már kitűzött napokról későbbi időpontokra tevődnek át, amelyeket a járvány megszűnése után tűzünk ki. Fontosnak tartjuk, hogy a szentség kiszolgáltatását egy rövid (egyhónapnyi) előkészület előzze meg. Amennyiben ezen előkészület után elegendő idő áll rendelkezésre, még ebben az évben – részben vagy teljes egészében – megtartjuk a tervezett bérmálásokat.

Az erre vonatkozó későbbi döntésekről kellő időben értesítünk mindenkit, és ezúton kérem a bérmálkozásra készülők felé tolmácsolni személyes üzenetem:

Kedves bérmálkozásra készülő testvéreim!

Sajnálom, hogy e fontos szentség felvétele egyelőre váratni fog magára, és kérlek benneteket, fogadjátok ezt megértéssel. Az egészségetek védelme érdekében szükséges a halasztás, ezáltal a keresztény felnőttség szentségének kiszolgáltatására való felkészülésetek ideje meghosszabbodik. Lássátok meg ebben is a lehetőséget: e mindenki számára oly nehéz helyzetben megtanulhatjátok és gyakorlatban sajátíthatjátok el, hogyan kell meggondoltan, felelősen, Istenre hagyatkozva és embertársaitokkal törődve helytállni. Tartsátok be a hatósági rendelkezéseket, éljetek következetesen egy rendszeres napi program szerint, találjatok és végezzetek értelmes és tartalmas tevékenységeket. Törekedjetek az Istennel való kapcsolatotok elmélyítésére, olvassatok lelki olvasmányokat, nézzetek keresztény filmeket, osszátok meg gondolataitokat, megtapasztalásaitok egymás között és másokkal is. A digitális kommunikáció lehetőségei szerint éljetek összetartó közösségként, segítsétek egymást tanáccsal, biztatással, egymásért mondott imákkal. Öntudatos és elhivatott keresztény felnőttekké úgy válhattok, ha mindig mindenben Isten akaratát keresitek, ha kitartóan az Ő útján próbáltok járni, és ezt az elkötelezettséget mások számára példaként megélitek. Bármennyire is korlátoz a bezártság, bármennyire is erőt venne rajtatok a bizonytalanság érzése, a félelem vagy éppen a megszokott életvitel elvesztése elleni lázongás, ti imádkozzatok, kérjétek tudatosan a Szentlélek jelenlétét életetekben. Tudjuk, a Lélek ott és akkor fúj, ahol és amikor akar, minden történésnek – még egy szentségfelvétel elhalasztásának is – értelme és célja van, amelyet Isten a mi érdekünkben, a mi javunkra tervez számunkra.

Mint a bérmálás szentségét kiszolgáltató főpásztor, magam is nagyon várom a közös ünneplésünk napjait, a veletek és családjaitokkal való találkozást. Ajánljuk fel együtt ezt a várakozást a szentség felvételének mélyebb megéléséért, annak a biztos és biztató tudatában, hogy „Az Isten szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28).

+ Gergely érsek


Szám: 432 –2020.

Tudnivalók a gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe való felvételiről

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant.

Nehéz időket élünk, de Isten ezekben az időkben is közel van hozzánk és segítséget nyújt népének. A papi hivatás ajándékát ma is szétosztja az Úr. Akik ezt meghallják és követik, azok ajándékká válnak mások számára, Isten közelségét viszik az emberek közé.

Várjuk mindazon bátor fiúk jelentkezését, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak. Nagy szüksége van Rád az Úrnak és Egyházának. Még ma, ha meghallod az Úr szavát, ne keményítsd meg szíved!

                                                                         Szeretettel várunk:                                                                                                                                        Ft. dr. András István, rektor

Jelentkezés:

a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál

(Institutul Teologic Romano Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009 - Alba Iulia)

Jelentkezési határidő: 2020. július 11.

Előkészítő és felvételi: 2020. július 12 – 17. (Papnevelő Intézet).

Érkezés: 2020. július 12. vasárnap este 19.00 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

            Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata;

            Keresztelési és bérmálási igazolás;

            Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);

            Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;  N. B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.

            Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală);

            A plébános ajánló levele

            Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes Megyéspüspökhöz címezve.

A felvételi díja:

70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

. érettségi vizsga átlaga – 50%

. felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot).

. a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.

. papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli/szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest, kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

Bővebb információ: seminarium.ro

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134

Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752-245060, E-mail: sis.rektor@gmail.com


Szám: 16–2020.

Beiratkozás és képességvizsga a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2020/2021-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt – megfeleltek az országos felmérő vizsgán (Evaluare Naţională), magaviseletük 10-es,  és 2020. szept. 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Előszeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészítés a Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányí-tásával történik – hétvégeken, vizsgáztatás pedig az érettségi sikeres letétele után lehetséges. Szintén opcionálisan – intenzív angol és/vagy német nyelvtanulási lehetőséget is biztosítunk azoknak, akik vállalják (szabadidejük rovására).

