Lemond a pápa

Február 11-én, hétfőn a pápa bejelentette szándékát, hogy február 28-ától lemond a péteri szolgálatról. Alább olvashatják XVI. Benedek pápa e szándékát közlő hivatalos nyilatkozatát.
Kedves testvérek,
Ezt a konzisztóriumot nemcsak három kanonizáció céljából hívtam össze, hanem azért is, hogy az egyház életére vonatkozó fontos döntést közöljem. Miután Isten színe előtt ismételten megvizsgáltam a lelkiismeretemet, arra a bizonyosságra jutottam, hogy erőm, előrehaladott korom miatt nem vagyok megfelelő a péteri szolgálat ellátására. Tudatában vagyok annak, hogy e szolgálat annak spirituális természetéből adódóan nemcsak szavakkal és tettekkel, de imával és szenvedéssel történik. Mégis, a mai világban, amely oly gyors változásoknak van kitéve és olyan mélyre ható, a hitet érintő kérdések foglalkoztatják, hogy ahhoz, hogy Szent Péter utódaként kormányozhassak és az evangéliumot hirdetni tudjam, mind a szellem, mind a test ereje egyformán szükséges. Ez az erő az utóbbi időben esetemben olyan mértékben megfogyatkozott, hogy fel kellett ismernem képtelenségemet a rám bízott feladat betöltésére. Ezért, és tettem komolyságának teljes tudatában, szabadságom teljességében kijelentem, hogy lemondok Róma püspökségéről, Szent Péter örökéről, amelyet a bíborosok 2005. április 19-én rám  bíztak, így a pápai szék 2013. február 28-án este 8 órától üressé válik, s az akkorra az illetékesek által összehívandó konklávé fog új legfőbb elöljárót választani. Kedves testvérek, őszitén köszönöm mindazt a szeretetet, munkát, amellyel szolgálatomban támogattatok és kérem, hogy bocsássátok meg hibáimat. Most pedig bízzuk a szent egyházat a legfőbb pásztor, a mi Urunk, Jézus Krisztus oltalmára, s kérjük a szent Szűzanyát, Máriát, hogy kísérje a bíboros atyákat anyai figyelmével, amikor új legfőbb elöljárót választanak. Én magam a jövőben továbbra is Isten szent egyházát szolgálom az imának szentelt élettel.
2013. február 10, Vatikán
fordította Bodó Márta
 
DECLARATIO

Fratres carissimi
Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vitae communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum.
Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commissum renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 29, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.
Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.

Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII

BENEDICTUS PP XVI

 

A történelem folyamán valószínűleg öt pápa mondott le eddig Szent Péter székéről. Azért valószínűleg, mert nem minden esetben állnak rendelkezésre egyértelmű források és bizonyos korszakokban, pápák és ellenpápák között, nem könnyű pontos adatokra hivatkozni.
1. Szent I. Kelemen pápa Szent Iréneusz szerint Szent Péter harmadik, Szent Jeromos szerint negyedik utódja volt. Epiphaniosz úgy tudja, hogy Kelement maga Péter apostol rendelte utódjául, de ő visszalépett Linus javára a békesség kedvéért. Száműzetésben halt meg a Krím-félszigeten, a tengerbe dobták.
2. A történelem 18. pápája, Szent Pontiánusz, 230. július 21-től töltötte be hivatalát. 235-ben Maximinus Thrax császár keresztényüldözésének áldozata lett. Szardínia szigetére deportálták, bányában dolgozott, 235. szeptember 28-án lemondott, hogy a nyáj ne maradjon pásztor nélkül. Vértanúhalált halt, agyonverték.

3. A 147. pápa, IX. Benedek pontifikátusát méltán nevezhetjük a legkülöncebbnek. Nagyon fiatalon választották meg 1032. október 21-én, soha nem tisztelte szolgálatát. Az egyedüli pápa, aki háromszor foglalta el a pápai széket. A római hívek és a császár nyomására 1048 novemberében végleg lemondott Péter székéről.
4. Legközismertebb V. Celesztin, a 192. pápa története. Miután a konklávé huszonhét hónapon át nem tudott dönteni Szent Péter székének betöltéséről, végül a választás egy szentéletű remetére, Pietro Angelerio-ra esett. Bátran állítható, hogy egyike a legtisztább lelkű klerikusoknak, akik valaha elfoglalták a pápai széket. Alig négy hónap pápaság után, 1294. december 13-án, V. Celesztin magához hívatta valamennyi bíborosát, és felolvasott nekik egy írást, amelyben őszintén feltárta a legfőbb pásztori hivatalra való képtelenségét és bejelentette visszavonulását. Utóda, VIII. Bonifác skizmától félt, elfogatta és Fumone várába vezettette. Ott halt meg 1296. május 19-én.
5. Időben XII. Gergely, a 205. pápa lemondása áll a legközelebb hozzánk, akit 1406. november 30-án, 79 évesen választották meg. Pápasága a nagy nyugati egyházszakadás viharos és nagyon nehéz korszakának a lezárását jelenti, épp azáltal, hogy 1415. július 4-én, közel kilencvenévesen lemondott. Élete hátralevő részét Anconában töltötte szent nyugalomban. 1417-ben halt meg.

