Körlevél VII. (2019. szeptember 4.)

Krisztusban szeretett Testvéreim és Híveim!

Közeledik szeptember vége, amikor egyházunkban Szent Jeromosnak, a Szentírás pártfogójának emléknapját Szentírás vasárnapjaként ünnepeljük.

Sok szó jut el naponta hozzánk, megannyi információt kapunk, de ez a sok behatás – ami bennünket ér –, talán túl sok is, hiszen meghaladja a befogadási képességünket. Ám Jézus Szavára, mely egyedül képes örök életet adni, minden nap szükségünk van:

„A Szentírás az egyház dobogó szíve,

mely életre kelti a Test tagjait”

(Evangelii Gaudium).

Isten Igéje ugyanis életet ad minden hívőnek, kéri, hogy mondjon le önmagáról, és Őt hirdesse. Olyan, mint az idézett kétélű kard, mely megítél, megsebez, de meg is gyógyít. Az Ige segít abban, hogy húsvéti módon éljünk, mint egy búzaszem, mely elhalva életet terem, mint kipréselt szőlő mustjából fakadó bor. A Lélek ilyen radikális módon újítja meg az életet. A Biblia a legjobb injekció a bezárkózás ellen, megóv az önelégültségtől, a győzelemittasságtól. Arra indít, hogy lépjünk ki önmagunkból. Isten Igéje olyan, mint egy centrifuga, mely kirepít. Nem szereti a langyosságot, hanem a tüzet és a szelet kedveli.

Ferenc pápa egy hasonlattal élt a Biblia szerepét illetően: Olyan mint a tűzifa, amit gondosan összegyűjtünk azzal a szándékkal, hogy meleget adjon. Ámde a tűzifa önmagában nem melegít, mint ahogy a legjobb tudományos tanulmányok sem adnak önmagukban életet. Szükség van tűzre, kell a Szentlélek, hogy a Biblia égjen a szívekben és életté váljon. Akkor, mint jó tűzifa hasznos lesz, hogy táplálja az égést. Ám a Szentírás nem szent könyvek gyűjteménye, amiket tanulmányozni kell, hanem az Élet magvetésre szánt Igéje, a Feltámadott ajándéka, amit be kell fogadnunk és szét kell osztanunk az Ő nevében, hogy az életté váljon.

„Milyen szép is lenne a Szentírás iránti nagyobb szeretet új tavaszát látni Isten Népe minden tagja részéről, úgyhogy elmélyüljön a kapcsolat magának Jézusnak a személyével”

(Verbum Domini 72).

„Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen, és dicsőségre jusson” (2Tessz 3,1). Imádkozzunk, hogy a Biblia ne maradjon könyvtárak polcain a többi könyv között, hanem terjedjen szerte a világban!

A Szentlélek vágya, hogy az Egyház Testét az Isten Szava formálja” (Evangelii Gaudium).

Idén a Katolikus Magyar Bibliatársulat születésének huszonötödik évfordulóját üli. Ezt az ünnepi alkalmat a Katolikus Magyar Bibliatársulat október 19-én Marosvásárhelyen, a Főegyházmegyei Biblia-nap keretében szeretné a paptestvérekkel és a hívekkel közösen megülni. Buzdítalak benneteket e fő-egyházmegyei rendezvényen való részvételre.

Hálával emlékezünk meg azokról, akik a Szentírás ismeretét, és terjesztését eddig is szívügyüknek tekintették, elsősorban Nagy József atyáról, aki 1994-től a Katolikus Magyar Bibliatársulat alapító-elnöke és vezetője volt.

Főegyházmegyénkben a Szentírás üzenetének terjesztése céljából idén is gyűjtést szervezünk. Hálásan megköszönöm ez alkalommal azt, hogy tavaly ilyenkor kérésemet öntudatosan meghallgattátok, és áldozatosan támogattátok Egyházunk e szolgálatát, hogy általa egyre többen meghallhassák Isten bátorító üzenetét. Sokaknak segítségére tudtunk lenni ezáltal abban, hogy Katolikus Magyar Biblia-társulatunk közvetítésével jutányosan hozzá-juthassanak Bibliához, és az év során részt tudjanak venni különféle rendezvényeken.