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók (ez jelenti a biztos bejutást!) 2020. május 1-jéig tudassák ezen szándékukat plébánosuk – v. plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk révén a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán: Tel./Fax: 0258-819869, gmgkdirector@gmail.com

 

  I. szesszió

 

 

 

ANYANYELVI  PRÓBA (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyarul végezték az iskolát)

KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból

 

 

 

2020. május 11-12.

– Beiratkozás 

ANYANYELVI  PRÓBÁRA* és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA. Ehhez a beiratkozási lap mellékleteAnexa la fişa de înscriere – szükséges.

2020. május 13-15.

– Anyanyelvi próba* – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása.

2020. május 18.

Vizsgaeredmények kifüggesztése. A sikeresen vizsgázott tanulók beírása – ezen tanulók nem kell számítógépes elosztásra jelentkezzenek!

Az esetleges óvások benyújtása.

2020. május 22.

Végleges vizsgaeredmények kifüggesztése.

           

* Az anyanyelvi próba azon tanulóknak szükséges, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt.

 

 

II. szesszió

2020. július 22.

– Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára.

2020. július 23-24.

– A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása.

– A vizsgaeredmények kifüggesztése. – A felvett tanulók beírása.

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

 

Aki hisz, üdvözül című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) – A szentségekről általában: a). a 7 szentség felsorolása, osztályozása; b). Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) – Bűnbocsánat esetében: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltatója, felvevője, hatása. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

 

 Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – A 2. Vatikáni Zsinat (115–116.).

 

Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük:

Ø a megfelelő parancsolat pontos idézése;

Ø miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés?

Ø hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?

 

 

     A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.

A nemzeti tesztvizsgák után leadandó beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

1.     Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);

2.     Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap(Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

3.     Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);

4.     Ellenőrző könyvecske (csak be kell mutatni);

5.     Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolatot beiratkozáskor készítünk róla;

6.     Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készítünk;

7.     Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;

8.     Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: 

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”,

Str. Păcii, nr. 4., 510009 - ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869.

E-mail: gmgkdirector@gmail.com - Website: www.gmgkliceum.ro

 

***Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)


Szám: 433 – 2020.

Anyagi javak kezelése a járvány idején

Főtisztelendő Paptestvéreimet arra kérem, hogy e rendkívüli helyzetben szüneteltessenek minden olyan befektetést, munkálatot, amelyre pályázatok révén nem volt biztosítva az anyagi fedezet, vagy amelyre még nem kapták meg az ígért támogatást.


Szám: 435 – 2020.

Központnak járó járulékok befizetése

Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot” olvassuk Márk evangéliumában (16, 15). Ez az Egyház létalapja és küldetése. Nem emberi elgondolásból, hanem isteni rendelés alapján végzi feladatát. Sokrétű tevékenysége nem végezhető anyagi háttér nélkül. Az anyagiakra való ráutaltságunk természeti törvényen és isteni rendelésen alapul. Felelősek vagyunk azért, hogy az anyagi javakat okosan használjuk fel Krisztus egyháza javára. (lásd E.Zs:  Anyagi javak az Egyház szolgálatában).

A központi járulékok félévenkénti befizetésére különféle hangnemű felszólítások érkeztek már az egyes plébániákra. Ez most elmarad. Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak a paptestvéreknek, akik megértették, hogy sem az Egyházmegyei Hivatal, sem pedig a rászorulók megsegítése nem működik kellő anyagi háttér hiányában. Köszönöm a járulékok későbbi beküldését azoknak is, akiket ezek a sorok emlékeztettek a szükséges intézmények működésének biztosítására, jelen helyzetben különösen kötelességüknek érzik, hogy a leginkább rászoruló plébániák és ott szolgáló paptestvéreink támogatásához ezáltal is hozzájáruljanak. „A tanítványok erre elhatározták, hogy mindegyikük küldeni fog valamit a Júdeában lakó testvérek megsegítésére, mindenki tehetsége szerint. Ezt meg is tették, és elküldték a vénekhez Barnabás és Saul keze által.” (ApCsel 11,29-30).


Szám: 436 – 2020.

Tavaszi papi rekollekció

Közlöm Főtisztelendő Paptestvéreimmel, hogy a soron következő tavaszi rekollekciós napok későbbre tevődnek a járvány miatt. Majd amikor ez véget ér, és az állami intézkedések lehetővé teszik a csoportos találkozásokat, legyünk készek ezen szellemi-lelki feltöltődés bepótlására.


Szám: 441 – 2020.

