Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar


Elérhetőség
Postacím: 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5, jud. Cluj
Tel: 0264-590.715
Fax: 0264-430.688

Szolgálatot teljesít:

Ft.dr. Diósi Dávid, dékán, vicerektor, tb. kanonok
Ft.dr. Holló László, egyetemi előadótanár
Ft.dr. Nóda Mózes, docens, szentszéki tanácsos
Ft.dr. Vik János, docens

A RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR
1996-ban – hittanárképzés céljából – megalakult a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara, az egyetem rektorátusa és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség között létrejött megállapodás értelmében.

A teológiai kar célja olyan teológiailag képzett világiak felkészítése, akik hitoktatóként, szociális intézményekben dolgozóként, történelem- vagy nyelvtanárként, vagyis különböző egyházi és civil intézményekben szolgáló értelmiségiként választ tudnak adni a mai ember létfontosságú kérdéseire, a keresztény értékrendet képviselik a társadalomban, és hozzájárulnak azok megvalósításához.

A kar hallgatói teológiai tanulmányaik mellett egy másik szakot is végeznek: történelmet, illetve magyar vagy valamely világnyelvet (angol, német, francia) és irodalmat tanulnak. 2002-től harmadik szaktárgyként szociális képzés is indult. A végzettek hitoktatói, illetve választott szakpári tanári képesítést nyernek az egyetem előtti oktatás minden szintjére. 2005-től kezdődően, a bolognai rendszer érvényesítésével, a hittanári és a teológia–szociális munkás szakok mellett a hallgatók – az egyetem belső oktatási politikája értelmében – kedvezményes áron felvehetnek bármely szakot, illetve más szakon tanuló hallgatók is választhatják a teológiát.

A római katolikus hittanárképzőnek az egyetem keretében való megszervezése (ami a más egyházak részéről már előbb megtörtént) szükséghelyzet miatt történt. Románia oktatási minisztériuma 1990 után elrendelte az állami iskolákban a hittanórák tartását, előbb választható, majd később kötelező formában. Az ateista korszakot követő 180 fokos fordulat egyházunkat ezen a téren is váratlanul érte. A gyulafehérvári főhatóság gyors és szükségmegoldásokkal próbálkozott. De a hat évfolyamot elindító levelező tagozat címen megszervezett hittanárképző nem nyert állami elismerést. A levelező tagozaton felkészült és az iskolákban a hittantanításra megbízást nyert hitoktatók államilag is elismert oklevél nélkül hátrányos helyzetbe kerültek. Ennek a kényszerhelyzetnek a megoldásáért és az iskolákban történő katekizálás lehetőségének hatékonyabb érvényesítése érdekében jött létre a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem keretén belül az önálló teológiai kar.

Az egyetem és a főegyházmegye vezetősége által kötött egyezmény értelmében a tanárokat a gyulafehérvári érsek nevezi ki, de a meghirdetett helyeket az egyetemi szabályok szerint versenyvizsgával foglalják el. 1996-ban az önálló római katolikus teológiai kar megszervezésére dr. Jakubinyi György érsek dr. Tankó Ferenc filozófiai doktorátussal rendelkező egyházmegyés papot bízta meg. Tankó Ferenc hirtelen beállt betegsége és az 1997. december 14-én bekövetkezett halála megakadályozta őt abban, hogy a dékáni szerepkört hivatalosan is betölthesse. Erre a főpásztor dr. Marton József gyulafehérvári teológiai tanárt kérte fel, aki 2008-ig vezette és szervezte a hittanárképzőt. 2008 márciusától a kar vezetője dr. Nóda Mózes docens lett. A tanári kar címzetes tanárai a következők: dr. Marton József egyetemi tanár, dr. Nóda Mózes docens, dr. Holló László docens, dr. Zamfi r Korinna adjunktus, dr. Jitianu Liviu adjunktus, dr. Vik János adjunktus. Társult oktatókként és nappali doktoranduszokként betanítottak: dr. Molnár Lajos, dr. Ágoston Ferenc, dr. Kerekes László, drd. Nagy József, drd. Fejér Lajos a gyulafehérvári teológiáról; a Babeş–Bolyai Tudományegyetem más szakairól: dr. Csucsuja István, dr. Szegő Katalin, dr. Angi István, dr. Gábor Csilla, dr. Robu Judit, dr. Szamosközi  István, dr. Albert-Lőrincz Enikő; dr. Fodor György, dr. Gaál Endre a budapesti PPKE-ről; valamint dr. James McMahan, dr. Tamási Zsolt, dr. Ozsváth Judit, drd. Lászlófy Árpád, Geréd Vilmos.