Kérlek benneteket, kedves testvérek, hogy lehetőségeitek szerint kapcsolódjatok be idén is pénzbeli adományaitokkal e fontos szolgálatunk támogatásába. Hálás köszönetem ezen áldozathozatalért! Emellett természetesen buzdítalak benneteket most arra is, hogy kapcsolódjatok be a jövőben is a különféle rendezvényekbe, melyeket a Szentírás üzenetének mélyebb megismerése céljából szervezünk.

       Szentírás vasárnapja alkalmából szeretettel adom mindnyájatokra főpásztori áldásomat és kívánom, hogy gyarapodjatok Isten Igéjének ismeretében!

Főtisztelendő Paptestvérek figyelmébe!

Szentírás vasárnapjára ebben az évben is főegyházmegyei gyűjtést rendelek el a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. Isten Igéjének ismertetése, hirdetése elsőrendű feladatunk a lelkipásztori szolgálatban. Külön köszönet azoknak a papoknak, akik előadásokat tartottak a Szentírásról, vagy akik bibliaolvasó csoportokat szerveztek.

Köszönetet mondok a Tisztelendő Paptestvéreknek, hogy az elmúlt esztendőben is öntudatos hozzáállással pártolták fel és támogatták e kezdeményezést. Kérem Paptestvéreimet, szervezzék meg egyházközségükben idén is a gyűjtést. Szeptember 22-én – a szentmisék keretében – olvassák fel az alább mellékelt körlevél szövegét. Hálás köszönet ezen áldozatotokért! Kérem, hogy a befolyt összeget a főesperesi központokon keresztül összesítve utalják át a Katolikus Magyar Bibliatársulat alábbi bankszámlájára:

Asociaţia Catolică Biblică Maghiară

Cod IBAN: RO65RNCB0003037776090001

Banca Comercială Română SA Alba Iulia

Megbízásunkra idén is megszervezi a Katolikus Magyar Bibliatársulat a Főegyházmegyei Biblianapot, amelyre ez alkalommal Marosvásárhelyen, f.év október 19-én kerül sor. Kérem Paptestvéreimet, hogy hozzák híveik tudomására a rendezvényt, és az érdeklődők számára szervezzék meg a részvétel lehetőségét.

A Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) célkitűzései között szerepel, hogy jutányos áron juttassa el a Szentírást mindazokhoz, akik érdeklődnek Isten Igéje iránt, illetve, hogy olyan programokat és lelki napokat szervezzen, amelyek elősegítik a Szentírás teljesebb megismerését. A Katolikus Magyar Bibliatársulat szívesen szervez Biblia-napokat, Biblia-esteket azokon a plébániákon, ahol ezt igénylik.

Mostani körlevelünkhöz is mellékelünk munkavázlatot – csoportos szentírásolvasáshoz. Kérem a lelkipásztorokat, hogy Szentírás vasárnapja alkalmából a plébánián szervezzenek az idén is híveik, valamint munkatársaik számára – a megküldött vázlat alapján – szentírásolvasó csoportos találkozókat.

„Nem csak kenyérrel él az ember” (Mt 4, 4a)

Bibliaóra-vázlat

A terem közepén színes kendő, rajta egy Szentírás, kenyeres kosárban kenyér, és egy meggyújtott gyertya.

 1. Láss!

Felolvassuk az „Egy Biblia naplója” című írást.

Január 20.

„Nyugodt hetem volt. Az újév első estéin tulajdonosom rendszeresen olvasott belőlem, de mostanra már teljesen megfeledkezett rólam.

Február 14.

Ma tavaszi nagytakarítás volt. A többi holmival együtt leporoltak, majd visszatettek a helyemre.

Március 24.

Reggeli után tulajdonosom a kezébe vett. Néhány igének nézett utána. Magával vitt a misére.

Május 8.

