2020/XII. körlevél (2020. december 15.)

2020. / XII. KÖRLEVÉL

D. a J. Kr.!

Valamennyi Ft. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:


Szám: 1395 / 2020.

Karácsonyi üzenet 2020

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy Karácsony napján minden szentmisén olvassák fel karácsonyi üzenetemet a hirdetésekben.

D. a J. Kr.!

Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban kedves Hívek!

Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában (Lk 2,11).

Karácsony ünnepére talán ebben az évben várakoztunk a legintenzívebben, hiszen annyi minden történt velünk, környezetünkkel, a világgal, ami elgondolkoztatott bennünket, és még jobban Isten felé emeli lelkünket. Vágyakoztunk Őrá, akinek eljövetele bevilágít a világ és emberi életünk sötétségébe. Karácsonykor újra visszatalálunk Istenhez, megtaláljuk helyünket a betlehemi Kisded jászla mellett, és rádöbbenünk, hogy egyedül csak Ő képes visszaadni lelkünk békéjét.

Szent Lukács evangéliuma a második fejezetben részletesen leírja az első Karácsony történetét, az angyalok bátorítását: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” (Lk 2,10-12). Ezt követi a pásztorok válasz-cselekedete: „«Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!» Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket” (Lk 2,15-16).

Karácsony ünnepén örömre bátorítanak bennünket is az angyalok a kilátástalannak tűnő helyzetünkben, a bizonytalanság, félelem és aggódás közepette. Megtapasztaltuk, hogy mennyire törékennyé válhat egészségünk, mennyire elsorvasztja emberi kapcsolatainkat egy váratlan fordulat. Ezért felemelő Karácsony ünnepén az angyalok üzenete: „ne féljetek, ... ma megszületett a Megváltó nektek”. Van kiút, van megoldás, van remény!

Hívnak bennünket is a pásztorok: menjünk el Betlehembe és ott megtaláljuk Őt, aki visszaadja szívünk békéjét. Ahogyan Szent Ágoston püspök megfogalmazza: „a földre szállt, hogy az emberek jóakaratúak legyenek”. Késlekedés nélkül induljunk! Együtt, mint közösség, mint Egyház, és nem külön-külön. Ebben az évben nagyon sokszor megtapasztaltuk, hogy mennyire fontos a mellettünk lévő ember, és hogy felelősek vagyunk egymásért. Láttuk nagyon sokszor azt az emberfeletti szolgálatot és áldozatot, amit egymás egészsége megőrzése érdekében emberek százezrei hoztak meg. Járjunk együtt! Együtt, azon az úton, amelyik a jászolhoz vezet minket. Az Élethez, nem a pusztuláshoz.

A megszületett gyermek, Jézus Krisztus, Isten Fia ma is beleszületik ebbe a sok sebtől vérző világba, hogy velünk legyen és begyógyítsa lelkünk sebeit. Az életünket nem sebzetten, hanem szeretetben kell élnünk. Karácsony, Jézus Krisztus születésének ünnepe ismételten visszahív Isten szeretetének kézzelfogható valóságához, hogy megroppant hitünket növelje, reményünket erősítse és szeretetünket tökéletesítse. Jézus Krisztus azért jött el a világba, hogy mindenkinek elmondhassa: az Isten maga a szeretet. A megszületett Megváltóval való találkozás bennünket is arra sarkall, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeret minket. Isten nélkül, a megtestesült Szeretet nélkül Karácsony mindössze ajándékcsere.

Kalkuttai Szent Teréz anya mondotta: „Nem akarjuk Jézust ma már jászolban fogadni, mégis sokszor a szívünk az, mely kemény és hideg hely lenne az Istengyermek számára. Úgy szeretnénk őt ma a szívünkbe fogadni, hogy az tele legyen szeretettel, alázattal. Azt szeretnénk, ha tiszta és szeplőtelen szívünkbe születne meg ma Jézus.”

Menjünk el mi is Betlehembe. Lépjünk ki megszokott gondolatainkból és életünkből. Haladjunk át a pusztán anyagi világon, hogy eljussunk a lényegeshez, a túlsó partra, ahhoz az Istenhez, aki értünk jött el ide, közénk. Kérjük a megszületett Isten Fiát, adja meg a képességet, hogy túlhaladjunk korlátainkon, világunkon. Segítsen, hogy találkozzunk Vele, különösen abban a pillanatban, amikor Ő maga, a Legszentebb Oltáriszentségben kezünkbe és szívünkbe helyezi magát.

