Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar


Elérhetőség
Postacím: 400095 – Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 5., jud. Cluj
Tel: 0264-590.715
Fax: 0264-430.688

Szolgálatot teljesít:

Ft.dr. habil. Diósi Dávid, dékán, vicerektor, tb. kanonok
Ft.dr. Holló László, egyetemi előadótanár
Ft.dr. habil. Nóda Mózes, egyetemi tanár, , intézetigazgató, szentszéki tanácsos
Ft.dr. habil. Vik János, egyetemi docens

A RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR
1996-ban – hittanárképzés céljából – megalakult a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara, az egyetem rektorátusa és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség között létrejött megállapodás értelmében.

A teológiai kar célja olyan teológiailag képzett világiak felkészítése, akik hitoktatóként, szociális intézményekben dolgozóként, történelem- vagy nyelvtanárként, vagyis különböző egyházi és civil intézményekben szolgáló értelmiségiként választ tudnak adni a mai ember létfontosságú kérdéseire, a keresztény értékrendet képviselik a társadalomban, és hozzájárulnak azok megvalósításához.

A kar hallgatói teológiai tanulmányaik mellett egy másik szakot is végeznek: történelmet, illetve magyar vagy valamely világnyelvet (angol, német, francia) és irodalmat tanulnak. 2002-től harmadik szaktárgyként szociális képzés is indult. A végzettek hitoktatói, illetve választott szakpári tanári képesítést nyernek az egyetem előtti oktatás minden szintjére. 2005-től kezdődően, a bolognai rendszer érvényesítésével, a hittanári és a teológia–szociális munkás szakok mellett a hallgatók – az egyetem belső oktatási politikája értelmében – kedvezményes áron felvehetnek bármely szakot, illetve más szakon tanuló hallgatók is választhatják a teológiát.

A római katolikus hittanárképzőnek az egyetem keretében való megszervezése (ami a más egyházak részéről már előbb megtörtént) szükséghelyzet miatt történt. Románia oktatási minisztériuma 1990 után elrendelte az állami iskolákban a hittanórák tartását, előbb választható, majd később kötelező formában. Az ateista korszakot követő 180 fokos fordulat egyházunkat ezen a téren is váratlanul érte. A gyulafehérvári főhatóság gyors és szükségmegoldásokkal próbálkozott. De a hat évfolyamot elindító levelező tagozat címen megszervezett hittanárképző nem nyert állami elismerést. A levelező tagozaton felkészült és az iskolákban a hittantanításra megbízást nyert hitoktatók államilag is elismert oklevél nélkül hátrányos helyzetbe kerültek. Ennek a kényszerhelyzetnek a megoldásáért és az iskolákban történő katekizálás lehetőségének hatékonyabb érvényesítése érdekében jött létre a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem keretén belül az önálló teológiai kar.

Az egyetem és a főegyházmegye vezetősége által kötött egyezmény értelmében a tanárokat a gyulafehérvári érsek nevezi ki, de a meghirdetett helyeket az egyetemi szabályok szerint versenyvizsgával foglalják el. 1996-ban az önálló római katolikus teológiai kar megszervezésére dr. Jakubinyi György érsek dr. Tankó Ferenc filozófiai doktorátussal rendelkező egyházmegyés papot bízta meg. Tankó Ferenc hirtelen beállt betegsége és az 1997. december 14-én bekövetkezett halála megakadályozta őt abban, hogy a dékáni szerepkört hivatalosan is betölthesse. Erre a főpásztor dr. Marton József gyulafehérvári teológiai tanárt kérte fel, aki 2008-ig vezette és szervezte a hittanárképzőt. 2008 márciusától a kar vezetője dr. Nóda Mózes docens lett. A tanári kar címzetes tanárai a következők: dr. Marton József egyetemi tanár, dr. Nóda Mózes docens, dr. Holló László docens, dr. Zamfi r Korinna adjunktus, dr. Jitianu Liviu adjunktus, dr. Vik János adjunktus. Társult oktatókként és nappali doktoranduszokként betanítottak: dr. Molnár Lajos, dr. Ágoston Ferenc, dr. Kerekes László, drd. Nagy József, drd. Fejér Lajos a gyulafehérvári teológiáról; a Babeş–Bolyai Tudományegyetem más szakairól: dr. Csucsuja István, dr. Szegő Katalin, dr. Angi István, dr. Gábor Csilla, dr. Robu Judit, dr. Szamosközi  István, dr. Albert-Lőrincz Enikő; dr. Fodor György, dr. Gaál Endre a budapesti PPKE-ről; valamint dr. James McMahan, dr. Tamási Zsolt, dr. Ozsváth Judit, drd. Lászlófy Árpád, Geréd Vilmos.

