Körlevél I. - 2008. január 18.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Plébánia Hivatalnak

                                                                                           Székhelyükön  

Tartalom:


Szám: 111–2008.

Köszönet a 2007. évi támogatásért

 

A Szilveszter-esti hálaadás jó alkalom volt mindannyiunknak, hogy megköszönjük a letűnő 2007-es esztendőt, mint az Úr ajándékát. Hálát adtunk az elért eredményekért, de a Gondviselés bölcs intézkedéseként fogadtuk az elmúlt év megpróbáltatásait is.

Elmondhatjuk, hogy ismét eltelt egy év, s egy fokkal közelebb kerültünk földi életünk végéhez – a sírhoz. De közelebb kerültünk örök hazánkhoz is – a mennyországhoz.

A jó Istennek mondott hála után szeretném megköszönni – a gyulafehérvári főegyházmegye elöljárójaként – minden Kedves Testvéremnek, akik velünk zarándokolva – közösségben maradva – járták a 2007-es esztendő sok változatosságot és megpróbáltatást tartogató útját.

Köszönet jár valamennyi Tisztelendő Testvéremnek a felelős szolgálatvégzésért és áldozatvállalásért, amellyel a rájuk bízott közösség javát szolgálták az elmúlt esztendőben is.

Őszinte köszönetet mondok Kedves Híveimnek, hogy a 2007-es esztendőben vállalták, és továbbra is vállalni fogják egyházközségük fenntartását. Részt vállaltak annak életéből, és gondjaiban is osztoztak. A helyi terhek hordozásán túl, nem mulasztották el az egyházi járulékok befizetését, amelynek révén lehetővé tették Papnevelő Intézetünk és központi intézményeink megfelelő működését.

Tudjuk, hogy híveink közül nagyon sokan, maguk is rászorulnának a támogatásra. Annál inkább értékeljük, hogy a központ számára beküldött hozzájárulásukkal segítették a nehéz körülmények között élő szórványplébániákat. A gyűjtésekben való részvétellel hozzájárultak a szentszéki kiadásokhoz, és segítették az iskolai, valamint plébániai hitoktatás egyre hatékonyabb végzését.

Köszönetnyilvánításunk kifejezésekor néhány adatot is szeretnék közölni a 2007-es esztendőből.

 

2007

RON

Összesen

Külföldi segélyszervektől pályázatokra

Az érsekség számlájára

2.923.640,26

3.233.341,70

 

Direkt a plébániák számlájára

309.701,44

 

Román államtól

Fizetésekre

5.829.213,50

9.354.613,50

 

Az érsekség számlájára – pályázatokra

3.430.000,00

 

 

Direkt a plébániák számlájára – pályázatokra

91.000,00

 

 

Más támogatás

4.400,00

 

Plébániáktól

 

1.501.099,98

1.501.099,98

Más forrásokból (bevétel a gazdaságból, kamat, …)

 

451.049,45

451.049,45

Egyházmegyei segélyalap

 

321.765,70

321.765,70

Házbérek plébániáktól - 30%

 

634.153,00

634.153,00

Érsekségi épületek házbéreiből

 

178.792,71

178.792,71

Összesen:

15.674.816,04

15.674.816,04

 

A fenti bevételek lehetővé tették központi intézményeink fenntartását, papjaink és egyházi alkalmazottaink javadalmazását, valamint szociális intézményeink működtetéséhez is hozzájárultak.

Mindezekért ismételten őszinte köszönetet szeretnék mondani, és megerősíteni szeretnék mindenkit abban a hitben, hogy a legkisebb jótett és áldozat sem marad jutalom nélkül. A minket szerető Isten, mindenkit megjutalmaz a maga kegyelmi gazdagságából.

Adjon Isten áldott újesztendőt, amelynek útján haladva betölthetjük hivatásunkat, és egymást támogatva haladhatunk az üdvösség felé.

Hálám és megbecsülésem jeleként szeretettel küldöm – minden kedves testvéremnek – imádsággal kísért főpásztori áldásomat.

 

Gyulafehérvár, 2008. január 6. – Vízkereszt ünnepén.


Új Apostoli Nuncius Romániában

A Szentatya 2007. december 10-én új nunciust nevezett ki Románia és Moldova Köztársaság részére, mert előző nunciusunkat, Msgr. Jean-Claude Périsse-t 2007. október 15-én áthelyezte Berlinbe, Németország nunciusának.