Ma keményen dolgoztam. Tulajdonosom egy bibliakörön vett részt, és idézeteket keresgélt bennem. Legtöbbjüket nem találta meg, pedig eredeti helyükön vannak.

Június 1.

Ma valaki a lapjaim közé rakott egy négylevelű lóherét, és további virágokat préselés céljából.

Június 29.

Különböző ruhákkal és egyéb holmikkal együtt bepakoltak egy bőröndbe. Azt hiszem, nyaralunk.

Július 10.

Még mindig a kofferben vagyok, pedig már majdnem minden mást kivettek.

Július 15.

Újra itthon, a régi helyemen. Meglehetősen fárasztó utam volt. Nem értem, miért kellett nekem is elutaznom, amikor egyszer sem használtak.

Augusztus 10.

Tulajdonosom kézbe vett. Egy ismerősének írt levelet, akinek meghalt az édesapja, megfelelő idézetet keresett.

Augusztus 30.

Újra leporoltak.

Nem lehetnék a Te Bibliád?

                        (Szellem és hivatás 3/1989, Geist und Auftrag)

Beszélgetés a következő kérdések kapcsán:

 1. Milyen gyakran veszem kezembe a Szentírást? Mennyire hatja át életemet Isten Igéje / a Szentírás szavai iránti szomjúság?
 2. Jelenleg melyik a kedvenc bibliai idézetem?
 3. Mit jelent Isten Igéjéből táplálkozni, élni? Hol tapasztalom meg, hogy Isten Igéjének hatása van a magam, és mások életére?

II. Hallgass! – Szövegelemzés

Felolvassuk a Mt 4,1-4-et.

Jézus nyilvános működése kezdete előtt történik az esemény, de már megkeresztelkedése után, a Lélek erejében. Az evangélista két dolgot emel ki ezzel. Egyrészt azt, hogy az egész jézusi mű Isten terve szerint fog kibontakozni, Jézus a kezdet kezdetén győzött a gonosz lélek kísértései fölött, továbbá pedig azt állítja be példaértékűnek, ahogyan Jézus viszonyul a kísértőhöz.

Ez Jézus sivatagban átélt első kísértése, miután „negyven nap és negyven éjjel” böjtölt. Ez a legelemibb kísértés, az éhség. Ezt a problémáját „lovagolja meg” a sátán, hogy rászedje: forduljon el Istentől, ne az Ő erejében bízzon, ne az Ő tervei szerint gondolkozzék, hanem oldja meg saját erejéből a maga pillanatnyi nehézségét. Azt javasolja Jézusnak, hogy hatalmát a kövek kenyérré változtatására használja fel. Mi rossz is lenne ebben?

Jézus azonban észreveszi a csapdát: hogy Istent eszközül használja fel, hogy a Mindenhatót kizárólag anyagi szükségleteinek szolgálatába állítsa. A kísértő végső soron azt kéri Jézustól, hogy függetlenítse magát, ahelyett, hogy gyermekként ráhagyatkozna az Atyára.

Jézus nemcsak a kísértésre válaszol, hanem mindazokra a miértekre, melyeket a világban tapasztalható éhínség és az embermilliók egyre égetőbb más szükségletei vetnek föl. Ő, aki később tömegeket lakat majd jól a csodálatos kenyérszaporítással, és aki az utolsó ítélet egyik alapvető szempontjául az éhezőknek való enni adást jelölte meg, mégis azt mondja nekünk, hogy Isten nagyobb az éhségünknél, s hogy az Úr Igéje a mi elsődleges, lényegi táplálékunk.

Jézus viszonyulásában nem csak az tanulságos, hogy kitart az Atya tervei mellett, hanem a mód is szembetűnő, ahogyan válaszol a sátánnak. Egy MTörv-beli idézettel válaszol (amint a másik két esetben is így tesz a történet további részében). Ha eltekintünk az evangélista szerkesztői szempontjától (Máté zsidóságból megtérteknek ír, itt is bizonyítani akarja, hogy Jézus új Mózesként új törvényt hoz), megdöbbenthet bennünket, mennyire ismeri Jézus az Írásokat, mennyire az Írások fényében látja, értelmezi a maga életét, és mennyire segíti őt egy Ószövetségi idézet abban, hogy megerősödjék élete próbatételei közepette az Atyával való kapcsolatát tekintve, és kitartson az ő akarata mellett.

