2020./XI. körlevél (2020. november 17.)

D. a J. Kr.!

Valamennyi Ft. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Dr. Kerekes László segédpüspök általános helynöki kinevezése

Az Egyházi Törvénykönyv 406. kán. 2. §. értelmében Dr. Kerekes László segédpüspököt folyó év augusztus 29-én általános helynöknek neveztem ki.


Szám: 1272 / 2020

Szentmisék a járvány miatt karantén alá helyezett településeken

A COVID-19 járvány széleskörű terjedése miatt az illetékes állami hatóságok falvakat és városokat zártak és zárnak le. Az eddigi tapasztalat szerint, a szentmiséket nem tiltják, de korlátozzák: csak kültéren lehetségesek. Minden Paptestvért szeretettel és nyomatékkal kérek, hogy tartsa be a helyi hatóságoknak a szentmisékre és vallásos eseményekre vonatkozó rendelkezéseit.

Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.). Mindaddig, amíg egy település karantén alatt van és a fentnevezett szigorítások érvényben vannak, e felmentést megadom. Az érintett plébánosokat a szentmisék online közvetítésére biztatom, a kedves híveket az ezekbe való méltó bekapcsolódásra.

Kérek minden Paptestvért és hívőt, hogy maradéktalanul tartsák be a járványügyi intézkedéseket. Plébániáinkon kiemelten és különösen figyeljünk az idősekre, egyedül élőkre, rászorulókra, mindazokra, akik szükséget szenvednek.


Szám: 1271 / 2020

Bérmálásra készülünk 2021-ben

Ebben az évben a világjárvány miatt főegyházmegyénkben elmaradt a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. Bár a járvány miatt bizonytalan és nehéz, tervezzük jövő évre a bérmálást a soron következő főesperesi kerületekben, illetve az idén elmaradt bérmálások bepótlását. A bérmálási beosztást egy következő körlevelünkben közöljük.

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy a bérmálandókat a rendes plébániai hittanórákon kívül, a bérmálási felkészítők keretén belül készítsék fel.

A rendkívüli (a soron következő főesperesi kerületeken kívüli) bérmálás igénylését kérem a Főegyházmegyei Hatósághoz folyó év december 31-ig felterjeszteni. Rendkívüli bérmálásnak tekinthető, ha a bérmálandók száma legalább 50 fő. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév.

Nyomatékkal kérem a Paptestvéreket, hogy a megfelelő előkészület és az alkalmasság számbavétele után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

A bérmálás utáni vizitációkat a főesperesek fogják végezni.


Szám: 1218 / 2020

Hitoktatás a járványhelyzet időszakában

A súlyosbodó járványhelyzet próbára teszi mindannyiunk leleményességét és tenni akarását, különösképpen a hitoktatás terén. Megváltozott életünk eddig is sok áldozatot kívánt mind lelkipásztorainktól, mind hitoktatóinktól, legyen szó iskolai vagy plébániai tevékenységről.      

Ahogy nyilatkozataimban többször is mondtam, ebben a helyzetben is keresnünk kell azt a lehetőséget, amely fejlődésre sarkall és jó közös munkára nevel lelkipásztort és hitoktatót egyaránt. Ezzel nemes kötelességünknek teszünk eleget, amelyre vállalkoztunk, hogy nem hagyjuk magukra a ránkbízottakat, semmilyen körülmények között. Tisztában vagyok a jelenlegi helyzet súlyosságával és azzal, hogy sok esetben helyenként egymástól nagyon eltérő valóságot kell szem előtt tartania minden szolgálatot teljesítőnek, viszont tisztelettel kérem minden illetékes hitoktató és lelkipásztor odaadását és tenni akarását, közös ügyünk érdekében.

Hitoktatás az iskolában

- Fontos kapcsolatban lennünk az illetékes iskolai vezetéssel és más felekezetek hitoktatóival, hogy betartva az állami előírásokat, közösen találjunk megoldást az adott rendelkezések kivitelezésére.

- Figyeljünk oda arra, hogy az iskolák kötelesek feltüntetni a hittanórákat a járvány miatt létrehozott változtatott órarendekben is.

            - A digitális oktatás során törekedjünk a lehetőségek szerint a személyes online-jelenlétre.

            Plébániai hitoktatás

- Amíg a járványügyi előírások korlátozzák a plébániákon megszervezett hitoktatást, keressük és használjuk ehhez a digitális lehetőségeket.

- Fordítsunk különös figyelmet az elsőáldozókra és a bérmálkozókra: a személyes jelenlétű felkészítők elmaradása ne keltsen bennük olyan negatív érzéseket, hogy lelkipásztoraik vagy hitoktatóik elhanyagolják őket.

A Főtisztelendő Paptestvéreknek és a hitoktatóknak köszönöm a gyermekek és fiatalok oktatásában és nevelésében hozott áldozatokat. Isten fizesse meg százszorosan mindenkinek a fáradozását!