Az új Apostoli Nuncius – Msgr. Francisco-Javier Lozano Sebastiánérsek, Spanyolországban, Villaverde de Iscar helységben, Segovia egyházmegyében született 1943. november 28-án földműves családban. Teológiai tanulmányait Sevilla-ban, Salamanca-ban és Rómában a Gergely Egyetemen végezte. Rómában szentelte pappá Antonio Samore bíboros 1968. március 19-én a Sevillai Főegyházmegye szolgálatára. Három doktorátusa van: 1972-ben a római Alfonsianán morálisból, 1974-ben a római Angelicumon filozófiából és 1977-ben a római Lateráni Egyetemen egyházjogból doktorált. Elvégezte a római egyházi diplomáciai Akadémiát is. 1976-tól lépett egyházi diplomáciai szolgálatba: nunciatúrai titkár, majd tanácsos a következő állomáshelyeken: Dél-Afrika, Zimbabwe, Jugoszlávia, Guatemala. 1984-1994 között a vatikáni Államtitkárság spanyol részlegén dolgozik. A Szentatya 1994. július 9-én kinevezte Penafiel címzetes érsekének és Apostoli Nunciusnak Tanzániába. Angelo Sodano bíboros szentelte püspökké 1994. július 25-én, Szent Jakab apostol, Spanyolország védőszentje ünnepén. 1999-2001 között Kongó Demokratikus Köztársaságban nuncius. 2001-től 2003-ig a Szentszék szolgálatában áll. 2003. augusztus 4-től Horvátországban Apostoli Nuncius.

Spanyol anyanyelve mellett hét nyelvet beszél: olasz, angol, francia, portugál, német, orosz és szerb-horvát.

Valószínűleg februárig megérkezik Romániába. A Szentatya új képviselőjének Isten áldását kívánjuk munkájára, és a hagyományos „Isten hozta!” köszöntéssel fogadjuk.

(Megjegyzés: Mivel a spanyolok édesanyjuk családi nevét is használják, ezért új nunciusunk nevét így kell értelmezni: keresztneve Xavéri Ferenc = Francisco-Javier, apai családneve Lozano, anyai családneve Sebastián.)


Szám: 105–2008.

Papi lelkigyakorlatok időpontjai

 

A papi lelkigyakorlatok programja 2008-ban az alábbi beosztás szerint alakul:

 

1.– Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón – a ferences kolostorban:

2008. jún. 23. déltől – jún. 26. délig: Ebéddel kezdődik, és ebéddel fejeződik be. Jelentkezés: a Segédpüspöki Hivatalnál, vagy a ferences kolostornál.

A részvétel napi költsége: 40 RON.

 

2.– Őszi lelkigyakorlat Alvincen, a Pongrácz Szt. István Tanulmányi Házban:

2008. aug. 25. déltől – aug. 28. délig tartana, ha lesz jelentkező.

Jelentkezni lehet: az Érseki Hivatalnál 2008. aug. 25-ig.

A részvétel napi költsége: 40 RON.

Mindkét lelkigyakorlatot Exc. és Ft. Tamás József segédpüspök, általános helynök úr fogja vezetni.

 

3. – A csíksomlyói Ferences Rendház is szervez lelkigyakorlatotminden évben, nagyböjt elején, amelyre nemcsak ferences testvéreket, de egyházmegyés papokat is szívesen fogadnak. Az idén febr. 11. hétfő este kezdődik, és február 15-én, pénteken ér véget.

A lelkigyakorlatot Ft. Kajtár Eduárd pécsi egyházmegyés pap vezeti.

A részvétel napi költsége: 40 RON.

 

4. – Kolozsváron, a jezsuita Manréza Lelkigyakorlatos Központban:

 

2008. október 6–9. között:

Szentignáci lelkigyakorlat papoknak (25 személy);

Vezeti P. Szőcs E. László SJ és Jakabos Barnabás SJ.

 

2008. november 10–14. között:

Szentignáci lelkigyakorlat papoknak (8-10 személy);

Vezeti P. Szőcs E. László SJ.

A részvétel napi költsége: irányár – napi 40 RON.

A lelkigyakorlatos központ címe:

CENTRUL MANRESA, 400363. Cluj-Napoca, Str. Tudor Arghezi, nr. 2.

E-mail: manrezasj@freemail.hu

Mobil: 0740–172163; (9–13 és 18–21 óra között)

Manrézai lelkigyakorlatra – Kolozsváron – a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén lehet jelentkezni.


Szám: 60–2008.

Jubiláns papjaink 2008-ban

 

Isten kegyelméből Paptestvéreink közül többen az idén emlékeznek arra, hogy 25, 50, illetve 60 esztendővel ezelőtt a szentelő püspök kézfeltétellel felszentelte a papi szolgálatra.

 

EZÜSTMISÉSEK (25 év):

1. – Balázs Károly

2. – Balogh László

3. – Benedek Sándor

4. – Csavar Tibor

5. – Hajdú János

6. – Ilyés K. Imre

7. – Kovács Árpád

8. – Oláh Dénes

9. – Páll Antal ifj.

