Körlevél III. - 2006. március 31.

 

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön

Tartalom:

Húsvéti körlevél

Beiratkozás és felvételi a Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szemináriumba

Papi Szenátus tavaszi ülése

Tűzvédelmi előírások betartása


 

Húsvéti körlevél

Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a mellékelt körlevelet minden húsvéti szentmisén a hirdetések előtt olvassák fel.

 Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Gyakran teszik fel a kérdést: Miért ünneplik külön a húsvétot románok és magyarok, keletiek és nyugatiak? Kétszer támadt fel Krisztus? A kérdésre a bonyolult időszámítástan ad választ: a keleti és a nyugati húsvétszámítás eltérő hagyományt követ. De azt is mondhatjuk, hogy minden vasárnap húsvét van, mert ez a nap a feltámadás napja. Ezért tették át az újszövetség idején az „Úr napját” szombatról vasárnapra. Minden vasárnap az Úr feltámadását ünnepeljük. De van Húsvéti ünnepünk is, amely Krisztus feltámadásának főünnepe, keresztény hitünk központi hittétele. Ezen áll, vagy dől minden. Szent Pál apostol fogalmazta meg ezt a legvilágosabban a korintusi és minden idők híveinek, vagyis nekünk: „Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. (…) De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel.” (1Kor 15, 12–14. 20–22)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért. Ehhez csatlakoztak a határon túli magyar katolikusok velünk – erdélyiekkel – együtt, de csatlakoztak protestánsok és – a magyarokon kívül – más nemzetek is. Minden keresztény és minden nemzet rászorul a lelki megújulásra, amelynek alapja húsvéti hitünk.

1. Az imaév magába foglalja a nándorfehérvári győzelem 550. évfordulóját is. 1456-ban Hunyadi János hadvezér és Kapisztrán Szent János vezetésével a keresztény seregek fényes győzelmet arattak az Európát fenyegető török hódítók fölött. Ma sem változott a helyezet: meg kell menteni a keresztény Európát, amelynek mi is részei vagyunk. A lelki megújulás célja éppen ez: ha minden európai keresztény nép megújulna húsvéti hitében, egész Európa megújulna. Kezdjük hát a saját portánkon, önmagunkon. Éljük meg keresztény hitünket a családban, az iskolában, a munkahelyen, a társadalomban és a politikában, akkor már hozzájárultunk ahhoz, hogy Európa keresztény maradjon, illetve megújuljon kereszténységében.

2. Az imaév másik jelentős évfordulója az 1956-os magyar szabadságharc. A keresztény ember benső szabadságát külsőleg is meg akarja élni. Az igazi szabadságot a krisztusi megváltás hozta: „Most azonban felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek” (Róm 6, 22). Egyházunk meghirdeti a keresztény társadalom elveit (az egyház szociális tanítása), de nem nyújthat kész mintát a demokrácia számára. A keresztény társadalom felépítése, az igazi demokrácia megvalósítása szintén az Egyház feladata, de nem papjaiban, hanem társadalmi szerepet vállaló híveiben. Ezért kérjük mindig híveinket, hogy vegyenek részt a szavazásokon, és mindig olyan személyekre szavazzanak, akikről tudják, hogy egyházát és nemzetét szolgálják.

3. Ebben az esztendőben a főegyházmegyénk ezeréves fennállásának jubileumára (2009) készített ötéves pasztorális tervben a második évet éljük, melynek témája a megtérés. Falinaptárunkon is szerepel: életünk árnyoldalai Isten szeretetének fényében. A nagyböjti szent idő nagyon alkalmas volt arra, hogy komoly lelkiismeretvizsgálatot tartsunk. Megvizsgáltuk keresztény életünk árnyoldalait, és kerestük a megoldást. Egyházunk öt parancsában szerepel a húsvéti szentgyónás és szentáldozás is. De ez a minimum. Aki nem akar lelkileg éhen halni, legalább egy évben egyszer szentségekhez járul. Az Úr Jézus azért alapította a szentségeket, hogy elesett emberi természetünknek a szentségi kegyelemmel segítsen megélni keresztény hivatásunkat. Erre a segítségre mindig rászorulunk, nem csak egyszer egy évben.

