Körlevél I. / 2018. január 12.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Az új esztendő kezdetén köszönetet mondunk a Mindenható Isten gondoskodásáért. Hálát adunk a sok kegyelemért és az áldásért, amelyben érdemtelenségünk ellenére is, bőségesen részesített minket.

A jó Isten után köszönetet mondok minden lelki, szellemi és anyagi támogatásért, amelyben részesítettek az elmúlt év folyamán. Jó tudni, hogy a felmerülő gondok, nehézségek ellenére is egységben vagyunk, és egy nagy családot alkotunk.

Köszönetet mondok az Úr szőlőjében dolgozó Paptestvéreimnek, valamint érsekségi és plébániai munkatársaknak. Isten áldása kísérje a lelkek ügyekben tett önzetlen, fáradságot nem ismerő munkájukat.

Köszönetet mondok Főegyházmegyénk-ben tevékenykedő szerzeteseknek, a szociális intézményeinkben dolgozó alkalmazottaknak, tanároknak, hitoktatóknak és nevelőknek, az önkénteseknek, hogy munkájuk által az emberek sokaságát segítették közelebb Istenhez.

Hálával tartozom kedves híveinknek a sok imáért, a plébániákon kifejtett munkájukért, a sokszor erejüket próbára tevő adakozásokért, amelyekkel templomainkat, központi intézményeinket, iskoláinkat, szórvány plébániáinkat az elmúlt évben is támogatták. Isten bőségesen áldja meg mindannyiukat az új esztendőben.

Köszönet a külföldi segélyszervezeteknek, az anyaországiaknak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapnak a sok támogatásért, amellyel templomainkat, intézményeinket és rendezvényeinket az elmúlt esztendőben is részesítették.

Kiemelt köszönet illeti meg a román kormány keretében működő Vallásügyi Államtitkárságot az államsegélyekért, a különböző pályázatok támogatásáért, építési segélyekért.

Köszönetet mondok továbbá a megyei önkormányzatok, a polgármesteri hivatalok vezetőinek, hogy templomainkat, egyházi intézményeinket, iskoláinkat az elmúlt évben is nagylelkűen támogatták.

Köszönetnyilvánításunk mellett néhány adattal is szeretnénk szolgálni, a teljesség igénye nélkül, a 2017-es esztendőből:

2017

Lej

Külföldi szervektől pályázatokra

4.850.453

Román államtól

Vallásügyi Titkárság

fizetésekre

19.606.994

pályázatok plébániáknak

160.000

Megyei Tanácsok

pályázatok plébániáknak

59.000

Plébániáktól

2.123.269

Más forrásokból

kamat, szponszorizálás

 

12.778

gazdasági tevékenység

 

101.025

kiadványok

 

83.280

Házbérek

1.473.289

Összesen:

28.470.088

Mindezen bevételek lehetővé tették és biztosították, hogy központi intézményeinket, a Papnevelő Intézetet fenntartsuk, iskoláinkat segítsük, egyházi alkalmazottainkat javadalmazzuk, és szociális rendeltetésű intézményeinkről is lehetőségeink szerint gondoskodjunk.

Emberi elismerésnél és köszönetnél értékesebb, amit önzetlen adományainkért remélhetünk: Isten kegyelmét és végtelen jutalmát!

Fizessen meg mindenkinek a Mennyei Atya a maga kegyelmi gazdagságából!

Adjon a jó Isten sok kegyelmet, jó egészséget és eredményes munkát a 2018-as esztendőre is.

Ehhez küldöm sok szeretettel és imádsággal főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2018. január 11.

† György s.k.

érsek


Szám: 11–2018.

III. Márton Áron zarándoklat Doberdóba

A 19. életévét éppen csak betöltött Márton Áron a doberdói fennsíkon kezdte meg harctéri szolgálatát 1915. november 6-án. A 82. székely gyalogezred katonájaként, a temesvári 61. gyalogezred 8. századához osztották be. 1916. július 19-én megsebesült: vállát és felkarját lövés érte.

Megsebesülésének 100. évfordulóján megvalósult első zarándoklat után immár harmadik alkalommal szervez zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain – az egykori doberdói harctérre – Mons. Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió munkatársa.

 • Időpont:
 •  2018. január 18–23. (6 nap / 5 éjszaka);
 • Szállás:
 •  3 éjszaka lelkigyakorlatos házban Szlovéniában, 1–2–3 ágyas szobákban, folyosói közös fürdőszobával, teljes panzióval;
 •  1–1 éjszaka az oda-visszaúton Máriabesenyőn, 1–2–3 ágyas fürdővel rendelkező szobákban, teljes panzióval (feltarisznyált ebéddel).
 1. nap:

Indulás a reggeli órákban Csíkszeredából (útközben lehet csatlakozni a Székelyudvarhely – Marosvásárhely útvonalon). Folyamatos utazás (kb. 630 km) rövid pihenőkkel az A3 autópálya – Nagyvárad – M35 – M3 autópálya útvonalon. Szentmise, vacsora és szállás Máriabesenyőn.

 1. nap:

Szentmise és reggelizés után továbbutazás az MO, M7 és M70 autópályán Lendva – Maribor – Ljubljana – Gorizia útvonalon (kb.630 km). Megérkezés a szlovén-olasz határhoz közeli Mirenbe, a lazarista atyák lelkigyakorlatos házába. Szállás elfoglalása, majd vacsora és esti ima.