Lelkigyakorlat a szárhegyi ferences kolostorban

Idén is lehetőséget biztosítunk 2020. július 13-17. között a szárhegyi ferences kolostorban papoknak és szerzeteseknek olyan hagyományos lelkigyakorlaton részt venni, ahol a napi két elmélkedés mellett teljes csendben lehetnek. A lelkigyakorlat 13-án délben (ebéddel) kezdődik és 17-én délben (ebéddel) fejeződik be. A helyek száma korlátozott, mivel minden résztvevő – hogy ne zavarják egymást – külön szobában lesz elhelyezve. A részt venni kívánók figyelmét külön felhívjuk a kolostort körülölelő természet adta lelki elmélyülés lehetőségére. A lelkigyakorlatot Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM moderálja.

Csak azok jelentkezését várjuk (laczkodanaklet@gmail.com, 0737-016003) akik a külvilágot kizárva, teljes csendben akarnak részt venni a lelkigyakorlaton!


Szám: 443 – 2020.

Csendes napok a szárhegyi ferences kolostorban

A szárhegyi ferences kolostor szeretettel vár minden papot és szerzetest, aki szeretne egy vagy több csendes napra visszavonulni, kikapcsolódni és megpihenni. Ezzel a lehetőséggel az eddigi évek folyamán már többen is éltek. Mindez nincs időponthoz kötve, csak előzetes megbeszéléshez. (Elérhetőség: 0737-016003, laczkodanaklet@gmail.com).


Szám: 270 –2020.

Papi Szenátus létrehozása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusa a C.I.C. 501. 2 §. értelmében 2019. december 24-én megszűnt. Ezzel kapcsolatosan az Egyházi Törvénykönyvünk 495–502. kánonjai és a Papi Szenátus érvényben lévő szabályzata rendelkezik.

A nagyböjti rekollekciós összejöveteleken a kerületek lelkipásztorai megválasztották képviselőjüket. Ugyanezt tették a Főszékeskáptalan, a BBTE Róm. Kat. Teol. Kar paptanárai és a Nagy- és Kisszeminárium elöljáró papjai.

A választott és jog szerinti tagok mellett általam kinevezett tagokkal egészül ki a papi szenátus. A szenátusi feladatra jelölteket kinevezem a Szabályzatban meghatározott időre (5 év) és ezennel a Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi szenátusát létrehozom:

PAPI SZENÁTUS – CONSILIUM PRESBYTERIALE

a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2020. március 31. – 2025. március 31. között:

 

       A. V á l a s z t o t t   t a g o k

 

1.

Msgr. Szász János id.

Gyulafehérvári és Hunyadi, Szeben-Fogarasi főesperesi kerületekből

2.

Ft. Hajdú János

Sepsi-Barcasági főesperesi kerületből

3.

T. Péter Arthúr

Kézdi-Orbai főesperesi kerületből

4.

5.

Ft. Takó István

Msgr. Geréd Péter

Kolozs-Dobokai, Belső-Szolnoki, Aranyos-Tordai főesperesi kerületekből

6.

7.

Ft. Balla Árpád

Ft. Bertalan László

Marosi, Küküllői és Erzsébetvárosi főesperesi kerületekből

8.

Ft. Pál Vilmos Barna

Alcsík-Kászoni főesperesi kerületből

9.

Ft. Bálint Emil

Felcsíki főesperesi kerületből

10.

Ft. Keresztes Zoltán

Gyergyói főesperesi kerületből

11.

Ft. Mátyás Károly

Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből

12.

Ft. Dr. András István

Hittudományi Főiskola és Kisszemináriumból

13.

Ft. Dr. Oláh Zoltán

Főszékeskáptalan képviselője

14.

Ft. Dr. Vík János

BBTE Róm. Kat. Teol. Kar képviselője

 

      B. J o g  s z e r i n t i    t a g o k

 

1.

Msgr. Dr. Lukács Imre Róbert

általános helynök

2.

Ft. Hurgoi János

irodaigazgató

3.

Fr. Urbán János P. Erik OFM

érseki helynök, ferences tartományfőnök

 

       C. K i n e v e z e t t    t a g o k

 

1.

Ft. Ilyés Zsolt

plébános

2.

Ft. Bodor Attila

plébános

3.

Ft. László Attila

plébános

4.

Ft. Dávid György

plébános

5.

T. Fülöp Zsombor

segédlelkész

 

         A járvány következtében kialakult helyzet miatt a tervezett szenátusi gyűlésre nem kerülhetett sor, de Húsvét ünnepe után, a szenátusi tagok véleményét is meghallgatva, igyekszem megtalálni a törvények biztosította keretek közötti összehívás módját, hogy a szenátusi szakbizottságok létrehozására, azok titkárainak megválasztására mielőbb sor kerülhessen.

 

 

 

A járvány ideje alatt körleveleinket csak elektronikus formában tesszük közzé.

A későbbiekben sor kerül mindezen körlevelek nyomtatott változatának kiadására és kézbesítésére.

 

Gyulafehérvár, 2020. április 3.                                                                      + Gergely s.k.

                                érsek