A hatályos egyházjog lehetővé teszi a pápa lemondását:
„Ha úgy adódik, hogy a római pápa lemond hivataláról, az érvényességhez szükséges, hogy a lemondás szabadon, annak kijelentése pedig szabályosan történjék, de nem szükséges, hogy bárki is elfogadja” (332. kán., §2).

XVI. Benedek pápa 2013. február 11. délelőtt 11 órára három szentté avatási ügyben rendes konzisztóriumot hívott össze. A rendes konzisztóriumon résztvesz minden Rómában tartózkodó bíboros. Az ülés közös imával kezdődik, majd a Szentek Ügyei Kongregációjának bíboros prefektusa felolvassa a szentté avatandók rövid életrajzát. Ezután a Szentatya beszéde következik, közli a szentté avatások dátumát, majd a konzisztórium imával ér véget. Ezúttal, derült égből villámcsapásként, a szentté avatások időpontjának közlése után, feltehetőleg 11.35-11.40 tájban, XVI. Benedek pápa leült és elkezdett felolvasni egy latin nyelvű szöveget: „Nem csak a három szentté avatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy jelentőségű az egyház élete számára”. És bejelentette, hogy 2013. február 28., este 8 órától Szent Péter széke üres.
A konzisztórium munkálatairól nincs élő közvetítés, azok mindössze a Vatikán belső zárt rendszerében követhetőek. Az ANSA hírügynökség egyik munkatársa, Giovanna Chirri, a képernyő előtt ülve, latin nyelvtudásának köszönhetően, megértette a bejelentést és 11.46-kor elsőként közölte a hírt a világgal.

Kétségtelen, hogy a Szentatya döntése az alázat jegyében született, és az igazán nagy emberekre jellemző bátorságról tesz tanúságot. Ismételten megvizsgálta lelkiismeretét Isten színe előtt, mondja, és eljutott arra a bizonyosságra, hogy előrehaladott kora miatt erőnléte oly mértékben csökkent az utóbbi hónapokban, hogy el kell ismernie azt a tényt, hogy képtelen jól megfelelni a rabízott szolgálatnak, a gyors változásoknak kitett világban.
„Ezért, tettem komolyságának teljes tudatában, szabadságom teljességében kijelentem, hogy lemondok Róma püspökségéről ... így a pápai szék 2013. február 28-án este 8 órától üressé válik”.

Hogyan tovább? A Szentatya továbbra is az Egyház feje és az élet folyik a rendes medrében 2013. február 28. este 8 óráig, amikor Szent Péter széke üressé válik. Azután gyakorlatilag ugyanazok a szabályok és előírások érvényesek, mint a pápa elhalálozása esetén. Az Universi Dominici Gregis apostoli konstitúció előírásai szerint a széküresedés pillanatától kezdve a jelenlévő és választójoggal rendelkező bíborosoknak 15 napot kell várniuk, hogy valamennyi választójoggal rendelkező bíboros megérkezzen (n. 37). Súlyok ok esetén ez a periódus legfeljebb 5 nappal hosszabbítható, vagyis legkésőbb a huszadik napon meg kell kezdeni a konklávét. Elképzelhető, hogy a széküresedés után pár nappal már valamennyi választójoggal rendelkező bíboros megérkezik Rómába, így nem lesz szükség a 15 napos periódus kivárására.


Választójoggal a széküresedés napjáig 80. életévüket még be nem töltött bíborosok rendelkeznek (Universi Dominici Gregis, 33). A jelenlegi 118-as létszám eggyel csökken, mivel az ukrán Lubomyr Husar bíboros február 26-án tölti be 80-ik életévét. Így 117 a választóbíborosok várható száma. XVI. Benedek nem vesz részt sem a konklávén, sem az azt megelőző megbeszéléseken.
Ahhoz, hogy a választás érvényes legyen, a jelöltnek meg kell szereznie a jelenlévő bíborosok szavazatának kétharmadát.

(Kovács Gergely, 2013.02.11., 17.00)