2021. /V. körlevél (2021. április 21.) - Papi Továbbképzési Program – 2021

D. a J. Kr.!

 

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

 

Székhelyükön

 

Szám: 541/2021

Papi Továbbképzési Program – 2021

 

Főtisztelendő Paptestvérek!

A II. Vatikáni Zsinat papképzésről szóló dekrétuma hangsúlyozza, hogy a papság képzését a szemináriumi tanulmányok befejezése után is folytatni és tökéletesíteni kell. Ezért meghatározott időközökben olyan összejöveteleket és alkalmas gyakorlatokat kell tartani, amelyek a papok megújulásának és gazdagodásának forrásai lehetnek (vö. Optatam totius, 22).

Egyházi Törvénykönyvünk előírja, hogy a klerikusok a szent tanulmányokat pappászentelésük után is folytassák, vegyenek részt lelkipásztori jellegű előadásokon, teológiai találkozókon és konferenciákon, a szent tudományok és a lelkipásztori módszerek mélyebb megismerésére végett, valamint szerezzenek ismereteket a szent tudományokkal kapcsolatos egyéb tudományok terén is, amennyiben ez a lelkipásztori szolgálat gyakorlását segíti (vö. 279. kán.)

„Csak a folyamatos képzés tudja megsegíteni a papot, hogy éber szeretettel őrizze a misztériumot, melyet az Egyház és az emberiség javára hordoz magában”, erősíti meg Szent II. János Pál pápa a papképzésnek szentelt 1992-es apostoli buzdításában (Pastores dabo vobis, 72). A Szentatya kiemeli, hogy a folyamatos érlelődés ébrentartására kell törekedni és kéri, hogy a továbbképzés „az egész papi életen át történjen, főként tanulással és meglévő ismereteinek megalapozott és pontos korszerűsítésével” (uo. 72.)

A papi élet és szolgálat direktóriuma aláhúzza, hogy saját folyamatos képzésének első számú és legfontosabb felelőse maga a pap. Személyesen kell törődnie a saját továbbképzésével, ezért a továbbképző összejöveteleken műveltsége és képességei szerint aktívan kell részt vennie (87). A püspöknek pedig különös gondot kell fordítania papjai továbbképzésére, odafigyelve, hogy valóban folyamatos képzés történjék (uo. 89).

A fentiek fényében idéntől bővíteni kívánom a papi továbbképzést főegyházmegyénkben, hogy ezáltal még inkább megvalósuljon a főegyházmegyébe inkardinált ill. annak szolgálatában álló papok és szerzetespapok szakmai alkalmasságának elmélyítése, a teológiai tudományok újabb eredményeinek ismertetése, új szolgálati területekre való szakosodás, lelkipásztori módszerek mélyebb megismerése, a lelkipásztori szolgálat terén jelentkező kérdésekre és kihívásokra való reflektálás, a hit és hivatástudat elmélyítése.

A  képzési lehetőségek biztosítása által támogatni szeretném Paptestvéreim törekvését ismereteik és képességeik bővítésére, fejlesztésére, a papi szolgálat minél eredményesebb és hatékonyabb teljesítésére. 

Több hónapnyi előkészítési munka végeredményeként összeállt a 2021-es évi Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Program, változatos tematikájával igyekezvén a legkülönbözőbb területeket érinteni, amelyek egy pap mindennapi szolgálatának részei. Gyorsan változó világunk egyre több újabb és újabb kihívás elé állítja a lelkipásztorokat, a sokféle gonddal, testi-lelki nehézséggel küzdő híveink segítése, támogatása, a hívő közösségeink összetartása és a jó úton való vezetése egyre komplexebb papi feladattá válik. Ezért széleskörű és átfogó továbbképzési programot építettünk fel a Paptestvérek számára, a pasztorációs munka szempontjából különösen fontos és aktuális témákat érintve, melyekről ezekben jártas, gyakorló szakemberek osztják meg ismereteiket, tapasztalataikat.

A keresztény szellemiségű vezetéssel, gyászmunkával, konfliktuskezeléssel, erőszakprevencióval, fogyatékosokkal való munkával, önismerettel és lélektannal, média-tevékenységgel kapcsolatos továbbképzési kurzusok részletes leírása megtalálható a mellékelt programban, akárcsak a részvétellel, jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók. Továbbra is változatlanul megmarad a „káplán-továbbképző”-ként ismert szokásos őszi képzés, amely minden Paptestvér számára nyitott, viszont a plébánosi vizsgára készülők számára kötelező. A plébánosi vizsga felépítése is egyelőre változatlan marad.

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy készséggel vállalják a képzésen részt venni óhajtók helyettesítését, a káplánok részvételét principálisaik tegyék lehetővé.

A Paptestvérek képzését igyekszünk azáltal is támogatni, hogy a meghirdetett kurzusok és  szervezésük költségeinek jelentős részét – az erre elkülönített alapból és pályázatokból – a főegyházmegye fedezi. Civil szférában a továbbképzés legtöbbször jelentős anyagi áldozatba kerül, mi igyekeztünk a  részvételi díjakat a lehető legkisebbre szorítani.

A részvételről nyilvántartást vezetünk – kívánatos, hogy minden pap legalább évi egy képzésen vegyen részt. Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy saját érdekükben – de ezzel együtt a szolgálatuk, a közösségeik, a hívek érdekében –  éljenek e képzési lehetőséggel, hiszen a kurzusokon való részvétel nem csupán új ismeretek szerzésére, kompetenciák fejlesztésére, elméleti tudás egyéni fejlesztésére szolgál, de kiváló alkalom a gyakorlati tapasztalatok, konkrét eljárások, eredményes megoldások egymással való megosztására is.

Bármilyen, a papi továbbképzővel kapcsolatos kérdés, javaslat, észrevétel vagy a bejelentkezés valamilyen akadálya esetén kérem, forduljanak bizalommal hozzánk (a szervezési koordinátorhoz), ugyanakkor arra biztatok minden Paptestvért, hogy amennyiben a 2022-es évre javaslatot szeretne tenni akár téma, akár előadó terén, jelezze azt.

Sem a püspök rendelkezései, sem a paptestvérek példája nem tudják kívánatossá tenni a folyamatos képzést, ha egy pap személy szerint nincs meggyőződve annak szükségességéről, s nem szánta el magát a fölkínált alkalmak kihasználására. (v.ö. Pastores dabo vobis, 79).

Bízom  benne, hogy lelkipásztoraink számára a folyamatos önképzés, tanulás nem csupán a papi élettel járó kötelességet jelent, hanem tudatos felelősség- és áldozatvállalást, a rájuk bízottak érdekében. Kérem a kedves Paptestvéreket, tekintsék szívügyüknek a képzést, hiszen ezáltal is jobbá, teljesebbé és gyümölcsözőbbé válhat a másokért vállalt élet – Isten és embertársaink szolgálatában.       

                                                                                                             +  Gergely s.k.

Gyulafehérvár, 2021. április 21.                                                                             érsek

A papi továbbképzési kurzusok részletes leírása >>