 1. nap:

A szálláshelyen elfogyasztott reggeli után Foglianóba megyünk, ahol az osztrák-magyar katonai temetőben emlékezünk az elesett hősökre. Ezután Redipugliában meglátogatjuk a múzeumot, majd Olaszország legnagyobb katonai emlékművét. Az ebéd után Monte San Michele következik, a véres és ádáz harcok egyik kiemelkedő helyszíne. Ezután a visintinii magyar kápolnát keressük fel, majd visszatérünk szállásunkra, ahol szentmisét ünneplünk. Vacsora és közös esti ima zárja a napot.

 1. nap:

A szálláshelyen reggelizünk, majd teljes napunkat kifejezetten a katona Márton Áron emlékének szenteljük. San Martino del Carso falu közelében felkeressük a lombok lövészárkát, a 61. temesvári gyalogezred és a 46. szegedi gyalogezred egykori parancsnoki helyét. Ebéd után a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred emlékművénél rójuk le kegyeletünket, végül az egykori frontszakasz 18. és 19. szakaszának kavernáihoz, dolinájához és lövészárkaihoz megyünk el, ahol Márton Áron is harcolt. A San Martino del Carsó-i templomban ünnepelt szentmise után meglátogatjuk a helyi barlangkutató csoport által létrehozott és működtetett múzeumot, amely Erdély későbbi nagy püspökének is emléket állít. Szállásunkra visszatérve vacsora és esti ima.

 1. nap:

A reggeli után indulás hazafelé a Ljubljana – Maribor – Lendva – M70 – M7 ­– MO útvonalon. Szentmise, vacsora és szállás Máriabesenyőn.

 1. nap:

A szentmise és reggelizés után hazautazás az M3 és M35 autópályán: Nagyvárad – A3 autópálya – Marosvásárhely – Székelyudvarhely – Csíkszereda útvonalon.

Részvételi díj: személyenként 300 euró.

Jelentkezés: Ferencz Kornélia (ferenczk@yahoo.com; Telefon: 0726–107002).


Szám: 16–2018.

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)

A 2018. január 18–25 között tartandó nemzetközi ökumenikus imahét mottója: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)

Az egység Isten ajándéka, kegyelem, amit együtt kell kikönyörögnünk az Úrtól. Intenzíven együtt kell imádkoznunk. Tesszük is ezt az egységért való imádság hetében. Ez még csak egy igen félénk, szórványosan jelentkező, legelső lépés, de ez is hálaadás. Csakis a Lélek imádkozhat hathatósan bennünk, olyan mélyen, ahogy Isten akarja. A Lélek dolga, hogy egyesítsen bennünket Jézus Krisztusnak, mint Urunknak elismerésében. Ő virraszt az eszmecserék mélyén. Ezt élhetjük meg ezekben a közös együttlétekben, amikor együtt imádkozunk. Az imaheti programot ebben az esztendőben a Karibi Egyházak Konferenciájának főtitkárának vezetésével egy ökumenikus munkacsoport szerkesztette.

Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért, felhasználva a Preorátorban (116-118. old.) megfogalmazott, vagy az imahét programjában ajánlott imákat.

AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE

2Móz/Kiv 15,1–21

Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak: Magasztalom az Urat, mert dicsőség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe vetette. Az Úr az erősségem és menedékem, ő lett a szabadítóm. Ő az én Istenem, őt dicsőítem. Ő az atyáim Istene, őt magasztalom. Az Úr nagy harcos, Jahve a neve. A fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette, legjobb harcosai elmerültek a Sás-tengerben. A hullámok elborították őket, úgy merültek a mélybe, mint a kő. Uram, a jobbod kitűnik erejével, Uram, a jobbod leveri az ellenséget. Dicsőséged nagyságával megbéní-tottad ellenségeidet, haragod tüze megemész-tette őket, mint a pelyvát. Orrod leheletétől a víz feltornyosult, a hullámok megálltak, mint a fal, a habok a tenger közepén megmerevedtek. Az ellenség így szólt: üldözőbe veszem, utolérem őket, szétosztom a zsákmányt, s lelkem kielégül. Kivonom kardomat, s kezem elpusztítja őket. De te kifújtad leheletedet, s a tenger elborította őket. Úgy merültek el, mint az ólom, a hatalmas hullámokban. Uram, ki hasonlít hozzád az istenek közül? Kit övez a szentség úgy, mint téged? Félelmetes vagy tetteidben, csodákat művelsz. Kinyújtottad jobbodat, a föld elnyelte őket. A népet, amelyet kiszabadítottál, jóságosan vezetted, elvitted hatalmaddal szent lakóhelyedhez. A népek hallották és remegtek, Filisztea lakóit gyötrelem szállta meg. Edom fejedelmei megijedtek, Moáb vezetőit elfogta a félelem, s Kánaán minden lakója reszketett. Félelem és rettegés fogta el őket, karod erejétől megmerevedtek, mint a kő. Így vonult át néped, Uram, így vonult át a néped, melyet kiváltottál. Elhoztad őket és elültetted, a hegyen, amely a te szent örökséged. Ezt a helyet, Uram, te tetted lakóhelyeddé, ezt a szentélyt, Uram, a te kezed készítette. Az Úr uralkodik örökkön-örökké. Amikor a fáraó lovai, szekerei és lovasai beértek a tengerbe és az Úr visszazúdította rájuk a vizet, és amikor Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, akkor Mirjam prófétanő, Áron nővére, kezébe vette a dobot, s az asszonyok mind utána mentek dobbal, táncot lejtve. Mirjam így énekelt előttük: „Magasztaljátok az Urat, mert dicsőség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe vetette.”