A Boldogságos Szűz Mária, Istennek szent Anyja, a megszületett Isten Fia édesanyja és Szent József, az Ő jegyese legyenek közbenjáróink, hogy karácsonyi lélekkel tudjunk járni életünk minden napján.

Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepet és áldott boldog Újesztendőt kívánok

Főtisztelendő Paptestvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2020. december 25-én, Karácsony – Urunk születése főünnepén.

† Gergely s.k.  érsek


Szám: 1396 / 2020.

Karácsonyi ünnepkör a járvány ideje alatt

Karácsonyra készülve azzal kell szembesülnünk, hogy a világjárvány miatt hitünk egyik legfontosabb igazságát, a Megtestesülést, nem tudjuk rendes körülmények között megünnepelni. Az egyházi vezetők azon kérésére, hogy tegyék lehetővé az ünnep méltó megtartását, a Vallásügyi Államtitkárság 2020. december 4-én tette közé ezirányú rendelkezéseit. Kérem a Főtisztelendő Paptestvérek figyelmét, hogy vegyék komolyan az alábbi meghagyásokat, szabályokat és tartsák meg azokat.

 1. A szentmiséket meg lehet tartani a templomban, a templomon kívül vagy egyaránt mindkét helyen. Az így tartott liturgiákon hívják fel a hívek figyelmét a kötelező távolság betartására: bent 2 méter, kint 1,5 méter.
 2. A jelenlévők fertőtlenítsék a kezüket.
 3. Kötelező a maszk helyes viselése.
 4. A kiskorú gyerekek a szülők mellett maradhatnak.
 5. A plébános vagy megbízottja(i) figyeljen(ek) oda a rendelkezések szigorú betartására.
 6. Minden szentmise után fertőtlenítsék azon felületeket, amelyekhez hozzáértek (kilincseket, korlátokat, székeket, stb.).
 7. Mindazok, akik a betegség tüneteit érzik (köhögés, láz, megfázás), maradjanak otthon.
 8. A nagyobb közösségekben, ahol a templomok megtelnek, lehetőségük szerint végezzenek több misét, hogy mindenki szentségekhez járulhasson. Itt szeretném emlékeztetni Főtisztelendő Paptestvéreimet Ferenc Szentatya „Evangelii Gaudium” apostoli buzdítása 138. pontjára: „A homília nem lehet szórakoztató látványosság, nem igazodhat a média eszközeinek logikájához, hanem lelkesedést és értelmet kell adnia az ünneplésnek. Egészen sajátos műfaj, amiatt, hogy egy liturgikus ünneplés keretében hangzik el; éppen ezért rövidnek kell lennie, és kerülnie kell, hogy konferenciabeszédnek vagy előadásnak tűnjön. Lehet, hogy a prédikáló képes a nép figyelmét egy órán át fenntartani, de így az ő szava fontosabbá válik, mint a hit ünneplése. Ha a homília túl hosszúra nyúlik, a liturgikus ünneplés két jellegzetességét károsítja: a részei közötti harmóniáját és a ritmusát. Amikor a prédikáció a liturgia keretében hangzik el, akkor az Atyának tett felajánlás részeként és a Krisztus által az ünneplésben kiárasztott kegyelem közvetítőjeként ölt testet. Ez megköveteli, hogy a prédikáció a közösséget is, a prédikátort is a Krisztussal való – az életet átalakító – eucharisztikus egyesülés felé irányítsa. Megkívánja, hogy az igehirdető szava ne foglaljon el túl nagy teret, hogy ily módon az Úr jobban ragyoghasson, mint a szolga.
 9. A gyóntatást olyan helyeken szervezzék meg, ahol lehet szellőztetni, fertőtleníteni. Tartsák be a tisztes távolságot.
 10. A betegeket, akik hívják, látogassák meg. Elővigyázatosan, felelősségteljesen lépjék át minden ház küszöbét

  Kérem, az óvintézkedéseket szíveskedjenek látható helyen, a templomok bejáratánál kifüggeszteni.


Szám: 1407 / 2020.

