I. Körlevél 2011

D. a J. Kr.!

I. körlevél

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:

Köszönet a 2010. évi támogatásért
Kedvezményes honosítással (magyar állampolgárság megszerzésével) kapcsolatos tudnivalók
Bérmálások rendje 2011-ben
Papi rekollekció időpontjai
Plébánosi vizsga időpontja
Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője
Jubiláns papjaink 2011-ben
Papi lelkigyakorlatok időpontjai 2011-ben
Lelkipásztorok személyi hozzájárulása a Teológia fenntartásához
Könyvajánlat
2010-ben elhunyt paptestvérek


Szám: 44–2011.
Köszönet a 2010. évi támogatásért

    A 2010-es esztendőt a válság évének nevezik, és valóban az is volt.
    Nemcsak a nagy gazdasági egységek érezték ennek hatását, hanem a kedves híveknek is megpróbáltatást jelentett a szó igazi értelmében.
    A válság és a sok nehézség ellenére Paptestvéreim és a kedves hívek – lehetőségeikhez mérten – támogatták intézményeinket; különösen jelesre vizsgáztak (a szolidaritás és együttérzés jegyében) a természeti katasztrófák (Haiti, Magyarország) áldozatainak megsegítésében.
    Külön gondot jelent a szórvány egyházközségeknek nehéz helyzete. Ezúton is köszönetet mondok Paptestvéreimnek és a kedves híveknek e célból nyújtott minden támogatásért.
    Húsz évvel a ´89-es változások után, egyre jobban tapasztaljuk, hogy a nyugati segélyszervezetek és partnereink Romániát európai uniós tagállamként kezelik. Figyelmük és adományaik a nehezebb sorsban élők felé irányul.
    Pozitív jelét látjuk annak, hogy a helyi és megyei tanácsok készséget mutatnak egyházközségeink támogatására – melyért szintén köszönetet mondok, és kérem a Paptestvéreket a további gyümölcsöző együttműködésre mind a helyi, mind a megyei vezetőkkel; közreműködésük révén híveink adójából jut vissza templomaink és intézményeink számára az őket megillető támogatás.
    A 2010-es esztendőben – a Román Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium támogatásával – tovább folytatódott Székesegyházunk és a Püspöki Palota restaurálása.
    A román kormány Vallásügyi Titkársága is nyújtott támogatást több templomunk felújítására.
    Ezen belföldi forráslehetőségeket továbbra is Paptestvéreim figyelmébe ajánlom. Központi irodánk segítségét továbbra is vegyék bizalommal igénybe.
Íme néhány bevételi adat a 2010-es esztendőből:
 

2010 Lej
Külföldi segélyszervezetektől pályázatokra 1 652 909
Román államtól: fizetésekre 8 532 947
Pályázatokra: Érseki palota és Székesegyház 2 282 383
Plébániáknak 1 793 568
Rendkívüli gyűjtés 161 268
Plébániáktól 1 885 632
Más forrásokból 66 735
Egyházmegyei segélyalap 298 054
Házbérek 971 743
Összesen: 17 645239

  
    Mindezekért őszinte köszönetemet szeretném kinyilvánítani és megerősíteni mindenkit abban a hitben, hogy a legkisebb jótett, vagy áldozat sem marad jutalom nélkül az Úrnál.

    Köszönetem és megbecsülésem jelenként küldöm – minden Kedves Paptestvéremnek és a rábízott híveknek – főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2010. január 9-én, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén.

† György s. k.
      érsekSzám: 27–2011.
Kedvezményes honosítással (magyar állampolgárság megszerzésével) kapcsolatos tudnivalók

