IV. körlevél – 2011. május 15.

                          D. a J. Kr.!                

IV. körlevél

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak
                                                     Székhelyükön

 

Scheffler János szatmári vértanú püspök boldoggá avatása

Papnevelő Intézetünk felvételijével kapcsolatos tudnivalók

Önkéntességi Programot hirdet a Gyulafehérvári Caritas szervezet


Szám: 317–2011.
Scheffler János szatmári vértanú püspök boldoggá avatása

        Előző körlevelünkben közöltük, hogy 2011. július 3-án Szatmárnémetiben sor kerül Scheffler János szatmári vértanú püspök boldoggá avatására. Nagy ünnepe ez a 200 éves Szatmári Római Katolikus Egyházmegyének, amelyhez 48 plébánia tartozik, közel százezer hívővel. Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órától kezdődik, amelynek keretében Őszentsége XVI. Benedek pápa megbízásából S.Em.R. Angello Amato bíboros úr, a Szenttéavatási Kongregáció Prefektusa felolvassa és bemutatja a pápai dekrétumot.
        A szentmise főcelebránsa Eminenciás és Főtisztelendő Erdő Péter bíboros, érsek, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora lesz.
        Szeretettel hívják és várják főegyházmegyénkből is a zarándokokat. Akik részt szeretnének venni az ünnepségen, szándékukat jelentsék be a soron következő rekollekció pap-előadójának, hogy nyilvántartásba vehessük.
        A Szatmári Püspökség azt kérte, hogy jelezzük a résztvevő papok számát, mert az ünnepség után szeretnék megvendégelni őket. Egyben azt is kérték, hogy az autóbusszal és kiskocsival zarándokolók számát is jelezzük, mert behajtásra és parkolásra feljogosító kitűzőt küldenek hivatalunkon keresztül.
        A fentiek szem előtt tartásával arra kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy szándékukat a fenti elvárás szerint közöljék a rekollekció vezetőjével, illetve – legkésőbb május 30-ig – az érseki hivatallal.
        Megértő és segítő közreműködésüket előre is köszönjük.


Szám: 696–2011.
Papnevelő Intézetünk felvételijével kapcsolatos tudnivalók

    Hittudományi Főiskolánk elöljárósága közölte Papnevelő Intézetünkbe felvételizni szándékozókra vonatkozó tudnivalókat, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. Arra kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy ezeket népszerűsítsék, a felvételire készülődőket bátorítsák és segítsék, hogy a Jó Pásztor kegyelme minél több munkást állítson a lelkek aratásába.
Jelentkezés:
 - a helyi plébános által, postai úton a Rektori Hivatalnál (Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Bibliotecii, nr. 3, 510009-ALBA IULIA)
- jelentkezési határidő: 2010. július 7.
- előkészítő és felvételi 2010. július 11-16. között a Papnevelő Intézetben.
- 2011. július 11-én, hétfő este 19.00 óráig várjuk a jelentkezőket a Szemináriumban a szükséges okmányokkal.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
- születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata;
- keresztelési és bérmálási igazolás;
- szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);
- érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;
N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is. 
- orvosi igazolás (adeverinţă medicală);
- a plébános ajánló levele;
- saját kezűleg írt kérvény az érsek úrhoz, illetve az illetékes megyéspüspökhöz címezve.

A felvételi díja:
- 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:
- érettségi vizsga átlaga – 50%
- felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös (5,00) osztályzatot);
- a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00;
- papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;
- a felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei:
Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret
1. A Szentírás (p. 5-8);
2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);
3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);
4. Újszövetség (p. 62-63);
5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);
6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: BARÓTI László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem
1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);
2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);
3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);
4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);
5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: NEMES István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Hitünk alapjai
1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);
2. A kegyelmi élet (p. 101-104);
3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);
4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: JITIANU Liviu – ROBU Magda – TÓFALVI Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:
 - a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a prefektushoz lehet fordulni:
Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258-811688, Mobil: 0745770134
Prefektus: Csont Ede, Mobil: 0742-371242, e-mail: csede2000@yahoo.com
A fenti információk intézetünk honlapján is elérhetők: http://www.sis.uab.ro


INFORMAŢII REFERITOARE LA ADMITEREA ÎN SEMINAR - 2011.