10. – Pántya Elemér

11. – Papp László

12. – Portik–Hegyi Kelemen

13. – Tóth József

ARANYMISÉS (50 év):

14. – Salamon Antal

GYÉMÁNTMISÉS (60 év):

15. – Székely Gergely

 

A Jó Pásztor áldását kérve, szeretnénk jókívánságainkat is tolmácsolni. Valamennyiüknek – jubileumuk alkalmából – kívánunk Istentől megáldott hosszú életet, eredményes munkavégzést, jó egészséget és sok lelki örömet.

A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet 2008. június 25-én, szerdán – Gyulafehérvárra. Délelőtt 11.00 órától mutatnánk be közös hálaadó szentmisét az elmúlt évek kegyelméért, az elért eredményekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért.

A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom a jubilánsokat, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel minél meghittebbé tegyük együttlétünket.


Szám: 45–2008.

Bérmálások rendje 2008-ban

  

A 2008–as esztendőben főegyházmegyénkben a bérmálások rendje az alábbi beosztás szerint alakul. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében az ötévenként sorra kerülő bérmálást követően főpásztori vizitációt is végzünk.

A bérmálás és vizitáció két lényeges részből tevődik össze:

 • Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása (az alábbi beosztás alapján). A filiák igényszerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás.
 • – A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim közreműködésével végzek. A vizitációt a kiküldött és plébánosok által kitöltött kérdőívek alapján végezzük – a bérmálástól függetlenül. A vizitációt, a bérmálást követően fogjuk végezni, melynek időpontját majd akkor közöljük a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak, és ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel ellenőrzését a kíséretünkben lévő szakember fogja végezni

Külön figyelmet szentelünk a hitoktatás végzésére. Nagyon fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!

 

Egyben kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

Továbbra is a bérmálkozók alsó korhatára 15 év marad.

 

ARANYOS–TORDAI KERÜLETBEN:

1.

Április

26

szombat

d.e.10

Marosújvár

2.

Április

26

szombat

 

látogatás Székelykocsárdon

3.

Április

26

szombat

d.u. 5

Felvinc

4.

Április

27

vasárnap

d.e.10

Marosludas

5.

Április

27

vasárnap

 

látogatás Marosbogáton

6.

Április

27

vasárnap

d.u.5

Mezőszengyel

7.

Április

28

hétfő

d.e.10

Torda

8.

Április

28

hétfő

d.u.5

Harasztos

9.

Április

29

kedd

d.e.10

Sinfalva

10.

Április

29

kedd

d.u.5

Alsójára

11.

Április

30

szerda

d.e.10

Aranyosgyéres

12.

Április

30

szerda

d.u.5

Aranyosegerbegy

13.

Május

2

péntek

d.e.10

Tordatúr

14.

Május

3

szombat

d.e.10

Székelyudvarhely –

Szent Miklós plébánia

15.

Május

3

szombat

d.u.5

Székelyudvarhely –

Kis Szent Teréz plébánia

16.

Május

4

vasárnap

d.e.10

Székelyudvarhely –

Szent György plébánia

 

KÉZDI-ORBAI KERÜLETBEN

17.

Május

5

hétfő

d.e.10

Kézdiszentkereszt

18.

Május

5

hétfő

d.u.5

Bélafalva

19.

Május

6

kedd

d.e.10

Lemhény

20.

Május

6

kedd

d.u.5

Nyújtód

21.

Május

7

szerda

d.e.10

Szentkatolna

22.

Május

7

szerda

d.u.5

Hatolyka

23.

Május

8

csütörtök

d.e.10

Kézdikővár

24.

Május

8

csütörtök

d.u.5

Kézdiszárazpatak

25.

Május

9

péntek

d.e.10

Alsócsernáton

26.

Május

9

péntek

 

látogatás Felsőcsernátonon és a

többi filiákba

27.

Május

11

Pünkösdvasárnap

d.e.10

Gyergyószentmiklós

28

Május

11

Pünkösdvasárnap

d.e.10

Csíkszereda – Szent Kereszt

29.

Május

12

Pünkösdhétfő

d.e.10

Kézdiszentlélek (templombúcsú)

30.

Május

12

Pünkösdhétfő

 

látogatás Kiskászonban

31.

Május

12

Pünkösdhétfő

d.u.5

Martonfalva

32.

Május

13

kedd

d.e.10

Altorja

33.

Május

13

kedd

d.u.5

Feltorja

34.

Május

14

szerda

d.e.10

Gelence

35.

Május

14

szerda

d.u.5

Haraly

36.

Május

15–17

CER/PLENARIA

 

JÁSZVÁSÁR (Iaşi)

37.

Május

18

vasárnap

d.e.10

Kézdivásárhely–I. ( templombúcsú)

38.

Május

18

vasárnap

d.u.5

Kézdivásárhely – Boldog Özséb

39.

Május

19

hétfő

d.e.10

Sárfalva

40.

Május

19

hétfő

d.u.5

Kézdialmás

41.

