2020. / VIII. körlevél (2020. június 29.)

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy Ferenc Szentatyánk kinevezte főegyházmegyénk segédpüspökévé Ft. Dr. Kerekes László kézdivásárhelyi plébánost, akinek a Tharros (Szardínia, Olaszország) címzetes püspöke címet adományozta.

A kinevezett segédpüspök 1968. július 23-án született Kézdivásárhelyen. Tanulmányait szülőfalujában, Gelencén kezdi meg, majd Kézdivásárhelyen folytatja, és 1986-ban érettségizik a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. 1987-ben megkezdi filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, majd 1990-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatja és fejezi be 1992-ben. 1993. május 16-án szentelik pappá Gelencén, a Szent Imre templomban. 1994-ben kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben egyházjogi doktorátust szerez az ottawai (Kanada) Szent Pál Egyetemen.

26 évnyi papsága alatt dr. Kerekes László sokféle pasztorális feladatkörben szolgált: 1994-2000 között a Gyulafehérvári Érseki Bíróság bírósági helynöke, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola fegyelmi prefektusa és kánonjog tanára. 1996-tól ugyanitt retorikát, homiletikát és pedagógiát tanít. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tudományos folyóiratának, a Studia Theologica Transsylvaniensia-nak társalapítója. 2000 decemberében szentszéki tanácsosi címet kap. Jelenleg a Gyulafehérvári Érseki Bíróság helyettes bírósági helynöke, 2004 óta Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb plébánia plébánosa.

Ft. Dr. Kerekes László püspökké szentelésére 2020. augusztus 29-én 10:30 órai kezdettel kerül sor a Csíksomlyói Kegytemplomban.

A járványügyi helyzet és az ezzel kapcsolatos rendezvény-szabályozások alakulása szerint, az akkor érvényben levő rendelkezések figyelembevételével és betartásával tartjuk meg a szentelési ünnepséget. Részvétellel kapcsolatos részletes tájékoztatás a későbbiekben várható.

Kísérjük imádságainkkal és jókívánságainkkal újonnan kinevezett segédpüspökünket. Isten oltalmazza őt, ajándékozzon neki sok erőt és kegyelmet feladatai teljesítéséhez.


Szám: 718–2020.

A Loretói Litánia három új invokációja

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció 2020. június 20-án kelt levelében tájékoztatott arról, hogy Ferenc pápa kiegészítette a Loretói Litániát három új megszólítással:

- az „Irgalmasság Anyja” (az „Egyház Anyja” kifejezést követően),

- a „Reménység Anyja” (az „Isteni kegyelem Anyja” kifejezést követően),

- az „Útonlévők Támasza” (a „Bűnösök menedéke” kifejezést követően).


Szám: 719–2020.

Személyi változások főegyházmegyénkben

A papot Isten népe szolgálatára szentelik. Ezért ő a részegyház életéről is gondoskodik, ami elsősorban a szeretet tetteiben nyilvánul meg. A pap a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. „Állandó missziós állapotra törekszik”, azaz engedelmeskedik annak az indíttatásnak, hogy kilép saját kényelméből, megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20, 25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit és terveit a nép lelkipásztori szükségleteinek és az Egyház küldetésének.

A papok helyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel.

A jövőben érvényesíteni szeretnénk Zsinati Könyvünk azon rendelkezéseit, amely szerint minden pap legalább öt évet szórványhelyen is működik. A nem szórvány plébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébános nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná. (Zs. K. 118, 119.).

Bár főegyházmegyénkben is egyre inkább érezhető a paphiány, mégis betartandó a jelenleg érvényes nyugdíjkorhatár, ezért, ha a plébános betöltötte 75. életévét, szíveskedjék hivataláról való lemondását benyújtani a megyéspüspöknek, aki dönt annak elfogadásáról vagy elhalasztásáról (538. k., 3. §.).

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokra  kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében:

A. Újmisések

2020. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban három diakónusunkat. A szentelést követően megkapták a szolgálati helyeikre szóló kinevezést.