    A Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa a kedvezményes honosítással (magyar állampolgársággal) kapcsolatos kérelmezők teendőiről tájékoztatta hivatalunkat. A magyar állampolgárságról szóló törvény számunkra kedvező módosítása 2011. január 1-től lépett érvénybe. Erre vonatkozóan közöljük a konzulátus útmutatásában szereplő irányelveket:
•    A magyar állampolgárságot kérelmezők átlagosan 4–5 hónapos eljárásra számíthatnak.
•    Az eljárás intézése díjmentes.
•    A kérelmező a visszahonosítási kérelmet – lakóhelyétől függetlenül – bármely magyarországi önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetőjéhez, a magyar konzuli kirendeltségekhez, illetve a Kormány által kijelölt demokrácia központokhoz nyújthatja be személyesen.
•    Kérelmére kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki a magyar jog szerint büntetlen előéletű, honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti, felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja.
    Az egyszerű honosítási/visszahonosítási kérelemhez csatolandó okiratok a következők:
–    születési anyakönyvi kivonat
–    családi állapot igazoló okirat
–    a magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú kérelmezőnek magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajz és két db. arcfénykép, a kiskorú gyermekeknek két db. arcfénykép.
–    a külföldön (esetünkben Romániában) élő nagykorú kérelmezőnek magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajz és egy db. arcfénykép, a 14. életévét be nem töltött kérelmezőnek egy db. arcfénykép.

    A felmenő vagy a kérelmező magyar állampolgárságának igazolására elfogadható okiratok a következők:
–    állami és egyházi anyakönyvből kiállított születési, házassági, halotti anyakönyvi okirat;
–    egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat, névváltoztatási okirat;
–    korabeli magyar katona- vagy zsoldkönyv, magyarországi kárpótlási határozat, útlevél, személyi igazolvány, munka- vagy cselédkönyv, lakcímbejelentő lap, illetőségi bizonyítvány.

    A magyarországi származás valószínűsítésére elfogadható okiratok:
–    a csángók saját vagy felmenőik anyakönyvi okmánya, amelyből a családi név és a születési hely alapján valószínűsíthető a magyarországi származás (ez kizárólag a csángókra vonatkozik).
    A mellékletek közül eredetiben vagy hiteles másolatban kell a kérelemhez csatolni a saját születési és a családi állapotot igazoló okiratot, míg a többi okiratról az átvevő másolatot készít. Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással szükséges a kérelemhez csatolni. A magyar nyelvtudás ellenőrzése és igazolása a kérelem-nyomtatvány átvételekor történhet, a nagykorú kérelmezővel a magyar nyelven kitöltött nyomtatvánnyal, a magyar nyelven saját kézzel írt önéletrajzzal kapcsolatban folytatott beszélgetés, illetve az ezekkel összefüggésben feltett kérdések alapján.

    Mindezeket azért közöljük a Paptestvérekkel, hogy – ha valaki a híveik közül eligazítást kér – tudjanak a segítségére lenni.
 Szám: 45–2011.
Bérmálások rendje 2011-ben

    Ebben az évben bérmálást végzünk a Belső-Szolnoki, Hunyadi és Székelyudvarhelyi kerületekben.
    A bérmálás a fenti kerületekben az alábbi beosztás szerint alakul. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az ötévenként sorra kerülő bérmálás után főpásztori vizitációt is végzünk.
    A bérmálás és vizitáció rendje a következő:
    1. – Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása (az alábbi beosztás alapján). A fíliák igény szerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás.
    2. – A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. A vizitációt a kiküldött és plébánosok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük – a bérmálástól függetlenül, amelynek időpontját később közöljük a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak, s ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel áttekintését külön szakember fogja végezni.
    Hatványozott figyelmet fordítunk a hitoktatás ellenőrzésére.
    Nagyon fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!
    Egyben kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.
    A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15 év.

SZÉKELYUDVARHELYI FŐESPERESI KERÜLETBEN:
 