Szám: 1308 / 2020

Imakilenced Isten szolgája Márton Áron püspök boldoggá avatásáért

Márton Áron püspök születésének 125. évfordulóján, 2021. augusztus 28-án, a korábbi megemlékezések, konferenciák hagyományához kapcsolódva, főegyházmegyei zarándoknapot tervezünk Csíkszentdomokoson, Áron püspök tiszteletének lelki síkon való előmozdítása, ébren tartása céljából, ezáltal is segítve boldoggá avatása folyamatát.

Előkészületként imakilencedre kerül sor idén decembertől kezdődően a csíkszentdomokosi templomban, minden hónap utolsó szombatján. A népmissziós célt szolgáló lelki előkészület az Imádkozzunk Áron püspökkel! c. imafüzetben található kilencedre alapul, minden hónapban meghívott papok tartanak elmélkedést Áron püspök gondolatai alapján, az egyes témákat elmélyítve és aktualizálva a mai kor kihívásaira. A szentmisék előtt egyórás imádságot – rózsafüzér és egyéb imák – vezetnek a csíkszentdomokosi rózsafüzér-társulatok, a mise végén kerül sor az elmélkedésre és imádkozásra.

Az imakilenced részletes programja az alábbiakban olvasható. A szentmiséket a tervek szerint az Erdélyi Mária Rádió közvetítésében és a templom.ro internetes oldalon is lehet követni.

Az imakilenced programterve

I. alkalom – 2020. december 26., 15 óra

Téma: Imádkozzunk együtt Jézus Krisztussal, aki az Eucharisztiában jelen való jó barát és táplálék a vele járók számára!

Elmélkedést tart: Ft. Obermájer Ervin viceposztulátor

Tervezett célcsoport: nincs (Karácsony ünnepe miatt)

 

II. alkalom – 2021. január 30., 18 óra

Téma: Imádkozzunk aggódó szeretettel nemzetünk jövőjéért, gyermekáldásért népünk körében!

Elmélkedést tart: Msgr. Csató Béla

Tervezett célcsoport: polgármesterek, politikusok, közéleti szereplők

 

III. alkalom – 2021. február 27., 18 óra

Téma: Imádkozzunk az iskolás gyermekekért, hogy nevelésük testi, szellemi, lelki kiteljesülésüket szolgálja!

Elmélkedést tart: Exc. Ft. Dr. Kerekes László segédpüspök

Tervezett célcsoport: pedagógusok, iskolaigazgatók, hitoktatók

 

IV. alkalom – 2021. március 27., 18 óra

Téma: Imádkozzunk az ifjúságért, önazonosságuk és élethivatásuk megtalálásáért!

Elmélkedést tart: Ft. Takó István

Tervezett célcsoport: ifjúsági lelkészségek munkatársai, önkéntesei, katolikus iskolák diákjai, kamilliánus gyermekek, cserkészek

 

V. alkalom – 2021. április 24., 18 óra

Téma: Imádkozzunk a házasulandókért, házastársakért, szülőkért!

Elmélkedést tart: Ft. Szénégető István-Barnabás

Tervezett célcsoport: házasok, családosok

 

VI. alkalom – 2021. május 29., 18 óra

Téma: Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, Istennek adott életük töretlenségéért!

Elmélkedést tartja: P. Urbán Erik OFM

Tervezett célcsoport: szerzetesek

 

VII. alkalom – 2021. június 26., 18 óra

Téma: Imádkozzunk a mindennapi kenyérért, a bárminemű – szellemi-fizikai – munkában dolgozókért!

Elmélkedést tart: Ft. Bara László

Tervezett célcsoport: vállalkozók, munkaadók

 

VIII. alkalom – 2021. július 31., 18 óra

Téma: Imádkozzunk a szenvedőkért, betegekért és a jó halál kegyelméért!

Elmélkedést tart: P. György Alfréd MI

Tervezett célcsoport: kórházpasztorációban dolgozók, orvosok

 

IX. alkalom – 2021. augusztus 28., délelőtt

Téma: Imádkozzunk az Istennel és egymással való közösségünkért az Egyházban, az Egyházzal és az Egyházért!

Elmélkedést tart: Exc. Ft. Dr. Kovács Gergely érsek

Tervezett célcsoport: nincs (záró ünnepség)

 

 

Kapcsolódó programok

Hét hétvégén

(az elsőn nem, mivel az karácsonyra esik, az utolsó pedig a záró ünnepség):

Lelkigyakorlatos találkozók a Segítő Nővéreknél

Korlátozott létszámmal szervezett lelkigyakorlatos találkozók az Árpádházi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban, az aktuális hónap témájának megfelelően, az abban érintett, megszólítható csoportoknak, közösségeknek.

Célcsoport: Áron püspök tisztelői, plébániai csoportok az egyházmegye minden tájáról, különféle hivatású (tanár, orvos, vállalkozó stb.) keresztény, keresztény szellemben tevékenykedő személyek.

Múzeumi program

Programajánlat zarándokcsoportoknak az imakilencedi szombati napokra:

  • Csoportos tárlatvezetés délelőtt

(attól függően, mikor ér véget a nővéreknél a program, pl. 13.00 és 14.00 órától).