(Szent István Társulat Biblia - kiadása)

Az egyetemes imahét igehirdetési terve:

1.nap:

„Szeressétek hát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban!” 
3Móz 19,33–34: „Szeressétek a jövevényeket, mint magatokat…”
Zsolt 146: „Az Úr őrzi a jövevényeket…”
Zsid 13,1–3: „Mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.”
Mt 25,31–46: „… jövevény voltam, és befogadtatok…”

IMÁDSÁG:

Örök Istenünk, Te mindenek Ura vagy, nem csak egy kultúráé vagy országé. Arra hívsz minket, hogy szívesen fogadjuk be magunk közé az idegent. Segíts nekünk a Szentlelkeddel, hogy testvérként élhessünk, és add, hogy a Te országod igazságában mindenkivel békében éljünk. Jézus nevében imádkozunk Hozzád ezért, örök Istenünk. Ámen.

2.nap:

„Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem szeretett testvéredet…” 
1Móz 1,26–28: „Megteremtette Isten az embert a maga képmására.”
Zsolt 10,1–10: „Uram, miért állsz oly távol?”
Filem 1,16: „Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet:… szeretett testvéred.”
Lk 10,25–37: Az irgalmas szamaritánus

IMÁDSÁG:

Kegyelmes Istenünk, vezess minket közel azokhoz, akik az emberkereskedelem áldozataivá váltak. Mutasd meg nekik általunk is, hogy látod kínjukat, és hallod kiáltásukat. Hadd legyen a Te egyházad egységes, könyörületes és bátor abban, hogy azért a napért munkálkodjon, amikor senki sem lesz kizsákmányolás áldozata, amikor mindenki szabadon békés és méltóságteljes életet élhet. Ezért imádkozunk a Szentháromság Isten nevében, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint amit mi tehetünk vagy elképzelhetünk. Ámen.

3.nap:

„Tested a Szentlélek temploma.” 
2Móz 3,4–10: „Isten megszabadítja azokat, akik nyomorúságban vannak.”
Zsolt 24,1–6: „Uram, mi vagyunk az a nemzedék, akik hozzád folyamodunk.”
1Kor 6,9–20„… dicsőítsétek tehát Istent testetekben.”
Mt 18,1–7: „Jaj a világnak a botránkozások miatt!”

IMÁDSÁG:

Istenünk! A Te mennyei kegyelmeddel gyógyíts meg minket testileg és lelkileg is. Adj nekünk tiszta szívet és világos elmét, hogy dicsőséget adhassunk szent nevednek. Add, hogy az egyházak elérjék azt a közös célt, hogy megszentelődjön a te néped Jézus Krisztus által, aki Veled, a Szentlélekkel egységben él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

4.nap:

„Remény és gyógyulás” 
Ézs 9,2–7a: „Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége…”
Zsolt 34,1–14: „… törekedj békességre és kövesd azt!”
Jel 7,13–17: „… Isten letöröl szemükről minden könnyet.”
Jn 14,25–27: „Békességet hagyok nektek…”

IMÁDSÁG:

Istenünk, aki magad vagy a remény és a vigasztalás! Jézus feltámadásával legyőzted az erőszakot a kereszten. Népedként kérünk, lehessünk látható jelei annak, hogy az erőszak vereséget szenved ebben a világban. Most is ezt kérjük feltámadott Urunk nevében. Ámen.

5.nap:

„Hallgasd, összetört népem kiáltása hangzik messze földről…” 
5Móz 1,19–35: „Istenetek, az Úr előttetek jár és gondotokat viseli.”
Zsolt 145,9–20: „Az Úr támogat minden elesettet.”
Jak 1,9–11: „A gazdag úgy fog elmúlni, mint a mező virága.”
Lk 18,35–43: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”

IMÁDSÁG:

Szerető Istenünk! Te felemeled a szegényeket és az ínséget szenvedőket, és visszaadod emberi méltóságukat. Hallgasd meg mai világunk szegényeinek kiáltásait. Adj nekik új reménységet, és emeld fel őket, hogy néped újra eggyé lehessen. Jézus nevében kérünk. Ámen.

6.nap:

„A másik hasznára tekintsünk” 
Ézs 25,1–9: „… vigadjunk és örüljünk szabadításának.”
Zsolt 82: „Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát…”
Fil 2,1–4: „… senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.”
Lk 12,13–21: „… őrizkedjetek minden kapzsiságtól…”

IMÁDSÁG:

Mindenható Istenünk! Te adj erőt és bátorságot egyházadnak, hogy folyamatosan hirdesse az igazságosságot és az irgalmasságot, még az igazságtalan uralom és elnyomás idején is. Amikor Krisztusban való egységünket ünnepeljük, a te Szentlelked legyen velünk, hogy mások szükségleteire is figyelemmel legyünk. Ámen.

7.nap:

„Építs családot otthon és az egyházban” 
2Móz 2,1–10: Mózes születése
Zsolt 127: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.”
Zsid 11,23–24: Mózest rejtegették a szülei, mert látták, hogy a gyermek szép volt.
Mt 2,13–15: József „… felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba.”

IMÁDSÁG:

Kegyelmes Istenünk, te úgy küldted el Fiadat ebbe a világba, hogy egy átlagos családba szülessen, olyan ősökkel, akik között hithűek is és bűnösök is voltak. Kérjük áldásodat minden családra, háztartásra, közösségre. Különösen könyörgünk a kereszténység családjának egységéért, hogy higgyen a világ. Jézus nevében kérünk. Ámen.