 1. Kalányos Ottó újmisést csíkszentkirályi segédlelkésznek neveztem ki és megbíztam az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációjával.
 2. Kelemen Zoltán-Arnold újmisést Nagyszeben - belvárosi segédlelkésznek neveztem ki.
 3. Pál Áron újmisést csíkszentgyörgyi segédlelkésznek neveztem ki.

B. Segédlelkészek

 1. Popesc Mihăiţă-Cristian nagyszebeni segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a kolozsvári Szent Mihály plébániára segédlelkésznek;
 2. Kovács István csíkszentgyörgyi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a gyergyóremetei plébániára segédlelkésznek;
 3. Lőrincz Barnabás gyergyóremetei segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a szovátai plébániára segédlelkésznek;
 4. Both László szovátai segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a csíkszeredai Szent Ágoston plébániára segédlelkésznek;
 5. Biró Károly ditrói segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a zetelaki plébániára segédlelkésznek;
 6. Jánossi Imre zetelaki segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a kolozsvári Szent Mihály plébániára segédlelkésznek;
 7. Antal Zoltán-László gyergyószentmiklósi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a ditrói plébániára segédlelkésznek;
 8. Simon Imre segesvári segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a gyimesbükki plébániára segédlelkésznek;
 9. Hanuleac Tamás gyimesbükki segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a gyergyóalfalvi plébániára segédlelkésznek;
 10. Ilyés Lehel gyergyóalfalvi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a Szélyudvarhely I. plébániára segédlelkésznek és a Tamási Áron Gimnázium iskolalelkészének;

C. Plébánosok, lelkészek

 1. Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény plébánost, eddigi megbízatásait megtartva, kisegítő lelkésznek neveztem ki a gyergyószentmiklósi Szent István plébániára;
 2. László István ifj. kolozsvári Szent Mihály plébániai segédlelkészt felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem székelyszenttamási plébánosnak;
 3. Kémenes Lóránt Zoltánt, a kolozsvári Szent Mihály plébánia plébánosát és a Kolozs-Dobokai kerület főesperesét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem nagyernyei plébánosnak;
 4. László Szabolcs nagyernyei plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem gyulafehérvári plébánosnak;
 5. Dr. Horváth István gyulafehérvári plébánost felmentettem plébánosi beosztásából, más megbízatásait megtartva borbándi plébánosnak neveztem ki;
 6. Dr. Ferenczi Sándor borbándi plébánost felmentettem plébánosi beosztása alól, megtartva tanári megbízatását a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézetében;
 7. László Attila Székelyudvarhely III. plébánosát felmentettem eddigi beosztásából és a kolozsvári Szent Mihály plébánia plébánosává és a Kolozs-Dobokai kerület főesperesévé neveztem ki;
 8. Ambrus István kapnikbányai plébánost felmentettem eddigi beosztásából és a Székelyudvarhely III. plébánia plébánosává neveztem ki;
 9. Vornicu Cristinel vajdahunyadi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és Kapnikbánya plébániai kormányzójává neveztem ki;
 10. Bálint István csíkszeredai Szent Ágoston plébániai segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem székelykeresztúri plébánosnak;
 11. Kovács Péter székelykeresztúri plébánost felmentettem eddigi beosztásából és a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosává neveztem ki;
 12. Hölgyes Pál-Zsolt zágoni plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem lemhényi és kézdialmási plébánosnak;
 13. Bakó Ferenc nyugállományban levő plébánost kineveztem zágoni plébánosnak;
 14. Csató Béla nyugállományban levő plébánost kineveztem székelylengyelfalvi plébánosnak;
 15. Szász János id. petrozsényi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem nagyenyedi plébánosnak;
 16. Şcheianu Ciprian-Iosif gödemesterházi lelkészt felmentettem eddigi beosztásából és Petrozsény plébániai kormányzójává neveztem ki;
 17. Voiculescu Cristian-Cosmin vulkáni plébánost, eddigi megbízatásait megtartva, Aninósza plébánosává is kineveztem;
 18. Ruşti Alexandru-Ioan petrozsényi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem lupényi plébánosnak;
 19. Dávid Zoltán petrillai plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem gödemesterházi plébánosnak;
 20. Bajkó Norbert Székelyudvarhely I. plébániai segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem petrillai plébánosnak;
 21. Dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébánost Segesvárra neveztem ki plébánosnak;
 22. Páll Antal ifj. segesvári plébánost felmentettem eddigi beosztásából és a Gyergyószentmiklós I. plébánia kisegítő lelkészévé neveztem ki;
 23. Obermájer Ervin-Istvánt, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusát felmentettem eddigi megbízatásából és a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia kisegítő lelkészének kinevezve, Maczalik Győző és vértanútársai szentté avatási eljárásának Posztulátora és Márton Áron püspök szentté avatási ügyének Viceposztulátora;
 24. Dr. András Istvánt, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben rektori és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézetében tanári megbízatását megtartva, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusává neveztem ki;
 25. Mihai Zoltán-Lajost, a gyergyószentmiklósi Árpádházi Szent Erzsébet Öregotthon lelkivezetőjét felmentettem eddigi beosztásából és a Csíkszereda I. plébánia kisegítő lelkészévé neveztem ki;
 26. Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas-szervezet lelki igazgatója saját kérésére átteszi székhelyét a gyergyószentmiklósi Árpádházi Szent Erzsébet Öregotthonba;
 27. Kopácsi Ferenc lemhényi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és sabbatikus évre engedtem el;
 28. Szabó Dénes nagyenyedi plébánost, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentettem eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
 29. Marthy Attila lupényi plébánost, megköszönve hűséges szolgálatát, felmentettem eddigi beosztásából. Áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.