Május

20

kedd

d.e.10

Imecsfalva

42.

Május

20

kedd

d.u.

látogatás Petőfalván és Tamásfalván

43.

Május

21

szerda

d.e.10

Zabola

44.

Május

21

szerda

d.u.5

Ozsdola

45.

Május

23

péntek

d.e. 10

Martonos

46.

Május

23

péntek

d.u.5

Ojtoz

47.

Május

24

szombat

d.e.10

Bereck

48.

Május

24

szombat

d.u.5

Esztelnek

49.

Május

25

vasárnap

d.e.10

Kovászna

50.

Május

25

vasárnap

d.u. 5

Komandó

51.

Május

26

hétfő

d.e.10

Futásfalva

52.

Május

26

hétfő

d.u.5

Zágon

 


Szám: 106–2008.

Millenniumi Előkészítő Bizottság kérése

 

Főegyházmegyénk alapítása 1000. évfordulójának megünneplésére készülve külön bizottságot alakítottunk e célból, az ünnep méltó előkészítésére.

A jövő évben esedékes jubileumi ünnepség megnyitójára ez év szeptember 13-án kerül sor a csíksomlyói kegytemplomba, a jubileumi év bezárására pedig 2009. szeptember 29-én, Gyulafehérváron.

1. – Tisztelettel kérjük a Paptestvéreket, hogy amelyik plébánia a jubileumi évre tervbe vett valamilyen közérdekű rendezvényt, azt mielőbb jelezze a Millenniumi Előkészítő Bizottság titkárának – Ft. Msgr. Tamás József segédpüspök, általános helynök úrnak. Erre azért van szükség, hogy az összeállítás alatt lévő JUBILEUMI ESEMÉNYNAPTÁR-ban is megjelenjenek ezek a programok.

2. – Egyben kérjük a lelkipásztorokat, hogy aki valamilyen könyvet, brosúrát jelentetett meg a változás után egyházunkkal, hitéletünkkel kapcsolatosan – abból egy példányt küldjön meg a gyulafehérvári érseki hivatalba, hogy a tervezett kiállításon az is szerepelhessen. Nemcsak papok, hanem azon civilek írásai is számításba jöhetnek, akik főegyházmegyénkkel kapcsolatban jelentettek meg valami figyelemreméltó munkát.


Szám: 104–2008.

DVD-k és könyvek ajánlása

 

Tisztelendő Papp László, a „Mustármag megújulás–szolgálat” vezetője közölte, hogy jóval olcsóbban sikerült DVD-hez, könyvekhez hozzájutniuk, mint a kereskedelemben találhatók. Ugyanezen az áron adják tovább azoknak az egyházközségeknek, akik ezt kérik. Csak ezen az előállítási áron adhatják tovább azok is, akik korábban tőlük vásárolták a DVD-ket, vagy könyveket. A megrendelést követően el is szállítják a főesperesi központokba. Jó lenne, ha minél előbb a rendeléseket kerületenként összesítenék, és továbbítanák a megadott rendelési címre.

 

Az ajánlat a következő:  

DVD–k

 

Szentek élete :

 

 • Páduai Szent Antal élete – 15 lej
 • Assisi Szent Ferenc élete – 15 lej
 • Don Bosco Szent János élete – I.-II. rész – 25 lej
 • Pio atya élete – I.-II. rész – 25 lej
 • Szent Rita élete – I.-II. rész – 25 lej
 • Teréz anya élete – I.–II. rész – 25 lej
 • Péter a kőszikla – I.–II. rész – 25 lej
 • Apostolok cselekedetei – 10 lej
 • János evangéliuma – 10 lej

 

! A DVD-k Pap László visszajelzése szerint 2008 áprilisára már elfogytak, ezért már nem rendelhetők.
Megértésüket köszönjük.

 

Bibliai és tudományos megközelítésben:

 • Az állatvilág – 10 lej
 • A Tejútrendszer – 10 lej

 Könyv:

 • Kempis Tamás: Krisztus követése – 12 lej

Rendelni lehet:

– a gaborhajnalka@yahoo.com e–mail címen vagy

– a 0748–694244-es mobilszámon.


Szám: 1–2008.

Elhunyt papok 2007-ben

 

1. KRISTÁLY István, nyugalmazott plébános, életének 74. és papságának 45. évében elhunyt 2007. március 14-én, Zirndorfban, Németországban, a bambergi főegyházmegyében. 1980-tól élt Németországban. Lisbergben temették el 2007. március 19-én.

 

2. VAJDA István, zágoni plébános, életének 50. és papságának 24. évében váratlanul elhunyt 2007. május 5-én. Holtan találták a plébánián. Segesváron temették 2007. május 7-én.

 

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐ LEGYEN JUTALMUK!

 

Gyulafehérvár, 2008. január 18. 

† György s. k.

érsek