 1. Mikor történik az esemény Jézus életében? (megnézni a szövegösszefüggést)

Mi ennek a ténynek a mondanivalója?

 1. Mi Jézus problémája a történetben? Milyen megoldások kínálkoznak számára?

Hogyan dönt? Miért dönt így?

 1. Szentírási idézettel válaszol Jézus az ördögnek. Miért? (utánanézni a Mtörv 8,3 szövegösszefüggésének, mondanivalójának. Hogyan vonatkoztatja magára Jézus a részt?)

III. Cselekedj!

Jézus úgy mutatja be Isten Igéjét, mint kenyeret, táplálékot. De hogyan táplálkozhatunk az Igével? Isten Igéje, melyet az Atya kimondott, és amely Jézusban testté lett, magát Jézust teszi jelenvalóvá közöttünk. Minden alkalommal, amikor befogadjuk az ő Igéjét, és megpróbáljuk életté váltani, olyan, mintha Jézussal találkoznánk.

Ahogyan a kenyér táplál és biztosítja a növekedést, ugyanúgy az Ige táplálja és növeli Krisztus jelenlétét bennünk, aki a mi igazi személyiségünk.

Mivel Jézus eljött a földre és táplálékunkká vált, nem elégedhetünk meg csupán a természetes étellel, a kenyérrel. Szükségünk van a természetfölötti táplálékra is, az Igére, hogy istengyermeki valónkban növekedhessünk.

Erről a táplálékról – csakúgy, mint az Eucharisztiában jelen lévő Jézusról – elmondható: amikor magunkhoz vesszük, nem az változik át mibennünk, hanem mi vagyunk azok, akik átalakulunk: mert bizonyos értelemben önmagává alakít minket.

Az evangélium tehát nem vigasztalásra szolgáló könyv, amelyhez az élet fájdalmas időszakaiban folyamodunk, hanem olyan kódex, amely az élet törvényeit tartalmazza. E törvényeket nemcsak olvasgatnunk kell, hanem be kell engednünk lelkünk legmélyére. Ezáltal minden pillanatban Krisztushoz tesznek hasonlóvá minket.

Az ő szavai ugyanis Isten szavai, tele rejtett forradalmi erővel.

Táplálkoznunk kell tehát Isten igéjével. Amint manapság a test számára szükséges tápanyagokat egyetlen tablettába lehet sűríteni, úgy kell nekünk is Krisztussal táplálkoznunk egy-egy Igéjét élve, hiszen ő jelen van minden egyes Igéjében.

Az egyház katekétikai vagy lelkipásztori dokumentumai is – kivétel nélkül – hangsúlyozzák: „Az Igét ne csak hallgassuk, hanem legyen az élet igéje számunkra, amely mozgatja, irányítja, meghatározza létünket.” (vö. NMI 39.)

 1. Mi a történet üzenete számunkra?
 2. Hogyan alkalmazza Jézus a maga életében az Igét?

Mire tanít ez minket: hogyan kell élni Isten Igéjéből?

 1. Milyen konkrét elhatározás(ok)ra késztet most engem ez a történet?

„Megitatod örömöd patakjából” (Zsolt 36, 9)

Szomjaztam és víz után kutattam,

Nagy vizek partján jártam,

S boldogan vetettem magam a habokba,

De a víz, amit találtam, sós volt,

Mint a könnyek, a szenvedés.

Édes vizet kerestem,

De a világban nem találtam.

Most rájöttem, Te vagy

Az az édes víz.

Lubickolni benne,

Lebukni és fölmerülni,

Belekortyolni és ringani rajta:

Micsoda gyönyörűséges dolog

Rádtalálni!

(Hawa)

 


Szám: 1243 – 2019.