 

D. Főegyházmegyei Érseki Hivatal

 1. Veres Stelian kolozsvári Szent Mihály plébániai plébános-helyettest felmentettem eddigi beosztása alól és kineveztem a Gyulafehérvári Főegyházmegye vagyonkezelőjének;
 2. Kovács Szabolcs római tanulmányairól hazatért és érseki titkárnak neveztem ki.

            E. Ferences szerzetes papok áthelyezése      

            Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök felterjesztése alapján elfogadtam az alábbi kinevezéseket:

            - Fr. Guia Hugó OFM Kolozsvárról Csíksomlyóra kerül és templomigazgatóként fog szolgálni.

            - Fr. Marek Bernardin OFM Kaplonyból (Szatmári Egyházmegye) a székelyudvarhelyi ferences templomba kerül lelkésznek.

            - Fr. Nagy Károly OFM felmentve eddigi megbízatásai alól Kolozsvárra kapott templomigazgatói kinevezést.

            - Fr. Puvak Marián OFM Csíksomlyóról Kaplonyba (Szatmári Egyházmegye) kapott lelkészi kinevezést.

 

„Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott,

legyetek egymásnak szolgálatára,

hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek.

Aki beszél, Isten szavait közvetítse.

Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad neki,

hogy így minden Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által,

akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.”  (1Pét 4,10-11)


Szám: 744–2020.

Szenátusi Bizottság nevének kiigazítása

Az 541-2020. szám alatt felsorolt szenátusi bizottságok között a Gyulafehérvári Főegyházmegye Liturgikus és Egyházművészeti Bizottság néven megjelent bizottság helyes megnevezése: Gyulafehérvári Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság.


Szám: 720–2020.

Kántorvizsga időpontja

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság szervezésében ebben az évben is kántorvizsgát tartunk azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után kántori oklevelet szeretnének szerezni. A kántorvizsgára XII. osztályt végzett, abszolválási diplomával rendelkező személyeket fogadunk, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek.

A kántorvizsgára folyó év augusztus 31-én kerül sor a Csíksomlyói Ferences Kolostorban, 10 órai kezdettel. A vizsga díja 100 RON. Jelentkezni lehet a 0266-372 223 és a 0740-898 667 telefonszámokon vagy a jozsef.tamas@romkat.ro e-mail címen.


Szám: 721–2020.

Papi továbbképző 2020-ban

Az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdetjük a soron következő Papi továbbképzőt, amelyre augusztus 31. - szeptember 3. között kerül sor a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben. Bátorítom különösen a fiatalabb paptestvéreimet, hogy ne mulasszák el az ún. „káplántovábbképzőn” való részvételüket, de az idősebbeknek is ajánlom, hogy kapcsolódjanak be a folyamatos képzésünkbe.

