X./2019. körlevél (2019. december 12.)

Tartalom:

D. a J. Kr.!
Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak
Székhelyükön

Szám: 1720–2019.
Karácsonyi körlevél 2019
(Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy Karácsony napján, minden szentmisén, olvassák fel körlevelem a hirdetésekben.)

D. a J. Kr.!
Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

1223. karácsonyát Assisi Szent Ferenc úgy akarta megünnepelni Greccioban (ejtsd: Gréccsó), hogy testi szemével is láthassa a betlehemi barlangot az újszülött Kis Jézussal, a Szűzanyával és Szent Józseffel. Celanói (ejtsd: Csélánói) Tamás, Szent Ferenc egyik első követője és életrajzírója így emlékezik meg az eseményről: „Boldogságos Ferenc, mint már azelőtt is többször megtette, karácsony előtt vagy tizenöt nappal magához hívatta János urat, és így szólt hozzá: ’Ha azt akarod, hogy az Úr közelgő ünnepét Greccióban üljük meg, úgy siess, és szorgalmasan tégy meg mindent, amit mondok neked! Meg akarom ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét, és tulajdon testi szemimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba és hogyan feküdt azt ökör és a szamár előtt a szénán.’ A derék és hűséges ember a parancs hallatára elsietett, és a kitűzött helyen előkészített mindent, amit a szent kívánt tőle... Készen állott a jászol, ott volt a széna, odavezették az ökröt és a szamarat. Ünnepelt itt az egyszerűség, vigadozott a szegénység, felmagasztaltatott az alázatosság, és Greccio mintegy új Betlehemmé alakult át.” (Szent Ferenc első életrajza, XXX. Fejezet, Újvidék-Szeged-Csíksomlyó 1993,91.)

Azóta mi is betlehemet állítunk a karácsonyfa alá. Segít áhítatunkban, hogy jobban beleéljük magunkat Megváltónk születésének titkába. A jászolban és a jászol körül ott van az egész Szent Család! Hányszor fohászkodunk őseink imájával: „Jézus, Mária, József, nektek ajánljuk szívünket, lelkünket. Jézus, Mária, József, álljatok mellettünk végső küzdelmünkben. Jézus, Mária, József, segítségetekkel békében költözzék el lelkünk. Ámen.” (Gyulafehérvári PREORÁTOR 2003,52.)

Nem csoda, ha Ferenc Szentatyánk – aki Assisi Szent Ferenc nevét választotta első pápaként pápai névnek – már 2016. január 4-én pápaként zarándokolt el Greccioba magánúton. Idén december 1-jén ismét elzarándokolt nyilvánosan Greccioba, és apostoli levelet írt Isten Népének a „jászol” jelentőségéről.

Mivel főünnepeink olyan gazdagok témában, szükségesnek látta az Anyaszentegyház, Keleten és Nyugaton egyaránt, hogy a főünnepek mellékszereplőinek – vagy egy-egy témának a főünnep után – külön ünnepet vagy emléknapot szenteljen. Ezért van az érvényben lévő naptárunkban is a karácsonyt követő vasárnapon Szent Család: Jézus, Mária és József vasárnapja! A Szent Család minden katolikus keresztény családnak az eszményképe.

Aquinói Szent Tamás összekapcsolja a karácsonyt és az Oltáriszentséget: „Az Oltáriszentség a megtestesülés kiterjesztése, Jézus az Oltáriszentségben éli megtestesülésének titkát, betlehemi életét.” Ezért nevezi számos lelki író az Oltáriszentséget „örökös karácsonynak”.
Örvendünk, hogy 2020. szeptember 13-20. között a Katolikus Világegyház az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust (NEK) Budapesten tartja. (Ez már a második alkalom, ugyanis 1938-ban a 34. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak szintén Budapest adott helyet.) A résztvevők – anyanyelvüknek megfelelően – külön programokon vehetnek majd részt.