Lelkipásztori munkatársképzés indul Sepsiszentgyörgyön

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága – Isten kegyelméből – újra meghirdeti a főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzést folyó év októberétől, Sepsiszentgyörgyön. Kérem a Paptestvéreket, hogy biztassák és segítsék azokat a híveket, akik a lelkipásztori munkájukban segítségükre lehetnek a képzés elvégzése után.

A főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzés az elkötelezett, vagy magukat elkötelezni vágyó keresztényeket szólítja meg, azokat, akik Istennel és az Egyházzal kapcsolatos ismereteiket szeretnék elmélyíteni, valamint – egyházi közösségeink aktív tagjaiként – a közösség adott keretein és lehetőségein belül szolgálatot is vállalnak.

A képzés célja:

- lelkipásztori munkatársak képzése, a római katolikus Egyház tanításának elmélyítése, annak gyakorlati alkalmazása, a vallási műveltség szintjének emelése, a tudatos/öntudatos keresztény közéletiség fejlesztése, szociális, karitatív lelkület, érzékenység fejlesztése, a lektori és akolitusi szolgálat felvevésére való felkészítés. Eddigi tapasztalatok alapján ajánljuk egyháztanácsosoknak, fizetett alkalmazottaknak is – mint sekrestyések, irodai alkalmazottak stb.

A kurzus egyben akolitus-* és lektorképzést** is magába foglal azok számára, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek, és a feltételeknek megfelelnek.

___________________________________________________________________________

* Az akolitus az eukarisztikus ünnepléseknél az oltárszolgálat felelőse, szükség esetén áldoztathat, elviheti az eukarisztiát a kórházban vagy otthonukban fekvő betegeknek/ időseknek, önálló igeliturgiát végezhet, illetve esetenként vezetheti a szentségimádást. (Vö. Gyulafehérvári Főegyházmegye Zsinati könyve, 27-es rendelkezés)

**A lektor a liturgikus cselekményeknél az ige szolgálatának felelőse, felolvashatja az evangélium kivételével a szentírási részeket, az egyetemes könyörgéseket, a liturgia magyarázatait, továbbá felkészíti és irányítja a felolvasókat. (Ministeria quedam, V.)

Mit nyújt a képzés a résztvevőknek?

 • teológiai ismereteket;
 • rálátást Főegyházmegyénk szükségleteire, közösségeinkre, a plébániai teendőkre;
 • csoport- és közösségvezetői ismeretek megszerzését;
 • az Isten-kapcsolat elmélyítését, rendszeres lelki feltöltődést;
 • közösség-élményt;
 • felkészítést a lektori, illetve akolitusi szolgálat végzésére, kiemelve a liturgikus képzést, a liturgiába való bevezetést.

A képzés felépítése:

A képzés időtartama 3 év (2019-2022). Évi négy, hétvégi, tömbösített képzési alkalom (péntek délutántól – szombat délutánig). Egy-egy képzési tömb, a lelki program mellett, elméleti előadások, műhelymunkák, csoport-megbeszélések keretében négy témát foglal magába.

Az egyes témákat mindig négy szempont szerint vizsgáljuk: a szentírástudomány, a szisztematikus teológia, a diakónia, valamint a gyakorlati pasztoráció szempontjai szerint. Az elméleti impulzusokat gyakorlati megvilágítás követi, amelyek alapján történnek a csoport-beszélgetések és a műhelymunkák.

A képzés helyszíne:

Sepsiszentgyörgy – Szent József plébánia

Az érdeklődők f. év szept. 12-ig jelentkezhetnek a gyf.pasztoralis.iroda@gmail.com elektronikus postacímen, a következő adatok megadásával: név; lakcím; születés időpontja; születés helye; plébánia neve; plébános neve; foglalkozás; e-mail-cím; telefonszám.

A jelentkezéshez plébánosi ajánlás szükséges, amelyet az első találkozásra kell elhozni!

További információk a a Főegyházmegyei Pasztorális Iroda munkatársánál:

Molnár Izabella: +40 753 869 706.


Szám: 1267 – 2019.