A kar kiépítése még folyamatban van. Annál is inkább, mert a bolognai rendszer által megkövetelt beosztás szerint a hároméves alapképzést kétéves mesterképzés követi. A karon 2007-től két mesterképző indult: teológia, kultúra, társadalom, valamint pasztorál-pszichológia.

 

Marton József

 

BABEŞ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR

400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5., jud. Cluj

Tel.: 0264-590.715, Fax: 0264-430.688

E-mail: rocateo@ubbcluj.ro

Dékán: Ft. dr. Diósi Dávid tb. kanonok, vicerektor

Dékánhelyettes: Dr. András Szabolcs egyetemi adjunktus

dogmatika, patrológia szeminárium

E-mail: andrasszabolcs78@gmail.com

Főtitkárnő: Kopacz Magda

Mobil: 0742-055.209

E-mail: kopaczmagdi@yahoo.com

Titkárnő/könyvtáros: Bereczki Gyöngyvér

      Mobil: 0745-252.659

          Email: bereczki.gyongyver@ubbcluj.ro

 

I. Pasztorálteológiai Intézet (Gyulafehérvár)

Intézetigazgató: Ft. dr. Oláh Zoltán kanonok, egyetemi docens

Prófétai irodalom, Szinoptikus evangéliumok, Corpus Ioanneum, Bolcsességi irodalom, Zsoltárok, Általános bevezető az Ószövetségbe, Narratív elemzés a Szentírástudományban, Septuaginta című kurzusok

510010 Alba Iulia, str. Mihai Viteazul 17. ap. 16, jud. Alba

Mobil: 0745-872.592

E-mail: ozoli2015@yahoo.de

Tanárok:

Ft. dr. András István egyetemi adjunktus, szemináriumi rektor

filozófia, filozófiatörténet

510010 Alba Iulia, str. Păcii, Nr. 8., jud. Alba

Mobil: 0740-551.159

E-mail: istvan_andras@hotmail.com, sis.rektor@gmail.com

Ft. dr. Bara Zoltán-József egyetemi adjunktus, marosvásárhelyi plébános

dogmatika, dogmatörténet

Mobil: 0741-044.320

E-mail: barazoli@gmail.com

Ft. dr. Diósi Dávid tb. kanonok, habilitált egyetemi professzor

liturgika, gregorián zene, módszertan II, posztmodern kor

510009 Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna 7., jud. Alba

      Mobil: 0752-245.057

E-mail: diosidavid@yahoo.de

Ft. dr. Lukács Imre-Róbert általános és bírósági helynök, egyetemi adjunktus, verespataki plébános

kánonjog, retorika

510009 Alba Iulia, str. Păcii 2., jud. Alba

Mobil: 0740-335.182

E-mail: lukacsirobert71@gmail.com

Ft. dr. Orbán Szabolcs OFM egyetemi adjunktus

erkölcsteológia, olasz nyelv

400112 Cluj-Napoca, str. Emile Zola 4., jud. Cluj

Mobil: 0748-193.371

E-mail: frszabolcs@yahoo.it

 

Társult oktatók:

Ft. dr. Bodor Attila

Pentateuchus, Általános és speciális bevezető az Újszövetségbe, Corpus Paulinum, Apostolok Cselekedetei, bibliai héber és görög nyelvkurzusok.

