Ft. Pénzes József c. esperes, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia plébánosa 2018. február 9-én este 7 órakor, türelemmel viselt betegsége után, a szent útravalóval megerősítve befejezte földi pályafutását. Temetési szertartása 2018. február 17-én, szombaton, 11 órakor kezdődik, majd végakarata szerint földi maradványait a feltámadás reményével a templom kertjében helyezik örök nyugalomra.

A szentatya a lourdes-i Szűzanya ünnepén, február 11-én hagyományosan üzenetet intéz a betegekhez. Ebben az évben a Betegek Világnapjának témáját a keresztre felfeszített Jézus szavai adják, amelyekkel édesanyjához, Máriához és Jánoshoz fordul: „’Asszony, nézd, a fiad!’... ‘Nézd, az anyád!’. Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány...” (Jn 19, 26-27).

2018. január 18. és 23. között harmadik alkalommal szervezett zarándoklatot az Isonzóhoz a katona Márton Áron nyomdokain Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa.

Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Munkájukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni.

Az új esztendő kezdetén köszönetet mondunk a Mindenható Isten gondoskodásáért. Hálát adunk a sok kegyelemért és az áldásért, amelyben érdemtelenségünk ellenére is, bőségesen részesített minket. A jó Isten után köszönetet mondok minden lelki, szellemi és anyagi támogatásért, amelyben részesítettek az elmúlt év folyamán.

A 2018. január 18–25 között tartandó nemzetközi ökumenikus imahét mottója: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…”  Az egység Isten ajándéka, kegyelem, amit együtt kell kikönyörögnünk az Úrtól. Intenzíven együtt kell imádkoznunk. Tesszük is ezt az egységért való imádság hetében. Ez még csak egy igen félénk, szórványosan jelentkező, legelső lépés, de ez is hálaadás.

Gyimesközéplok plébánosa 2018. január 11-én délután hunyt el a csíkszeredai kórházban.

Szentcsalád Vasárnapjára készülve a názáreti szentcsaládot – Jézust, Máriát és Józsefet – szemléljük. Áldást kérünk Főegyházmegyénk családpasztorációjára (www.csalad.ro); áldást és további lelkesedést az erre kiképzést nyert, helyi vagy egyházmegyei szinten – ebben elkötelezett – papok és világiak számára.

Kovács Sándor

December 25-én, este fél tíz előtt néhány perccel egy Kolozsvár közeli klinikán elhunyt Kovács Sándor kanonok, a Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület elöljárója, a kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosa.

A karácsony a család ünnepe. Ilyenkor még a szétszóródott családtagok is hazajönnek. A karácsonyfa tövében ott találjuk a teljes Szentcsaládot a Kis Jézus körül. Együtt fohászkodunk: „Jézus, Mária, József! Nektek ajánljuk szívünket és lelkünket!”

Feliratkozás Front page feed csatornájára