Házszentelések a járvány ideje alatt

Ebben az időszakban szoktuk elvégezni a házszenteléseket. Az elmúlt időben sokunkat foglalkoztatott a téma, hogyan oldjuk meg, mi a helyes magatartás. A főesperesek véleményét meghallgatva, az alábbi döntés született a házszenteléssel kapcsolatban. Minden lelkipásztor bölcs belátására bízzuk, hogy melyik lehetőséget alkalmazza egyházközségében:

 1. Házszentelés a megszokott módon. Ez esetben:
 • Hordjanak maszkot, minden ház után fertőtlenítsék a kezüket.
 • A kísérők létszámát csökkentsék.
 • Mellőzzék a kézfogást.
 • A családfőt kérjék fel, hogy egyszer ő, utána a család többi tagja csókolja meg a családi keresztet.
 • Ahol szokásban van, hogy ilyenkor fizetik az egyházadót, azt borítékba tegyék bele, ráírva a nevet, címet, összeget. A házszentelések után állítsák ki a számlákat és juttassák el mindenkihez.
 • Ahol nem óhajtják, hogy a pap a házba lépjen, de szeretnék, hogy a ház legyen megáldva, imádkozzanak közösen az udvarban vagy a bejárat előtt. Szentelt vízzel hintsék meg a hívőket és a ház falait, kérve a jó Isten áldását a családtagokra.
 1. Beszéljék meg az egyháztanácsosokkal, hívekkel és ha nem óhajtják, akkor halasszák el a házszentelést egy későbbi időpontra.
 2. Január 10-én, Urunk megkeresztelkedése ünnepén, délben 12 órakor a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség facebook-oldalán, valamint a templom.ro oldalon követhető online módon a házszentelés, amelyet személyesen fogok elvégezni. Ugyanolyan formában fog történni, mint húsvétkor a barka- és ételszentelés. Ez esetben is érvényes az otthon e szándékkal felkészültek élő közvetítés során történő megáldása. Akik így szeretnének áldásban részesülni, fehér abrosszal leterített asztalra tegyék ki a keresztet, gyújtsák meg a gyertyát és kis edénybe tegyenek vizet. Az áldás után hintsék meg a házat a megszentelt vízzel és a Krisztushoz való tartozásunk jeleként csókolják meg a szent Keresztet.

Szám: 1401 / 2020.

Szent József évet hirdet meg Ferenc Szentatya

2020. december 8-án Ferenc Szentatya Patris Corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levéllel meghirdette a Szent József évet, abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Szent József éve 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Kapcsolódjunk bele, mi is kérve Szent József közbenjárását életünkre, családjainkra és főleg a járvány okozta munkanélküliségre.

A szentévi búcsú feltételeiről az Apostoli Penitenciária adott ki dekrétumot. Ennek értelmében, a jubileumi évben – a szokott feltételek mellett – teljes búcsút nyer az, aki:

 1. Legalább fél órán át a Miatyánkról elmélkedik vagy legalább egy napot tölt lelkigyakorlaton, amelyben Szent Józsefről is elmélkednek.
 2. Szent József „az igaz ember” példáját követve gyakorolja az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit (egy nap egy cselekedettel egy teljes búcsú nyerhető, egy nap többet végezve, egyik teljes búcsú, a többi részleges búcsú).
 3. „A Názáreti Szent Család” követésében családban mondja el a rózsafűzért (az eljegyzett jegyesek már családnak számítanak).
 4. Szent József, a Munkás példáját követve az ő oltalmába ajánlja napi munkáját, kötelesség teljesítését és aki Szent Józsefet, a Munkást imádságban kéri, hogy aki munkát keres, az találjon és mindenki méltó munkát végezhessen.
 5. Az Egyiptomba menekülő Szentcsaládra emlékezve elimádkozza Szent József litániáját és felajánlja azt a külső és belső üldöztetést szenvedő Egyházért és minden keresztényért, aki az üldöztetés bármilyen módját elszenvedi.
 6. Szent József tiszteletére egyházilag jóváhagyott imádságot mond el vagy áhítatosságot végez, különösen a következő napokon: március 19. Szent József főünnepe, május 1. Szent József, a Munkás emléknapja, Szent Család vasárnapja, minden hónap 19-én, minden hét szerdáján, amely nap a hagyomány szerint Szent József tiszteletére szentelt.
 7. Idős, beteg, haldoklik vagy bármilyen legitim okból akadályoztatva van lakhelye elhagyásában, ha Szent Józsefnek, a haldoklók pártfogójának és a jó halál patrónusának segítségét kéri, bizalommal ajánlva fel Istennek fájdalmait és életének megpróbáltatásait, ugyanakkor nem ragaszkodik semmiféle bűnhöz és szándékában áll, hogy amint lehetősége lesz, a búcsúnyerés három feltételét utólag teljesíti.

