Körlevél IX. - 2006. október 25.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:

Szent Erzsébet gyűjtés

Takó István plébánosi vizsgája

Direktórium 2007-re

Katolikus falinaptár – 2007-re

Könyvajánlás


Főegyházmegyénkben kialakult gyakorlat, hogy november hónapban, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét megelőző vasárnap, Caritas–gyűjtést szervezünk templomainkban. Az idén erre a gyűjtésre november 19-én, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén kerül sor. A gyűjtésből befolyt összeggel a nagycsaládosok és nehéz körülmények között élők karácsonyát szeretnénk szebbé tenni.

Ezúton kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a gyűjtést megelőző vasárnapon, november 12-én, az alábbi szöveg felolvasásával hirdessék meg az adakozás lehetőségét. Ez egyben jó alkalom arra is, hogy erősítsük magunkban a közösségi együvétartozás és az egymásért érzett felelősség tudatát. Csak közös összefogással nyújthatunk hatékony segítséget rászoruló testvéreinknek. A bajbajutott embernek minden kis segítség jól fog és örömet szerez.

Szeretettel kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a gyűjtés megszervezésében működjenek együtt a Caritas–kirendeltségek képviselőivel. A begyűlt összeget jegyzőkönyv ellenében adják át a főesperesi hivatalnak. Főesperesi központjaink összesítsék a kerületek valamennyi plébániájának gyűjtését, és utalják át a Caritas bankszámlájára (Caritas Arhidiecezan Romano-Catolic Alba Iulia, RO62 RNCB 000 300 1569490009 BCR ALBA IULIA).

Az összesítést tartalmazó kimutatás egy példányát a főesperes urak küldjék meg érseki hivatalunknak is.

Segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük!

 

Tisztelendő Testvéreim!

Kedves jó Hívek!

 

Főegyházmegyénkben kialakult gyakorlat, hogy Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét megelőző vasárnap Caritas-gyűjtést tartunk. Ebben az évben különös jelentőséggel bír Szent Erzsébet ünnepe. Jubileumi év kezdődik Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója tiszteletére. A jubileumi év felhívása mindannyiunkat arra ösztönöz, hogy imával, böjttel, virrasztással, engeszteléssel és a szent példájának követésével próbáljuk őt méltón tisztelni. Különösen sokatmondó ez a felhívás népünk jövője szempontjából, mert engesztelésre és imára mindig szükség van nemzetünk lelki megújhodása és az Isten útjára való visszatérés érdekében. Árpádházi Szent Erzsébet hiteles életpéldát mutatott mindannyiunknak, mely egyértelműen igazolja, hogy nincs más út a boldogulásra és üdvözülésre csak az Isten útja.

Szent Erzsébet ünnepe jó alkalom minden évben a tevékeny szeretet megélésére és cselekedetekben megnyilvánuló kifejezésére.

Szent Erzsébet tiszteletére szentelt jubileumi év, amelyre készülünk – egyben a családok éve is. Szentünk rövid életében megélte a családos élet minden mozzanatát, örömét és bánatát egyaránt. Rövid magyarországi gyermeksége után Thüringiába került, ahol mint reménykedő ifjú jegyes, boldog házas és anya, férjét féltő és őt támogató, majd gyászoló feleség, aki Istenben megnyugvó özvegyként is megtalálta, és töretlenül végigjárta az Isten-szolgálat útját. Élete kiteljesedett Isten akaratának megvalósításában: örült a jólétnek, mert lehetősége volt a rászorulókon segíteni. A számkivetés nehéz és nélkülözéssel teli éveiben is mások szolgálatát helyezte előtérbe, nem magáért és gyermekeiért aggódott elsősorban. Nem hagyta, hogy az egyre nehezedő körülmények az önsajnálat és a tehetetlen semmittevés szomorúságával elnyomják.

Szentünk példája bennünket is arra ösztönöz, hogy a család közösségére irányítsuk figyelmünket. Élete gazdag tanulsággal szolgál mindannyiunknak, hogy rövid földi életutunk során se feledkezzünk meg mások szolgálatáról, mert csak ezáltal tudjuk kiteljesíteni életünket és megszerezni a mennyei kincseket.

Mostani felhívásunkkal is ebben szeretnénk segíteni minden Krisztust követő testvérünknek. Gyakoroljuk a felebaráti szeretetet, figyeljünk a szűkebb és tágabb környezetünkben élő nehéz sorsú családokra! Soron következő gyűjtésünkkel szeretnénk hozzájárulni a nehéz körülmények között élő és reménytelen élethelyzetben küszködő családjaink karácsonyának a boldogabbá tételéhez. Ebből a feladatból mindannyian részt vállalhatunk, a tőlünk telhető módón. Csupán az szükséges, hogy mindennapi gondjaink fölé emelkedjünk, és észrevegyük a nálunknál is szegényebb embertestvért, küszködő családot. Az Úr áldása és békéje fog eltölteni bennünket, ha kevesünket megosztjuk testvéreinkkel. Örömünk megsokszorozódik az örvendező emberek és családok életén keresztül.

Imádkozzunk mindannyian, hogy a magyar szentek és boldogok, de különösen Árpádházi Szent Erzsébet példája és közbenjárása segítse fiataljainkat a családi élet vállalásában. Az élet ezernyi kihívásai között, az igaz hit és a tevékeny szeretet megélése legyen legfőbb eszményképük!

Szeretettel kérjük minden jóakaratú és segíteni kész testvérünket, hogy jövő vasárnap, november 19-én, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén adományaikkal segítsék a nagycsaládokat és a nélkülöző embereket.

Isten fizesse mindannyiuk jóságát és bőkezű adományát!

Köszönetem kifejezéseként fogadják szeretettel küldött főpásztori áldásomat.

 

Gyulafehérvár, 2006. november 12.

† György s.k.

érsek


Takó István plébánosi vizsgája

T. Takó István, aki jelenleg Segesváron teljesít kisegítő lelkészi szolgálatot, eleget tett a főegyházmegyei előírásoknak a továbbképző tanfolyamokra és vizsgákra vonatkozólag. Plébánosi vizsgát tett.

 


Direktórium 2007-re

Közelebbről megjelenik „A ZSOLOZSMA ÉS SZENTMISE RENDJE A RÓMAI KATOLIKUS NAPTÁR SZERINT A 2006–2007-es LITURGIKUS ÉVRE A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE HASZNÁLATÁRA” c. kiadványunk. Az igényelt példányokat leküldjük a főesperesi központokba szétosztás céljából. A direktórium árát majd a hozzá csatolt számlán fogjuk közölni.


Katolikus falinaptár – 2007-re

Megjelent a 2007-es katolikus falinaptár. A főesperesi központokba már leszállítottuk a plébániák rendeléseit. Egy példány eladási ára 15.000 régi lej. (1,50 RON), amiből 10.000 lejt (1 RON) kell a központba beküldeni. A fennmaradó 5.000 lej (0,50 RON) a naptárt forgalmazó plébániának marad.


Könyvajánlás

Darvas Kozma József csíkszeredai esperes-plébános szerkesztésében már negyedik kiadását érte meg a bérmálási felkészítő teljes anyagát tartalmazó kézikönyv. A SZENTLÉLEK SZENTSÉGE c. kiadvány 304 oldalt számlál. Egy példány ára 100.000 lej (10 RON). Beszerezhető a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánián.

Gyulafehérvár, 2006. október 25.

† György s.k.

érsek