1. Május 1 Vasárnap d.e.10 Zeteváralja (templombúcsú)
2. Május 1 Vasárnap d.u.5 Ivó
3. Május 2 Hétfő d.e.10 Varság
(Május 3. kedd: Papi Szenátus tavaszi ülése.)
4. Május 4 Szerda d.e.10 Bögöz
5. Május 4 Szerda d.u.5 Kányád
6. Május 5 Csütörtök d.e.10 Homorodkarácsonyfalva
7. Május 5 Csütörtök d.u.5 Látogatás a fíliákba: Oklánd, Almás, Zsombor stb.
8. Május 6 Péntek d.e.10 Pálpataka
9. Május 6 Péntek d.u.5 Fenyőkút
10. Május 7 Szombat d.e.10 Székelyudvarhely–Szt. Miklós
11. Május 7 Szombat d.u.5 Felsőboldogfalva
12. Május 8 Vasárnap d.e.10 Zetelaka (templombúcsú)
13. Május 8 Vasárnap d.u.5 Kápolnásfalu
14. Május 9 Hétfő d.e.10 Fenyéd
15. Május 9 Hétfő d.u.5 Küküllőkeményfalva
16. Május 10 Kedd d.e.10 Lövéte
17. Május 10 Kedd d.u.5 Szentkeresztbánya
18. Május 11 Szerda d.e.10 Szentegyháza
19. Május 11 Szerda d.u.5 Máréfalva
20. Május 12 Csütörtök d.e.10 Oroszhegy
21. Május 12 Csütörtök d.u.5 Székelyszentkirály
22. Május 13 Péntek d.e.10 Székelyszentlélek
23. Május 13 Péntek d.u.5 Székelyszenttamás
24. Május 14 Szombat d.e.10 Etéd
25. Május 14 Szombat d.u.5 Székelykeresztúr
26. Május 15 Vasárnap d.e.10 Kézdivásárhely–Boldog Özséb
27. Május 16 Hétfő d.e.10 Farkaslaka (templombúcsú)
28. Május 16 Hétfő d.u.5 Pálfalva
29. Május 17 Kedd d.e.10 Kadicsfalva
30. Május 17 Kedd d.u.5 Bethlenfalva
31. Május 18 Szerda d.e.10 Malomfalva
32. Május 18 Szerda d.u.5 Lengyelfalva
33. Május 19 Csütörtök d.e.10 Vágás
34. Május 19 Csütörtök d.u.5 Béta
35. Május 20 Péntek d.u.5  Sepsiszentgyörgy–Őrkő
36. Május 21 Szombat d.e.10 Sepsiszentgyörgy–Szt. Benedek (magyar)
37. Május 21 Szombat d.u.5 Sepsiszentgyörgy–Szt. Benedek (román)
38. Május 22 Vasárnap d.e.10 Sepsiszentgyörgy–Szt. József
39. Május 22 Vasárnap d.u.5 Sepsiszentgyörgy–Krisztus Király
(Május 24–26: Püspökkari Konferencia Bukarestben.)
40. Május 27 Péntek d.e.10 Erdőszentgyörgy
41. Május 27 Péntek d.u.5 Parajd
42. Május 28 Szombat d.e.10 Korond
43. Május 28 Szombat d.u.5 Atyha
44. Május 29 Vasárnap d.e.10 Szováta
45. Május 29 Vasárnap d.u.5 Ilyésmező

HUNYADI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

46. Május 30 Hétfő d.e. 10 Kudzsir
47. Május 30 Hétfő d.u.5 Szászváros
48. Május 31 Kedd d.e. 10 Csernakeresztúr
49. Május 31 Kedd d.u.5 Piskitelep
50. Június 1 Szerda d.e. 10 Hátszeg
51. Június 1 Szerda d.u.5 Pusztakalán
52. Június 2 Áldozócsütörtök d.e. 10 Déva–I.
53. Június 2 Áldozócsütörtök d.u.5 Déva–II.
54. Június 3 Péntek d.e. 10 Petrilla
55. Június 3 Péntek d.u.5 Lónyatelep
56. Június 4 Szombat d.e.10 Vajdahunyad (román)
57. Június 4 Szombat d.u.5 Vajdahunyad (magyar)
58. Június 5 Vasárnap d.e.10 Petrozsény
59. Június 5 Vasárnap d.u.5 Lupény
60. Június 6 Hétfő d.e. 10 Aninósza
61. Június 6 Hétfő d.u.5 Vulkán

BELSŐ-SZOLNOKI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

62. Június 8 Szerda d.e.10 Kapnikbánya
63. Június 9 Csütörtök d.e.10 Magyarlápos
64. Június 12 Pünkösdvasárnap d.e.10 Gyergyószentmiklós–Szent Miklós
65. Június 12 Pünkösdvasárnap d.u.5 Gyergyószentmiklós–Szt. István
66. Június 12 Pünkösdvasárnap d.e.10 Csíkszereda–Szt.Kereszt
67. Június 13 Hétfő d.e.10 Dés (templombúcsú)
68. Június 13 Hétfő d.u.5 Bálványosváralja
69. Június 14 Kedd d.e.10 Vice
70. Június 14 Kedd d.u.5 Bethlen
71. Június 15 Szerda d.e.10 Szék
72. Június 15 Szerda d.u.5 Szamosújvár
73. Június 16 Csütörtök d.e.10 Óradna
74. Június 17 Péntek d.e.10 Radnalajosfalva
75. Június 18 Szombat d.e.10 Erzsébetbánya (templombúcsú)

76.