Az Apostoli Penitenciária nyomatékkal kéri, hogy a Főtisztelendő Paptestvérek szívesen és önzetlenül álljanak a hívek rendelkezésére szentgyónásuk elvégzésére és gyakran szolgáltassák ki a betegek szentségét, hogy elnyerhessék a Szentatya által engedélyezett búcsúkat.


Szám: 1369 / 2020.

Diakónusszentelés Főegyházmegyénkben

2020. december 8-án a Főegyházmegyénk részére 5 diakónust szenteltem:

 1. Demeter István – Csíkszentimre
 2. Küsmődi Csongor-Ignác – Ditró
 3. László Zsolt – Csíkszentimre
 4. Miklós Szilárd – Segesvár
 5. Olasz Béla – Máréfalva

Imádkozzunk értük, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük!


Szám: 1426 / 2020.

Az Eucharisztia éve folytatódik

A budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elhalasztása 2021. szeptember 5-12-ére (https://www.iec2020.hu) indokolttá teszi, hogy folytassuk Főegyházmegyénkben az Eucharisztia Évét. A járványhelyzet miatt az elmúlt évben sok programot nem sikerült megvalósítani, így egyben erre is lehetőség lesz. Részleteket a 2019. / IX. KÖRLEVÉL (2019. október 29.) 1566–2019 szám alatt találhatjuk meg.


Szám: 1397 / 2020.

Imádkozzunk kitartóan papi és szerzetesi hivatásokért

Amikor Jézus látta az embereket, megesett a szíve rajtuk, és így szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratáshoz." (Mt 9,36-38). Napjainkban, amikor egyre kevesebben kötelezik el magukat a papi szolgálatra a Mester követésében, különösen érezzük Jézus felhívásának időszerűségét.

A hivatás Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az, hogy életpéldánkkal és imáinkkal segítsük fiataljainkat, mindannyiunk felelőssége. Kérni kell az aratás Urát! Ahogy direktóriumunk is jelzi, minden hónap első szombatján szoktunk imádkozni papi és szerzetesi hivatásokért.

A 2021. esztendőben arra hívom meg Főegyházmegyénk papjait és híveit, hogy minden hónap első szombatján és az örökös szentségimádási napon közösen imádkozzunk papi hivatásokért. Imádkozzunk, hogy minél többen meghallják az Úr hívó szavát, és bátran kövessék Őt.

Erre a célra született meg az Uram, küldj munkásokat aratásodba! – Imádkozzunk papi hivatásokért! imafüzet, amelyet elsősorban templomi segédanyagként adunk közre és amelyet a segédpüspökkel közösen adományozunk minden plébániára. Igyekszünk azt még Karácsony előtt eljuttatni a főesperességekre, ahonnan Főtisztelendő Paptestvéreim átvehetik. Buzdítok mindenkit, hogy minél gyakrabban használjuk a közösség liturgikus eseményein: szentmisén, ájtatosságokon, szentségimádáson, keresztúton, rózsafüzér alkalmával. Kiemelten kérem a fiataljainkkal foglalkozó hitoktatókat, lelkipásztori munkatársakat, hogy velük együtt rendszeresen imádkozzanak e szándékra.

Tegye a Szentlélek élővé, buzgóvá és örömtelivé közösségeinket, hogy legyenek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy Istennek és az Evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Kérjük az „aratás Urát”, hogy adjon nekünk buzgó és Szíve szerinti papokat, akik szeretetének művét folytatják a világban!


Szám: 1031 / 2020.

Visszatekintő az őszi papi rekollekcióra

Folyó év október 12-22. között Hogyan tovább papi rekollekció? címmel papi lelkinapot tartottunk Főegyházmegyénkben. Öt főesperesi kerületben fizikai jelenléttel, három alkalommal pedig interneten keresztül (online) próbáltuk kiértékelni az eddigi rekollekciós napokat, ugyanakkor közösen kerestük a megújulás lehetőségeit.

A kitöltött kérdőívek és hozzászólások alapján nyilvánvaló, hogy a rekollekcióra (papi lelkinapra) nagy szükség van. Évente négy alkalommal kerül megszervezésre, hiszen páratlan lehetőség a lelki megújulásra és a papi találkozásokra.

