Körlevél IX. (2021. október 30.)

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön


Szám: 670/2021

Szinodális folyamat

 

A gyulafehérvári főegyházmegye papjainak, szerzeteseinek és világi híveinek

A szinodalitás az Egyháznak, mint Isten Népének sajátos életmódja és működése (modus vivendi et operandi), amely kinyilatkoztatja és tartalmat ad a közösségnek, amikor annak minden tagja együtt van úton, összegyűl és aktívan részt vesz az evangelizáló küldetésben (Nemzetközi Teológiai Bizottság, Szinodalitás az Egyház életében és missziójában, 2018. március 2., 6.)

Az Egyház, Isten népe nem statikus: mozgásban van. Ezt jelenti a szinódus szó: szünodosz = szün+hodosz együtt úton lenni, közösen járni.

Szinódusok tartása nem újkeletű az Egyházban. Szent VI. Pál pápa 1965-ben, a II. Vatikáni Zsinatot követően hozta létre a Püspöki Szinódust, mint állandó intézményt, „amelyben a világ különböző részeiből kiválasztott püspökök hatékonyabb segítséget (információt, tanácsot) nyújtanak a legfőbb pásztornak.” (VI. Szent Pál, Apostolica sollicitudo motu proprio, 1965. szeptember 15.).

A világ minden részéről időnként összehívott püspökök értekezésének az a célja, hogy tanácsadóként segítsék a pápa tevékenységét. Nem hoznak döntéseket, nem kormányozzák az Egyházat, hanem fontos kérdésekben tanácsot adnak a pápának.

A püspöki szinódus 1965 óta tizenöt alkalommal gyűlt össze rendes formában, három esetben került sor rendkívüli tanácskozásra, és tizenegyszer rendeztek meg egy-egy földrésszel vagy térséggel foglalkozó szinódust. A tizenhatodik alkalomra eredetileg 2022 októberében került volna sor. Amikor viszont közölték, hogy a püspöki szinódust csak 2023 októberében rendezik meg, az is kiderült, hogy a szinódus kétéves folyamattá alakul át, azzal a céllal, hogy az egyházmegyéknek legyen idejük és lehetőségük eljuttatni Rómába az emberek benyomásait, gondolatait és igényeit. Tehát az Egyház olyan szinódust tervez, amely befogadja és átöleli Isten egész népét és messze túlmutat azon, hogy csak a püspökök összejövetele legyen.

A szinodális folyamat három szakaszból áll. Az első szakasz az egyházmegyei, amely a 2021. október 17-én tartott megnyitástól 2022 márciusáig tart. Ezalatt arra keressük a választ, hogyan valósul meg ma főegyházmegyénkben az „együtt járásunk”, és milyen konkrét lépésekre hív minket a Lélek, hogy növekedjünk ebben a szünodoszban.

2022 áprilisától a szinódus titkársága feldolgozza az egyházmegyékből beérkező tapasztalatokat, összefoglalásokat és ezek alapján megalkotja az első ideiglenes munkaanyagot. Ezt követően, 2022 októbere és 2023 márciusa között földrészenként, a püspöki konferenciák szintjén folytatódik a folyamat, majd ennek eredménye lesz a végleges munkadokumentum, amelyet 2023 októberében Rómában a tényleges püspöki szinóduson tárgyalnak meg.

A jövő év márciusáig tartó főegyházmegyei szakaszban mi is ezt szeretnénk tenni: találkozni, meghallgatni és helyesen dönteni. A szinodális folyamat középpontjában a küldetés kérdése áll: hogyan tudjuk Krisztus örömhírét legjobban átadni annak a világnak, amelyben élünk. Erre keressük a választ, ehhez kérjük a Szentlélek segítségét, aki arra vezet, amerre Isten akarja, és nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetnének bennünket. Nem (csak) a végeredmény fontos, hanem maga a folyamat: az út, amelyen együtt járunk. A meghívás a közösség építésére szól, a részvételre és a küldetés vállalására, a meghallgatásra és a párbeszéd gyakorlására. A találkozásoknak és megbeszéléseknek imádságos légkörben kell folyniuk.