Június 19 Vasárnap d.e.10

Beszterce (templombúcsú)

 Szám: 17–2011.
Papi rekollekció időpontjai

    Az utóbbi időben néhány Paptestvér elmaradozott a kerületi koronagyűlésekről, vagy rekollekciós napokról. Kifogásuk az volt, hogy későn kapták az értesítést, és más feladatot programoztak be e napra.
    Évtizedekre visszamenő hagyomány alapján szervezzük a rekollekciós napokat. Évente négy alkalommal, ugyanazon napon szoktuk a különböző kerületek lelkipásztorait papi gyűlésre hívni.
    A fenti nehézség elkerülése érdekében, az alábbiakban közöljük a papi lelkinapok kerületekre leosztott időpontjait:

  Nagyböjti
lelkinap
Tavaszi
tanulmányi
lelkinap
Őszi tanulmányi
lelkinap
Adventi
lelkinap
Marosvásárhely Április 4 Május 23 Október 10 December 12
Gyergyószentmiklós Április 5 Május 24 Október 11 December 13
Csíksomlyó Április 6 Május 25 Október 12 December 14
Székelyudvarhely Április 7 Május 26 Október 13 December 15
Kézdivásárhely Április 4 Május 23 Október 10 December 12
Sepsiszentgyörgy Április 5 Május 24 Október 11 December 13
Kolozsvár Április 6 Május 25 Október 12 December 14
Gyulafehérvár Április 7 Május 26 Október 13 December 15

    A lelkinap témáját és az előadók személyét esetenként fogjuk kiértesíteni, a gyűlés előtt. Ezúton kérjük azon kerületek főespereseit, ahol a papi gyűlések helye változik, hogy időben közöljék a soron következő rekollekciónak helyet adó plébánia nevét.
    Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy bizonyos helyeken, a lelkinap érdemi időtartama is egyre zsugorodik. Ezért emlékeztetőül közöljük Isten Szolgája Márton Áron püspök egy 1976-ban kiadott rendelkezésének (Szám: 26–1976) erre vonatkozó részletét:
    „Ahol a lelkinap 10 órakor koncelebrációs misével kezdődik, utána következzék az elmélkedés, majd szünet a reflexióra és gyónási alkalom. 11 órakor az előadás és – ha van – ½ 2 vagy 2 órakor a közös ebéd, hogy legyen idő a hozzászólásokra. Az elmélkedésen csak papok vehetnek részt.”
    Egyben felkérjük a főesperes urakat, hogy minden rekollekciós nap után, írásban jelentsék a távolmaradók nevét, a távolmaradás indoklásával.
    Mindannyiunk közös érdeke, hogy saját és egymás lelki üdvét is előmozdítsuk. Érvényes az apostol figyelmeztetése, hogy vigyázzak „…míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak”. (1 Kor 9,27).Szám: 18–2011.
Plébánosi vizsga időpontja

        Ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek, és szeretnék a plébánosi címet megszerezni.
        A plébánosi vizsgára 2011. november 17-én, csütörtökön kerül sor Gyulafehérváron. A vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsék, és jobban elmélyítsék.
        A plébánosi vizsga szabályzatának 2.§-ban ez áll:
        „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.
        Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal eleget szeretnénk tenni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy eredményesen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.
        A magunk részéről csak kérni és buzdítani tudjuk azon Paptestvéreket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.Szám: 22–2011.
Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője

    Ebben az évben is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét, amelyre 2011. február 7. hétfő déltől – 2010. február 9. szerda délig kerül sor. Valamennyi szolgálatot végző kántornak a részvétel kötelező. Kérjük a Paptestvéreket, hogy a kántorok részvételét a továbbképző lelkigyakorlaton szorgalmazzák, és tegyék lehetővé.
    Szállás és étkezés biztosítása érdekében kérjük, jelentkezzenek a 0258-811688-as telefonszámon d.e. 9–14 óra között, vagy Geréd Vilmos karnagy úrnál a 0722-727563-as mobilszámon.