Székesegyházi búcsú és a Papnevelő Intézetünk tanévnyitója

Ebben az évben is szeptember 29-én, vasárnap, Szent Mihály főangyal ünnepén, főegyházmegyénk és székesegyházunk védőszentjének napján tartjuk a székesegyházi búcsút, amelyhez társul Papnevelő Intézetünk tanévnyitója, ünnepélyes Veni Sancte-val.

Az ünnepi szentmise d.e. 11 órától kezdődik, hogy a távolabbról jövők is ide érhessenek.

(Vasárnap lévén, a lelkipásztoroknak nehezebb a kimozdulás, a helyi elfoglaltságok miatt.)

E napon van Istent Szolgája MÁRTON ÁRON püspök halálának 39. évfordulója. Továbbra is imádkozzunk, kérjük kitartással az Urat, hogy mielőbb a boldogok között tiszteljük nagy püspökünket!

A székesegyházi búcsúra szeretettel hívom és várom Paptestvéreimet és Kedves Híveimet.


Szám: 1315 – 2019.

Kivándorlók és menekültek világnapja

Az őszi Papi Szenátus fő napirendi pontja a legújabb szentszéki kérések és rendezvények főegyházmegyei alkalmazásának megbeszélése.

Ferenc Szentaya az idei szeptember 29-i vasárnapra, Szent Mihály főangyal ünnepére – a kivándorlók és menekültek világnapját (Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato) hirdette meg. Ezt a megemlékezést a Szent Péter téren bemutatott ünnepi pápai szentmisével szeretné nyomatékosítani.

Ferenc pápa azt is kéri, hogy ezzel egyidőben minden püspök tartson a székesegyházában szentmisét és egyházmegyei delegáció vegyen részt a római megemlékezésen.

Mi ennek az elvárásnak a Szent Mihály-napi székesegyházi búcsú keretében teszünk eleget.

Kérjük Főtisztelendő Paptestvéreinket és Híveinket, hogy csatlakozzanak ehhez az imádságos megemlékezéshez.


Szám: 1189 – 2019.

Papi Szenátus őszi ülése

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának újraválasztását követően, 2019. szeptember 24-ére hívom a szenátor atyákat az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett tanulmányi házba.

Ezen a napon tartjuk a szenátus alakuló és egyben őszi rendes ülését is. Fő napirendi pontunk: A legújabb szentszéki kérések és azok alkalmazása főegyházmegyénkben.

A Paptestvérek is beküldhetik javaslataikat, meglátásaikat a napirenddel kapcsolatban. Esetleg más, fontos témát is javasolhatnak tárgyalásra, a szenátusi gyűlésre.

Ezeket írásban terjesszék elő az érseki irodának, legkésőbb szeptember 20-ig.

Segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük.


Szám: 1268 – 2019.

Őszi papi rekollekció programja

Ez évi első körlevelünkben meghirdetett program keretében, az őszi lelki napokat a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

 1. – Első körben

Előadók: Farkas Balázs, a NEK Titkárság irodaigazgatója, Marik Gergely, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei missziós referense és Ft. Veress Sándor, a NEK-re való készületi év hazai koordinátora

Téma: „miNEK? kiNEK? mindenkiNEK? – Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület

 

Október 7-én, hétfőn

Kézdivásárhelyen

Október 8-án, kedden

Brassó-Bolonyán

Október 9-én, szerdán

Csíksomlyón

Október 10-én, csütörtökön

Székelyudvarhelyen

                     

 

 

 

 

 

 

 

 1. – Második körben

Előadók: Főtisztelendő Fábry Kornél, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára

Téma: „miNEK? kiNEK?mindenkiNEK? – Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület

Október 7-én, hétfőn

Gyergyószentmiklóson

Október 8-án, kedden

Marosvásárhelyen

Október 9-én, szerdán

Kolozsváron

Október 10-én, csütörtökön

Alvincen

A szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével.