Înscriere:
Până în data de 7 iulie 2011 parohii locali sunt rugaţi, să comunice Rectoratului numele candidatului. Între 11-16 iulie va avea loc pregătirea candidaţilor şi examenele de admitere. Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la Institut la data de 11 iulie  2011 până seară (ora 19.00). La pregătire candidaţii trebuie să prezinte actele necesare pentru admitere.

Acte necesare:
1.    Certificat de naştere – copie legalizată;
2.    Adeverinţă de Botez şi Mir;
3.    Act despre căsătoria (bisericească) a părinţilor (dacă este cazul);
4.    Diploma de bacalaureat – în original (ori adeverinţa care atestă această calitate);
NB!  Dacă la examenul de bacalaureat candidatul nu obţine notă de trecere, el poate totuşi să participe la admiterea în seminar şi va fi admis condiţianat, dacă obţine bacalaureatul în sesiunea de toamnă şi îndeplineşte şi celelalte cerinţe.
5.    Adeverinţă medicală;
6.    Scrisoarea de recomandare a preotului-paroh;
7.    Cerere de admitere scrisă cu mâna către arhiepiscop sau către episcopul diecezei din care provine.
Taxa de admitere:
70 RON pentru înscriere şi 30 RON care se plătesc la secretariat cu ocazia înscrierii.

Decursul admiterii:
- media de bacalaureat – 50%
- media examenelor de admitere – 50% (probă în scris sau oral din subiectele enumerate mai jos; la examenul de admitere media de trecere este 5,00);
- media de admitere se calculează din media de bacalaureat şi media examenelor de admitere, şi trebuie să fie cel puţin 6,00;
- idoneitatea pentru viaţa preoţească va fi constatată de superiori pe parcursul unui dialog comun.

Subiectele pentru examenele de admitere:
I. Dogmatică şi morală creştină
A. – ISTORIA MÂNTUIRII – credinţa creştină catolică
Manual de religie, clasa a X-a, editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1993. (autor: Pr. Claudiu Dumea).
 - Fiul lui Dumnezeu ia trup omenesc. Unirea ipostatică. Erezii referitoare la Isus Cristos. (pag. 111-113)
 - Maria, Mama lui Dumnezeu. Maternitatea divină a Mariei. Cea plină de har. Neprihănita Zămislire. Înălţarea cu trupul la cer. (pag. 139-143)
- Caracteristicile esenţiale ale Bisericii (una, sfântă, catolică, apostolică). (pag. 186-193)
B. – CALEA MÂNTUIRII – Morala creştină catolică
Manual de religie, clasa a XI-a, editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1996. (autor: Pr. Claudiu Dumea)
 - Moralitate şi conştiinţă. Moralitate subiectivă. Moralitate obiectivă. Conştiinţă. Morala „situaţiei”. Conştiinţă şi libertate. (pag. 22-28)
 - Încălcarea legii: păcatul. Păcatul şi lumea contemporană. Păcatul în viziunea creştină. Efectele păcatului. Condiţiile, gravitatea şi diversitatea păcatelor. Iubire şi teamă în viaţa morală. (pag. 33-44)
II. Istoria Mântuirii
A. – CUM SĂ CITIM BIBLIA? – editat de Arhiepiscopia Rom.-Cat. Bucureşti, 1994. (autori: J.P. Bagot, J.Cl. Dubos).
 - Instituirea regalităţii israelite: domnia lui Saul. David, alesul Domnului şi instaurarea dinastiei mesianice. Solomon: pe culmi înainte de decădere. (pag. 73-75)
 - Timpul exilului. Profetul Ezechiel. Cartea consolării lui Israel /Is 40-50/ (pag. 88-89).
 B. – MANUAL DE RELIGIE – ISTORIA BISERICII, clasa a VIII-a, editat de Arhiepiscopia Rom.-Cat. Bucureşti, 1994. (autor: Pr. Claudiu Dumea)
 - Biserica din Ierusalim. Isus Cristos. Poporul evreu. Rusaliile. Viaţa în primele comunităţi creştine. Răspândirea Bisericii. (pag. 9-18)
 - Pavel, apostolul popoarelor păgâne. (pag. 20-23)
 - Persecuţiile din partea romanilor (Nero, Domiţian, Traian) (pag. 33-36), Prigoanele de la Traian la Diocleţian. (pag. 38-43)
 - Orientul se rupe de la unitatea Bisericii. (pag. 105-112)
 - Sfântul Francisc din Assisi şi Sfântul Dominic. (pag. 129-133)
 - Dezvoltarea misiunilor în afara Europei. (pag. 178-184)
C. – ISTORIA MÂNTUIRII – credinţa creştină catolică
Manual de religie, clasa a X-a, editat de Arhiepiscopia Rom. Cat. Bucureşti, 1993. (autor: Pr. Claudiu Dumea).
 - Mărturiile istorice ale existenţei lui Cristos (pag. 127-138)
 - Biserica este Împărăţia lui Dumnezeu. Cristos a întemeiat Biserica. Isus a dat Bisericii o structură ierarhică. (pag. 150-156)