Ahhoz, hogy ez a közös párbeszéd és munka Főegyházmegyénkben jól működjön, szinódusi kapcsolattartó bizottságot hoztam létre Ft. Csont Ede tusnádi plébános vezetésével, az alábbi összetétellel: Buciuman Gheorghe Traian plébános; Csíki Szabolcs plébános, ifjúsági főlelkész; Kiss Endre szemináriumi spirituális; Sajgó Balázs Caritas-lelkivezető; Szénégető István plébános, családpasztorációs iroda vezetője, Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök; Homa Ildikó SSS rendi elöljáró; Bíró János kántor; Mihály Magdolna gyógyszerész; Molnár Izabella pasztorális iroda munkatársa; Szőcs Csilla FIF munkatárs; Tamás Levente iskolaigazgató. Köszönetem mellett eredményes munkát kívánok a bizottságnak.

A közösségi média által folyamatosan tájékoztatni fogjuk a paptestvéreket és híveket a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszáról. Az érsekség honlapján (www.ersekseg.ro) külön menüpontot hoztunk létre, ahol ezzel kapcsolatos információkat és segédanyagokat osztottunk és osztunk meg.

Arra kérem Főegyházmegyénk papjait, szerzeteseit és híveit, hogy imádkozzanak az Egyházért, amikor erre a fontos lelki megújulására készül.

Bízom benne és remélem, hogy – a szinódusi kapcsolattartó csapat segítségével – mindannyian gyümölcsözően részt tudunk venni és hasznunk lesz abból, hogy egymást meghallgatjuk, miközben megosztjuk történeteinket, tapasztalatainkat, kihívásainkat, reményeinket.

Imádkozzunk a szinódus sikerért:

„Jöjj, Szentlélek! Te új nyelveket fakasztasz és életet hozó szavakat adsz ajkunkra, őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi egyház legyünk, amelyik szép, de néma, nagy múlttal és kevés jövővel. Jöjj közénk, hogy a szinódus megtapasztalásával ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon a kiábrándultságot, ne hígítsuk föl a próféciát, ne vesszünk el a meddő vitákban! Jöjj, szeretet Szentlelke, nyisd meg szívünket a meghallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hűséges szent népét! Jöjj, teremtő Lélek, újítsd meg a föld arcát! Ámen”

Dr. Kovács Gergely

érsek s.k.


Szám: 884/2021

„Klerikusok megsegítése alap” létrehozása

A 2021. június 28-án kelt 884/2021 sz. rendelkezésemmel létrehoztam a „Klerikusok megsegítése alap”-ot, melynek célja a Gyulafehérvári Főegyházmegyébe inkardinált klerikusok megsegítése, betegség és nem önhibából való szükség esetén.

Az alapból – vissza nem térítendő formában – nyújtandó esetenkénti támogatást félévenként igényelheti a rászoruló klerikus, a Gazdasági Hivatalhoz intézett írott kérés benyújtásával. A kérelmekről egy három tagú bizottság dönt, a döntés eredményéről a Gazdasági Hivatal a kérvény kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül értesíti a kérvényezőt.

Az alapot elsősorban a klerikusok támogatják anyagi hozzájárulásukkal, de bárki – fizikai és jogi személy egyaránt – hozzájárulhat adománnyal. Az állami nyugdíjkorhatárt elért, de szolgálatot teljesítő pap, aki a szolgálati évek szerinti bérezésben részesül, nettó fizetésének 14%-ával támogatja az alapot. A főesperességek havonta utalják át ezt az összeget.

Az alapot támogató befizetések az alábbi bankszámlára utalandók:

Arhiepiscopia Romano Catolica Alba Iulia

IBAN: RO12 RNCB 0003 0232 6550 0891

Banca Comercială Română SA Alba Iulia

Legyünk szolidárisak mindazokkal, akik szükséget szenvednek.

          


Szám: 904/2021

Fizetések utáni járulékok

A 2021. június 29-én hozott határozatommal megerősítettem a fizetési járulékokra vonatkozó korábbi rendelkezéseket is, azaz:

  1. Nem szórvány helyen alkalmazásban levő pap, az állami nyugdíjkorhatár eléréséig nettó fizetésének 5%-át fizeti be a „Teológia Alapba”.
  2. Szórvány helyen alkalmazásban levő pap, az állami nyugdíjkorhatár eléréséig nettó fizetésének 3%-át fizeti be a „Teológia Alapba”.
  3. Az állami nyugdíjkorhatárt elért pap nyugdíjának 3%-át fizeti be a „Teológia Alapba”, ha pedig alkalmazásban van és a munkaévek szerinti bérezésben részesül, akkor nettó fizetésének a 3%-át is.