A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek, majd ezt követően elvégezhetik szentgyónásukat. Az előadást és megbeszélést lehetőleg közös ebéd kövesse, ahol kötetlen együttlét keretében megbeszélhetik közös gondjaikat és terveiket.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a beszélgetést ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére számítunk.


Szám: 1269 – 2019.

Bérmálás utáni vizitációk

Az ügyben érintett plébániákat egyénileg is értesítettük a nyár elején az 50-2019-es leirat-tal. Ebben közöltük, hogy október-november hónapokban személyesen és két általános helynököm bevonásával, bérmálás utáni vizitációkat végzünk.

A vizitáció pontos időpontját telefonon fogjuk egyeztetni. Csak olyankor megyünk, amikor a lelkipásztornak megfelel. A látogatásra készítsék elő az említett leiratban felsorolt ügyviteli iratokat.

Pénzügyi ellenőrzésre a lelkipásztori látogatástól függetlenül kerül sor, külön időpontban.

Megértő és segítő közreműködésüket, előre is köszönjük.


Szám: 1258 – 2019.

Bérmálás 2020-ban

Szeretettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a jövő évben bérmálás és ezt követő főpásztori vizitáció esedékes a Küküllői, a Kolozs-Dobokai és a Gyergyói főesperesi kerületekben.

A bérmálásra készülők külön előkészítőkön vesznek részt, amelyeket a hittanórákkal párhuzamosan, már ősztől meg kell kezdeni.

Feltételezzük, hogy a bérmálkozók számbavétele és felkészítésük megkezdésére az iskolai év megnyitásával egyidőben már sor kerül.

Az esedékes évi programtól eltérő, rendkívüli bérmálás is lehetséges, ha azt nyomós lelkipásztori szempontok indokolják. Azon egyházközségek lelkipásztorai, akik a rendes beosztástól eltérően szeretnének bérmálást, legkésőbb f.é. december 31-ig jelezzék szándékukat. A jövő évi bérmálási beosztást januárban, az első körlevelünkben fogjuk közölni.

Bérmálási korhatár továbbra is a betöltött 15 év. Kérjük Főtisztelendő Paptestvéreinket, hogy megfelelően felkészített, hitüket gyakorló fiatalokat engedjenek a nagykorúság szentségéhez.

Ismételten kérjük Paptestvéreinket, hogy vegyék komolyan a bérmálkozók megfelelő felkészítését, és tegyenek meg mindent azért, hogy hitüket ismerő, és azt öntudatosan megélő ifjaknak szolgáltathassuk ki a nagykorúság szentségét.


Szám: 1290 – 2019.

Plébániai leltárak naprakész elkészítését szorgalmazzuk

Egyre gyakrabban találkozunk olyan esetekkel, hogy a plébániák leltárának aktualizálásának elhanyagolása miatt számos végeláthatatlan nézeteltérés, félreértés, magyarázkodás származik.

Ezen áldatlan helyzetek megelőzését szolgáló, valamint a hiteles évi könyvviteli zárás elengedhetetlen feltételét képező évi leltár elkészítésének szorgalmazása különböző formában és fórumokon korábban terítékre került. Viszont azt tapasztaljuk, hogy nem minden plébánián lett foganatja, ezért hangsúlyozzuk a vagyoni helyzet (ingó és ingatlanok) alapos felmérésének, dokumentálásának szükségességét.

A plébániai évi leltár befejezése után, azokat az alapeszközöket és/vagy kis értékű leltári tárgyakat, amelyeket nem lehet használni és le kell írni, ki kell venni a könyvelésből. Kérjük, terjesszék fel ezeket jóváhagyásra az Érseki Hivatal Gazdasági Osztályához. A jóváhagyást követően kerüljön sor az eladásra (ha lehetséges, mint tárgy vagy ami keletkezik belőle: papír, vas stb.), vagy a megsemmisítésre. Mindkét esetben nyoma kell maradjon: eladás esetén számla, megsemmisítés esetén jegyzőkönyv.

Főtisztelendő Plébános urak megértő és segítő közreműködését kérjük a jelen vagyoni helyzetet tükröző plébániai leltárak elkészítéséhez.