8.nap:

„Összegyűjti a szétszórtakat… a föld négy széléről.” 
Ézs 11,12–13: „Efraim nem irigykedik Júdára, és Júda sem lesz Efraim ellensége.”
Zsolt 106,1–14; 43–48: „…gyűjts össze, hogy hálát adhassunk szent nevednek…”
Ef 2,13–19: „… lebontotta az elválasztó falat…”
Jn 17,1–12: „… én megdicsőíttettem őbennük.”

IMÁDSÁG:

Urunk, Istenünk! Alázatosan kérünk, hogy a te kegyelmed által az egyházak az egész világon békességed eszközei legyenek. A Te gyógyító és szerető követeid és küldötteid egységben jelenjenek meg a megosztottságban élő népek között. Szenteltessék és dicsőíttessék meg a Te neved. Ámen.


Szám: 17–2018.

Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője

Az idén is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét.

Erre Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban kerül sor február 5–9. között. Akik részt szeretnének venni, szándékukat január 31-ig jelentsék a Tanulmányi Ház recepcióján, a 0741–258156-os telefonszámon.

Bár minden kántor számára kötelező lenne a részvétel mégis az a kérésünk, hogy csak azok jelentkezzenek, akik komolyan tudják venni a programot.

A továbbképző február 5-én 1500 órai kezdettel, Veni Sancteval kezdődik a kegy-templomban. A résztvevőket arra kérjük, hogy 1400 -ig érkezzenek meg, hogy az ügyintézést, szállásfoglalást idejében elintézhessék.

Arra kérjük Főtisztelendő Paptestvéreinket, hogy kántoraikat erre az időre szabadságolják és fizessék ki számukra a részvételi és utazási költségeket.

Részvételi díj személyenként 200 RON (a támogatók jóvoltából).


Szám: 18–2018.

Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására

Főegyházmegyénkben az IFJÚSÁG ÉVE van. A tematikus évet meghirdető körlevelemben a fiatalok evangelizációját tűztem ki célul, arra kérve minden lelkipásztort és a jövő generáció nevelésével megbízott munkatársamat, tekintsék szívügyüknek a fiatalok hitre való vezetését. Ennek fényében négy vasárnapot jelöltem meg, melyek közül kiemelkedik farsang utolsó vasárnapja, ami hagyományosan is az „Ifjúság Vasárnapja” Főegyházmegyénkben. Nyomatékosan kérem Paptestvéreimet, hogy szíveskedjenek ezen a napokon a közösség figyelmét és ünneplését az ifjúságra irányítani.

Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Munkájukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni.

Idei terveik között a következő programok és kezdeményezések szerepelnek:

 • Teljes Szívvel – ifjúsági csoportvezető képzés
 • Teljes Szívvel Forte – ifjúsági zenecsoportvezető képzés
 • Teljes Szívvel Clerical

– papoknak és kispapoknak szervezett képzés ifjúságpasztoráció témakörben

 • FIF körzeti képviselők képzése
 • FIF PR képzés
 • Resurrexit Keresztény Zenefesztivál – Erdély ifjúsági zenecsoportjainak találkozója
 • Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó
 • Légy Tűz! – dicsőítő est sorozat fiataloknak
 • FIF Kupa – keresztény szellemiségű sportnap
 • FIF Fórum – találkozás az ifjúsági csoportokkal
 • FIF önkéntesek napja
 • FIF munkatársak elköteleződésének napja
 • Párkapcsolati Hangoló – önismeret párkereső fiataloknak

Szeretettel kérem Főtisztelendő Testvéreimet, hogy az előbbi programokat ajánlják a fiatalok figyelmébe és buzdítsák őket a részvételre. Részletesebb információkat az ifjúsági lelkészség honlapján találhatnak: www.fif.ma

Népünk megmaradásának és jövőjének záloga az ifjúság. Ők azok, akik továbbviszik hitünket, hagyományainkat, értékeinket. A FIF célja, hogy tudatos keresztényeket neveljen a fiatalokból, akik Istenhez vezetik a rájuk bízottakat. A Mennyei Atya mindenkit arra hív, hogy kamatoztassa a tőle kapott talentumokat, hogy elvégezze a rábízott feladatot. Ez a meghívás a fiataloknak is szól. Ugyanakkor szükség van olyan felnőttekre, akik vállalják a fiatalok nevelésének, képzésének fáradtságos, de hálás feladatát, hogy a bennük rejlő értékek felszínre jussanak és a szűkebb-tágabb környezetüknek hasznára legyenek. Ebben a munkában a FIF szakemberek és lelkes önkéntes fiatalok munkájára támaszkodik, valamint a főegyházmegye híveire, legyen szó ima- vagy anyagi támogatásról, amely nélkül nem lenne megvalósítható az ifjúság felé végzett szolgálat.

A FIF tevékenységének támogatásához főegyházmegyénk plébániái a tavalyi esztendőben 38.987 lejjel járultak hozzá.

Megköszönve Főtisztelendő Paptestvéreim és a kedves hívek eddigi támogatását, tisztelettel kérem, hogy 2018. február 11-én, évközi 6. vasárnapon is szervezzenek gyűjtést az ifjúsági pasztoráció támogatására. A begyűlt adományokat juttassák el a szokásos módon, a Főesperesi Hivatalba, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára.

OFICIUL ROMANO CATOLIC ARHIDIECEZAN PENTRU TINERET ALBA IULIA

RO–505200. FĂGĂRAŞ, Str. V. ALECSANDRI nr. 1.