Înştiinţare despre rezultatul admiterii:
Despre rezultatul examenului, candidaţii vor fi anunţaţi prin parohii lor.

Adrese de contact:
Secretariat: Ferencz Margit, Tel: 0258-811688, Mobil: 0745770134
Prefect: Csont Ede, Mobil: 0742-371242, e-mail: csede2000@yahoo.com
Informaţiile de mai sus pot fi găsite şi pe pagina web a institutului: http://www.sis.uab.ro


Szám: 698–2011.
Önkéntességi Programot hirdet a Gyulafehérvári Caritas szervezet

Főegyházmegyei Caritas szervezetünk megbízásából közöljük
az alábbi tudnivalókat:

    2011. az Önkéntesség Európai Éve. A programnak négy fő célkitűzése van: az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység előtt álló akadályok csökkentése, az önkéntes szervezetek megerősítése és az önkéntesség minőségének javítása, az önkéntes tevékenységek jutalmazása és elismerése, valamint az önkéntesség értékével és fontosságával kapcsolatos tudatosság növelése.
    Hasznos, építő jellegű, ugyanakkor szórakoztató nyári programot szeretnél? Kipróbálnád magad új helyzetekben? Nyitott vagy az emberekre, új kapcsolatokra? Tettrekész vagy? Igen? Akkor ezt Neked találtuk ki!!

Önkéntesként a közösségért!
VIII. Caritas önkéntes tábor – Work Camp – 2011. július 4-10., Gyergyóditró.

    Valamennyiünkben ott rejlik a képesség, hogy segítséget nyújtsunk a rászorulóknak. Embertársainkért és a közösségért végzett önkéntes munka nem csak egyirányú változást eredményez: a másoknak nyújtott segítség révén mi is fejlődünk, új képességekre és kapcsolatokra teszünk szert. Önkéntesekkel való munkánk során ezt naponta megéljük. Ebből a tapasztalatból kiindulva szervezetünk idei önkéntes tábora merőben újszerű formát kap. Úgy érezzük, ebben az évben különösen fontos, hogy cselekedeteink által megmutassuk az önkéntesség formáló erejét, fontosságát, hogy kiálljunk az önkéntes munka által képviselt értékek mellett. Ily módon egy olyan tábort szervezünk, amely során egy település számára ajánljuk fel közösségépítő és fizikai munkánkat. A 2011-es önkéntes tábor helyszíneként Gyergyóditrót választottuk, egy hétig a község vendégei leszünk, ahol a táborban résztvevő önkéntesek a helyiekkel együttműködve fognak dolgozni a faluközösség építése érdekében.
    A község elöljárói nagy szeretettel fogadták kezdeményezésünket, örömmel várnak bennünket. Ebben a székely községben a Ti segítségetekkel szeretnénk látható változást hozni, maradandó értéket teremteni. Két szinten szeretnénk jelen lenni és dolgozni:

    – Közösségépítő, szociális programok által: hátrányos helyzetű gyermekek számára vakációs program szervezése, sérüléssel élőknek és családjaiknak foglalkozások tartása, találkozások időseknek és különböző csoportoknak

    – Fizikai munka által: időseknél a háztájak rendberakása, segítségnyújtás a mezőgazdaságban (pl. takarás), középületek és terek rendbetétele (kerítések kicserélése, festése, meszelés, virágágyások beültetése, vízforrások kitakarítása stb.).
    Egy hétig tehát ebben a közösségben munkálkodunk majd azon, hogy a meglévő értékeket felismerjük, védjük és ápoljuk karöltve az ott élő emberekkel.

    Reményeink szerint a helyiek vendégszeretete és nyitottsága által olyan emberi kapcsolatok, ismeretségek születnek, amelyek maradandóak lesznek a továbbiakban is.

    Amennyiben részt szeretnél venni táborunkban, a következő konkrétumokat kell tudnod:
    Az önkéntes táborra július 4. és 10. között kerül sor Gyergyóditróban.
    A napi program 5-6 óra közösségi munkát foglal magába, amelyet kiscsoportokban fognak a résztvevők végezni. A délutáni órákban előadásokra, csoportos foglalkozásokra kerül sor, és nem maradnak el az esti szórakoztató programok sem.
    Szállást a helyi sportcsarnokban biztosítunk matracokon és tábori ágyakon, ezen kívül lehetőség adódik majd sátoros táborozásra is a sportcsarnok melletti füves területen.
Napi háromszori étkezést biztosítunk a helyi művelődési ház nagytermében.
    Táborunk munkatábor jellegű lesz, ezért 16 éven felüli résztvevők jelentkezését várjuk. A 16-18 év közötti önkéntesek részéről szülői beleegyezést kérünk.

Jelentkezési feltételek:
–    16 éves alsó korhatár (16-18 év közötti jelentkezőknek kötelező a szülői beleegyezés);
–    Jelentkezési lap kitöltése;
–    Részvételi díj befizetése a legközelebbi önkéntes koordinátornak. A részvételi díj minden résztvevőnek 50 lej. Amennyiben valamilyen oknál fogva mégsem tudsz részt venni a táborban, az előzetesen befizetett jelentkezési díjat június 10-ig áll lehetőségünkben visszatéríteni.
Kérünk, hogy amennyiben táborunk felkeltette a figyelmedet, és részt szeretnél venni, töltsd ki a mellékelt jelentkezési űrlapot és juttasd el a hozzád legközelebb dolgozó önkéntes koordinátorhoz az 50 lejes részvételi díjjal együtt június 3-ig.

Reméljük, hogy Veled együtt táborozhatunk és dolgozhatunk a nyáron azzal a céllal, hogy nehézsorsú gyermekeknek, időseknek tartalmas és élményekben gazdag napokat ajándékozzunk, valamint, hogy kétkezi munkánk által a környezetet, amely befogad építsük és szépítsük.

A Gyulafehérvári Caritas önkéntes programjának munkatársai:

Bíró Ágota    Marosvásárhely    0735.735.163    agota.biro@caritas-ab.ro
Bíró Ildikó    Székelyudvarhely    0732.830.171    ildiko.biro@caritas-ab.ro
Kovács Botond    Kézdivásárhely    0735.735.166    botond.kovács@caritas-ab.ro
Kovács Hajnalka    Sepsiszentgyörgy    0735.735.165    hajnalka.kovács@caritas-ab.ro
Roth-Vízi Réka    Csíkszereda    0735.735.168    reka.roth.vizi@caritas-ab.ro
Tóth Orsolya    Gyergyószentmiklós    0735.735.164    orsolya.magyari@caritas-ab.ro
Molnár Judit        0735.056.943    judit.molnar@caritas-ab.ro

Jelentkezési űrlap: letölthető itt.

Gyulafehérvár 2011. május 15.,
Jó Pásztor vasárnapja

†György s.k.
érsek