Szent Pál szavait kiáltom oda Nektek, Testvéreim: „Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény” (Ef 4, 24). Énekeljük boldogan minden keresztény Testvérünkkel: „Krisztus feltámadott! Szűnjetek már bánatok! Ti is nyomán járjatok, feltámadást várjatok! Feltámadt Krisztus!” (DU 107, 3).

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves Testvéremnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2006. április 16-án, Urunk Feltámadásának főünnepén

                                                                                           †György s.k.

                                                                                           érsek


Beiratkozás és felvételi a Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szemináriumba

A Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus LíceumiSzeminárium felvételt hirdet 2006/2007-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére, azon fiúk számára, akik sikeresen végezték el a VIII. osztály utáni országos tesztet és 2006. december 31-ig nem töltik be 18. életévüket, papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy egyszerűen keresztény nevelésben szeretnének részesülni. A felvételizni szándékozók idejében jelentkezzenek plébániájukon, és legkésőbb április 25-ig írásban jelentsék be szándékukat plébánosuk által az iskola igazgatóságának. A beiratkozás és a felvételi a törvényes állami keretek között történik: az első fordulóban május 1-3-igiratkozás és május 6-án képességpróba hittanból ( probă de aptitudine), a második szakaszban (azoknak, akiket az első felvételi szakaszban nem osztottak le a nemzeti programban, de sikeresen letették a nemzeti tesztet) július 17-én iratkozás és 19-én hittan vizsga, melynek anyagát az alábbiakban ismételten ismertetjük. Az iskola hasznos időn belül értesíti a szülőket a vizsga eredményeiről.

A felvételi napjaiban magyar nyelvi próbát is tartunk azok számára, akik az országos teszten magyar nyelvből nem vizsgáztak.

A dossziét a beiratkozáskor hozzuk, melynek az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

1. Igazolás a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricol ă), melyen szerepel az V-VIII. osztályos média;

2. Igazolás a VIII. osztály utáni sikeres országos tesztről (Testele naţionale), melynek tartalmaznia kell a teszt minősítését, minden vizsga eredményét és a vizsgák átlagát; vagy a – 2003-as ill. a 2002-es években végzettek esetében – igazolás a kisérettségiről (Certificat de capacitate);

3. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási ív (Cerere de înscriere ), eredetiben, amelynek tartalmaznia kell az V-VIII. osztály médiáját, az abszolváló vizsga médiáját és a „felvételi médiát” (media de admitere), melyet az érvényben lévő felvételi szabályzatának megfelelően számított ki az iskola. A beiratkozási ívre nem kell kódszámot írni, mivel iskolánkban képesítő vizsgát tartunk;

4. Orvosi igazolások (1. adeverinţă de vaccinări, 2. adeverirnţă coprologică, 3. adeverinţă epidemiologică);

5. Ellenőrző könyvecske;

6. Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata;

7. Keresztelési és bérmálási anyakönyvi kivonat;

8. Szülők egyházi házasságát igazoló bizonylat;

9. Plébánosi ajánlás (zárt borítékban);

10. Személyazonossági igazolvány (akinek már van!);

Bővebb felvilágosításért forduljunk a helyi plébániahivatalhoz, vagy levélben az iskola igazgatóságához:

Seminarul Liceal Romano Catolic, str. Păcii, Nr: 4, 510009 Alba Iulia, tel/fax:0258-819-869, e-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro.; http://www.hhrf.org/gyrke/majlath.html.