A kar kiépítése még folyamatban van. Annál is inkább, mert a bolognai rendszer által megkövetelt beosztás szerint a hároméves alapképzést kétéves mesterképzés követi. A karon 2007-től két mesterképző indult: teológia, kultúra, társadalom, valamint pasztorál-pszichológia.

Marton József

 

Dékán: Ft. Dr. Diósi Dávid tb. kanonok, dékán, habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető, szemináriumi vicerektor

     Mobil: 0752-245.057

      E-mail: david.diosi@romkat.ro

Dékánhelyettes: Dr. András Szabolcs egyetemi adjunktus

Dogmatika, Patrológia szeminárium

      E-mail: andrasszabolcs78@gmail.com

Főtitkárnő: Kopacz Magda

      Mobil: 0742-055.209

      E-mail: kopaczmagdi@yahoo.com

Titkárnő/könyvtáros: Bereczki Gyöngyvér

      Mobil: 0745-252.659

      E-mail: bereczki.gyongyver@ubbcluj.ro

 

I. PASZTORÁLTEOLÓGIAI INTÉZET (GYULAFEHÉRVÁR)

Intézetigazgató: Ft. dr. Oláh Zoltán kanonok, egyetemi docens

Prófétai irodalom, Szinoptikus evangéliumok, Corpus Ioanneum, Bolcsességi irodalom, Zsoltárok, Általános bevezető az Ószövetségbe

510010 – Alba Iulia, str. Bethlen Gábor, nr. 3., jud. Alba

      Mobil: 0745-872.592

      E-mail: zoltan.olah@romkat.ro

Tanárok:

Ft. Dr. András István egyetemi adjunktus, szemináriumi rektor

Filozófia, Filozófiatörténet

510010 – Alba Iulia, str. Păcii, nr. 8., jud. Alba

   Mobil: 0740-551.159

   E-mail: andras.istvan@romkat.rosis.rektor@gmail.com

Ft. Dr. Bara Zoltán-József egyetemi adjunktus, marosvásárhelyi plébános

Dogmatika, Dogmatörténet

540202 – Târgu Mureș, str. Libertății, nr. 108., jud. Mureș

   Mobil: 0741-044.320

   E-mail: zoltan.bara@romkat.ro

Ft. Dr. Diósi Dávid tb. kanonok, dékán, habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető, szemináriumi vicerektor

Liturgika, Gregorián zene, Módszertan II, Posztmodern kor

510009 – Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna, nr. 7., jud. Alba

    Mobil: 0752-245.057

   E-mail: david.diosi@romkat.ro

Msgr. Dr. Lukács Imre-Róbert általános érseki és bírósági helynök, egyetemi adjunktus

Kánonjog, Retorika

510009 – Alba Iulia, str. Păcii 2., jud. Alba

   Mobil: 0740-335.182

   E-mail: robert.lukacs@romkat.ro

Ft. Dr. Orbán Szabolcs OFM egyetemi adjunktus

Erkölcsteológia, Olasz nyelv

400112 – Cluj-Napoca, str. Emile Zola, nr. 4., jud. Cluj

   Mobil: 0748-193.371

   E-mail: szabolcs.ofm@romkat.ro

 

Társult oktatók:

Ft. Dr. Bakó László nagyiratosi plébános

Pasztorális teológia, Latin nyelv, Adminisztráció

317200 – Iratoșu, nr. 548., jud. Arad

   Mobil: 0752-770.710

   E-mail: bakolaszlo@icloud.com

Ft. Dr. Bodor Attila a Göttingeni Egyetem Humbold-vendégkutatója

Pentateuchus, Általános és speciális bevezető az Újszövetségbe, Corpus Paulinum, Apostolok Cselekedetei, Bibliai héber és görög nyelvkurzusok.