2021-ben két alkalom megszervezését a főesperesi kerületekre bízzuk, amit a kerület papságával egyeztetve, a nekik megfelelő helyen és időben szerveznek meg (ajánlott az adventi és a nagyböjti liturgikus időszak). Ezeken a lelkinapokon a lelki megújulás mellett lehetőség lesz a kerület aktuális kérdéseinek megbeszélésére is. E lelkinapokról a főesperesek beszámolnak az érseki hivatalnak.

A másik két lelkinapot a Főegyházmegye szervezi meg.


Szám: 1435 / 2020.

Lelkigyakorlatok 2021-ben

A mindennapi szolgálat, fáradalmak közepette fontos a megállás, az újrakezdés, a feltöltődés. „Ezért a papnak úgy kell kialakítania imádságos életét, hogy a következők kapjanak helyet benne: a napi szentmise megfelelő előkészülettel és hálaadással; gyakori gyónás és a szemináriumban megismert lelkivezetés; a zsolozsma buzgó és teljes végzése, mely számára naponta kötelező; lelkiismeret-vizsgálat; megfelelő módon végzett benső imádság; szentírásolvasás; a hallgatásra és megbeszélésre biztosított idő, főként lelkigyakorlatokon és rekollekciós napokon; a Mária-tisztelet különböző formái, például a rózsafüzér; a keresztút és más jámbor gyakorlatok és a szentek életének olvasása.” (A papi élet és szolgálat direktóriuma 39.)

Ne feledjük Zsinati könyvünk rendelkezésének 76. pontját: „Minden pap fölszentelése után öt éven keresztül minden évben, azután legalább háromévenként vegyen részt lelkigyakorlaton.”

Ezt szorgalmazzuk a Főtisztelendő Paptestvéreknek, felkínálva az alábbi lehetőségeket:

Papi Lelkigyakorlat Sugásfürdőn

A Kovászna-Brassói (volt Sepsi-barcasági) Főesperesség jövő évben is szeretné megszervezni paptestvérek részére a nagyböjti lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat megtartása az akkor érvényben levő egészségügyi előírások alapján történik. Ha esetleg éppen szigorítások lesznek és nem tartható meg, akkor értesíteni fogjuk a jelentkezőket az esetleges időpontváltozásról. A járvány miatt csak korlátozott létszámban lehetséges a részvétel, de ha igény van rá, egy későbbi időpontban további lelkigyakorlat szervezése lehetséges.

            Helyszín: Sugásfürdő, Szarvas villa

            Időpont: 2021. február 22-25.  (Nagyböjt I. Vasárnapja utáni hétfőn 10 órakor szentmisével                       kezdődik és csütörtökön 14 órakor ebéddel ér véget.)

            Moderátor: jezsuita atyák

            Jelentkezés: hajdujanos1957@gmail.com, 0740 259 456

                                krisztuskiraly@yahoo.com , 0753 064 976

 

Lelkigyakorlat az esztelneki Ferences Kolostorban

(10-12 személy részére)

            Helyszín: Esztelnek - Ferences Kolostor

            Időpont: 2021. június 22-25. (22-én 12:30-kor kezdődik ebéddel és 25-én 12:30-kor ebéddel fejeződik be. )

            Moderátor: Fr. Marek Bernardin OFM

            Jelentkezés:  frszilveszter@gmail.com,  0745 252 845                                                 

                                 mrkbernardin@yahoo.com,  0743 258 347

Lelkigyakorlat a Szárhegyi Ferences Kolostorban

            Az előző évekhez hasonlóan a Szárhegyi Ferences Kolostorban papoknak és szerzeteseknek olyan hagyományos lelkigyakorlaton való részvételre adunk lehetőséget, ahol a napi két elmélkedés mellett teljes csendben lehetnek. A helyek száma korlátozott, mivel minden egyes részvevő – hogy ne zavarják egymást – külön szobában lesz elhelyezve. A részt venni kívánók figyelmét külön felhívjuk a kolostort körülölelő természet adta csendes elmélkedési lehetőségre.

            Helyszín: Szárhegyi Ferences Kolostor

            Időpont:  2021. július 12-16. (12-én, hétfőn délben ebéddel kezdődik, 16-án, pénteken                                délben ebéddel fejeződik be.