Szám: 60–2011.
Jubiláns papjaink 2011-ben

    Isten kegyelméből Paptestvéreink közül többen az idén emlékeznek papszentelésük 25., 50., illetve 70. évfordulójára.
    Az Enchiridion Indulgentiarum LEVaticana 1999, 73 27. pontja szerint a 25.(ezüst), az 50.(arany), a 60.(gyémánt) és a 70.(rubin) papszentelési évfordulókat látja el teljes búcsúval a jubiláns és a szentmiséjén résztvevők számára. A jubiláns pap ekkor megújítja papszentelésben tett ígéreteit. (Magyarul: A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek, Szent István Társulat, Budapest 2000. 94.)

EZÜSTMISÉSEK (25 év):

1.    György Tibor         – Marosvásárhely,
2.    Jenei János        – Erzsébetbánya,
3.    Tifán Lajos         – Futásfalva,
4.    Zărioiu Cristea-Iuliu    – Németország.

ARANYMISÉSEK (50 ÉV):

1.    Dunay Ferenc P.Anicet OFM     – Dés
2.    Jakab Gábor                – Kolozsvár

RUBINMISÉS:

1.    Bíró János        – Szászváros

A Jó Pásztor áldását kérve egyben jókívánságainkat is tolmácsoljuk jubiláló testvéreinknek. Kívánunk Istentől megáldott hosszú életet, további eredményes munkavégzést, jó egészséget, sok lelkipásztori örömöt és gondtalan öregkort.
A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet 2011. június 22-én, szerdán – Gyulafehérvárra, a más egyházmegyés jubilánsokkal együtt.
Délelőtt 11.00 órától hálaadó szentmise a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért.
A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom jubiláló testvéreimet, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel meghittebbé tegyük ünneplésünket.Szám: 16–2011.
Papi lelkigyakorlatok időpontjai 2011-ben

A papi lelkigyakorlatok programja 2011-ben az alábbi beosztás szerint alakul:

1.– Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón – a ferences kolostorban:
2011. jún. 21. kedd 9 órától – jún. 24. reggelig.
A lelkigyakorlatot Ft. dr. Tempfli Imre stuttgárti magyar lelkész vezeti.
    Jelentkezés: a Segédpüspöki Hivatalnál, vagy a Ferences Kolostornál.
    A részvétel napi költsége: 40 RON.
2.– Őszi lelkigyakorlat Alvincen, a Pongrácz Szt. István Tanulmányi Házban, ha erre igény mutatkozik:
    2011. aug. 29., hétfő déltől – szeptember 1. délig.
    Jelentkezni lehet: az Érseki Hivatalnál 2010. aug. 25-ig.
A lelkigyakorlatot S.E.R. Msgr. Tamás József segédpüspök, általános helynök úr fogja vezetni.
    A részvétel napi költsége: 40 RON.

3.– A csíksomlyói Ferences Rendház is szervez lelkigyakorlatot minden évben, nagyböjt elején, amelyre nemcsak ferences testvéreket, de egyházmegyés papokat is szívesen fogadnak.
Idén március 14-én estétől, március 18-án délig tart, ebéddel fejeződik be.
A lelkigyakorlatot S.E.R. Msgr. dr. Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök úr fogja vezetni.
    A részvétel napi költsége: 40 RON.

