V. / 2023. KÖRLEVÉL (2023. május 18.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön


Szám: 1637/2023

Felvételi a gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe

A hivatás Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az, hogy életpéldánkkal és imáinkkal segítsük fiataljainkat hivatásukat felismerni és arra igent mondani, mindannyiunk felelőssége. Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, segítsék közösségeikben a magukban hivatást érző ifjakat rálépni a papság útjára, valamint a hívekkel közösen imádkozzanak értük és minél több fiatal őszinte elköteleződéséért.

Alábbiakban a Megtestesült Bölcsességről Nevezett Szeminárium közleményét olvashatják az intézetbe való felvételi kapcsán.

Állandóan változó, egyre nehezebb időket élünk, de „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8). Nagy szükség van azokra az emberekre, akik ezt hiszik és e hitüket másokkal is megosztják, akik Jézus örömhírét, szeretetét, békéjét és irgalmasságát közvetítik mások felé. Aki erre hivatást érez magában, és vállalja az Istent és embertársait szolgáló életutat, az ajándékká válik mások számára, hiszen közelebb viszi egymáshoz Istent és az embereket. Mindazok számára, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak, a szeminárium tudásban, hitben, lelkiekben való egyéni és közösségi fejlődést, megerősödést igyekszik nyújtani. Szeretettel várunk!

Jelentkezés a helyi plébánoson keresztül postai úton (Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009 – Alba Iulia) vagy Ft. dr. András István rektornál (Mobil: 0752-245.060, sis.rektor@gmail.com).

Jelentkezési határidő: 2023. július 14.

Felvételi:

Előkészítő és felvételi: 2023. július 17-21. (Papnevelő Intézet); 17-én este 19.00 óráig kell megérkezni és 21-én ebéd után lehet elutazni.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok (sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, a sikeres pótérettségi reményében):

  • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata
  • Keresztelési és bérmálási igazolás
  • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges)
  • Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás
  • Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală)
  • A plébános ajánló levele
  • Saját kezűleg írt kérvény az illetékes főpásztorhoz címezve.

A felvételi vizsgáról:

  • a felvételi vizsgán (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből) el kell érni az ötös (5,00) osztályzatot
  • a felvételi jegy (érettségi vizsga átlaga – 50% + felvételi vizsga átlaga – 50%) nem lehet kevesebb, mint hatos (6,00)
  • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsga tételei és bővebb információ: http://www.seminarium.ro

Eredményhirdetés: a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül értesíti.

Titkárság: Ferencz Margit, Tel.: 0258-811.688, Mobil: 0745-770.134

Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752-245.060, E-mail: sis.rektor@gmail.com


Szám: 1657/2023

Papszentelés

Szeretettel hívom és várom a Főtisztelendő Paptestvéreket és a kedves híveket 2023. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, csütörtökön a székesegyházba, ahol a de. 11 órától kezdődő ünnepi szentmise keretében Főegyházmegyénk számára pappá szentelem a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet két VI. éves diakónusát:

            Ferencz Zsolt – Csíkszentsimon

Virág István – Gyimesbükk

Imádkozzunk a szentelendőkért, hogy szolgálatukat Isten bőséges áldása kísérje.


Szám: 1658/2023

Nagyszülők és idősek világnapja

„Gyakran elfelejtjük a nagyszülőket, és elfelejtjük, micsoda gazdagság forrásozik a gyökerek megőrzéséből és továbbadásából. Emiatt úgy döntöttem, hogy bevezetem a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet minden évben július negyedik vasárnapján fogunk tartani az egész Egyházban, közel Szent Joachimnak és Szent Annának, Jézus «nagyszüleinek» emléknapjához.” Ferenc pápa e szavakkal jelentette be 2021-ben a Nagyszülők és idősek világnapjának bevezetését, amelynek megünneplésére idén július 23-án, vasárnap kerül sor.

A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma közzétette az idei témát, amelyet a Szentatya Lukács evangéliumából választott: „Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad” (Lk 1,50). Ez a mottó kapcsolódik a néhány nappal később, Lisszabonban megrendezésre kerülő Ifjúsági Világtalálkozó (augusztus 1-6.) témájához: „Mária felkelt, és sietve útnak indult” (Lk 1,39). A fiatal Szűzanya elindul, hogy meglátogassa idős rokonát, Erzsébetet és a Magnificat-ban a fiatalok és idősek közötti szövetség erejét hirdeti.

Isten éltessen minden nagyszülőt és időst!


Szám: 1642/2023

Kötelező gyűjtések

Emlékeztetem a Főtisztelendő Paptestvéreket a 2022./XII. körlevélben meghirdetett idei gyűjtések közül a két soron következőre:

- 2023. május 21-én, Húsvét 7. vasárnapján, a katolikus sajtó javára,

- 2023. június 29-én, Szent Péter és Pál ünnepén, az apostoli Szentszéknek (péterfillérek).

A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. június 9-ig (sajtó), illetve 2023. július 14-ig (péterfillérek) a Főegyházmegyei Hivatalhoz továbbítják a következő bankszámlára: IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.


Szám: 1663/2023

Demeter István diakónus helyzetéről

T. Demeter István diakónust, miután az 55/2023 számú határozatommal felmentettem a szovátai plébánia diakónusi szolgálata alól, folyó év május 1-i hatállyal elengedtem a Szombathelyi Egyházmegye szolgálatára.


Szám: 1668/2023

Sekrestyések találkozója Csíksomlyón

A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint „a liturgia az a csúcspont, mely felé az Egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje” (Sacrosanctum Concilium, 10). Ezért minden papnak és hívőnek szíve és lelke azon kell legyen, hogy ezt a valóságot egyre inkább elmélyítse és ezt a misztériumot átélje. Erre törekszenek mindazok, akik valamilyen formában segítik a liturgia előkészítését, annak méltó megünneplését.

Ennek fényében és tavalyi rendezvényünk pozitív fogadtatására alapozva, idén is szeretettel meghívom egyházközségeink sekrestyéseit lelki napra és továbbképzőre a csíksomlyói Jakab Antal Házba 2023. július 17-én, hétfőn, melynek megszervezésére T. Opra István atyát kértem fel.

A képzéssel járó költségeket, beleértve az ebédet is, az érsekség fedezi. A résztvevőkre csak az útiköltségek hárulnak; kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy lehetőség szerint sekrestyéseik számára ezt térítsék meg.

Jelentkezési határidő: 2023. július 1.

Jelentkezés telefonon vagy e-mailben (név és helység megadásával): 0770-883.193 (oroszhegyi plébánia); istvan.opra@romkat.ro

Főtisztelendő Paptestvéreimnek és a kedves híveknek

áldott pünkösdi ünneplést kívánok,

a Szentlélek töltse be mindannyiunk életét!

Gyulafehérvár, 2023. május 18-án,

Urunk mennybemenetele főünnepén                                                         † Gergely

                                                                                                                    érsek s.k.