            Moderátor: Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM

            Jelentkezés: laczkodanaklet@gmail.com, 0737- 016 003

            (Csak azok jelentkezzenek, akik a külvilágot kizárva, teljes csendben akarnak részt venni a  lelkigyakorlaton!)

Csendes napok a Szárhegyi Ferences Kolostorban

Ha valamelyik pap, szerzetes szeretne visszavonulni egy vagy több csendes napra, így szeretne kikapcsolódni, megpihenni, a kolostor és az azt körülölelő természet kínálta csendet kihasználva, nyugodtan megteheti. Ezzel a lehetőséggel az eddigi évek folyamán már többen is éltek.

Mindez nincs időponthoz kötve, csupán előzetes egyeztetéshez: laczkodanaklet@gmail.com, 0737 016 003

Lelkigyakorlatok a Kis Szent Teréz Kármelben Marosszentgyörgyön

Megharcolt belső béke” címmel tart lelkigyakorlatot Johanna nővér:

            - papoknak 2021. július 6-8. között (kedden 9:30 órától csütörtökön 16:30 óráig),

            - híveknek 2021. július 23-26. között, valamint 2021. augusztus 6-9. között.

            Az érdeklődőket szeretettel várják!

            Jelentkezés:  kis.szent.terez.karmel@gmail.com


Szám: 1427 / 2020.

Szent Család vasárnapi gyűjtés a családpasztoráció támogatására

A hit kegyelem. Élő hitre élő közösségek által juthatunk. Járványtól körülvéve, amikor fizikai távolságot kell tartanunk és talán néha gyanakodva nézünk egymásra, a személyes kapcsolatok újra felértékelődnek. A kapcsolatok minősége és életünk minősége egyenesen arányos kapcsolatban állnak. A házasságok gondozása és a családpasztoráció ezekben az időkben egy jó eszköz Isten kezében, hogy élő legyen a kapcsolatunk Istennel és egymással, hogy kapcsolatban maradjunk, kommunikáljunk, egymásról gondoskodjunk. Ahogy egy családban szokás. Mert az Egyház maga is Isten családja, közösségek közössége, mely nem lehet csupán egy metafora, hanem megélt valóság. A Lélek tehet leleményessé, hogy járvány idején is – gyakran fizikai találkozás hiányában – a kapcsolatok erősítése legyen a cél. A házasságban megélt szerelem, barátság, tisztelet, kölcsönös elfogadás, kedvesség, egymás felé fordulás, közös munka és felelősségvállalás az Egyház egésze számára átadott értékké válik, fellobban a hit lángja. A kapcsolatok hálójában pedig lesz bátorságuk a hitben, reményben és szeretetben elfogadni, felnövelni az életet.

2020-ban Családpasztorációs Irodánk erre helyezte munkájának hangsúlyait. A már egyházmegye-szerte ismertté vált Férjek és édesapák, Feleségek és édesanyák, Apa-lánya, Anya-lánya, házaspárok lelkigyakorlatos hétvégéi, online lelkigondozó programjaink, rádióműsoraink, illetve a nyári családos táborunk mellett, tavasszal és ősszel Facebookon napi rendszerességgel imára hívtuk családjainkat. A családi otthonokban, egész főegyházmegyénket átszövő imahálót alkotva fordultunk az élet Istenéhez – békességért, nyugalomért, gyógyulásért. Családirodánk sokfelé ágazó munkáját tükrözi a www.csalad.ro honlapunk is.

Mindezen tevékenységek anyagi támogatásához járult hozzá a 2019. december 29-én megtartott Főegyházmegyei gyűjtés, melynek összege 55.378 lej volt.

Megköszönve minden lelkipásztor és plébánia eddigi támogatását, a Főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján. Segítsük egymást, hogy a családok ügyének szolgálata ne lankadjon ezekben az időkben sem. A begyült adományokat a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda számlájára küldjük.

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII

540053–Târgu-Mureş, P-ţa, Trandafirilor, Nr.61.

Tel: 0265–250–270 (int.109); Fax: 0365–414–187;

Cod fiscal: 27225935

COD IBAN: R048 RNCB 0193 1174 7099 0001

Web: www.csalad.ro – Email: iroda@csalad.ro


Szám: 1271 / 2020

Bérmálásra készülünk 2021-ben

A jövő évben bérmálás esedékes (amennyiben a világjárvány miatt újból lehetetlenné nem válik) a Küküllői, Gyergyói, Kolozs-Dobokai, Székelyudvarhelyi, Belső-Szolnoki, Hunyadi kerületekben.