4.– Kolozsváron, a jezsuita Manréza Lelkigyakorlatos Központban is tartanak lelkigyakorlatot:
A magyar nyelven tartott lelkigyakorlat időpontja: 2011. november 7., hétfő este 18.00 órától kezdődik, és november 11-én, pénteken reggelivel fejeződik be. 8–10 személyt tudnak fogadni.
    A lelkigyakorlatos központ címe:
    CENTRUL MANRESA, 400363. Cluj-Napoca, Str. Tudor Arghezi, nr. 2. E-mail: manrezasj@freemail.hu – Mobil: 0740-172163; (9–13 és 18–21 óra között) Manrézai lelkigyakorlatra – Kolozsváron – a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén lehet jelentkezni.Szám: 24–2011.
Lelkipásztorok személyi hozzájárulása a Teológia fenntartásához

        Főegyházmegyénkben érvényes előírás értelmében (2001–VII. körlevél: 1809–2001 szám) a lelkipásztorok javadalmuk 5%–át kötelesek befizetni Papnevelő Intézetünk fenntartására. Szórvány-, segélyezett plébániák, valamint nyugdíjas lelkészek esetében a javadalom 3%-át kell befizetni.
        Ezeket a személyi hozzájárulásokat 2011. januártól rendezni kívánjuk olyan formában, hogy a főesperességeken történő bérszámfejtés keretén belül, havi rendszerességgel a megfelelő összeget levonják, és ezt követően – rendeltetésének megfelelően – átutalják az Érseki Hivatalnak. A nyugdíjas atyák továbbra is készpénz-befizetéssel rendezik e kötelezettséget. Akinek 2010. december 31-ig hátraléka van, szíveskedjen tartozását, az elkövetkező időben rendezni.
        Ehhez kérjük szeretettel Paptestvéreink megértését és közreműködését.Szám: 19–2011.
Könyvajánlat

        Megjelent a Márton Áron hagyaték sorozat 7. kötete, KARÁCSONY címen.
        A kötetet a nagy püspök szellemi örökségéből Ft. Msgr. Prof. Dr. Marton József pápai prelátus, nagyprépost, tanszékvezető tanár úr állította össze, és a Mentor Kiadó jelentette meg.
        Beszerezhető a Corvina könyvesboltokból vagy a könyvterjesztőktől. Példányonkénti ára 20 lej.Szám: 1 –2011.
2010-BEN ELHUNYT PAPTESTVÉREK

    1. SZABÓ Sándor nyárádremetei lelkész, életének 64. és papságának 33. évében elhunyt 2010. február 24-én, szerdán, a marosvásárhelyi kórházban. Eltemették Gyergyócsomafalván a temetőben, 2010. február 26-án, pénteken.

    2. BRAUN Jenő a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján egyházközség plébánosa, c. esperes, életének 60. és papságának 36. évében elhunyt 2010. március 9-én, kedden, a marosvásárhelyi kórházban. Szülőfalujában, Tőkésen temették 2010. március 11-én, csütörtökön.

    3. BÁLINT Lajos nyugalmazott első gyulafehérvári érsek, életének 81., papságának 53., püspökségének 29. és nyugalomba vonulásának 17. évében meghalt 2010. április 4-én, húsvétvasárnap, Székelyudvarhelyen, a plébániai lakosztályán, miután magánkápolnájában még bemutatta a legszentebb áldozatot. 2010. április 7-én, szerdán, a csíksomlyói kegytemplomban bemutatott szentmise után, a csíkdelnei régi temetőben szülei mellé helyeztük örök nyugalomra – végakarata szerint.

    4. RÉTHI György-János betegnyugdíjas csíkdelenei plébános, a gyulafehérvári kisszeminárium volt lelki igazgatója, gyergyószentmiklósi kisegítő lelkész, életének 55. és papságának 29. évében tragikus körülmények között meghalt 2010. május 30-án, Szentháromság-vasárnap, Gyergyószentmiklóson, a belvárosi plébánián (elmezavarban felakasztotta magát). Szülőfalujában, Kurtapatakon 2010. június 2-án, szerdán temették.

    5. SZAKÁCS Lajos c. esperes, zsögödi plébános, volt teológiai tanár és a Segítő Mária katolikus líceum igazgatója, életének 58. és papságának 30. évében rövid, de súlyos betegség után elhunyt 2010. december 29-én, szerdán, a csíkszeredai kórházban. 2010. december 31-én, pénteken, a zsögödi plébániatemplomban bemutatott szentmise után, a csíkszentmiklósi temetőben szülei és nővére mellé helyezték örök nyugalomra.

R. i. p.!

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐ LEGYEN JUTALMUK!

Gyulafehérvár, 2011. január 1-jén.

† György s.k.
     érsek