D – Göttingen, Platz der Göttingen Sieben, 2

   Mobil: 0743-962.460

   E-mail: attila.bodor@romkat.ro

Ft. Bojtor Attila nagyszebeni segédlelkész

Fundamentális teológia

   Mobil: 0741-032.583

   E-mail: attila.bojtor@romkat.ro

Ft. Drd. Farkas Ervin kanonokk, GMGK igazgató

Katekétika, Román nyelv

510010 – Alba Iulia, str. Păcii, nr. 4., jud. Alba

   Mobil: 0742-916.773

   E-mail: ervin.farkas@romkat.ro

Ft. Dr. Kiss Endre szemináriumi spirituális

Spiritualitás, Egyházzene

510010 – Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna, nr. 5/B., jud. Alba

   Mobil: 0743-901.801

   E-mail: endre.kiss@romkat.ro

Msgr. Dr. Marton József pápai prelátus, nagyprépost, ny. egyetemi professzor

Egyháztörténelem, Patrológia

510010 – Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna, nr. 9., jud. Alba

   Tel.: 0258-811.688 (teológia irodája)

   Mobil: 0747-049.688

   E-mail: martonjozsef1950@romkat.rojmarton1950@gmail.com

 

II. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET (KOLOZSVÁR)

Intézetigazgató: Ft. Dr. Nóda Mózes szentszéki tanácsos, habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető

400095 – Cluj-Napoca, str. Einstein, nr. 2/10., jud. Cluj

    Mobil: 0744-306.741

    E-mail: mozes.noda@romkat.ro

Tanárok:

Dr. András Szabolcs egyetemi adjunktus, dékánhelyettes

Dogmatika, Kutatásmódszertan, Szakmai gyakorlat

400095 – Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 5., jud. Cluj 

Ft. Dr. Diósi Dávid tb. kanonok, dékán, habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető, szemináriumi vicerektor

510009 – Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Șaguna, nr. 7., jud. Alba

    Mobil: 0752-245.057

    E-mail: david.diosi@romkat.ro

Ft. Dr. Holló László habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető

Erkölcsteológia, Szociáletika, Egyházjog

400095 – Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 5., jud. Cluj

    Mobil: 0744-251.407

    E-mail: laszlo.hollo@romkat.ro

Ft. dr. Nóda Mózes szentszéki tanácsos, habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető

Liturgika, Fundamentális teológia, Keresztény szimbólumok

400045 – Cluj-Napoca, str. Einstein 2/10., jud. Cluj

    Mobil: 0745-306.741

    E-mail: mozes.noda@romkat.ro

Ft. Dr. Vik János habilitált egyetemi docens, doktorátusvezető

Fundamentális teológia, Spiritualitás, Logoterápia és Egzisztenciaanalízis,

400095 – Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr.. 5/8., jud. Cluj

    Mobil: 0755-158.542

    E-mail: janos.vik@romkat.ro

    Honlap: http://dialogus.ro

Dr. Zamfir Korinna habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető

Biblikum, Exegézis, Ökumenizmus

400430 – Cluj-Napoca, str. Bistriţei, nr. 17, jud. Cluj

    Tel.: 0264-418.065

    Mobil: 0729-848.978

    E-mail: kori_zamfir@yahoo.com

Társult oktatók:

Ft. Dr. András István kanonok, egyetemi adjunktus, rektor

Filozófia

510010 – Alba Iulia, str. Păcii, nr. 8., jud. Alba

   Mobil: 0740-551.159

   E-mail: andras.istvan@romkat.ro

dr. Jákyné Csonta Réka egyetemi adjunktus

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Katekétika

    E-mail: csonta.reka@gmail.com

Ft. dr. Kiss Endre kanonok, lelkiigazgató

Pasztorális teológia

510010 – Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna 5/B., jud. Alba

    Mobil: 0743-901.801

    E-mail: endre.kiss@romkat.ro

 

III. „VALLÁS, KULTÚRA, TÁRSADALOM" KATOLIKUS DOKTORI ISKOLA (KOLOZSVÁR)

Igazgató: Ft. dr. Holló László habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető

400095 – Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5., jud. Cluj

    Mobil: 0744-251.407

    E-mail: laszlo.hollo@romkat.ro

Alapító-doktorátusvezetők:

Dr. Benedek József akadémikus, egyetemi professzor

    E-mail: jozsef.benedek@ubbcluj.ro

Dr. Csiszár Klára-Antónia habilitált egyetemi adjunktus

    E-mail: k.csiszar@ku-linz.at

Ft. dr. Diósi Dávid tb. kanonok, habilitált egyetemi professzor

    E-mail: david.diosi@romkat.ro

Ft. dr. Holló László habilitált egyetemi professzor

    E-mail: laszlo.hollo@romkat.ro

Doktorátusvezető:

Ft. dr. Vik János egyetemi docens

    E-mail: janos.vik@romkat.ro

Társult oktatók:

Ft. dr. Oláh Zoltán kanonok, egyetemi docens

    E-mail: zoltan.olah@romkat.ro