Mobil: 0743-962.460

E-mail: bodor.attila@icloud.com

Ft. Bojtor Attila nagyszebeni segédlelkész

Fundamentális teológia

Mobil: 0741-032.583

E-mail: attilabojtor@gmail.com

Ft. Farkas Ervin kisszemináriumi prefektus

Latin, Román nyelv

510010 Alba Iulia, str. Păcii, Nr. 4., jud. Alba

Mobil: 0742-916-773

E-mail: farkas_ervin@yahoo.com

Ft. dr. Kiss Endre szemináriumi spirituális

spiritualitás, egyházzene

510010 Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna 5., jud. Alba

Mobil: 0743-901.801

E-mail: kicsikeendre@yahoo.com

Msgr. dr. Marton József pápai prelátus, nagyprépost, ny. egyetemi professzor

egyháztörténelem, patrológia

510010 Alba Iulia, str. Mitropolitul Andrei Şaguna 5., jud. Alba

Tel.: 0258-811.688 (teológia irodája)

Mobil: 0747-049.688

E-mail: jmarton1950@gmail.com

 

II. DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET (Kolozsvár)

Intézetigazgató: Ft. dr. Holló László habilitált egyetemi professzor

erkölcsteológia, szociáletika, egyházjog

400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5/7., jud. Cluj

Mobil: 0744-251.407

E-mail: hollo_laszlo@yahoo.com

Tanárok:

Dr. Csiszár Klára-Antónia habilitált egyetemi adjunktus

pasztorális teológia, vallás és társadalom, pasztorális tanácsadás, kutatásmódszertan

400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5, jud. Cluj

E-mail: k.csiszar@ku-linz.at

Mobil: 0726-378.722

Drd. Geng Noémi egyetemi asszisztens

400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5, jud. Cluj

E-mail: geng_noemi@yahoo.com

Mobil: 0743-571.451

Ft. dr. Nóda Mózes szentszéki tanácsos, habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető

liturgika, fundamentális teológia, keresztény szimbólumok

400045 Cluj-Napoca, str. Einstein 2/10., jud. Cluj

Mobil: 0745-306.741

E-mail: nmozes59@gmail.com

Ft. dr. Vik János egyetemi docens

fundamentális teológia, spiritualitás, logoterápia és egzisztenciaanalízis,

400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5/8., jud. Cluj

Mobil: 0755-158.542

E-mail: vik@startmail.com

          Honlap: http://dialogus.ro

dr. Zamfir Korinna habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető

biblikum, exegézis, ökumenizmus

400430 Cluj-Napoca, str. Bistriţei 17, jud. Cluj

Tel.: 0264-418.065

Mobil: 0729-848.978

E-mail: kori_zamfir@yahoo.com

Társult oktatók:

dr. Ozsváth Judit egyetemi adjunktus

katekétika

Mobil: 0745-174.588

E-mail: ozsvathjudit@yahoo.com

dr. Révay Edit RSCJ főiskolai docens

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

vallásszociológia

E-mail: revay.edit@sapientia.hu

dr. Sárkány Péter habilitált egyetemi professzor

Eszterházy Károly Egyetem, Eger

filozófiatörténet, keresztény filozófia

E-mail: sarkany.peter@uni-eszterhazy.hu

dr. Szilárdi Réka egyetemi adjunktus

Szegedi Tudományegyetem, Vallástudományi Tanszék

Bevezetés a vallástudományba, buddhizmus

E-mail: szilardi.reka@gmail.com

 

III. „Vallás, kultúra, társadalom” Katolikus Doktori Iskola

Igazgató: Dr. Csiszár Klára-Antónia habilitált egyetemi adjunktus, doktorátusvezető

400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 5, jud. Cluj

E-mail: k.csiszar@ku-linz.at

Mobil: 0726-378.722

Alapító-doktorátusvezetők:

Dr. Benedek József akadémikus, egyetemi professzor

E-mail: jozsef.benedek@ubbcluj.ro

Dr. Csiszár Klára-Antónia habilitált egyetemi adjunktus

E-mail: k.csiszar@ku-linz.at

Ft. dr. Diósi Dávid tb. kanonok, habilitált egyetemi professzor

E-mail: diosidavid@yahoo.de

Ft. dr. Holló László habilitált egyetemi professzor

E-mail: hollo_laszlo@yahoo.com

Társult oktatók:

Ft. dr. Vik János egyetemi docens

E-mail: vik@startmail.com

Ft. dr. Oláh Zoltán kanonok, egyetemi docens

E-mail: ozoli2015@yahoo.de