  • Múzeumpedagógiai foglalkozások diákcsoportok számára

(14.00 órától a kiállítással, a püspök életével kapcsolatos feladatok megoldása, kézműves foglalkozások stb, 15.00 órától értékelés)

Célcsoport: Ahogyan a szentmisék is, a múzeumi programok mindenki számára nyitottak, mindenkit várnak, aki szeretne Áron püspök közbenjárását kérni, érte imádkozni, szülőfalujába, Csíkszentdomokosra elzarándokolni.

Programfelelősök:

Papok meghívása, fogadása / lelkigyakorlatos program: Darvas Piroska sa

Szentmisék előtti imádság megszervezése és különfélék: Bőjte Csongor

Múzeumi foglalkozások, program: Lázár Csilla, Bodó Andrea

Szeretettel kérem és buzdítom Főtisztelendő Paptestvéreimet és a Kedves Híveket, kapcsolódjanak be mindannyian a lelki előkészületbe (a lehetőségek szerint személyesen,  betartva a járvány miatti előírásokat vagy közvetítés által). Szolgálja ez az imakilenced Áron püspök boldoggá avatásának ügyét, ugyanakkor a hitben való megújulásunkat és elmélyülésünket is, segítsen bennünket a hithez való ragaszkodás örökségét őrizni és továbbadni.


Szám: 1281 / 2020

Adventi rekollekciók

Október folyamán sor került a segédpüspök által vezetett rekollekciók megtartására, melyek fő témája a „hogyan tovább papi rekollekció?” kérdés volt. A visszajelzések szerint sokan szeretnék, ha időközönként a főesperességek szerveznék ezt meg. Tekintettel a járványhelyzetre és a szigorításokra, az adventi rekollekciós nap megszervezését a főesperesekre bízzuk.

Az advent első hetében, november 30. és december 4. között megtartandó rekollekció után várjuk a főesperesek beszámolóját arról, hogyan sikerült a napot megszervezni.  

A beszámolókat kérjük december 7. este 20 óráig a Főegyházmegyei Hatósághoz beküldeni.


Szám: 1283 / 2020

Buzdítás parlamenti választáson való részvételre

December 6-án parlamenti választások lesznek hazánkban. Az állam törvényhozó testületének megválasztása nem csak az Alkotmány által biztosított állampolgári jogunk, hanem valláserkölcsi kötelességünk is. Az Egyháznak Krisztustól kapott küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot minden embernek. Az Evangélium üzenete egyaránt érvényes a társadalom, a politika, az egyéni és a közösségi élet minden területére: „…a társadalmi tanítás az Egyház részéről nem (...) illetéktelen beavatkozás. Joga van a társadalmi szféra evangelizálására, (...) amelyben az ember élete zajlik,  – hogy ott visszhangozza az Evangélium felszabadító üzenetét” (Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma 70. old.).

A négyévenkénti választások előtt katolikus hívőkként komoly dilemmával nézünk szembe. A különböző pártideológiai ajánlatok között sokan várnak arra, hogy valaki útbaigazítást, jó megoldást kínáljon. A Katolikus Egyház társadalmi tanítása túlmutat a liberális és konzervatív megosztottságon, ezért egyik politikai tábor sem tud megfelelni ennek. Tévhit vagy félretájékozottság bármelyik pártról azt tartani, hogy az megfelelően képviseli a katolikus szociális gondolkodást. A pártok egy része támogatja a hátrányos helyzetűeket, a migránsokat, a menekülteket, védi a környezetet, szembe száll a rasszizmus minden formájával, a pártok másik része ellenzi az abortuszt, az eutanáziát, védelmezi a hagyományos családmodellt. Az ilyen formában felosztott pártideológiákról nehéz megállapítani, melyik a „katolikusabb”. Természetesen a különböző értékek között az emberi élet védelmének kell elsőbbséget biztosítani, mivel az élet a legfontosabb jó.

Választásokkor talán leginkább a „hallgass a szívedre” mottót követjük, mert a politikát bonyolultnak és átláthatatlannak tartjuk. Ne feledjük, mit kérünk az Úr imájában nap mint nap: „Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” Az evangélium igéje végső soron az örök életre vonz minket, de reális földi átalakító hatással is jár. Ha mi, katolikusok nem veszünk részt legalább szavazataink leadása által a politikai folyamatban, bármilyen zűrzavaros is az, akkor megengedjük, hogy a katolikus társadalmi tanítás csupán jámbor elmélet maradjon.

Vegyük komolyan a választások fontosságát és betartva az egészségügyi előírásokat, menjünk el szavazni! Imádkozzunk bölcs belátásért és bátorságért, hogy megfontolt, jó döntést hozzunk, amelyet lelkiismeretesen tettre is váltunk, egyenként és közösen építve ezáltal is Isten országát.

Gyulafehérvár, 2020. november 17.

                                                                                                            † Gergely s.k. érsek