Az Úr Jézus az Utolsó Vacsorán nem emlékképet osztott, hanem megalapította az Oltáriszentséget, saját Szent Teste és Vére Szentségét és az Egyházi Rendet – „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” (1Kor 11,25). Azóta ott van érvényes Oltáriszentség /szentmiseáldozat/, ahol érvényes egyházi rend/papság van. A kettőt pedig összekötötte a szeretet új parancsával. Azért új, mert új mértéket adott: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34)

Amikor kegyelemteljes Karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok Kedves Testvéreimnek, ugyanakkor azt is kívánom, hogy újuljatok meg az Oltáriszentség iránti tiszteletben: gyakori szentáldozással, szentségimádással és az Úrnap méltó megünneplésével. Így készüljünk részt venni az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, akár személyesen, akár lélekben – otthon.

Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt kívánok Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2019. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén
† György s.k.
érsek


Szám: 1766–2019.
Szent Család vasárnapi gyűjtés a családpasztoráció támogatására

A 2019-es esztendő kimagasló eseménye volt Ferenc pápa romániai látogatása. A Szentatya – a családokhoz intézett üzenetében – ezt mondta: „Kedves családok, ti egyben Isten családjának képe is vagytok, ahogy Ő átkarolja gyermekeit. A fiatalokat, a házaspárokat, az időseket, a megszentelt élet képviselőit, papokat, mindnyájunkat, különböző régiókból és hagyományokból származókat. A Szentlélek hív ebbe a családba, és segít, hogy felfedezzük az együtt létezés szépségét, hogy találkozni tudjunk és mindnyájan együtt járjunk az úton. Mindenki saját nyelvével és sajátos hagyományával, de mind annak boldog tudatában, hogy testvérek vagyunk az Úrban” (Ferenc pápa beszéde, Jászvásár, 2019. június 1-jén).

A családegyház víziója Erdélyben mindig több volt, mint egy költői kép. Nálunk is hagyománya és hétköznapjainkat formáló ereje van mindannak, amit Főegyházmegyénk földjén a szép, tisztes, példaszerű családjaink, közösségeink képviselnek falvakon és városokban egyaránt. Az is igaz, hogy korunk beteg gondolatai közénk hatolnak és tömegesen távolítják el családjaink tagjait egymástól. A nehéz napi munka, a folytonos küzdelem, az idegenség, amibe a kenyérkereset űzi őket, kikezdi a családias érzést.

A házasság szentségére épülő keresztény családeszményt szolgálja Főegyházmegyénkben a Pasztorális Bizottság család-munkacsoportja. Munkájuk tervszerű: folytonos és következetes erősítése a házastársi kapcsolatoknak, a gyermek szülei iránti kapcsolatának, a szülők gyermekei iránti szeretetének, s emellett lelki gondozás és támogatás, családi életre nevelés, népnevelés...

Családpasztorációs honlapunk, a
www.csalad.ro
oldalunk ezekről számol be.

Ezúttal köszönetet mondok a lelkipásztoroknak és plébániai közösségeknek, hogy támogatták Főegyházmegyénk családpasztorációját. Előző évben a Szent Család Vasárnapjára meghirdetett gyűjtésből 52.470 lej jött be. Ez az összeg a 2019-es év költségeink 23 százalékát fedezte. Köszönet az adományokért!

A főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2019. december 29-én, Szent Család Vasárnapján. A bejött adományokat a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni vagy egyenesen a Családirodának is utalható 2020. február 7-ig.

Adataink:
OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII
540053–Târgu-Mureş, P-ţa, Trandafirilor, Nr.61
Tel: 0742-139.380, Fax: 0365–414–187;
Cod fiscal: 27225935. COD IBAN: R048 RNCB 0193 1174 7099 0001
Web: www.csalad.ro – Email: iroda@csalad.roSzám: 1767–2019.
Vegyes vallású házasságokhoz újabb engedély
Főegyházmegyénkben kialakult gyakorlat alapján a lelkipásztori szolgálatot végző Paptestvéreknek, a jövő esztendőre is megadom az engedélyt, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes vallású házasságoknál asszisztáljanak. Engedélyünk hivatkozási száma 1767–2019, mellyel ezt a fakultást a 2020-as esztendőre is meghosszabbítom, a korábban már ismertetett feltételek mellett.