Web: www.fif.ma; Tel. 0740558015 (Ft. Tamás Barna ifj. lelkész);

E-mail: tamasbarnabas@yahoo.com

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR) FĂGĂRAŞ

COD IBAN: RO18RNCB0053048611200001; COD FISCAL: 14282521

Mindannyiuk imádságát, munkáját, áldozatát és adományát előre is köszönöm.

Az Úr térítse meg jóságukat, a maga kegyelmi gazdagságából!


Szám: 19–2018.

Papi lelkigyakorlatok időpontjai 2018-ban

Az alábbiakban közlöm a 2018-as évre tervezett papi lelkigyakorlatok időpontjait:

 1. Nyári lelkigyakorlat a csíksomlyói Ferences Kolostorban
 • 2018.június 19, kedd déltől (ebéddel kezdődően) – június 22, péntek délig (ebéddel zárulva) tart a csíksomlyói Ferences Kolostorban sorra kerülő lelkigyakorlat. Ennek vezetője Főtisztelendő Vaslabán Csaba balatonkeresztúri plébános.

Jelentkezni a Segédpüspöki Hivatalban, vagy a Ferences Kolostornál lehet.

A részvétel költsége 200 lej.

 1. Sugásfürdöi lelkigyakorlat

A Sepsi-Barcasági főesperesség ebben az évben is megszervezi Paptestvérek részére immár hagyományossá vált nagybőjti lelkigyakorlatot.

Helyszín: Sugásfürdő, Szarvas villa

Időpont: 2018. február 19–22, tehát a Hamvazószerdát követő hét, Nagybőjt első hetén hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön. Hétfőn 10 órakor szentmisével kezdődik és csütörtökön 14 órakor ebéddel ér véget.

Moderátor: Ft. P. Bátor Péter Botond hargitafürdői plébános pálos atya.

Jelentkezni lehet a:

hajdu57@rdslink.ro e-mail címen vagy a 0740–259456 valamint a

krisztuskirály@yahoo.com e-mail címen és 0753–064976 számon.

 1. Kolozsvári Manrézában

Főtisztelendő P. Szőcs László SJ atya arról értesített, hogy Kolozsváron, a Manréza Házban is szerveznek lelkigyakorlatot papok részére, mely november 5-én, este kezdődik és november 9-én, pénteken reggel fejeződik be. Jelentkezni Szőcs atyánál lehet.

Szeretettel emlékeztetem és kérem Paptestvéreimet, hogy ne feledkezzenek meg saját megszentelődésükről és kellő időben vegyenek részt lelkigyakorlaton.

Mindenki a neki leginkább megfelelő időpontot és helyet válassza.

 1. Marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz Kármelben szervezett 2018-as lelkigyakorlatok

Papok, szerzetesek részére: július 24–25–26 (kedd–szerda–csütörtök).

Szerzetesnőknek: július 11–12–13 (szerda–csütörtök–péntek).

Jelentkezés: kis.szent.terez.karmel@gmail,com; Honlap: www.karmelitakolostor.hu

Telefon: +40–749065399

Cím: Marosszentgyörgy, Tófalvi út 170

Levélcím: Sarutlan Kármelita Nővérek Rendje

RO-547530. Sângeorgiu de Mureş

Str. Tofalău 170. – Jud. Mureş

 

Egész évben rendelkezésre áll a kolostor vendégrésze akár egyéni lelkigyakorlatozók, akár kisebb csoportok számára (max. 13 fő). Személyesen kísért lelkigyakorlatokra is lehetőség van. Bekapcsolódhatnak a kármelita nővérek imájába, az énekelt zsolozsmába.

Világi híveknek: július 6–7–8 (péntek–szombat–vasárnap)

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja c. műve alapján (Kísérő: Johanna–Andrea nővér);

    Kis Szent Terézzel az imaélet útján (Kísérő: Katalin Ildikó nővér).


Szám: 60–2018.

Jubiláns papjaink 2018-ban

A jó Pásztor végtelen kegyelméből, Paptestvéreink közül többen is emlékeznek ebben az évben pappá szentelésük 25. (ezüst), illetve 50. (arany) évfordulójára. Ezeken az évfordulókon egyházunk teljes búcsút biztosít, a szokott feltételek mellett, mind a jubiláns papnak, mind a jubileumi szentmiséjén résztvevőknek.

            Ezüstmisések (25 év):

 1. Dávid György

Sepsiszentgyörgy

 1. Dr. Holló László

Kolozsvár UBB

 1. Dr. Kerekes László

Kézdivásárhely

 1. Dr. Kovács Gergely

Róma

 1. Dr. Nagy-György Attila

Innsbruck

 

          Aranymisések (50 év):

 1. Antal András

Cleveland

 1. Bene Gábor

Székelyvécke

 1. Bíró Lajos

Csíkszereda

 1. Csíki Dénes

Nyárádköszvényes

 1. Gergely Fülöp

Csíkborzsova

 1. Jakab-Fancsali Kálmán

Ozsdola

 1. Orbán Menyhért

Székelypálfalva

 1. Simon Dénes

Székelyudvarhely

 1. Msgr. Ft. Tamás József

segédpüspök

 1. Vass Zoltán-István

Nagykászon

A korábbi évek gyakorlatához híven, szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet Gyulafehérvárra, 2018. június 22-én, pénteken.

Délelőtt 11.00 órától mutatunk be hálaadó szentmisét Székesegyházunkban, megköszönve a kapott kegyelmeket, az elért eredményeket és megpróbáltatásokat, a kitartás kegyelmét.