Szám: 1293 – 2019.

Egyházi építkezésekkel, épületfelújításokkal és műtárgyaink megőrzésével kapcsolatos tennivalók

Főegyházmegyénkben az elmúlt években nagy számban került sor építkezésekre. A pályázati támogatások és a saját anyagi ráfordítás lehetőséget adott templomfelújításokra, új templomok és kápolnák építésére. Örvendetes látni, ahogy sorra megújulnak műemlék templomaink. A templomfelújítások, tatarozások alkalmával viszont előfordult, hogy nem elég körültekintően jártak el. Műemlékeinknél, műtárgyainknál sok esetben a legjobb szándék mellett is történtek olyan beavatkozások, amelyek tárgyi örökségünket károsították.

Ezért tisztelettel kérem Paptestvéreimet, hogy a templomfelújítások előtt küldjék be a tervet az Érseki Hivatalba. Műemlék templomok esetében az állami engedélyeztetéshez szükséges tervet. Ezzel kapcsolatban kikérjük az Egyházművészeti és Építészeti Bizottság (EMŰB) véleményét.

Nem műemlék templomok és más egyházi ingatlanok esetében, az egyszerűnek gondolt munkálatokra (festés, meszelés, tetőcserép-csere, padok cseréje vagy felújítása stb…) is jelezzék írásban szándékukat a Főhatóságnak. Az egyes pályázatokhoz szükséges engedély megadásához pedig időben küldjék a szükséges adatokat.

Templomaink a hozzájuk tartozó berendezési és liturgikus tárgyakkal kiemelkedő értéket képviselnek, a liturgikus használatban betöltött szerepük mellett egyházi és közösségi történelmünk emlékei.

A tárgyak megőrzésére, a plébániák leltárában szereplő tárgyakra, illetve a Főegyházmegye által nyilvántartásba vett értékes műtárgyakra is fordítsanak kellő figyelmet. A művészi értéket képviselő tárgyak – pl. régebbi oltárok, oltárképek, kelyhek – restaurálása előtt fokozott körültekintéssel járjanak el. Mielőtt az egyházi tárgyak restaurálását kezdeményezik és megbízást adnak erre, küldjék be írásban ezen szándékukat (fotó melléklettel) az Érseki Hivatalba.

Az Érsekség engedélye szükséges a liturgikus berendezések átalakításához, valamint új liturgikus berendezések kivitelezésének a jóváhagyásához is.

Jelezzék, ha bármilyen okból szándékukban áll a templomból vagy plébániáról liturgikus berendezést és műtárgyat eltávolítani, főként kiselejtezni.

Főegyházmegyei jóváhagyás nélkül tilos a plébánia tulajdonát képező leltári tárgyaknak – liturgikus vagy más műtárgyaknak, régi könyveknek – bárminemű eltulajdonítása vagy értékesítése.

A liturgikus használaton kívüli tárgyak megőrzésére és tárolására is fordítsanak figyelmet. A szellőztetés mellett lényeges a biztonság, a zárak és riasztóberendezés, valamint a tűzvédelmi rendszer és a villámhárítók működésének az ellenőrzése. Figyeljenek arra, hogy a templom kulcsát biztonsági okból ne adják idegenek kezébe.


Szám: 1270 – 2019.

Könyvajánlás

Folyó év októberében megjelenik a Márton Áron hagyaték 19. kötete Égető gondok címen Főtisztelendő Msgr. Prof. Dr. Marton József ny. egyetemi tanár szerkesztésében.

A kötet első része Márton Áron főpásztorsága előtt közölt írásait tartalmazza, amelyek az 1930-as évek legégetőbb problémáit feszegetik.

A második részben püspökségének kezdeti időszakának írásai kerülnek bemutatásra, a felgyülemlett főpásztori gondjait jelenítik meg, főleg az 1940-ben kettészakadt egyházmegye nehéz éveit.

A kötet  beszerezhető a Corvina könyvüzletekben, valamint az Érsekségen.

Gyulafehérvár, 2019. szeptember 4.

 

†György s.k.

        érsek