A járulékokat a főesperességek automatikusan levonják mindazoktól, akik alkalmazásban vannak, a Nyugdíjintézet viszont nem vonja le a nyugdíjból a „Teológia alap”-ba befizetendő 3%-ot. Tisztelettel kérem a nyugdíjasokat és mindazokat, akik nem főesperesi alkalmazásban vannak (tehát akiktől automatikusan nem vonják le a járulékokat), hogy szíveskedjenek azokat lelkiismeretesen átutalni az alábbi bankszámlára:

Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia

IBAN: RO97 RNCB 0003 0232 6550 0428

Banca Comercială Română SA Alba Iulia

Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik mindig szem előtt tartották a fentieket és a jövő papságának nevelését nagylelkűen támogatták.


Szám: 1442/2021

Bérmálások 2022-ben

Emlékeztetem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a jövő évben bérmálás és az azt követő főpásztori vizitáció a Marosi, a Felcsíki és az Alcsíki főesperesi kerületekben esedékes.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a bérmálandókat a rendes plébániai hittanórákon kívül, a bérmálási felkészítők keretében készítsék fel.

A rendkívüli (a soron következő főesperesi kerületeken kívüli) bérmálás igénylését kérem a Főegyházmegyei Hatósághoz folyó év december 31-ig felterjeszteni. Rendkívüli bérmálásnak tekinthető, ha a bérmálandók száma legalább 50 fő. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév.

Nyomatékkal kérem a Paptestvéreket, hogy a megfelelő előkészület és az alkalmasság számbavétele után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.


Szám: 1445/2021

Plébánosi vizsga időpontja

Ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azon paptestvérek részére, akik az előírt feltételeknek eleget téve, szeretnék megszerezni a plébánosi címet. Az idei plébánosi vizsgára 2021. november 18-án, csütörtökön kerül sor Gyulafehérváron. Szeretettel biztatunk és bátorítunk mindenkit a plébánosi vizsga letételére.


Szám: 1228/2021

Plébánosi cím megadása

Ft. László István székelyszenttamási plébánosnak a F.H. 93/2010 számú körlevél III. 5§ értelmében megadtam a plébánosi címet. A jó Pásztor vezesse és segítse lelkipásztori feladatában.


Szám: 1443/2021

Egyházi épületek és műtárgyak felújításáról

Az épített és tárgyi örökségünk védelme érdekében nyomatékosan kérjük, hogy az egyházi épületek restaurálásának, nagyobb vagy kisebb felújítási és karbantartási munkálatainak a szándékát időben, még a szükséges állami engedélyek beszerzése és a kivitelezés megkezdése előtt, írásban nyújtsák be a Főegyházmegye gazdasági igazgatójához, Ft. Dr. Veres Stelián atyához. A szándéknyilatkozat letétele után az Érsekség Egyházművészeti és Építészeti Irodája felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel és segít a további ügyintézésben.

A jóváhagyások beszerzése nélkül megkezdett munkálatokra a Főegyházmegyei Hatóság utólagosan már nem fogja a jóváhagyását megadni.

Építkezési jóváhagyás szükséges a Főegyházmegyei Hatóság részéről minden alábbi esetben, függetlenül a finanszírozástól (pályázati támogatás, saját alap vagy adomány):

  1. Templom, plébánia, kántori lakás, iskola stb. épületén végzett munkálat, függetlenül attól, hogy az épület szerepel vagy sem a műemléklistán;
  2. Templomi berendezések restaurálása vagy cseréje;
  3. Új épületek építése, templomi berendezések restaurálása vagy cseréje, köztéri szobrok felállítása.

Köszönjük lelkipásztorainknak, az egyházközségeknek és az egyháztanácsosoknak mindazt az erőfeszítést, amit templomaink, ingatlanjaink és liturgikus berendezéseink létrehozásáért, megőrzéséért tettek és tesznek.

Reméljük, hogy közös erőfeszítéssel megfelelő megoldásokat találunk és ezáltal elkerülhetünk minden visszafordíthatatlan helyzetet.


Szám: 1444/2021

Kolozsvári egyetemi lelkész kinevezése

Folyó év október 1. hatállyal a Kolozsvári Egyetemi Főlelkészségre T. Jánossi Imre segédlelkészt és T. Forró Csaba Roland diakónust neveztem ki. A jó Pásztor áldása kísérje felelősségteljes szolgálatukat.


Gyulafehérvár, 2021. október 30.

 

 

                                                                                                                               † Gergely

                                                                                                                      érsek s.k.