A szentmise utáni ünnepi ebédre is hívom jubiláló testvéreimet, hogy ennek keretében, kötetlen beszélgetéssel idézhessük fel a régi emlékeket és egymást erősítve induljunk az elkövetkező évek feladatainak teljesítésére.


Szám: 21–2018.

Papi rekollekciók időpontjai 2018-ban

Az alábbiakban közlöm Főtisztelendő Paptestvéreimmel a negyedévenként sorra kerülő rekollekciós összejövetelek, vagy koronagyűlések programját, hogy tudják előjegyezni ezek időpontját naptáraikban.

 

Rekollekciós

központok

Nagyböjti

lelkinap

Tavaszi tanulmányi lelkinap

Őszi tanulmányi

lelkinap

Adventi

lelkinap

Kézdivásárhely

március 12

május 14

október 15

december 10

Sepsiszentgyörgy

március 13

május 15

október 16

december 11

Csíksomlyó

március 14

május 16

október 17

december 12

Székelyudvarhely

március 15

május 17

október 18

december 13

 

Gyergyószentmiklós

március 12

május 14

október 15

december 10

Marosvásárhely

március 13

május 15

október 16

december 11

Kolozsvár

március 14

május 16

október 17

december 12

Gyulafehérvár

március 15

május 17

október 18

december 13

A nagyböjti és adventi lelki napokat teológiai tanáraink, a tavaszit a Caritas munkatársai, míg az őszi rekollekciókat a Pasztorális Bizottságunk munkatársai fogják tartani.

A lelkinap témáját és az előadók személyét a gyűlés előtt fogjuk kiértesíteni. Kérjük a rekollekciókat szervező főesperes urakat, hogy – ahol a papi gyűlések helye változik – időben közöljék az érseki központtal a soron következő papi összejövetelnek helyet adó plébánia nevét.

A ránk bízottakat szolgálva, értük dolgozva, ne feledkezzünk meg a magunk megszentelődéséről sem!

 


Szám: 45–2018.

Bérmálások rendje 2018-ban

Ebben az évben bérmálást végzünk az Aranyos–Tordai és a Kézdi–Orbai főesperesi kerületekben. Megismételjük, ide vonatkozó korábbi rendelkezésünket.

A bérmálás a fenti kerületekben az alább közölt beosztás szerint történik. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az ötévenként sorra kerülő bérmálás után főpásztori vizitációt is végzünk.

            A bérmálás és vizitáció rendje a következő:

1.Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A filiák igényszerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás. Néhány lényeges szempontra ismételten felhívom Paptestvéreim figyelmét.

 • A bérmálási fogadás, a lehető legegyszerűbb formában történjék.
 • A szentmise elején a plébános (esetleg a gondnok) köszöntőjén túl, legfennebb csak egy szavalat legyen, amely lehetőleg a szentség fontosságára, az ünnep jelentőségére hívja fel a figyelmet. Egyéb kiegészítő programokkal ne nyújtsák a liturgiát.
 • Kifejezett kérésem, hogy az ünnepi asztal is szerény felhozatalú legyen. Az ebédnél leves és második – előétel nélkül. A vacsoránál is elég egy fogás.

Kerüljük a túlzást mindenben!

Gondoljunk a nélkülöző és nehéz körülmények között élő híveinkre.

ARANYOS–TORDAI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

1.

Április

14

szombat

d.e.10

Felvinc

2.

Április

14

szombat

d.u.5

Marosujvár

3.

Április

15

vasárnap

d.e.10

Marosludas

4.

Április

15

vasárnap

d.u.5

Mezőszengyel

5.

Április

16

hétfő

d.e.10

Harasztos

6.

Április

16

hétfő

d.u.5

Torda

7.

Április

17

kedd

d.e.10

Aranyosgyéres

8.

Április

17

kedd

d.u.5

Aranyosegerbegy

 

Április 21–22.

Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József püspök úr aranymiséi

9.

Április

23

hétfő

d.e.10

Szentkatolna

10.

Április

23

hétfő

d.u.5

Hatolyka

11.

Április

24

kedd

d.e.10

Kézdimartonos

12.

Április

24

kedd

d.u.5

Ojtoz

 

13.

Április

27

péntek

d.u.5

Zetelaka

14.

Április

28

szombat

d.e.10

Székelyudvarhely – Szent Miklós

15.

Április

28

szombat

d.u.5

Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz

 

16.

Április

29

vasárnap

d.e.10

Kézdivásárhely – Kanta

17.

Április

29

vasárnap

d.u.5

Kézdivásárhely – Boldog Özséb

Április 30. – Május 2.

Püspökkari Konferencia CER/Plenaria – Balázsfalván

18.

Május

3

csütörtök

d.u.5

Zabola

19.

Május

4

péntek

d.e.10

Lemhény

20.

Május

4

péntek

d.u.5

Nyújtód

 

21.

Május

5

szombat

d.e.10

Sepsiszentgyörgy – Őrkő

22.

Május

5

szombat

d.u.5

Sepsiszentgyörgy – Krisztus Király

23.

Május

6

vasárnap

d.e.10

Sepsiszentgyörgy – Szent József

24.

Május

6

vasárnap

d.u.5

Sepsiszentgyörgy – Szt. Benedek (rom.)

 

25.

Május

7

hétfő

d.e.10

Kézdiszentkereszt

26.

Május

7

hétfő

d.u.5

Bélafalva

 

27.

Május

10

Áldozócsütörtök

d.e.10

Gyergyóalfalu

 

28.