Sajnos a világjárvány miatt a Küküllői, Gyergyói, Kolozs Dobokai kerületekben el kellett halasztanunk a 2020-as bérmálásokat. A sorra kerülő kerületekkel együtt sajnos lehetetlen az, hogy a megszokott időben szolgáltassuk ki a Szentséget fiataljainknak. Ezért a 2021-es bérmálásokat a következők szerint fogjuk végezni: húsvéti időben a Küküllői, Gyergyói, Kolozs-Dobokai kerületekben, szeptemberben, iskolakezdés után október végéig a Székelyudvarhelyi, Belső- Szolnoki, Hunyadi kerületekben.

Ismételten kérjük Paptestvéreinket, hogy vegyék komolyan a bérmálkozók megfelelő felkészítését, és tegyenek meg mindent azért, hogy hitüket ismerő, azt öntudatosan megélő ifjaknak szolgáltathassuk ki a nagykorúság szentségét.

A fentiek alapján sajnos 2021-ben a főpásztori látogatások elmaradnak. Tisztelettel kérem a Főesperes urakat, hogy ezekben a kerületekben is végezzék el a vizitációkat.


Szám:1409 / 2020.

Isten Igéjének vasárnapja

2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján Ferenc Szentatya az Aperuit Illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelével elrendelte az Isten Igéjének vasárnapját, amelyet az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez, ez 2021-ben január 24-re esik.

Ferenc pápa arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten igéjének normatív, meghatározó értéke van a közösség számára.

Emlékeztetem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy ehhez használhatják a folyó évi IX. körlevélben található segédanyagot.


Szám: 1410 / 2020.

Engedély vegyes házasságokhoz

A vegyes házasságok megkötéséhez szükséges engedélyt a 2021. évre megadom minden plébánosi feladattal megbízott lelkipásztornak, hogy a vegyes házasságoknál, a kánoni feltételek teljesülése után, asszisztáljanak. Az engedély megadásánál vegyék figyelembe az Egyházi Törvénykönyv 1124-1129 kánonjait, szükséges továbbá a szabadegyezség és a jegyzőkönyv. Az engedélyt a házasultak anyakönyvének „Megjegyzések” rovatába az alábbiak szerint kell bejegyezni: „Engedélyezve a F. H. 1410/2020. sz. felhatalmazása alapján.”


Szám: 1411 / 2020.

Vegyes házasságokról összesítő kimutatást kérünk

Tisztelettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a 2020-ban megkötött vegyes házasságokról összesített kimutatást várunk minden egyházközségből, legkésőbb 2021. január 31-ig.


Szám: 1412 / 2020.

Valláskülönbség akadálya alól továbbra is felmentést kell kérni

A valláskülönbség akadálya alól (azaz katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is az Érseki Hivataltól kell felmentést kérni – írásban.

A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086. kán., 1124-1125. kk) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányokat, nevezetesen a szabadegyezség és a jegyzőkönyv egy példányát. Felmentés hiányában az így megkötött házasság érvénytelen.


Szám:1428 / 2020.

Érseki Hivatal zárva tartása ünnepek alatt

Paptestvéreink tájékoztatására közöljük, hogy az Érseki Hivatal 2020. december 23. és 2021. január 10. között zárva tart. Ez idő alatt hivatalunk szolgálati telefonjai sem működnek. Lelkipásztori ügyekben bármikor a rendelkezésükre állunk. Szíves megértésüket ezúton is köszönjük.


Szám:1433 / 2020.

Statisztikai adatok beküldése

Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2020-as év statisztikai adatait 2021. január 15-ig szíveskedjenek beküldeni a kerületi főesperesi hivatalba.

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2020. január 31-ig eljuttatják az Érseki Hivatalba. Az így beérkezett adatokat a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbítjuk.

Mindannyiuk megértő és segítő közreműködését ezúton is köszönöm.

Főtisztelendő Paptestvéreimnek és a gondjaikra bízott híveknek

lelkiekben gazdag Karácsonyt és Istentől megáldott Újesztendőt kívánok.

 

Gyulafehérvár, 2020. december 15.                                                                               † Gergely s.k.érsek