Jelentkezni 2020. augusztus 27-én 18:00 óráig lehet Ft. Dr. András István rektornál, a 0752-245 060 telefonszámon vagy a sis.rektor@gmail.com email-címen.

Az idei papi továbbképző is a Főegyházmegyei Hatóság által előzetesen megállapított tanmenetet követi, mely három tematikát kínál az érdeklődőknek: homiletika, katekétika és filozófia.

HOMILETIKA:

            Az igehirdetés mai kihívásai: misszió, evangelizáció, kommunikáció

            Mit jelent újra-evangelizálni?

            Az új evangelizáció lelkisége Ferenc pápa tanításában

Könyvészet:

Verbum Domini, SzIT., Budapest 2011

Homiletikai Direktórium, SzIT., Budapest 2016

Evangelii Gaudium, SzIT., Budapest 2014

Christus vivit, SzIT., Budapest 2019 (4. fejezet)

Michonneau, Georges-Varillon, François: A nagy lehetőség. Gyakorlati gondolatok az igehirdetésről, Bécs 1969

Székely Dénes: Korszerű evangelizáció, in: Studia Theologica Transsylvaniensia. A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata, 2013, 16/2.

KATEKÉTIKA:

            A keresztény nevelő

            (Írásbeli vizsga)

            Könyvészet:

A katolikus egyház katekizmusa. Budapest 1994.

A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma. Budapest 2006.

A Katekézis Általános Direktóriuma. Budapest 1998.

Katekétikai szöveggyűjtemény. Pécs 2005.

Eleki Béla: Kisiskolás a családban.  Szeged 1992.

Ferrero, Bruno: Boldog szülők. Budapest 1998.

Fogassy Judit: Családi katekézis. Budapest 2003.

Keszeli Sándor: A serdülők és fiatalok katekézise. Módszertani alapvetések (kézirat). Szeged 2002.

Keszeli Sándor: Felnőttek katekézise. Módszertani alapok. Szeged 2001.

Meves, Christa: A neveléshez bátorság kell. Szeged 2001.

Meves, Christa: Lelkisérült gyermekeinkért. Szeged 2001.

Meves, Christa: Tanácsadó ábécé az élethez.  Szeged 2005.

Nemetschek Mónika: Isten a gyermek életében. Bécs 1978.

Pellegrino, Pino: Nevelni de jó. Budapest 1998.

Tarjányi Zoltán: Katekétika I. Budapest 1998.

Tarjányi Zoltán: Katekétika II. Budapest 1999.

 

FILOZÓFIA:

Magyar filozófusok a XX. században

A mai filozófiai gondolkodás helyzete

A virtuális világ és a filozófia

            (Szóbeli vizsga)

Könyvészet:

Bármilyen könyv Böhm Károly, Pauler Ákos, Szilasi Vilmos, Hamvas Béla, Heller Ágnes, Esterházy Péter, Fodor Ákos tollából vagy műveikről írt kritikák.

Ezen kívül bele lehet lapozni a következő írásokba:  

András I., A „kisebbségek kora”?! in. Katolicitás és etnocentrizmus Erdélyben. Katolikus identitásunk szerk. Marton J. – Diósi D., Szent István Társulat, Verbum, Budapest-Kolozsvár 2015, 35-41.  

András I., A posztmodern identitás, in. Identitás és kommunikáció, Vigilia Kiadó, Budapest 2015, 293-315.

András I., A virtualizálódó szubjektum (helyzetjelentés, morfondírozás), in «Studia Theologica Transsylvaniensia» 17/2 (2014), 325‒341.

András I., Dal cogito al soggetto: il soggetto cartesiano. Una rilettura alla Vattimo, in. «Studia Theologica Catholica Latina» 2/2019, 5‒21.

András I., Horizontálódás, avagy a szent mai kultuszáról, in. Korunk, III. évf., XXVII/8, 2016, 89-95.

András I., Il pensiero debole: una possibilità per il soggetto postmoderno, Szent István-Verbum 2019.

András I., Istenképiség a posztmodernben alla Vattimo, in. Istenképiség, Átistenülés. Emberi méltóság, szerk. Puskás A., Perendy L., Szent István Társulat, Budapest 2019, 143-151.