Május

12

szombat

d.e.10

Ozsdola

29.

Május

12

szombat

d.u.5

Bereck

30.

Május

13

vasárnap

d.e.10

Kovászna

31.

Május

13

vasárnap

d.u.5

Komandó

32.

Május

14

hétfő

d.e.10

Esztelnek

33.

Május

14

hétfő

d.u.5

Csomortán

34.

Május

15

kedd

d.e.10

Futásfalva

35.

Május

15

kedd

d.u.5

Zágon

36.

Május

16

szerda

d.e.10

Gelence

37.

Május

16

szerda

d.u.5

Haraly (templombúcsú)

38.

Május

17

csütörtök

d.e.10

Imecsfalva

39.

Május

17

csütörtök

d.u.5

Tamásfalva

 

40.

Május

20

Pünkösdvasárnap

d.e.10

Csíkszereda – Szent Kereszt

41.

Május

20

Pünkösdvasárnap

d.e.10

Gyergyószentmiklós – Szent Miklós

42.

Május

20

Pünkösdvasárnap

d.u.5

Gyergyószentmiklós – Szent István

 

43.

Május

21

Pünkösdhétfő

d.e.10

Kézdiszentlélek (templombúcsú)

44.

Május

21

Pünkösdhétfő

d.u.5

Martonfalva

45.

Május

22

kedd

d.e.10

Altorja

46.

Május

22

kedd

d.u.5

Feltorja

47.

Május

23

szerda

d.e.10

Alsócsernáton

48.

Május

23

szerda

d.u.5

Felsőcsernáton

49.

Május

24

csütörtök

d.e.10

Sárfalva

50.

Május

24

csütörtök

d.u.5

Kézdialmás

51.

Május

25

péntek

d.e.10

Kézdikővár

52.

Május

25

péntek

d.u.5

Kézdiszárazpatak

 

53.

Május

26

szombat

d.e.10

Brassó – Bolonya (magyar)

54.

Május

26

szombat

d.u.5

Brassó – Szent Kereszt (román)

55.

Május

27

vasárnap

d.e.10

Brassó – Belváros (magyar)

56.

Május

27

vasárnap

d.u.5

Brassó – Belváros (román)

2. – A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. A vizitációt a kiküldött és lelkipásztorok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük, a bérmálástól függetlenül. Ennek időpontját később fogjuk közölni a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával, minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak és ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel áttekintését külön szakember végzi.

Hatványozott figyelmet fordítunk a hitoktatás (hangsúlyozottan a plébániai hitoktatás) ellenőrzésére.

 • Elengedhetetlenül fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!
 • Nyomatékkal kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.
 • A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is marad a betöltött 15. életév.

Szám: 22–2018.

Beiratkozás és képességvizsga a gyulafehérvári

Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2018/2019-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2018. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Előszeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – hétvégeken, vizsgáztatás pedig az érettségi sikeres letétele után lehetséges. Szintén opcionálisan – intenzív angol és/vagy német nyelvtanulási lehetőséget is biztosítunk azoknak, akik vállalják (szabadidejük rovására).

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók (ez jelenti a biztos bejutást!) 2018. április 15-ig tudassák ezen szándékukat plébánosuk ­– v. plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk révén a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán: Tel./Fax: 0258-819869 --- gmgkdirector@gmail.com

 I. szesszió

 • ANYANYELVI  PRÓBA (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)
 • KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból

2018. május 14-15.

– Beiratkozás ANYANYELVI  PRÓBÁRA* és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA

Ehhez a beiratkozási lap mellékleteAnexa la fişa de înscriere – szükséges.

2018. május (16)-18.

– Anyanyelvi próba* – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása.

2018. május (18) 22.

Vizsgaeredmények kifüggesztése. A sikeresen vizsgázott tanulók beírása – ők nem kell számítógépes elosztásra jelentkezzenek!

Az esetleges óvások benyújtása.

2018. május 25.

Végleges eredményeinek kifüggesztése.

* Az anyanyelvi próba azon tanulóknak szükséges, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt.

II. szesszió

2018. szeptember 03.

– Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára.

2018. szept. 04-05.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése.

- A felvett tanulók beírása.

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

Aki hisz, üdvözül című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) – A szentségekről általában: a). a 7 szentség felsorolása, osztályozása; b). Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) – Bűnbocsánat esetében: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltatója, felvevője, hatása. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – A 2. Vatikáni Zsinat (115–116.).

Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük:

 • a megfelelő parancsolat pontos idézése;
 • miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés?
 • hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.

A nemzeti tesztvizsgák után leadandó beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
 2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

(Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

 1. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
 2. Ellenőrző könyvecske (csak be kell mutatni);
 3. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolatot beiratkozáskor készítünk róla;
 4. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készítünk;
 5. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
 6. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

 Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: 

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”,

Str. Păcii, nr. 4., 510009 - ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869.

E-mail: gmgkdirector@gmail.com

Website: www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)


Szám: 23–2018.

Plébánosi vizsga időpontja

Ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azon Paptestvérek részére, akik az előirt feltételeknek eleget téve, szeretnék megszerezni a plébánosi címet.

Visszavonásig terjedő joghatóság megadásán és fizetési besoroláson túl, az 1869–2016. számú rendelkezésem értelmében, a FŐTISZTELENDŐ cím azokat a Paptestvéreket illeti meg, akik sikeresen letették a plébánosi vizsgát. Az idei plébánosi vizsgára 2018. november 15-én, csütörtökön kerül sor Gyulafehérváron.