 

A képesítő vizsga tételei hittanból

Bajtai Zsigmond: „Aki hisz, üdvözül” című hittankönyvből:

Biblia (15-18. old.) –Teremtés, gondviselés (28-33. old.) – Isten terve az emberrel (34–40.old.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43-48.old.) – Legyen meg a te akaratod! (54-59.old.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66. old.) – A Szentlélek (67-71. old.) – Jézus egyháza (79-83. old.) – Az egyház elöljárói (88-92. old) – Szentek közössége (93-97. old.) – A keresztség (115-120. old.) – A krisztusi tanúságtétel szentsége (121-125. old.) –Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség (127-131. old.) – Hiszem a bűnök bocsánatát (138-143. old.) – A bűnbocsánat szentsége az újrakezdés szentsége (143-147.old.)

Bajtai Zsigmond: „Tartsd meg a parancsokat!” című hittankönyvből:

A főparancs (15–19.old.) – Tízparancsolat (19-23.old.) – Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (25-29. old.) –Beszélő viszony Istennel (30-33. old.) – A hit, remény, szeretet isteni erénye (35-41. old.) – Istennek szent Anyja (4-47. old.) – Isten nevét hiába ne vedd! (54-58. old.) Az Úr napját szenteld meg! (60-65. old.) – Atyádat és anyádat tiszteld! (66-71. old.) – Testi és lelkiélet védelme (86-92. old.) – Tiszta élet (93-98. old.) – Igazság és becsület (106-110. old.) – Az egyház parancsai (112-117. old.) – A bűn az emberi lélek sebe (130-134.old.)

Bajtai Zsigmond: „Krisztus tanúi a történelemben” című hittankönyvből:

István diakónus vértanúsága és Saul megtérése (12-13. old.) – Szeretet ragyogja be a véres üldözést (22-24. old.) – A kereszténység felszabadul (26-28. old.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (46-49. old.) VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (55-57. old.) – Assis-i Szent Ferenc (66-68. old.) Mórus Szent Tamás, az angol szakadás vértanúja (86-88. old.) – Loyolai Szent Ignác (88-91 old.) – Páli Szent Vince, az irgalmas szeretet apostola (113-114 old.) – Bosco Szent János a fiúk apostola (128-131. old.)


Papi Szenátus tavaszi ülése

Főegyházmegyei Papi Szenátusunk tavaszi ülését 2006. április 25-én tartja az Alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban. Egész napos tanácskozást tervezünk.

Ezúton kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy szenátusra tartozó javaslataikat április 20-ig juttassák el hivatalunkba, hogy a napirendi pontok közé besorolhassuk. A később érkező beadványokat nem tudjuk figyelembe venni.

Minden kerület választott szenátora elsősorban az őt megválasztók véleményét hivatott előadni, és az ülésen képviselni.

A Papi Szenátus tanácsadó jelleggel működik, de minden fontos – főegyházmegyénket érintő – kérdésben igyekszem kikérni véleményüket.

 


Tűzvédelmi előírások betartása

Az elmúlt évben néhány plébánián ellenőrzést végeztek a tűzoltó alakulatok ellenőrei, és igen sok hiányosságot észleltek. Ezekről írásban is tájékoztatott a Vallásügyi Államtitkárság.

Ismételten felkérjük a Paptestvéreket, hogy szíveskedjenek betartani a tűzvédelmi előírásokat, mert ezáltal nemcsak a büntetéseket kerülik el, hanem a gondjaikra bízott egyházi műkincsek és ingatlanok épségéről és megmaradásáról is gondoskodnak.

Gyulafehérvár, 2006. március 31.

                                                                                           †György s.k.

                                                                                                érsek


Metodologia de organizare şi de desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2006/2007, Cap. 1, art 3, alin 3.

Kérjük a Főtisztelendő Plébános urakat, hogy az iratokat olyan dossziéba tétessék, melyből azok nem hullnak ki (a sínes dosszié nem megfelelő, olyat válasszunk, mely minden oldalról védve van, és nem kell lyukasztani a hivatalos aktákat). A dossziéra írjuk rá felül – nagy nyomtatott betűkkel – a felvételiző nevét, és alul a plébániája pontos levélcímét a telefonszámmal együtt!

u.o. MA= TN+ABS vö. uo. atr.4, alin 2.