András I., Naplemente? (A modern kor metamorfózisa vagyis a posztmodern), in «Studia Theologica Transsylvaniensia» 17/1 (2014), 7‒22.

András I., Preskolasztika és „posztmodern”, avagy lehet-e valaminek a pre”-je a mostani „poszt”?, in «Studia Theologica Transsylvaniensia» 19/1 (2016/1), 45‒55

Anzenbacher, A., Bevezetés a filozófiába, Cartaphilus kiado, Budapest 2001.

Babarczy, E., Siralmas posztmodern, in: Replika 30(1998/6).

Bauman, Z., Il disaggio della postmodernitá, Bruno Momdadori, Milano 2002.

Diósi, D., Egyházam a posztmodernben, A dialógus-„kényszer” ideje, Vigilia Kiadó, Budapest    2014.

Diósi, D., Plázakultúra és egyház. Az olcsó „sikerstratégiák”hiábalavóságáról, in. Studia Theologica Transsylvaniensia» 15/2 (2012), 123-135.

Diósi, D., Posztmodern spiritualitás? Egy divatfenomén az egyház szolgálatában? in. Studia Theologica Transsylvaniensia» 14/2 (2011), 173-185.

Esterházy, P., A szabadság nehéz mámora, Magvető, Budapest 2003.

Heller, Á.,: Mi a posztmodern – húsz év után, in: Alföld 54(2003/3).

Lyotard, J‒F., La condizione postmoderna, trad. C. Formenti, Feltrinelli, Milano 2010.

Moldando, T.,  Il futuro della modernità, Feltrinelli, Milano 1987.

Nietzsche, F.W., A bálványok alkonya, Holnap Kiadó, Budapest 2004.

Pannwitz, R., Die Krisis der Europeische Kultur, Verlag Hans Carl, Nuernberg 1917.

Scheler, M., A filozófia lényegéről, Szent István Társulat, Budapest 2008.

Vattimo, G., La fine della modernità, Garzanti, Milano 2011.

Weissmahr, B., Az emberi lét értelme, Akadémiai Kiadó, Budapest 2012.


Szám: 722–2020.

Őszi papi rekollekció

Felhívjuk a paptestvérek figyelmét, hogy amennyiben a járványügyi intézkedések lehetővé teszik, ősszel megtartjuk a kerületi papi rekollekciókat. Az időpontokat és témákat a következő körlevélben közöljük.


Szám: 713–2020.

Szenátusi gyűlés 2020. július 9-én

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusa szabályzatának 17. pontja alapján összehívom a Papi Szenátus tagjait 2020. július 9-ére a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házba.


Szám: 723–2020.

Bérmálások elhalasztása

Az idei IV. körlevelemben már rendelkeztem a 2020-ban esedékes bérmálások elhalasztásáról (45-2020). Továbbra is fontosnak tartom, hogy a szentség kiszolgáltatását egy rövid előkészület előzze meg. Mivel a jelenlegi egészségügyi rendelkezések még mindig nem teszik lehetővé egy nagyobb létszámú csoport zárt térben való találkozását, és így nehéz lenne megtartani a felkészítőket és a bérmálást is, úgy határoztam, hogy az idénre tervezett bérmálásokat áttesszük a jövő évre.


Szám: 745-2020.

Gyulafehérvári utcanév változása

Örömmel tudatom, hogy megtisztelő változás történt a Gyulafehérvári Főegyházmegye Érseki Hivatalának postacímében. Az eddig Str. Mihai Viteazu Nr. 21. mostantól Str. Episcop Márton Áron Nr. 2.


Szám: 724–2020.

Érseki Hivatal nyári programja

A Gyulafehérvári Főegyházmegye központi hivatalai a nyári szabadságolás ideje alatt is folyamatosan nyitva tartanak. Alkalmazottaink is kiveszik pihenőszabadságukat, de – csökkentett létszámmal – a hivatalok nyitva tartanak a megszokott munkaprogram szerint.

 

Gyulafehérvár, 2020. június 29.

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén

 

 

                                                                                                                        †Gergely

                                                                                                                         érsek s.k.