            Szeretettel biztatunk és bátorítunk mindenkit, a plébánosi vizsga letételére.


Szám: 66–2018.

Dispoziciókkal kapcsolatos kérések

Szeretettel kérem Paptestvéreimet, akik új szolgálati helyre szeretnének kerülni, vagy nyugdíjkérelmet szeretnének előterjeszteni, hogy ezt írásban terjesszék elő, legkésőbb folyó év március 31-ig. Megértő és segítő közreműködésüket, előre is köszönjük.


Szám: 1980–2017.

Veres Stelian plébániai kormányzó Kolozsváron

Főtisztelendő KOVÁCS SÁNDOR kanonok, főesperes halálával megüresedett a kolozsvári Szent Mihály egyházközség plébánosi helye.

Ennek átmeneti ellátásával VERES STELIAN segédlelkész urat bíztuk meg, aki C.I.C. 540. kánonja értelmében „administrator paroecialis”, vagyis plébániai kormányzó minőségben látja el a plébánosi feladatkört és intézi a főesperesi tennivalókat is.

Mostani megbízatása az új plébános és főesperes kinevezéséig tart.


Szám: 67–2018.

Málnási Demeter plébániai kormányzó Gyimesközéplokon

A gyimesközéploki plébánia is megüresedett Főtisztelendő BODÓ GYÖRGY plébános váratlan halálával. A lelkipásztori ellátás folyamatos biztosítása érdekében Főtisztelendő MÁLNÁSI DEMETER kosteleki plébános urat bíztam meg, hogy korábbi megbízatásai megtartásával „administrator paroecialis”, vagyis plébániai kormányzó minőségben, a környező paptestvérek segítségével, lássa el a gyimesközéploki feladatokat. Megbízatása az új plébános kinevezéséig szól.


Szám: 1–2018.

Elhunyt papjaink 2017-ben

 1. Ft. VITUS LAJOS ny. erdőszentgyörgyi plébános, székelyudvarhelyi kisegítő lelkész, életének 62., papságának 35. évében 2017. február 1-én, szerdán elhunyt a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthon lakójaként, a helyi kórházban. 2017. február 3-án, pénteken temették szülővárosában, a szentegyházasfalvi temetőben.

2. Ft. PORTIK-BAKAI SÁNDOR szentegyházasfalusi plébános, szentszéki tanácsos, életének 64., papságának 39. évében 2017. február 8-án, szerdán autóbalesetben elhunyt a Kolozsvár-Nagyváradi országúton, Bánffyhunyad mellett, Marótlaka községnél. 2017. február 13-án, hétfőn temették a szentegyházasfalvi temetőben.

 1. Ft. VERESS LÁSZLÓ c. esperes, nyugalmazott kisbácsi plébános, életének 91., papságának 61. évében 2017. március 3-án, pénteken elhunyt a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthonban. 2017. március 6-án, hétfőn temették szülőfalujában, Csatószegen a templomkertben.
 1. Msgr. SZIRMAI BÉLA pápai káplán, tb. kanonok, ny. plébános, életének 93., papságának 67. évében 2017. május 8-án, hétfőn elhunyt a brassói Papi Otthonban. 2017. május 11-én, csütörtökön temették a brassói postaréti temetőben.
 1. Ft. KÁDÁR ISTVÁN id. kolozsmonostori plébános, c. esperes, életének 64., papságának 39. évében 2017. október 28-án, szombaton hirtelen elhunyt Szászfenesen, a búcsús szentmise után. 2017. november 2-án, csütörtökön temették szülőfalujában, Búzásbesenyőn.

6. Ft. HATZACK-LUKÁCSOVITS Idmar nyugalmazott diakónus életének 83., diakonátusa 57. évében 2017. november 18-án, szombaton elhunyt Memmingenben, Németországban. Nagyszebenben született 1934. március 25-én szász evangélikus családban. Bukarestben számtan-fizika szakos tanári diplomát szerzett. Boldog Vladimir Ghika herceg, protonotárius, vértanú vette át a katolikus Egyházba Bukarestben. Diakónussá I.Sz. Márton Áron püspök szentelte Gyulafehérváron 1960. május 29-én. Még abban az évben a szekuritáté eltávolította a Szemináriumból, mert két főiskolai diplomát nem lehetett szerezni. Kérte és elnyerte a Szentszéktől a laicizálást. 1966-ban feleségül vette Lukátsovits Magdolna festőművésznőt. Két gyermekük van. 1981-ben kivándoroltak Németországba. Friedrich Wetter bíboros kérésére a Szentszék visszavette a klérusba, a München és Freisingi főegyházmegyébe inkardinálták. Nyugdíjig Bad Tölzben permanens nős diakónusként szolgált. Bálint Lajos érsek idején főegyházmegyénk külföldi ügyintézője is volt. 2017. november 25-én, szombaton temették Türkheimban.

7. Ft. KOVÁCS SÁNDOR kolozsmonostori őrkanonok-főesperes, Kolozsvár-Szent Mihály egyházközség plébánosa, életének 69. papságának 45. évében 2017. december 25. Karácsony főünnepén, hétfőn este elhunyt a Kolozsvár melletti klinikán. 2017. december 29-én, pénteken temették végakarata szerint Székelyudvarhelyt.

 

R. i. p. !

 

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐ LEGYEN ÖRÖK JUTALMUK

 

 

Gyulafehérvár, 2018. január 12.

 

 

 

                                                                                                                                 † György s.k.

                                                                                                            érsek