Szám: 1768–2019.
Valláskülönbség akadálya alól továbbra is felmentést kell kérni
A valláskülönbség bontó akadálya alól (katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is, minden egyes esetben az Érseki Hivataltól kell felmentést kérni – írásban.
A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086. kán.) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányokat, nevezetesen a szabadegyezség és a jegyzőkönyv (reverzális) egy példányát. Paptestvéreim előtt közismert, hogy felmentés hiányában az így megkötött házasság érvénytelen.Szám: 1769–2019.
Vegyes vallású házasságokról összesítő kimutatást kérünk
1908–2018. számú leiratommal engedélyeztem a lelkipásztorkodó papságnak, hogy megfelelő házassági okmányok elkészítése és a törvényes feltételek biztosítása mellett, a vegyes vallású házasságkötéseknél asszisz-táljanak a 2019-es esztendőben.
Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtam meg, hogy az így megkötött házasságokról, a korábban megadott minta alapján, összesített kimutatást küldjenek a főegyházmegyei központnak.

Szeretettel emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy a 2019-ben megkötött vegyes vallású házasságokról összesített kimutatást várunk minden egyházközségből, legkésőbb 2020. január hónap végéig.Szám: 1770–2019.
Érseki Hivatal ünnepi zárva tartása
Paptestvéreink tájékoztatására közöljük, hogy Érseki Hivatalunk 2019. december 20. – 2020. január 7. közötti időszakban hivatalosan zárva tart. Ez idő alatt hivatalunk szolgálati telefonjai sem működnek. Lelkipásztori ügyekben bármikor a rendelkezésükre állunk. Érseki Központunk papjait, nevezetesen a helynök és titkár urat a szünnapok alatt is kereshetik. Ez úton is kérjük szíves megértésüket, amelyet köszönettel viszonzunk.


Szám: 1664–2019.
Plébánosi vizsgát tettek
2019. november 14-én, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, a plébánosi vizsgáztató bizottság előtt, eredményesen vizsgáztak, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően:
1. Benedek Károly – Brassó Bolonya
2. Lörincz Barnabás – Gyergyóremete
3. Papp Antal – Zetelaka
4. Tódor Attila – Gyulafehérvár
Az eredményesen letett plébánosi vizsgával eleget tettek az Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.) 521.k. 3 §–a elvárásának. Ennek értelmében a plébánosi hivatalra pályázhatnak, „visszavonásig” terjedő joghatóságot igényelhetnek és a plébánosi cím viselésére is jogosultak, amennyiben ennek megfelelő kinevezést kapnak.
Van, aki nem veszi jó néven, de ennek ellenére megismételjük a plébánosi vizsgával kapcsolatos korábbi közleményünket:
– A plébánosi vizsga szabályzatának 2. §–ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA.”

Reméljük, hogy ennek a kitételnek az új főpásztor is érvényt fog szerezni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, annak tudnia kell, hogy sikeresen vizsgát tett paptestvérei, előnyt élveznek vele szemben.
Továbbra is szeretettel kérjük és bátorítjuk azon Testvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.


Szám: 1771–2019.
Statisztikai adatok beküldése
Emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2019-es év statisz-tikai adatait 2020. január 15-ig szíveskedjenek beküldeni a kerületi főesperesi hivatalba.

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2020. január 31-ig eljuttatják az Érseki Hivatalba. Az így beérkezett adatokat a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbít-juk. Az ünnepi elfoglaltságok és sokrétű lelkipásztori feladatok ellenére is szeretettel kérjük, hogy a statisztikai adatokat szíveskedjenek határidőre beküldeni.
Mindannyiuk megértő és segítő közreműködését ezúton is köszönjük.

Főtisztelendő Paptestvéreimnek, gondjaikra bízott híveknek, ismételten kívánok lelkiekben gazdag karácsonyt, Istentől megáldott Új esztendőt.

Gyulafehérvár, 2019. december 12.

† György s.k.
érsek